Winschoten 25 jaar geleden - Berichten uit de Winschoter Courant
Oktober 1986

Woensdag 1 oktober 1986

 

Opknapbeurt laat nog op zich wachten in Oud Zuid

 

De opknapbeurt van 60 woningen in Oud Zuid is met zeker twee maanden uitgesteld. De woningbouwvereniging verwachtte rond 1 september te beginnen, maar het wordt niet eerder dan 1 november. De huurders zelf hadden te horen gekregen dat de renovatie meteen na de bouwvak zou beginnen, aldus één van hen.

 

De vertraging heeft te maken met de werkzaamheden in de Constantijn Huygenslaan, die ook twee maanden later klaar waren dan verwacht, vertelt directeur J. Hollander van de woningbouwvereniging. De Constantijn Huygenslaan is inmiddels af, maar over de prijs zijn de bouwvereniging en de aannemer het nog niet eens. Het gaat om een fors prijsverschil", aldus Hollander. Pas als deze onderhandelingen afgerond zijn is duidelijk hoeveel geld er is voor de 60 woningen.

 

Het prijsverschil van de C.H.-laan heeft volgens de woningbouw directeur overigens niet veel invloed op de werkzaamheden aan de 60 flats. Een heleboel verbeteringen gebeuren so wie so; alleen het wegwerken van de scheuren in de buitenmuren zou er wel eens bij in kunnen schieten als de C.H.-laan duur uitvalt, maar dat is volgens Hollander geen groot probleem. „Die scheuren kwamen er al in tijdens het eerste jaar dat de flats er stonden. Sindsdien is het ook niet verergerd”, meent Hollander.

 

De 60 huizen die binnenkort dan toch echt opgeknapt worden bevinden zich in de Brederolaan, de Staringstraat en de P.C. Hooftlaan. Het gaat om de „betere” woningen in Oud Zuid; de woningen waarvoor het minste geld nodig was om ze weer echt goed te krijgen.

 

De huurdersorganisatie Oud Zuid houdt op 16 oktober een ledenvergadering.

 


Vrijdag 3 oktober 1986

 

OR J.D. van der Veen:

geen gedwongen ontslagen bij fusie

De Ondernemingsraden van de Uitgeverij J.D. van der Veen/Wegener Nieuwdruk in Winschoten en Drents-Groningse Pers in Emmen staan in principe niet afwijzend tegenover een fusie van beide uitgeverijen. Er mogen bij een fusie evenwel geen gedwongen ontslagen vallen.

 

De beide OR's hebben dat vandaag in een intentieverklaring gezegd. Ze zijn bereid een definitief positief advies over de samensmelting te geven als aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. Voor zowel Emmen als Winschoten is de belangrijkste voorwaarde dat er geen gedwongen ontslagen vallen als gevolg van de operatie.

 

In juli van dit jaar werd bekend dat een fusie van de twee noordelijke dagbladuitgeverijen 37 arbeidsplaatsen zou kunnen kosten. Daarbij zou het kunnen gaan om 19 gedwongen ontslagen (13 journalisten, 6 commerciële medewerkers). De overige 18 banen zouden als gevolg van VUT-regelingen e.d. moeten verdwijnen.

 

WEGENER

 

Van der Veen geeft de Winschoter Courant, de NoordOoster en een groot aantal huis-aan-huisbladen uit. De DGP heeft drie dagbladtitels, waaronder de Emmer Courant. Beide uitgeverijen zijn een onderdeel van het Wegenerconcern. De plannen van Wegener bestaan niet alleen uit het samenvoegen van de uitgeverijen, maar ook uit een samensmelting van de vijf dagbladtitels.

 

De OR Winschoten zegt niet onwelwillend tegenover de fusieplannen te staan." Zij neigt „naar een positief advies, mits er geen gedwongen ontslagen vallen”. De OR Emmen „is tot de conclusie gekomen dat een fusie op economische gronden noodzakelijk is”.

 

De vakbonden gaan nu met de Wegenerdirectie praten over het sociaal plan. Mede afhankelijk van de uitkomst van dit overleg, zullen de beide ondernemingsraden positief of negatief adviseren.

 

 

De Harmonie tekent binnenkort koopcontract

 

De sociëteit De Harmonie is het eens geworden met de gemeente over de koop van de voormalige marechausseekazerne aan de Burgemeester. Schönfeldsingel. De sociëteit huurt deze ruimte al sinds '75, maar wil het gebouw nu overnemen omdat de gemeente dan niet opeens de huur op kan zeggen en de sociëteit dan vrijer is in het verbouwen en opknappen van het pand.

 

Bovendien wil de Harmonie naast het bestaande gebouw nieuwbouw plegen, om het huidige ruimtegebrek op te vangen.

 

De gemeente en de Harmonie zijn al meer dan een half jaar in onderhandeling over de koop. In mei was er al overeenstemming over de aankoopprijs van het gebouw, maar daarna moesten er nog een aantal zaken geregeld worden, zoals erfrechten op de grond en het eigendom van de garages die op het terrein staan. Nu is het zover, mits de raad in de volgende vergadering akkoord gaat.


 

Nieuwbouw VSO-LOM school

 

De vlag ging gisteren in top voor het voortgezet speciaal onderwijs. Als alles volgens planning verloopt, en daar ziet het tot nu toe wel naar uit, zitten de kinderen van het VSO-LOM en het VSO-MLK bij de start van het volgend schooljaar in het nieuwe gebouw aan de Bovenburen.


Burgemeester Postma hijst de vlag in top (foto Anne Marie Kamp)


De school voor moeilijk lerende kinderen (MLK) en de school voor kinderen met leer- en opvoedingsmoeilijkheden (LOM) integreren niet, maar gaan wel gebruik maken van dezelfde ruimten. De scholen zijn na nog gevestigd aan respectievelijk Engelsestraat en de St. Vitusholt. Doordat eerstgenoemde school voor een groot deel afbrandde kwam er extra snel toestemming voor volledige nieuwbouw.Zaterdag 4 oktober 1986

 

Radio Winschoten

 

Radio Winschoten, de lokale radio-omroep in wording, krijgt geen geld van de gemeente Winschoten. De omroep is daardoor zeer waarschijnlijk genoodzaakt zichzelf op te heffen.
Het bestuur van de radio wil nog een week bekijken of er andere financieringsmogelijkheden zijn; aanstaande donderdag neemt zij een definitief besluit over opheffing. Omroep voorzitter Jan Keitz: „Het doek is nog net niet gevallen, maar de toneelmeester heeft het koord al wel in handen”.

 

Het radiobestuur had deze week een gesprek met het voltallige college van B en W. Belangrijkste agendapunt vormde de subsidie aanvraag van 20.000 gulden, tien jaar lang. De mededeling van het college was kort en duidelijk: er is eenvoudig geen geld voor.Dinsdag 7 oktober 1986

 

Dokter Uno Sissingh overleden

 

Op de leeftijd van 76 jaar is zaterdag overleden de oud-dokter Uno Sissingh. Bijna een halve eeuw lang oefende hij zijn beroep uit in de Molenstad; eerst als huisarts en later als gemeentearts.

 

In april 1940 vestigde Sissingh zich als huisarts in Winschoten. Hij trad op als waarnemer voor dokter J. Salverda. Daarnaast maakte de gemeente van zijn diensten gebruik voor de armenpraktijk, doodsschouw en koepokinenting. In 1946 werd hij aangesteld als gemeentegeneesheer in parttime dienst. Tien jaar later werd hem ook de geneeskundige zorg opgedragen voor het personeel en de kinderen van het kindertehuis De Zonnegloren. In 1959 werd Sissingh arts van de gemeentelijke tehuizen Zonnegloren, Huize Avondlicht en De Ren-

selheerdt. Ongeveer vijf jaar daarna kwam hij in fulltimerdienst als arts van de gemeentelijke tehuizen en als gemeentearts. In 1968 werd hij benoemd tot directeursgeneesheer van de verpleegtehuizen Molenhorn en Reiderwerf.

 

Na zijn pensionering in 1975 trad hij toe tot de regionale indicatiecommissie. Voorts was de overledene tot voor kort voorzitter van het Groene Kruis; een functie die hij bijna vijfentwintig jaar heeft vervuld. Sissingh stond bekend als een zeer beminnelijk man die zich altijd volledig voor de gezondheidszorg heeft ingezet. Donderdagmorgen wordt de overledene gecremeerd in zijn woonplaats.Donderdag 16 oktober 1986

 

GEMEENTE STEEKT KOP NIET IN HET ZAND

Winschoten houdt nu al rekening met bezuiniging

 

De gemeente Winschoten houdt in de begroting van 1987 zeker „voor een deel” rekening met de bezuinigingen die de regering heeft aangekondigd, aldus wethouder Gea Korte. In tegenstelling tot andere gemeenten uit de regio, zoals Vlagtwedde, wil Winschoten niet afwachten of de aangekondigde maatregelen ook door de Tweede Kamer komen.

 

„Je kan niet je kop in het zand steken en doen alsof er nog niets aan de hand is. Dan kom je later in moeilijkheden”, meent Korte. Volgens de wethouder is er echter nog niet bepaald wáár op bezuinigd gaat worden, al „leven er in het college wel ideeën”. Ook is het nog niet duidelijk of de gemeenteraad pas mee mag praten over de bezuinigingen op het moment dat de begroting voor '87 in de raad aan de orde komt, of dat de bezuinigingen nog een keer apart besproken worden. Het college is nog niet bezig met de begroting voor volgend jaar, aldus Korte.


Dinsdag 21 oktober 1986

 

MINISTERIE: AANTAL BEDDEN NOG ONZEKER

 

Nieuwbouw Sint Lucas vertraagd

 

De bouw van de nieuwe vleugel van het St. Lucasziekenhuis start op zijn vroegst volgend jaar. Het was tot nu toe steeds de bedoeling om dit jaar nog met de nieuwbouw te beginnen.

Gezien het stadium van voorbereiding lukt dat „zeker niet”, laat de voorlichtster van het ministerie van volksgezondheid weten. Of volgend jaar wèl gehaald wordt kan zij niet zeggen.

 

De geplande nieuwbouw is bedoeld ter vervanging van bestaande gedeelten (onder andere voor 100 bedden en vier poliklinische afdelingen) en voor een uitbreiding van het huidige aantal bedden. Het ziekenhuis zelf gaat bij deze uitbreiding uit van 36 bedden. Volgens de woordvoerdster van het ministerie staat dit aantal echter beslist nog niet vast. juist de mate van uitbreiding is op dit moment onderwerp van gesprek", aldus de voorlichtster.

 

Economisch directeur J.J.P. Ponsioen is nog niet officieel op de hoogte van de vertraging. „Maar als je al vanaf 1970 bezig bent met zo'n nieuwbouwplan dan kijk je in oktober 1986 nergens meer van op”, zegt hij in eerste reactie. Het uitstel van de nieuwbouw betekent in de praktijk dat het ziekenhuis voorlopig nog te maken heeft met ruimtegebrek en noodbehuizingen; een aantal afdelingen moest een tijd geleden al uitwijken naar het personeelsgebouw.

 

Volgens het ministerie is de oorzaak van de vertraging een kwestie van procedures: het liep allemaal gewoon wat minder snel dan verwacht. Bovendien waren rijk en provincie het eerst niet eens over het provinciaal ziekenhuisplan; het plan waarin ook de nieuwbouw van het St. Lucas is opgenomen. Volgens directeur H.R. Buiter van het Refaja-ziekenhuis in Stadskanaal zijn rijk en provincie er inmiddels uit en is het wachten nu slechts op een handtekening van de staatssecretaris. Daarna kunnen de bouwplannen verder uitgewerkt worden en volgt weer een serie adviezen van verschillende instanties.Woensdag 22 oktober 1986

 

WERKGROEP 'WINSCHOTEN IN BEDRIJF' LEVERT VISITEKAARTJE AF

 

'Bevolking moet ook meedenken'

 

In Oost-Groningen waait het altijd hard he?, vraagt Koos Postema voor de radio. „Ja”, zegt de geïnterviewde Kanaalster. Gaat Postema verder: „En ik heb wel eens gehoord dat de wind er, altijd tegen is, klopt dat?”. „Ja”, antwoordt de vrouw. Een voorbeeld dat boekdelen spreekt, vindt de werkgroep „Winschoten in bedrijf”. „Dat bedoelen wij nou, die kleine dingen, door de mensen tussen neus en lippen door naar buiten gebracht, die bepalen de beeldvorming over deze streek”.

 

Aan die beeldvorming wil de werkgroep wat doen. De promotie van Winschoten. Promotie vooral ook naar de eigen bevolking, want het zijn net zo goed de eigen mensen die een verkeerd beeld hebben èn die dit beeld weer „meenemen” het land in. Als visitekaartje leverde de werkgroep een een huis-aan-huis verspreide folder af met de oproep aan de bevolking mee te denken over de eigen stad. Daarnaast houden aanstaande zaterdag een groot aantal bedrijven „open huis”.

 

Niet dat het niet goed ging met Winschoten. Volgens de werkgroepleden, verzameld rond de tafel in Hotel Vrijheid, tenminste niet H. Ledeboer, in het dagelijks leven directeur van de machinefabriek NoordNed: „Ik geloof niet dat er iets mis is. Je moet wat wij doen niet zien als iets willen repareren, wij willen juist voortbouwen op wat Winschoten al heeft. Wethouder Henk Stuut: „Het gaat alleen om het toevoegen van iets nieuws”. ABN-directeur Klaas Keestra: „Er is niets mis, maar mensen weten vaak gewoon niet wat hun eigen plaats, Winschoten, te bieden heeft”. En die onbekendheid heerst niet alleen bij de „gewone” bevolking, maar ook bij de Winschoter ondernemers. R. Ploeger, directeur van Verbion Bouw: „Het is toch te gek dat ik in Amersfoort op een vergadering sta te praten met de directeur van de Gaskring hier en hij zegt, wijzend op de vloer daar: hé, zo'n vloer krijgen wij binnenkort ook. Vraag ik van welk bedrijf, blijkt het een firma uit Rotterdam of zo te zijn. Terwijl wij nota bene vlak naast de deur precies dezelfde vloer kunnen leveren.

 

PRIMA

 

Met Winschoten en de streek is het prima.. De aanwezigen weten allemaal wel een voorbeeld te noemen van een ondernemer of andere mensen die voor het eerst in deze streek komen en laaiend enthousiast zijn. Wat mis is, is het gevoel van eigenwaarde van de bevolking. „Een soort valse bescheidenheid”, noemt Keestra het. „Een Winschoter timmert nooit zo aan de weg. Men profileert zichzelf niet zo. Het is hier meer Nait soezen moar doun. Een Oostgroninger verkoopt zich slecht. Dat hebben ze niet geleerd”. Vandaar ook de folder met de oproep. Keestra: „We willen mensen het idee geven dat er naar ze geluisterd wordt. Men heeft hier gauw het hiërarchische idee van de baas, of de overheid, of de werkgroep, denkt voor je”.

Om die reden wil de werkgroep ook beslist niet zeggen of ze behalve de folder en de open dag van Winschoter bedrijven, aanstaande zaterdag, nog andere ideeën in petto heeft. Stuut: „We willen nu juist eens een stapje terug doen en de bevolking vragen hoe het moet”. Keestra: „Het is weer zou gauw een klein groepje elitaire personen, dat het wel eventjes bedisselt. Zeker in een kleine gemeenschap als Winschoten. Als dan bekend wordt wie er in zo'n werkgroep zitten is het „Kijk, zie je wel, het zijn altijd dezelfden”. De bevolking moet helpen Winschoten te promoten. Reclame heeft meer kracht als de mensen het zelf uitdragen. Gemeentesecretaris Gerrit Wijers: „Want je kunt wel een mooie folder maken en die het hele land doorsturen, maar er zijn in Nederland pakweg 750 gemeenten en 750 gemeenten hebben de folder dat zij de beste zijn in het hele land.” Hoeveel, en wat voor reacties er binnen zijn gekomen op de oproep van de werkgroep wil men niet kwijt. „We gaan dat eerst eens rustig bekijken”, aldus Stuut. Natuurlijk was er ook veel gewoon gemopper en gekanker. Stuut: ,,Het gaat er om dat men alle gevoelens die men kwijt wil nu ook kwijt kan. Van die negatieve reacties kan je alleen maar zeggen: die gevoelens leven blijkbaar ook.

 

UITSTRALING

 

Maar wat koopt het bedrijfsleven er voor als dè Winschoter bevolking positiever gaat denken?

Ledeboer: ,,Het straalt automatisch uit. Voor bijvoorbeeld potentiële vestigers zijn, denk ik altijd, juist de zwakke signalen van belang. Oost-Groningen moet het imago krijgen van een streek waar men gewend is technologisch wat klaar te stomen. Een streek waar mensen en bedrijven met kennis zitten. Volgens Ledeboer is daarom vooral belangrijk om iets te doen aan het opleidingsniveau. ,,En dan op technisch gebied. De toekomstige werkgelegenheid is gebaseerd op opleiding. De industrie vestigt zich daar waar mensen met scholing rondlopen. Maar de scholen lijden aan bloedarmoede doordat er te weinig leerlingen op af komen en bestaande bedrijven kunnen soms geen goed opgeleide mensen krijgen".

 


De leden van de werkgroep van links naar rechts: Gerrit Wijers, Henk Stuut, R. Ploeger,
H. Ledeboer, H. Werkman, Klaas Keestra, Aize Bouma en B. Oomkens. (foto Anne Marie Kamp)

 

Blijkbaar leeft het idee dat scholing uiteindelijk werk oplevert niet genoeg. Door middel van de bedrijvendag wil de werkgroep daar wat aan doen. Ledeboer: „Met zo'n dag kan je hopelijk het idee opwekken van: misschien toch zo gek nog niet, zo'n baantje in het bedrijfsleven, ik ga maar een technische opleiding volgen.

 

Ze zien zaterdag bijvoorbeeld dat er bij de bedrijven veel met computers gewerkt wordt, en computers staan bij de jeugd nu eenmaal in de belangstelling”. En ook bij het opleidingsniveau van de streek komt het image weer om de hoek kijken. „HTS-ers en MTS-ers trekken uit dit gebied weg omdat iedereen roept dat er in Rotterdam meer te doen is”, weet Ledeboer.

 

GESTOEID

 

Het lijkt vrij uniek in de Winschoter geschiedenis dat het bedrijfsleven en de gemeente zo intensief samen gaan werken. Zoals één van de werkgroepleden tijdens de perspresentatie vertelde moest er ook wel „even gestoeid” worden voor dit kon. Zitten gemeente en bedrijfsleven ook niet in een zo verschillende positie dat samenwerking altijd problemen op blijft leveren? Een gemeente moet rekening houden met de hele gemeenschap, een bedrijf praat voor zichzelf.

 

Gemeente en bedrijfsleven hebben elkaar nodig en staan in principe ook voor hetzelfde belang. Het is niet meer dan normaal dat de twee goed kunnen samenwerken, is het verhaal.

Stuut: „Het is heel aardig, in Rotterdam is een onderzoek gedaan naar hoe je het beste iets kunt doen aan de beeldvorming. Dat onderzoek komt tot dezelfde conclusie als waar wij mee bezig zijn: de beeldvorming aan pakken door met veel verschillende organisaties samen iets te doen èn door de bevolking er bij te betrekken.”

 

Want, nog even voor de duidelijkheid, het gebied zelf heeft genoeg te bieden. B. Oomkens, bij de gemeente belast met economische aangelegenheden: „Verleden week was hier nog iemand die zich hier mogelijk wil vestigen. Het afgelopen weekend heeft hij meteen een kamer gehuurd in een hotel om het gebied te gaan verkennen. Hij ging dolenthousiast weer weg”. En gaat hij zich inderdaad hier vestigen? Gelach. „Nee, zo moet je dat niet zien, zo snel gaat dat niet. Dat is zo'n subtiel spel!”

 

25 Oktober 1986:

 

Eerste open huis van het Winschoter bedrijfsleven!

 

Iedereen is welkom om eens te zien hoe het Winschoter bedrijfsleven werkt. Hoe wordt er gewerkt en wat wordt er geproduceerd. Waar verdienen een hele hoop Oostgroningers een dagelijks brood mee. Als onderdeel van een promotieactie wil de onlangs in het leven geroepen "Werkgroep Winschoten in Bedrijf' zaterdag a.s. van 10-15 uur Winschoten in bedrijf laten zien.

 

Ondernemingen van velerlei aard heten u van harte welkom en in de meeste gevallen staat de koffie klaar. Wat is er te zien, wat kunt u verwachten.

 

Ajax-Ziegler – Industrieweg 20

Coöp Zuivelindustrie Oost-Groningen – Grachtstraat 1

Kloosterreizen BV – Papierbaan 9

De Grooth Carrosseriefabriek – Papierbaan 2

Winpac BV – Papierbaan 50

Noordelijk Expeditie Overzee BV

Verbion BV – Papierbaan 20

Glaszaak Wiegers – J.A. Koningstraat 17

Timmerfabriek Jongbloed BV – J.A. Koningstraat 18

Veenstra Verf BV – J.A. Koningstraat 13

Kielman Diepvries en Vleeshandel – van Olmstraat 12

St. Lucas ziekenhuis – Gassingel 18

Winschoter Bouwmaterialen Handel BV voorheen Havinga – Tramweg 2

Noord Ned. Machinefabriek – Sint Vitusstraat 81

Bloem Natuurprodukten BV – Emmastraat 8a

Noordelijk Busmuseum – P. van Dijkstraat

Electro Technisch Bedrijf Boerma-Hulsebosch – Transportweg 52-54

J. v.d. Grijspaarde – Emmastraat 6

Architectburo A.J. van Ringh BV – Venne 78

Architectenburo Kluwin BV – Jachtlaan 32

Wegeners Nieuwsdruk J.D. v.d. Veen – Vissersdijk 88

Opleidingscentrum Werkcontact – Marktstraat 7

AOG - Garst


Vrijdag 24 oktober 1986


LOOS BOMALARM ZORGT VOOR COMMOTIE

 

Nieuwe drukhal vertraagd geopend

 

De 150 gasten die waren gekomen om de opening van de nieuwe drukhal van Wegener Nieuwsdruk Winschoten aan de Liefkensstraat bij te wonen werden onverwachts 'verrast' met een extra programmapunt. „Dames en heren, er is een bommelding, wilt u onmiddellijk de zaal verlaten”. Door deze mededeling werd de officiële openingshandeling die ommissaris der Koningin H. Vonhoff zou verrichten, enige tijd uitgesteld. De gasten moesten ijlings het pand verlaten om in de kou te wachten op de dingen die gingen komen.

 

Een hoop commotie links en rechts", vatte een verstoorde pr-man P. Bont het incident samen. „Maar de mensen hebben het goed opgepakt: echt heel cool en clean”. Echte reden tot paniek bleek er na een kwartier ook niet te zijn. Na het bericht 'loos-alarm' pakte H. Elfring van de Raad van Bestuur van Wegener zijn speech gewoon weer op. Hij memoreerde de Geschiedenis van de bouw die in 1984 begon en de kosten: 20 miljoen gulden. Dat leverde werk op voor 20 mensen extra. Achter die feiten schuilde, zei hij, een groot vertrouwen in het produkt krant.

Ook Vonhoff had zo z'n ideeën over de krant. De Groninger Commissaris der Koningin ging uit van de stelling „De krant is een meneer". En wat Vonhoff betreft mag de krant ook best een mens met een gezicht zijn, wanneer die mens feiten en commentaar maar uit elkaar houdt. „De krant die feiten vergeet en sentimenten de boventoon laat voeren, kan het niet goed gaan”. Een waarschuwend vingertje maar naar welke hoek werd niet duidelijk. Tussen Cadzand en Roodeschool en Texel en Vaals zijn er mensen die die grote waarheid onderdrukken en dat is jammer", aldus Vonhoff die besloot met een eigenaardige definitie van de 'ware scherpzinnige' journalist. „Verslaggevers die het nieuws van vandaag eergisteren al ontdekten en gisteren lieten drukken”.

 

De 150 gasten die waren gekomen om de opening van de nieuwe drukhal van Wegener Nieuwsdruk Winschoten aan de Liefkensstraat bij te wonen werden onverwachts 'verrast' met een extra programmapunt. „Dames en heren, er is een bommelding, wilt u onmiddellijk de zaal verlaten”. Door deze mededeling werd de officiële openingshandeling die ommissaris der Koningin H. Vonhoff zou verrichten, enige tijd uitgesteld. De gasten moesten ijlings het pand verlaten om in de kou te wachten op de dingen die gingen komen.

 

Een hoop commotie links en rechts", vatte een verstoorde pr-man P. Bont het incident samen. „Maar de mensen hebben het goed opgepakt: echt heel cool en clean”. Echte reden tot paniek bleek er na een kwartier ook niet te zijn. Na het bericht 'loos-alarm' pakte H. Elfring van de Raad van Bestuur van Wegener zijn speech gewoon weer op. Hij memoreerde de Geschiedenis van de bouw die in 1984 begon en de kosten: 20 miljoen gulden. Dat leverde werk op voor 20 mensen extra. Achter die feiten schuilde, zei hij, een groot vertrouwen in het produkt krant.

Ook Vonhoff had zo z'n ideeën over de krant. De Groninger Commissaris der Koningin ging uit van de stelling „De krant is een meneer". En wat Vonhoff betreft mag de krant ook best een mens met een gezicht zijn, wanneer die mens feiten en commentaar maar uit elkaar houdt. „De krant die feiten vergeet en sentimenten de boventoon laat voeren, kan het niet goed gaan”. Een waarschuwend vingertje maar naar welke hoek werd niet duidelijk. Tussen Cadzand en Roodeschool en Texel en Vaals zijn er mensen die die grote waarheid onderdrukken en dat is jammer", aldus Vonhoff die besloot met een eigenaardige definitie van de 'ware scherpzinnige' journalist. „Verslaggevers die het nieuws van vandaag eergisteren al ontdekten en gisteren lieten drukken”.

  

Wat het drukken van kranten betreft liep Winschoten ooit voorop met Neerlands eerste offsetrotatiepers, die dit jaar werd vervangen door een gloednieuw, computer gestuurd, apparaat. Een mirakel van tien miljoen gulden waarop twee kranten tegelijk kunnen „draaien”. Op dit moment rollen er per week één miljoen kranten van die pers. Niet alleen de Winschoter Courant en De Noord-Ooster worden in de molenstad gedrukt. Ook de Emmer Courant, het Hoogeveens dagblad, de Drentse- en Asser Courant, en verschillende huis-aan-huis bladen van zowel uitgeverij J.D. van der Veen als de Drents-Groningse Pers rollen van die persen.

 

Ontwikkelingen die nauwelijks zijn bij te houden, gaf ook oud-directeur R. de Graaf toe, die het wonder van techniek ook aanschouwde. Hij toonde zich een groot voorstander van die vernieuwing. „De enige manier om te blijven bestaan is vernieuwen”, aldus De Graaf. „En een onafhankelijke en objectieve redactie natuurlijk”.

 

Begrippen waarvan de 11- jarige Audry van Houten uit Winschoten nog geen weet heeft. Wat haar betreft komen er alleen verhalen over Madonna, Duran Duran en andere popsterren in de krant. Daarover schreef ze een zelfverzonnen artikel, waarmee ze een reis won naar de Apenheul voor de hele zesde klas van de Brederolaanschool.


„Je moet maar veel in kranten lezen, dan kun je later ook veel in kranten schrijven”, hield Vonhoff haar voor. „Dat is een heel leuk vak”.Maandag 27 oktober 1986

 

GEMIDDELD HONDERD BEZOEKERS PER BEDRIJF

 

Duizenden bezoekers op Winschoter Bedrijvendag

 

De bedrijvendag in Winschoten is zaterdag in alle opzichten geslaagd. Dat zeggen de tevreden deelnemers die per bedrijf 50 tot 300 mensen ontvingen. Een aantal dat de bedrijven „boven verwachting” noemen. Ook het publiek was enthousiast. De Winschoter bedrijven gaan hun „open huis” binnenkort evalueren. Zeker is volgens wethouder H. Stuut dat er een tweede komt. Bovendien denkt hij ook aan een onderlinge open dag voor de ondernemers zelf.


De grote publiekstrekkers waren de Winschoter Courant, de melkfabriek, het ziekenhuis, de Noordnederlandse Machinefabriek en garagebedrijf De Grooth. Hierop kwamen 200 tot 300 mensen af waarvan sommigen het deelnemerslijstje systematisch afwerkten. Anderen kwamen gericht naar een bedrijf. Zoals een Noordned-bezoeker: „Mijn schoonzoon werkt hier. We zouden al jaren eens kijken en nu hadden we de kans. Hardstikke mooi. Je hebt er nou een voorstelling van”. En dat was, naast promotie, het doel van de dag.Vrijdag 31 oktober 1986

 

BEWONERS RICHTEN VERENIGING OP

 

Bomenbuurt hard aan opknappen toe


De tachtig resterende woningen, die in de bomenbuurt nog gerenoveerd moeten worden, zullen voorlopig nog niet onder handen worden genomen. Het bestuur van de woningbouwvereniging beslist in de komende weken wanneer met de renovatie wordt begonnen. Volgens directeur J.Hollander van de woningbouwvereniging zullen de huizen volgens plan pas in 1988 opgeleverd worden, maar het bestuur kan besluiten de werkzaamheden eerder te gaan uitvoeren.

Bewoners uit de Eikenlaan, Lindelaan en Elzenlaan klagen, omdat sommige woningen al wel zijn opgeknapt. Hollander verklaarde desgevraagd, dat op het ogenblik de huizen, die ouder zijn dan die in de Bomenbuurt. „Vooral aan de Hortensiastraat is de nood hoog, die huizen hadden gewoon eerder een grondige renovatie nodig”.

Om een vuist naar de woningbouwvereniging te maken, hebben bewoners uit de Bomenbuurt woensdagavond een huurdersvereniging opgericht. „De huurders kunnen de woningbouwvereniging nu onder druk zetten. Voor de motieven van een hele club zijn ze gevoeliger dan voor klachten van een huurder”, aldus Joop Hofman van de stichting De Regenboog, die bij de oprichting aanwezig was.


De renovatiewerkzaamheden bestaan uit het vervangen van de gevel, de dakpannen, kozijnen, deuren, riolering en dergelijke. De bewoners merken dat niet aan de huur, want die gaat vanwege de opknapbeurt niet omhoog. Wanneer de huurders hun huis willen laten isoleren, dan zal de woningbouwvereniging dat wel in de huur doorberekenen. Nu al is een bewoner uit de Bomenbuurt met een klacht over vochtigheid en schimmel naar de woningbouwvereniging gestapt.


Directeur Hollander zegt echter dat het hier om een incident gaat. Het probleem zal met de desbetreffende bewoner worden opgelost. „De nadelen van isolatie zijn in plan Noord veel groter. De grond is daar natter dan in de Bomenbuurt, waardoor in de meeste woningen een vochtprobleem is ontstaan. „De vochtigheid komt uit de grond en trekt door de vloer naar binnen. Daardoor ontstaat er schimmelvorming.


De enige oplossing voor de huizen in plan Noord is dat de vloer wordt geïsoleerd. Vochtigheid is niet alleen in Winschoten een probleem. De hele volkshuisvesting zit er mee.

Wij zorgen er voor dat de bewoners in plan Noord straks geen vochtprobleem meer hebben, mits ze natuurlijk op normale wijze ventileren”, aldus Hollander.


Van de oprichting van een huurdersvereniging was Hollander nog niet op de hoogte, maar hij vond het een prima initiatief. „Het is een goede zaak, als buurten zich organiseren. Dat werkt voor ons ook gemakkelijker”. De belangstelling vanuit de Bomenbuurt was groot. Van de 200 huurhuizen, hebben 100 huurders zich al als lid aangemeld.

Laatst aangepast op woensdag, 23 november 2011 13:20
 
September 1986


Woensdag 3 september 1986

 

„HIER VINDT WEL EENS ONDERHUIDS GEROMMEL PLAATS”

 

Vingerwijzing voor nieuwe burgemeester

 

„Wat in Zaltbommel vier keer één is één was, zal wat ons betreft in Winschoten zes keer één is één zijn”. Met deze wat cryptische woorden van wethouder Henk Stuut werd de nieuwe

burgervader van Winschoten, Joop Postma, gistermiddag ingewijd in de gemeenteraad. Stuut doelde bij de zes op de burgemeester, de vier wethouders en de gemeentesecretaris. Tijdens de officiële installatie kreeg de burgemeester al verschillende vingerwijzingen mee voor de gewenste verhoudingen in het college en in de gemeenteraad.
 

„Wij ontvangen u in een team van wethouders, die het erg goed kunnen vinden samen. (..) die allen op een eigen en vrij zelfstandige wijze de eigen portefeuille beheren”, sprak Stuut. „De burgemeester coördineert, ondersteunt en geeft meegestalte, vindt het wethoudersteam, maar „de uiteindelijke politieke verantwoording voor het te voeren/gevoerde beleid blijft daar waar die hoort, namelijk bij de direct gekozen bestuurders”.

 

Over de portefeuilleverdeling zijn burgemeester en wethouders het nog niet eens. De wethouders hebben al wel een voorstel gemaakt, maar de - burgemeester moet hier nog mee akkoord gaan. Bij de taakverdeling zal de nadruk liggen op 'ontzuiling': zo min mogelijk verschillende wethouders voor één 'project' (bijvoorbeeld de Klinker). Ten behoeve daarvan zal de gangbare verdeling (welzijn- economische zaken - onderwijs--sociale zaken, met algemene zaken voor de burgemeester) af en toe doorbroken worden.

 

ONDERHUIDS

 

Over Oost-Groningen vertelde Stuut de burgemeester: „Hier wil nog wel eens onderhuids gerommel plaatsvinden. Hier is het nog niet altijd zo dat iedereen tegen iedereen zegt of kan of durft te zeggen hoe hij of zij over de ander of over een bepaalde zaak denkt”. Deze woorden leken ook van toepassing op de situatie in de raadszaal zelf; het gevoelige onderwerp „Groot Winschoten” werd, uitgezonderd de speech van gemeenteraadslid Joop Flokstra, niet of slechts in zeer bedekte bewoordingen aangeroerd.

 

Voor de goed gevulde raadszaal was een half woord echter genoeg. Toen de „Publieke Relatie Activiteiten” van de nieuwe eerste burger ter sprake kwamen klonk er dan ook een luid gelach. Postma sprak zich in een eerste interview met deze krant uit voor een Groot Winschoten, waarmee hij zich niet meteen populair gemaakt heeft bij de omliggende gemeenten. „De slag om Heiligerlee woedt nog steeds”, sprak Flokstra. De gemeente Scheemda was oorspronkelijk van plan om de burgemeester meteen bij zijn installatie een motie aan te bieden. Men vond dit bij nader inzien echter toch „te pijnlijk” en zag er van af.Zaterdag 6 september 1986

 

Molen Berg binnenkort opgeknapt

 

De molen Berg aan de Grintweg in Winschoten wordt binnenkort onder handen genomen. Voor de restauratie is geld beschikbaar uit de pot "instandhouding van het molenmakersvak". Tot nu toe was de financiering van het project steeds een probleem.

 

De molen is in 1978/'79 al eens gerestaureerd. Toen waren een aantal onderdelenechter nog niet aan vervanging toe en er zijn bij de restauratie fouten gemaakt waardoor de molen nu weer in slechte staat is.

 

De opknapbeurt gaat 72.000 gulden kosten. Tien procent van de kosten moeten door de eigenaar, de gemeente, opgebracht worden. Het molenmakers bedrijf Roemeling en Molema voert de werkzaamheden uit. De opknapbeurt moet voor het eind van dit jaar uitgevoerd zijn.Dinsdag 9 september 1986

 

TWEETAL RICHTTE VOOR MEER DAN MILJOEN SCHADE AAN

 

Brandstichters door politie gearresteerd

 

De Winschoter politie heeft de daders van de brandstichtingen, die twee weken geleden onder andere een school in de as legden, gepakt. Het gaat om twee jongens uit Winschoten, beide 19 jaar oud. De twee hebben inmiddels bekend. Door op bepaalde plaatsen te posten en door intensief onderzoek is de politie achter de identiteit van de brandstichters gekomen. Daarbij hebben tips van burgers ook een handje geholpen, vertelt adjudant R.J. Spreen van de recherche.

 

De daders werden gistermorgen op hun werk gearresteerd. In eerste instantie werd nog een derde verdachte aangehouden, maar al spoedig bleek deze niets met de zaak te maken te hebben en hij werd weer op vrije voeten gesteld, zo vertelt brigadier J. Groenendaal. De twee anderen zijn in verzekerde bewaring gesteld.Vrijdag 12 september 1986

 

RUN 86

 

Aan de start van de Run verschijnt een kleurrijk gezelschap. Naast de favorieten, de Tsjech Kamenik en de Pool Jan Szumiec, vertrekt er een hele groep Belgen, Duitsers, Zwitsers en uiteraard Nederlanders.

 

Zo lopen de RUNners twee keer: start Stikkerlaan (05.00), Beertsterweg, Oostereinde, Hoofdstraat Beerta, Veenweg, Molenstreek Finsterwolde, Klinkerweg, Hoofdweg, Ganzedijk, Finsterwolder Hamrik, Kostverloren, Oudedijk Drieborg, Lange-weg, Voorstraat Nieuweschans, Booneschans, Hamdijk, Koude-hoek, Oudeschanskerweg, Hoofdweg Bellingwolde, Tweekarspelenweg, Nieuwlandseweg, Oudeschanskerweg, Koudehoek, Klein Ulsda, Ulsderweg, Hoofdstraat Beerta, Oostereinde, Beertsterweg, Stikkerlaan, Klinker keerpunt/finish.


Best-list RUN:

 

Tijd               naam                   nat.      jaar

6.35.05            Martin John Daykin     GB        1980

6.35.06            Kasper Berg            Nor       1977

6.38.40            Vaclav Kamenik         CSSR      1985

6.39.23            Joseph Keating         GB        1977

6.43.16            Mike Newton            GB        1978

6.45.31            Jan Szumiec            Pol       1985

6.45.48            Hans van Kasteren      NL        1976

6.46.27            Uwe Schüder            BRD       1979

6.47.57            Markko Järnbäck        SF        1985

6.53.29            Joop Keizer            NL        1980Maandag 15 september 1986

 

Run weer een succes

 

De 100 km.-loop door Oost-Groningen is weer een succes geworden. Ruim 100 lopers, waaronder enkele dames en een rolstoeler verschenen bij het krieken van de zaterdag aan de start in Winschoten.

De weersomstandigheden bleken ideaal. De dag had alles in zich voor een rekordtijd. En deze werd ook gemaakt.

De Pool Szumiec liep zijn 2x50 km. rondjes in een tijd van 6 uur 17 minuten en 56 seconden.


Uitslag RUN:

 

Uitslag 100 km: 1. Jan Szumiec, Polen 6.17.56; 2. Vaclav Kamenik, Tsjecho-Slowakije 6.37.16; 3. Werner Endrowait, West-Duitsland 7.06.17.

 

50 kilometer heren: 1. Lucien van Lancker, België 3.22.26; 2. Derk van der Laan, Aquilo 3.33.31; 3. J. Pijl, Mar Pim Muller 3.42.03.

 

50 kilometer dames: 1. Elzbieth Czerniak, Polen 4.38.12.

 

10 x 10 kilometer estafette clubteams; 1. Argo '77 Groningen 5.50.5; 2. VfL Michelstadt West-Duitsland 5.51.4; 3. FC Heidmühler, West-Duitsland 5.55.1.Donderdag 18 september

 

Leen Bakker in Torenstraat Winschoten

 

In de Torenstraat 38 is Leen Bakker geopend. De nieuwe zaak is ruim gesorteerd in veel verschillende artikelen op het gebied van woninginrichting en textiel. Niet alleen is er behang, vloerbedekking, bedden en overtrekken, maar ook eetkamermeubels en 2- en 3-zitsbankjes en huishoudelijke artikelen en textiel. De zaak is door de week geopend van 9-6 uur, op maandag van 12-6 uur.Vrijdag 19 september 1986

 

NoordNed maakt sinds tijden weer wat winst

 

Een doodgewone machinefabriek mensen, een dóódgewone machinefabriek in Winschoten, roept de directeur bijna bezwerend, terwijl hij wijst op de treinkoppelingen en de oliepijpen-in-wording. Maar zo doodgewoon is het bestaan van NoordNed niet. Nog geen negen maanden geleden hing de toekomst van de onderneming aan een zijden draadje. Nu wordt er zelfs weer een heel klein beetje winst gemaakt.

 

Nog niet genoeg om de 85 werknemers weer iets terug te geven van hetgeen ze begin dit jaar inleverden, maar wel zoveel dat „de mensen zien dat het werkt, het beleid zoals we dat hebben uitgestippeld”, aldus directeur H. Ledeboer, die het bedrijf nu ruim een jaar leidt. En: „Een groei met 10 à 15 procent in de komende twee jaar zit er naar mijn idee wel in”, verklaart de directeur hoopvol, doelend op het aantal werknemers.Vrijdag 26 september 1986

 

Radio Winschoten wil geld van gemeente

 

De lokale omroep Radio Winschoten wil zo snel mogelijk weten of de gemeente van plan is geld in de radio te stoppen of niet. Volgende week dinsdag heeft het bestuur van Radio Winschoten hierover een gesprek met het college van B en W. Het plan en de begroting van de omroep liggen nu al bijna een jaar bij de gemeente, het wordt tijd dat er duidelijkheid komt, vindt de nieuwe radio-voorzitter Jan Keitz.

 

Maar zover zijn we nog niet", reageert wethouder Gea Korte. „Het gaat ons eerst om een kennismaking, eens kijken wat de mogelijkheden zijn”, vertelt de bewindsvrouwe, die wel erkent dat „de tijd dringt”.

 

Tot nu toe was het wachten niet alleen op het geld, maar ook op de behandeling van de mediawet in de Tweede Kamer. Deze wet, die de mogelijkheid schept van een lokale omroep in de ether, is nu net door de Kamer gekomen. Oorspronkelijk zou de Kamer zich er november vorig jaar al over uitspreken.

 

Nu de wet er door is staat alleen het geldgebrek de omroep nog in de weg. Radio Winschoten denkt jaarlijks 35.000 gulden nodig te hebben. De omroep verwacht zo'n 15.000 gulden op te kunnen brengen door allerlei (sponsor)acties. De andere 20.000 gulden zou dan van de gemeente moeten komen, in principe tien jaar lang. Hoewel het gemeentebestuur wel steeds heeft laten weten de omroep goedgezind te zijn, ligt er nog geen enkele toezegging.

 

Oorspronkelijk, een jaar geleden nog, had de omroep veel grotere plannen. Een omroep niet alleen voor Winschoten, maar voor de hele regio, voor 60.000 gulden per jaar. Het merendeel van de omliggende gemeenten liet -zij het nog nooit officieel- inmiddels weten niet veel in dit plan te zien. Volgens ex-voorzitter Wiebe Klijnstra is dit deels te wijten aan de „trage handelwijze en besluitvorming van het Winschoter gemeentebestuur”. Want, vervolgt de ex-voorzitter, die zijn taak overdroeg aan Keits omdat hij het te druk kreeg, „we zijn er steeds vanuit gegaan dat de grootste gemeente in het potentiële zendgebied het voortouw zou nemen. Voor een stad van allure leek ons dat voor de hand te liggen. Het heeft niet zo mogen zijn”.

Wel verstrekte Winschoten een startsubsidie voor de huur en de vaste lasten van het omroep-pandje aan de Blijhamsterstraat. Deze subsidie loopt tot 1 januari.

Laatst aangepast op maandag, 24 oktober 2011 08:21
 
Augustus 1986


Zaterdag 9 augustus 1986

 

Orthodontist vestigt zich in Molenstad

 

Met ingang van maandag 11 augustus begint orthodontist R.G. Potgieser (28) een praktijk in de Emmastraat. Potgieser, geboren in Groningen, voltooide dit jaar zijn studie aan de Rijksuniversiteit in zijn geboorteplaats. Orthodontisten zijn tandartsen die gespecialiseerd zijn in het rechtzetten van gebitten.

 

Oost-Groningen is op dit terrein van de gezondheidszorg nog een witte vlek. De patiënten uit deze regio moeten naar het Delfzicht-ziekenhuis in Delfzijl, naar Groningen of naar Hoogezand.

 

„Er is hier veel behoefte aan. Bovendien heb ik in de omgeving familie wonen”, verklaart Potgieser de vestiging van een praktijk in Winschoten. Potgieser heeft al een flink aantal patiënten. „Het zijn een hele hoop mensen uit Winschoten en omgeving die al een hele tijd op de wachtlijst staan”. Het probleem van wachtlijsten is niet regionaal; ook landelijk speelt dit vanwege een tekort aan orthodontisten. Het aantal studenten tandheelkunde is de laatste jaren fors teruggelopen. In sommige provincies bestaan als gevolg daarvan wachttijden van een jaar of meer.


Zaterdag 16 augustus 1986

 

Meubelstunter opent deuren

 

Leen Bakker BV, een soort Kwantum hallenachtige meubel- en tapijtgigant, opent eind volgende week haar deuren. De „meubelstunter” heeft in een deel van het pand van meubelzaak B.G. Meijer op de hoek van de Torenstraat en Poortstraat de beschikking over zo'n duizend vierkante meter verkoopruimte. Bakker verkoopt meubels, tapijten en campingartikelen.

 

B.G. Meijer blijft naast de „meubelstunter” in de voormalige regenkleding-fabriek (GRF) gehuisvest. Daarnaast heeft Meijer de beschikking over magazijnruimte in de voormalige meubelwinkel van Kok. Dat pand huurt hij van de gemeente. Meijer wil er wel weer verkoopactiviteiten ontplooien, als de gemeente het pand opknapt. „Door hier op in te spelen wordt de Blijhamsterstraat als koopstraat weer een eind opgekrikt”, aldus de heer Meijer en makelaar Albert Nieboer die naar zijn zeggen bemiddeld heeft in de komst van Leen Bakker naar Winschoten.Dinsdag 19 augustus 1986

 

Gereformeerde school heet De Leilinde

 

De nieuwe basisschool van de Gereformeerde Schoolvereniging Veendam-Winschoten aan de Burg. Wichersstraat die gisteren in gebruik genomen werd, heeft de symbolische naam De Leilinde gekregen. Het naambord werd tijdens een bijeenkomst in de Opstandingkerk onthuld.

 

Daarna gingen het bestuur, ouders, kinderen en genodigden in een feestelijke optocht van de Bosstraat naar de school. Daar werd het bord aan de voorgevel bevestigd.

 


Het voltallig bestuur bevestigd het bord met de nieuwe naam „Leilinde” aan de gevel
van wat eens de „Boskabouter” was (foto: Engel Lameijer).

 

De gereformeerde streekschool die zo'n tachtig leerlingen telt, is gehuisvest in de voormalige openbare kleuterschool De Boskabouters. Het gebouw heeft in de periode van vier maanden een volledige gedaanteverwisseling ondergaan. De school is voor een groot deel vernieuwd en uitgebreid. Daarvoor moest gedeeltelijk worden gesloopt. De kosten daarvan samen met de inrichting hebben ongeveer zeven ton bedragen. Het Rijk heeft het leeuwendeel voor haar rekening genomen.

 

Het is de hele week nog een beetje feest op de nieuwe school. Vandaag gaat de onderbouw op excursie naar een kinderboerderij en een bakker in Veendam. De bovenbouw blijft in Winschoten en brengt een bezoek aan de molen, het rosarium en de toren. Tussen de middag krijgen ze iets te eten aangeboden. Morgen is de onderbouw vrij. Er komt iemand van de Zuidoost-Aziëstichting om over het ontwikkelingswerk in Zuidoost-Azië te vertellen. Aansluitend worden door de leerlingen meegedaan aan een sponsorloop, in het Sterrebos. De opbrengst is voor de stichting bestemd. De donderdag staat in het teken van het projectonderwijs naar aanleiding van de excursies.


Donderdag 21 augustus 1986

 

Selectiedienst binnenkort in nieuw gebouw

 

De Centrale Archief Selectiedienst betrekt over een anderhalve week haar nieuwe onderkomen aan de Transportbaan. Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan het nieuwe gebouw, waarvoor oud-minister Koos Rietkerk van binnenlandse zaken 14 maart vorig jaar de eerste paal sloeg. De typekamer, die ook vanaf juli '81 in het voormalige Okto-complex aan de Papierbaan onderdak heeft gevonden, verhuist volgende week al. Maandag 1 september is dan de CAS aan de beurt.Vrijdag 22 augustus 1986

 

Werknemers nemen zaak Kempkes over

 

Kempkes wordt anders en blijft gelijk. Het blijft de zaak aan de Torenstraat in Winschoten waar brillen en klokken als gelijkwaardige producten verkocht worden, en waar je als klant bij het gebruik van een overdosis service wordt voorzien, maar het is geen Kempkes meer. Terwijl die naam wel blijft gehandhaafd.

 

H. Muysson, W. Hemmens en H.L. Berkers zijn de nieuwe eigenaren. Optiek, horlogerie en juwelen, en contactlenzen zijn hun specialiteit. En van Kempkes. En dat blijft zo. Alleen, vanaf 1 september is de familie Kempkes niet meer aan de zaak verbonden. Na bijna 100 jaar. Gary Vos, een directe nazaat van de oprichter, heeft de zaak aan drie van zijn werknemers verkocht.

 

Muysson heeft 10 jaar bij het bedrijf gewerkt, Hemmens 18 en Berkers 4. De laatste niet in vaste dienst overigens. Hij kwam als contactlenzen specialist twee dagen per week. Met zijn drieën hebben ze een vennootschap onder firma opgericht, en zijn ze volgende maand de nieuwe eigenaren.

 

„Vorig jaar zijn we al met dat idee gaan spelen. Vos heeft altijd al gezegd dat hij er om deze tijd ongeveer mee wilde stoppen. En hij wilde graag aan ons verkopen, ook al omdat wij ons altijd sterk met het bedrijf hebben geassocieerd. Het zijn overigens hele zakelijke onderhandelingen geweest”.

 

Voor opticien Muysson en juwelier Hemmens gaat er niet zo veel veranderen. Beiden hebben als bedrijfsleider altijd al een grote mate van zelfstandigheid gehad. Inkoop, verkoop, reclame, dat was allemaal de verantwoordelijkheid van de twee bedrijfsleiders. Ze moesten alleen zorgen dat ze binnen het budget bleven, dat uiteindelijk door „baas” Gary Vos werd vastgesteld. En dat gaan de drie vennoten straks zelf doen.

Maar drie kapiteins aan het roer, geeft dat geeft trammelant? ,,Er zijn duidelijke afspraken gemaakt. Ieder is verantwoordelijk voor zijn eigen afdeling, zoals we dat al jaren doen. We kennen elkaar al jaren, we zijn vrienden, en trammelant hebben we nog nooit gehad. We weten precies wat we aan elkaar hebben. Bovendien, we zijn een vennootschap onder firma, wettelijk is precies vastgesteld hoe de verhoudingen liggen. Daar kunnen we dus zo het boek op na slaan. Maar zo ver komt het niet, daarvoor kennen we elkaar te goed."

 

Berkers is de man die wat meer de managerstaak op zich gaat nemen. Simpel gezegd komt dat er op neer dat hij de financiën en de vakantiedagen regelt. En dat voornamelijk omdat hij als man met een eigen bedrijfje die twee dagen in de week ook voor Kempkes in Winschoten werkte, de meeste ervaring op dat gebeid heeft. Maar de uiteindelijke beslissingen worden dus door de drie vennoten gezamenlijk genomen.

 

Berkers toetreding betekent ook dat er vanaf 1 september permanent een contactlenzen specialist aanwezig is. Nog meer veranderingen? „De zaak wordt wat meer opgefleurd. We krijgen nieuwe vloerbedekking, wat meer planten in de zaak, en de afdeling voor oogmetingen komt in een aparte ruimte. Daarom gaan we volgende week zaterdag ook dicht. En we gaan ons assortiment breder en dieper maken. Garry wist dat 'ie wegging. Dan wordt de interesse automatisch ook minder. 't Is niet zo dat de zaak verlept was, maar zijn betrokkenheid werd minder. Wij gaan er nu weer fris tegen aan.”

 

Met hetzelfde aantal personeelsleden: zeven. Maar in een wat andere arbeidsverhouding dus; drie zijn straks hun eigen werkgever. „Maar we blijven in de winkel, daar horen we.”


Dinsdag 26 augustus 1986

SCHOOL NET BRANDVEILIG VERKLAARD

 

Tranen bij brand Stikkerlaanschool

 

„Ik krijg hier tranen van in de ogen”, reageerde gisteren oud onderwijs-wethouder G. Kuiper bij het zien van de grote brand in de Stikkerlaan school. De brandweer rukte gisteravond

onmiddellijk na verschillende meldingen van allereerst de GADO, om 23 minuten over acht uit. Veel viel er na aankomst echter niet te redden omdat het pand razendsnel in de vlammen opging. De vuurzee vond een gewillig slachtoffer in de school met houten zolder en houten kap. Alleen het nieuwbouw-gedeelte waarin een tekenlokaal is gevestigd, bleef behouden. Om 6 minuten voor negen gaf commandant Meijer het sein brand meester.

 


Tegen de vuurzee viel weinig te doen (foto: Harry Tielman).

 

Maar korte tijd later, om half tien, sloeg sporthalbeheerder A. Dik opnieuw alarm. Daarop maakte de tweede ploeg die inmiddels naar huis was gestuurd, rechtsomkeert naar de MEAO. De brand was hier binnen tien minuten onder controle en de schade bleef beperkt tot rook-, roet- en waterschade in één lokaal. Brandweercommandant Meijer: „Hier had niet meer vuur bij hoeven te komen. Als die noodlokalen eenmaal branden is er geen houden meer aan”.

 

Volgens de commandant is hier „geen twijfel mogelijk” over brandstichting. Het vuur is volgens hem van buitenaf aangestoken. „En dit zegt ook het nodige over de eerste brand”, aldus Meijer die een duidelijk verband legt tussen de beide branden. De Technische Recherche onderzoekt de zaak vandaag verder. Meijer verklaarde één keer eerder, in 1981, verschillende brandhaarden achter elkaar te hebben gehad. Ook toen was er sprake van brandstichting. Later is dat opgelost.

 

MUZIEK

 

In het meest getroffen gebouw, de Stikkerlaanschool, waren de creatieve vakken, als tekenen, handvaardigheid, textiele werkvormen en muziek gevestigd. De school, waar net één week is les gegeven, werd onlangs voor 5 ton verbouwd. De schade van de inrichting (meubilair, machines en ander materiaal) wordt op een bedrag van nog eens 5 ton geraamd. Saillant detail is dat de Rijksgebouwendienst gisteren tijdens een rondgang, het pand brandveilig verklaarde. Tevreden over de rest van het interieur zegde de dienst het Winschoter college bovendien een opknapbeurt voor de toiletten toe.

Kuiper, nog geheel ontdaan: „Hier hebben we nou zoveel werk van gehad, zoveel moeite voor gedaan om dit gebouw financieel van de grond te krijgen bij het ministerie. Dit is verschrikkelijk”. Locoburgemeester H. Stuut reageerde eerst persoonlijk: „Ik heb hier zes mooie jaren gehad tijdens de hele lagere schoolperiode”. En als bestuurder: „Dit is een rampje, afgezien van de schade die je wel weer in guldens terugkrijgt van de verzekering. Het gebouw is net weer klaar en nu kun je weer beginnen, terwijl we er vandaag nog trots met de Rijksgebouwendienst door zijn gelopen”. Ook onderwijswethouder G. Aldag constateerde: „'t Is triest. Alles was net binnen voor de inrichting. Je kunt hier, met al die branden, niet meer bouwen”.

 

Rector G.J.M. Tijdhof reageerde verbijsterd: „Afschuwelijk, ook voor de leraren die er net een jaar aan hebben meegewerkt om het gebouw weer klaar te krijgen. Alles was pico bello en dan zoiets afschuwelijks”. Hij wil zo snel mogelijk weer aan de slag omdat de creatieve vakken als tekenen en textiele werkvormen ook in het eindexamenpakket zitten en achterstand moet worden voorkomen. Maar verschuiving van creatieve vakken ligt moeilijker dan bij andere vakken omdat nu ook het materiaal, van piano tot boormachine, is vernietigd. „Maar we moeten ondanks het huidige ruimtegebrek wel iets vinden. Ik heb nog één nacht om daar over na te denken”.

't Mooiste stukje staat er nog", constateerde een brandweerman met enige spot over het nieuwbouwgedeelte dat is behouden. Maar het publiek stelde zich harder op. „Ze hadden die brandstichters er bij moeten roosteren”. Een oud-leerling: „Wie dit aansteekt moet wel een verdomd goede reden hebben”.

Vandaag stelt de technische recherche een onderzoek in naar de brandhaarden in de gebouwen. De politie verricht een buurtonderzoek. Ook zijn gisteravond al een aantal tips binnengekomen.Een Troosteloze aanblik van wat eens de Stikkerlaanschool was (foto: Harry Tielman).

Laatst aangepast op dinsdag, 13 september 2011 20:16
 
Juli 1986


Woensdag 2 juli 1986

 

Burgemeester Winschoten komt op 2 september

 

De nieuwe burgemeester van Winschoten, drs. J.J.Postma, wordt op dinsdagmiddag 2 september om twee uur officieel geïnstalleerd. Dat gebeurt in de raadszaal van het gemeentehuis. Postma is zoals bekend per 1 september benoemd. 's Middags om vier uur is er in de Klinker een ontvangst, waar de bevolking met Postma kan kennismaken.


Bouwvergunning Sint Lucas Winschoten in behandeling

 

De gemeente Winschoten heeft de aanvraag voor een bouwvergunning ten behoeve van de uitbreiding van het Sint Lucas Ziekenhuis is behandeling genomen.

 

Zoals bekend wil het Ziekenhuis op de parkeerplaats aan de Gassingel een nieuwe vleugel met zo'n 100 beden bouwen. De grond waarop die nieuwbouw is gepland, is echter vervuild met afvalresten van de voormalige gasfabriek op die plaats. De provincie heeft onlangs gesteld dat nader onderzoek naar die vervuiling noodzakelijk is. Dat kan in principe binnen enkele weken afgerond zijn. Volgens wethouder H. Stuut is de bouwaanvraag nu reeds in behandeling genomen, om straks bij de bouw geen onnodige vertraging op te lopen.

 

 

Zaterdag 5 juli 1986

 

PUNT VOOR PUNT – Redactie Roel Waalkens

 

Parkbad: al dik 40.000 man

 

Ook nieuwsgierig naar het bezoek aan het gratis Parkbad? Houdt u zich eventjes vast?

Er komen per middag - en dat al drie weken achtereen - zo'n 1700 tot 2300 zwemmers. Neem het gemiddelde: 2000, keer 20, maakt veertig en misschien al 50.000 bezoekers!

Gemeente, vergissinkje gemaakt?

Ambtenaar sportzaken Sievert Bodde: „'t Is inderdaad overweldigend. En toch, ook al hadden we geweten dat het zo'n zomertje zou worden, hadden we het nóg gratis gedaan”. Het water wordt niet verwarmd. Pardon? Wél verwarmd. Door de zon. 't Is heerlijk om in te zwemmen: 24 à 25 graden gemiddeld.

Normaal kost een kaartje in het Parkbad iets van f. 2.25. Keer veertigduizend, maakt plm. negentigduizend gulden.

Wat dacht u, zou de gemeente zich nog eens beraden op de gratis gebruiksmogelijkheid van het bad, of niet?

Precies. Dat dacht ik ook.

 

 

Vrijdag 11 juli 1986

 

ALLEEN UITKOMST DOOR HOGERE BIJDRAGEN GEMEENTEN

 

Sluiting bedreigt asiel Winschoten


Het dierenasiel Oost-Groningen in Winschoten is in de huidige vorm gedwongen haar deuren op 1 januari aanstaande te sluiten. De voorziening kan alleen blijven bestaan als er een tweede

beheerder bijkomt en een nieuwe beheerderswoning wordt gebouwd.

Hiervoor is op jaarbasis minstens 50.000 gulden nodig.

 

De gemeente Winschoten vindt dat de ongeveer negen gemeenten die gebruik maken van het asiel dit bedrag samen moeten ophoesten. Winschoten doet dat in ieder geval niet alleen, zo is gemeld aan voorzitter Wietze Hoekstra van het asiel.

 

Maandag 14 juli 1986

 

OFFICIËLE STICHTING OPGERICHT

 

VVV-kantoor voor heel Oost Groningen in Winschoten

Het regionale VVV-kantoor, dat op 1 januari volgend jaar wordt geopend in Winschoten, krijgt als werkgebied de Kamer van Koophandel in Veendam. Dat betekent dat niet alleen de zestien 'Streekraad-gemeenten', maar ook Delfzijl, Termunten en Hoogezand-Sappemeer gebruik kunnen maken van de diensten van dit kantoor. Vorige week werd de 'stichting VVV regio Oostelijk Groningen' opgericht. Afgezien van de vertegenwoordiger van de KvK, H.R. Van der Woude, komen alle leden van het voorlopige dagelijks bestuur van de stichting uit Winschoten.

 

 

Zaterdag 19 juli 1986

 

MINDER MENSEN MAAR WAT EEN SFEER...

 

Goede Nacht van Winschoten

 

Gezellig, maar het kwam wat langzaam op gang, de derde Nacht van Winschoten. Dat laatste had ook voordelen, tegen middernacht viel er zelfs in de Langestraat nog vooruit te komen. En even buiten het aller-drukste gebied stonden de terrasstoelen nog uitnodigend leeg.

Maar dat lag deels aan het weer, het was beduidend minder warm dan vorig jaar. Goed voor de warme worsten, minder voor de bierverkoop. Volgens de politie, die zich daarbij baseerde op de hoeveelheid auto's, waren er beduidend meer Duitsers dan andere jaren.

 

 

Maandag 21 juli 1986

 

RUIM 70.000 BEZOEKERS BIJ BRADERIENACHT

 

Na geslaagde nacht warboel bij ontbijt

 

Eieren en bruine boterhammen vlogen zaterdagochtend vroeg over het Israëlplein in Winschoten. Wat een mooi slot van een geslaagde Nacht van Winschoten had moeten worden, liep na enige tijd uit op een chaos. Een paar jongeren, door een omstander als

rapaille omschreven, maakten er een warboel van. De organisatie besloot er na een half uur

mee te stoppen.

 

Het overgrote deel van de ruim 70.000 bezoekers -de schattingen lopen uiteen- was toen al naar huis en heeft daar niets van gemerkt. Ook van het papier, de kartonnen dozen, de lege blikjes, de kapotte flesjes en de vertrapte patat frites hebben zij niets gemerkt. In het donker valt zoiets niet op. Maar och, een kniesoor -en de gemeentelijke reinigingsdienst- die daar op let.

 

 

Woensdag 23 juli 1986

 

Winschoten wil oude brug Winschoterzijl behouden

 

De gemeente Winschoten wil dat het authentieke bruggetje over de Rensel bij het Winschoterzijl behouden blijft, ook na de reconstructie van de vaarwegen. De brug wordt binnenkort overbodig, wanneer de oostelijke rondweg en de waterwegen klaar zijn. De gemeente wil de brug dan verplaatsen naar de Pekel Aa. Of dat lukt is afhankelijk van de gemeente Groningen, want die is eigenaar van het monumentje.

 

 

Na de reconstructie en verbreding van de waterwegen vormen de Rensel en het verlengde van de Pekel Aa in feite één doorlopend kanaal. Om voor fietsers hier een goede verbinding tussen Beerta en Winschoten te behouden wil Winschoten een brug hebben over het zuidelijke deel van de Pekel Aa. De fietsers van Beerta rijden dan eerst aan de noordkant van het verlengde Pekel Aa, gaan een brug over, fietsen even aan de zuidkant en rijden dan over -het nieuw te bouwen- bruggetje over het zuidelijke deel van de Pekel Aa. Voor laatstgenoemde brug hoopt Winschoten het monument dat nu over de Rensel ligt te kunnen gebruiken.

 

Maandag 28 juli 1986

 

AANTAL ARBEIDSPLAATSEN EIND VAN DIT JAAR BIJNA TWEE HONDERD

 

Produktie CAS in '85 meer dan verdubbeld

 

De Centrale Archiefselectiedienst (CAS) in Winschoten bewerkte in '85 meer dan twee keer zoveel archiefmateriaal als het jaar daarvoor. Vorig jaar ging er iets meer dan drie kilometer archief door de handen van de -toen nog- ruim honderd CAS-werknemers, in 1984 was dat nog 1,3 kilometer. Van de drie kilometer werd de helft vernietigd. De andere helft ging terug naar de 'beheerders', de verschillende ministeries en Rijkswaterstaat.

 

Het diensthoofd van de CAS, O.A.M.W. Hartong, noemt een aantal redenen voor die veroogde productie. De werknemers zijn beter in het vak ingewijd, er wordt sinds '85 gewerkt met behulp van de computer en er kon méér en sneller materiaal weggegooid worden. Dat laatste komt door een verbeterde organisatie, maar ook doordat er veel relatief 'makkelijke' archieven bij waren. Rijkswaterstaat heeft bijvoorbeeld een heleboel stukken dubbel, waardoor er veel gelijk naar het oude papier kan.

Laatst aangepast op zondag, 07 augustus 2011 19:34
 
Juni 1986
  
Ta – ta – ta – ta – De Poetskoets is da!
 
Gevleugelde woorden van routecommissaris J.J. Stienstra.
 
Zo klonk het 25 jaar geleden langs Groninger velden en wegen.
 
  
Op zaterdag 31 mei 1986 ratelde de Postkoets van stalhouder Kuipers uit "Stad" in één dag van de Grote markt in Groningen naar Markkamp in Aschendorf (Duitsland) 82 km lang, vertrek 7.15 uur, aankomst 17.30 uur.
 
 
 
 
    


Organisator W. Hagenbeek
 
 
Een verslag van de voorbereiding en de gebeurtenissen op 31 mei 1986 werden weergegeven in het toenmalige Streekbad Huis aan Huis van donderdag 5 juni 1986.
 
Postkoets Groningen-Winschoten-Aschendorf reed weer
 
Organisator W. Hagenbeek wil Groningen promoten met historische Postkoetsrit

Al 23 jaar woont de Winschoter W. Hagenbeek (52) in de Liefkensstraat 82 in Winschoten. En sinds 6 jaar weet hij dat zijn huis eigenlijk een heel bijzonder huis is. Bij zijn onderzoekingen naar namen van vorige bewoners van de Liefkensstraat 82 bleek dat het
huis het laatst bewoond werd door ene stalhouder Muntinga. De heer Hagenbeek bleek te wonen in de voormalige paardenstallen van de Postkoets, die vroeger vanaf de stad Groningen via Winschoten naar het Duitse Aschendorf reed".
"Het adres Liefkensstraat 82 was vroeger een boerderij,"zegt de heer Hagenbeek, in het dagelijks leven commercieel adviseur. "Het was een boerderij met een woonhuis. In 1882 is er een deel van afgebroken. Het deel van de stallen en het deel waar de Postkoets vroeger gestald werd is blijven staan. En dat gedeelte bewonen wij nu".
 
Afgelopen zaterdag werd de rit per Postkoets weer gemaakt zoals dat vroeger ging. Voor de heer Hagenbeek was dat een zeer bijzondere gebeurtenis. Hij is de organisator van deze rit.
Het heeft alles bij elkaar zo'n zes jaar geduurd voordat de rit gemaakt kon worden. Jaren van onderzoek naar de historie en dan de organisatie van de historische rit. Veel mensen, en organisaties moesten worden aangeschreven. Er waren dagen bij dat Hagenbeek 17 uur per dag aan zijn Postkoetsrit werkte. Alles moest perfect voorbereid worden.
 
 

Respect
 
Hagenbeek is nog steeds onder de indruk van het succes van de rit. "Ik heb een dag gehad, ongelooflijk. Zoiets zal ik van m'n leven niet meer vergeten. Gelukkig is de hele gebeurtenis op de video opgenomen, zodat ik het nog eens kan meemaken."
Wat maakt hem nu zo enthousiast over die historische postkoetsrit. De heer Hagenbeek: "Ik heb veel respect voor die familie Muntinga, die hier in 1839 al zo'n route reden. Die mensen hebben veel goeds gedaan. Want vlak dat niet uit. Er waren in die tijd niet zulke mooie gladde wegen zoals nu.
 
Het was een hobbelige rit, over soms slechte wegen. En vooral bij slecht weer was het natuurlijk geen pretje.
 
Zaterdag werd de rit in alle rust gereden. Maar vroeger ging dat in een behoorlijk tempo. De rit Winschoten-Aschendorf moest in drie uur gereden worden omdat onderweg de treinpassagiers moesten worden opgevangen.
 
Aan de Postkoetsrit van vroeger kun je zien dat de stad Winschoten wel van enig belang was. Winschoten was een belangrijke schakel in het internationale zakenverkeer. Het was een knooppunt van vervoer van mensen en goederen. De mensen die meegingen waren dan ook meest kooplui. En ook wel gewone reizigers die geld hadden."
 
Onderweg, langs de route waar de Postkoets langs zou komen, zag het soms zwart van de mensen. Dat heeft Hagenbeek goed gedaan. Het evenement werd nog compleet gemaakt door een aantal optredens van de Grunneger Daansers.

Als het aan de heer Hagenbeek ligt blijft het niet bij deze ene rit. Het liefst zou hij de provincie Groningen willen promoten met deze historische Postkoetsrit. Er zijn plannen om in samenwerking met de provinciale VVV de route uit te breiden zodat onderweg allerlei attracties worden aangedaan.
Routekaarten
 
De kleurrijke tocht van zaterdag heeft 11.000 gulden gekost. Dat is betaald door de provincie en de gemeenten waar de Postkoets door kwam. De betreffende gemeenten hebben een lesbrief voor het lager onderwijs gekregen over de historische Postkoetsrit.
 
Ook zijn er routekaarten verkrijgbaar op de volgende adressen: De Provinciale VVV Groningen, Hotel Faber in Hoogezand en Hotel der Nederlanden in Winschoten. De routekaart kost 1 gulden.
 
De heer Hagenbeek is bij de organisatie en de voorbereidingen geholpen door de heer J. J. Stienstra, voorzitter van de vereniging "Tot in standhouding van het Oude Gerij." Een vriendenkring die graag het Rijtuigmuseum in Leek in stand wil houden.
Naast de routekaart werd door de Eems Dollard Regio en de PTT een kaart uitgegeven met 4 postzegels, 2 Nederlandse en 2 Duitse. Oplage 5000 stuks, genummerd.
 Donderdag 5 juni 1986
 
VIER JAAR VERTRAGING DOOR SCHOONMAAK BIJ ST. LUCAS
 
Meidoornlaan pas in '91 gesaneerd
 
De bodem bij de Meidoornlaan in Winschoten wordt op zijn vroegst in '91 gesaneerd. Dat staat in het concept-bodemsaneringsprogramma van de provincie. Tot nu toe stond de Meidoornlaan op het programma voor 1987. Het betreft nu nog slechts een concept, maar volgens provincie-ambtenaar B. Boender komt het definitieve saneringsprogramma er voor Oost-Groningen niet anders uit te zien.
 
Volgens het concept-programma vindt er dit jaar nog 'wel een saneringsonderzoek plaats aan de Meidoornlaan. Zoals gemeld is het de bedoeling hierbij de vervuiling van het Tranendal en die van Napels West, beide gelegen in de gemeente Scheemda, in één 0nderzoek mee te nemen. De vervuiling is in alle drie gevallen van dezelfde aard.
 
Het uitstel van het project Meidoornlaan is volgens wethouder Roelof Lukkien een gevolg van het naar voren halen van de sanering van het voormalige gasfabriekterrein bij het St. Lucasziekenhuis.
 
Vanwege de voorgenomen uitbreiding van het ziekenhuis is dit project hoger op de prioriteitenlijst gekomen en staat het nu voor '88 op het programma. De sanering van het terreingasfabriek gaat de provincie zeker een miljoen gulden kosten. Daardoor is er, geen financiële ruimte meer voor -onder andere- de Meidoornlaan. Eigenlijk was het de bedoeling dit jaar al een nader- en een saneringsonderzoek uit te voeren bij het St. Lucas. Ook dit is echter een jaar uitgesteld.
 
De vervuiling van de Meidoornlaan kwam zo'n twee jaar geleden aan het licht. Een aantal bedrijven, met als belangrijkste de Gembo, stortten van '55 tot '73 hun afval in een voormalige zandafgraving. Een onderzoek door het adviseringsbureau van de Unie van waterschappen wees indertijd uit dat de vervuiling niet direct, maar op wat langere termijn wel degelijk gevolgen kan hebben voor de volksgezondheid. Er werden onder andere aromaten en fenolenen in de bodem aangetroffen in concentraties van honderd tot duizend maal de toegestane waarde. Daarnaast bestaat de vervuiling uit arseen en koolwaterstoffen.
 
 
Dinsdag 10 juni 1986
 
„ALS GEMEENTE SNEL IS 10 EXTRA BANEN”
 
Timmerfabriek wil uitbreiden

De timmerfabriek Jongbloed in Winschoten is uit het huidige onderkomen aan de J.A. Koningstraat gegroeid. Jongbloed wil dan ook zo snel mogelijk uitbreiden. Volgens zijn zeggen blijft de fabrikant het liefst in Winschoten. Voorwaarde van Jongbloed is dan echter wel dat de nieuw te bouwen loods vlakbij de huidige fabriek kan komen te staan. „Anders wijk ik uit naar het midden van het land, Overijssel bijvoorbeeld”, aldus directeur K. Jongbloed.
 
Het terrein, waar de uitbreiding zou moeten plaatsvinden, is eigendom van de gemeente. Die is in principe bereid de benodigde grond te verkopen. Desondanks duren de onderhandelingen nu al anderhalf jaar voort. Dit komt volgens ambtenaar Jan Samberg doordat de gemeente in één keer het hele terrein wil verdelen tussen de verschillende industrieën en de bewoners aan de Blijhamsterweg. „En dat duurt even, omdat we bij die verkaveling iedereen tevreden willen stellen”, aldus Samberg.
 
Jongbloed zegt echter niet veel langer meer te kunnen wachten. Hij wil dit jaar nog bouwen. Of Winschoten er in de loop van een aantal jaren tien arbeidsplaatsen bij krijgt (want dat zou de uitbreiding op den duur opleveren) is nu dan ook afhankelijk van de snelheid van handelen van de gemeente. „Ik kan me ook niet voorstellen dat het echt niet sneller kan”, zegt Jongbloed.
 
 
Maandag 23 juni 1986
 
Briefkaarten-uitgever op zoek naar opvolger
 
„Het mooie van dit vak is dat ik van mijn hobby mijn werk gemaakt heb, misschien wel op „zijn boerenfluitjes”, maar dat maakt het voor mij juist zo aantrekkelijk".
Aan het woord is Hennie Wal, geboren in 1915 en afkomstig uit het dorp onder de rook van Winschoten, Heiligerlee. Hij is verzamelaar en uitgever van briefkaarten. Om preciezer te zijn briefkaarten van landschappen, stadsgezichten en Nederlands Hervormde kerken.
Van huis uit grossier werd hij een van de grootste uitgevers van briefkaarten van Nederland, sinds 1941. Op dit moment schat de heer Wal dat hij de oudtste uitgever van Nederland is op
zijn gebied.
 
 
Vanwaar de belangstelling voor het uitgeven van briefkaarten?
„Je moet het zien als een soort gat in de markt dat ik ontdekte tijdens de oorlog. De briefkaartenhandel was voordien overwegend in handen van joden, misschien een rot woord om te gebruiken, maar het was een echte „jodenhandel”. Toen de Duitsers in 1940 ons land bezetten was het snel gedaan met deze handel omdat de joden dit niet meer mochten doen en later afgevoerd werden. Inspelen op de marktsituatie kun je het noemen".
 
In 1941 begonnen met het uitgeven van de briefkaarten, was dit geen moeilijke tijd, gezien de Duitse bezetting?
„Dit was inderdaad een heel moeilijke tijd. Ik werd voortdurend met argusogen gadegeslagen door de Duitsers als ik foto's wilde maken. Daar komt nog bij dat ik maar heel weinig briefkaarten op de markt gebracht heb toen. Dit was een gevolg van de algehele schaarste die optrad naarmate de oorlog vorderde. Er was gebrek aan fotorolletjes, papier om de zaak af te drukken, noem maar op”.
 
Was het een en ander wel te combineren, met uw eigenlijke werk, grossier?
„Het was wel eens moeilijk om het te combineren, maar over het algemeen liep het wel. Als ik op pad ging om spullen rond te brengen gaf ik m'n ogen goed de kost en keek rond om foto’s te maken, een fototoestel had ik altijd bij me. Tevens nam ik dan bestellingen op van mensen die wel interesse hadden in de afname van kaarten. In 1969 brandde mijn grossierderij af, zodat ik me vanaf die tijd geheel richtte op het uitgeven van briefkaarten”.
 
Hoeveel kaarten heeft u inmiddels uitgegeven?
„Dat is moeilijk te zeggen, maar sinds het begin in '41, schat ik dat het er inmiddels miljoenen zijn. Alleen al in Winschoten bedraagt het aantal uitgegeven kaarten op jaarbasis zo'n dertig
duizend stuks. Het leuke is dat je kaarten van mij door het hele land tegenkomt, op elke beurs zitten er wel een paar van mij bij. Ik schat dat landelijk gezien mijn kaarten 10 procent uitmaken van het hele briefkaartenbestand dat er op dit gebied is”.
 
Wie waren en zijn uw grootste afnemers?
„In de beginperiode vooral de boekhandelaren, nu zijn daar de winkeliers en souvenirshops bijgekomen”.
 
Hoelang bent u nog van plan om nog door te gaan met het uitgeven van briefkaarten?
„Ja, dat is moeilijk te zeggen, ik zou, hoewel ik het nog steeds leuk vind, best een opvolger willen hebben. Maar, die opvolger moet dan wel over de nodige contanten beschikken. Want let wel, dit vergt wel een investering van enige tonnen. Aan de andere kant is er best een goede boterham in te verdienen als je het op de juiste manier aanpakt. Bovendien moet deze mogelijke opvolger beschikken over een zeker talent op fotografisch gebied. Bepaalde foto's die je maakt maak je vanuit de optiek van de opdrachtgever, je moet als het ware „in zijn vel kruipen”, en dat valt weleens niet mee".


Ansichtkaarten serie van Winschoten (H. Wal)
 
 
 
Vrijdag 27 juni 1986
 
NIEUWE BURGEMEESTER JOOP POSTMA KENT OLDAMBT NOG
ALS OPBOUWWERKER
 
„Heiligerlee hoort bij Winschoten”

„Ik vind dat met name Heiligerlee zo tegen Winschoten aanligt en omdat de bevolking gebruik maakt van de voorzieningen van Winschoten, dat het in de rede zou liggen die plaats bij Winschoten te voegen.
Ook voor Oude en Nieuwe Pekela is er sprake van een logische overgang naar Winschoten.
Datzelfde geldt voor Beerta en Finsterwolde. Maar ik moet er wel bijzeggen, dat ik me eerst
beter moet oriënteren voordat ik daar een definitieve uitspraak over wil doen”.
 
Drs. J.J. (Joop) Postma, gisteren benoemd tot de nieuwe burgemeester van Winschoten met ingang van 1 september, praat in de achtertuin van zijn Harderwijkse rijtjeswoning (,,dit huis moeten we nog verkopen") over de aanstaande gemeentelijke herindeling. Uitspraken, die hem zeker niet op voorhand populair zullen maken bij de inwonen en bestuurders van de genoemde gemeenten.
 
Postma kreeg gistermiddag bij monde van mr. Th. de Jong, de kabinetchef van de commissaris van de koningin Vonhoff, telefonisch zijn benoeming te horen. Sprong hij toen een gat in de lucht? „Welnee”, zegt zijn vrouw, „we zijn geen kinderen”. „Ik was wél zeer verheugd”, stelt de 54-jarige aanstaande burgervader van Winschoten vast.
 
Toch is ook zijn vrouw Tjerkje zeer content met de benoeming. „Ik ben blij voor hem, omdat hij nu een vaste benoeming heeft”. Postma is nu waarnemend burgemeester in Zaltbommel. „Ik rij elke dag heen en weer, zo’n twee honderd kilometer per dag. En dat is niet niks”.
 
De heer en mevrouw Postma hebben allebei aan het eind van de jaren zestig in Oost-Groningen gewerkt. Mevrouw is verbonden geweest aan de huishoudschool in Vlagtwedde en werkte daarnaast mee aan het streekverbetering project Vlagtwedde-Essen.
Mevrouw Postma: „In die tijd ging ik wel eens bij Jan Beijering in Vlagtwedde kip met compote eten. Een compote waar je U tegen zei”.
 
Joop Postma werkte in die tijd bij het opbouwwerk in het Oldambt. „Ik ken de streek dus wel. Ik heb er ook nog wel kennissen. Zoals mijn vroegere kostjuffrouw Oosterveld in Beerta. Zij stuurt mij knipsels uit de krant op”.
 
Hoe het echtpaar elkaar heeft leren kennen? Nee, niet zoals Joop en Liesbeth den Uyl in een boekhandel. Mevrouw Postma: „We hebben elkaar ontmoet via het werk”.

WESPENNEST
 
Tien dagen geleden is Postma in Den Haag gekeurd door de Rijksgeneeskundige Dienst. „Toen wist ik dat ik hoog op de lijst stond”. Postma had twee sollicitaties in Oost-Groningen lopen. Winschoten en Vlagtwedde. De vertrouwenscommissies van beide gemeenten schoven hem naar voren als de belangrijkste kandidaat.
 
Postma: „Over beide plaatsen heb ik met minister De Korte van binnenlandse zaken gesproken. Bij Vlagtwedde viel toen nog de term „wespennest”. Ik had voor geen van de plaatsen een uitgesproken voorkeur. Ik heb heel doelgericht gesolliciteerd. Wij wilden graag naar Oost-Groningen. Dat is het geworden. En daar ben ik heel blij om".
 
GEEN REGENT
 
Volgens mevrouw Postma is haar man een echte bestuurder. „Nee, geen regent van de oude stempel, maar iemand die iets wil weten van de samenleving, die geïnteresseerd is in mensen, in landelijke en buitenlandse politiek. In Zaltbommel zeggen ze: hij is een echte burgervader”.
En zo oogt Joop Postma ook. Een grijze, vriendelijke man, die het politiek formuleren uitstekend beheerst: Over de Streekraad: „Werken in een streekraad is per definitie werken vanuit een dualistische positie. Soms is de onderlinge na-ijver zo groot dat het moeilijk is een eensluidend standpunt in te nemen”. Op de vraag of hij daar niet kotsmisselijk van wordt antwoordt hij slechts met: „Zou het?” Ondanks de glimlach op zijn gezicht valt hem hierover verder niets te ontlokken.
Dat is hem wel over zijn voornemens. „Winschoten is van oudsher een handels- en industriestadje. Ik ben van plan om meer bedrijven naar Winschoten te halen. Ik denk dat te doen door onder meer heel goed het Financieel Dagblad te lezen en te analyseren welke binnen- en buitenlandse bedrijven willen uitbreiden of zich willen vestigen. Daar moet je actief mee bezig zijn. Nee, ik heb geen relaties in Den Haag die me daarbij ten dienste kunnen zijn. Noch beschik ik over een laatje met bedrijven die ik nu al op het oog heb. Maar in overleg met het college wil ik daarin een beleid ontwikkelen. Daarbij ga ik er wel vanuit dat economische zaken in mijn portefeuille zit”.
 
PVDA
 
Postma is sinds 1952 lid van de PvdA. Ook was hij lid van de fameuze AJC. Hij heeft geen uitgesproken mening over waar hij binnen de Pvda politiek staat. „Dat is afhankelijk van het onderwerp. Misschien is mijn standpunt het beste te omschrijven met „consistent genuanceerd”. Wel beschouwt hij zich meer een vertegenwoordiger van de richting Wim Kok dan van Den Uyl. „Het zakelijk-rationele van Wim Kok spreekt mij erg aan. En dat gecombineerd met maatschappelijke bewogenheid”.
 
Zijn vrouw is geen lid van de partij. Enigszins weifelend komt er uit dat zij wel PvdA stemt. Als wij uit die weifeling concluderen, dat zij ook wel eens anders stemt, zegt haar man resoluut: „Nee hoor, altijd Partij van de Arbeid”.


Via actiegroep in politiek
 
Drs. J.J. (Joop) Postma, de nieuwe burgemeester van Winschoten, werd op 3 april 1932 in Leeuwarden geboren. Hij is getrouwd en heeft twee dochters. Jelleen, 22, is in het Sint Lucasziekenhuis geboren. Zij werkt thans in een hotel in Amsterdam. Jongste dochter Lizalyk, 17, zit op de mavo in Amersfoort.
Na de lagere school volgde Joop Postma de HBS en de Sociale Academie. Daarna studeerde hij sociaal-pedagogiek aan de rijksuniversiteit van Groningen.
Na zijn studie werkte hij onder meer als consulent maatschappelijke aangelegenheden in Oost-Groningen, was hij docent hoger sociaal-pedagogisch 
beroeps- onderwijs en wetenschappelijk hoofdmede-werker aan de rijksuniversiteit in Utrecht.
Via een actiegroep in Harderwijk raakte hij in de politiek. Werd wethouder in Harderwijk en later gedeputeerde in de provinciale staten van Gelderland. In zijn portefeuille had hij financiën en cultuur.


Burgemeesterservaring deed Postma op in Lochem. Daar was hij 2,5 jaar waarnemend burgemeester. Sinds april 1985 bekleedt hij dezelfde functie in Zaltbommel.
Postma heeft verschillende bestuursfuncties vervuld op cultureel en sociaal gebied. Zo is hij onder meer acht jaar voorzitter geweest van het Nederlands Bibliotheek- en Lectuurcentrum in Den Haag. Hij maakt nog deel uit van het Teleac-bestuur en is vicevoorzitter van de Stichting Burgeroorloggetroffenen.
Mevrouw Postma is freelance verbonden aan de universiteit van Nijmegen. Voor het Instituut voor toegepaste sociologie doet zij onderzoek in het noordwestelijk gebied van de Veluwe.
De heer Postma is lid van de Nederlands Hervormde kerk. Zijn vrouw is lid van de Doopsgezinde Gemeente.


Zaterdag 28 juni 1986
 
„LAAT HIJ MAAR KLEIN BEGINNEN”
 
Irritatie na uitlatingen van Postma
 
„Zo, hoort Heiligerlee volgens die nieuwe burgemeester bij Winschoten? Nou, zo ken ik er nog wel een paar. We zullen binnenkort wel eens nader kennis met hem maken”. Aldus reageert wethouder P. Drenth van Scheemda op de uitlating van de kersverse nieuwe burgemeester van Winschoten, drs.J.J. Postma.
Postma verklaarde gisteren in een interview met deze krant dat Heiligerlee naar zijn idee bij Winschoten hoort, omdat de inwoners veel gebruik maken van de voorzieningen in de Molenstad.
 
Ook in de gemeenten Oude en Nieuwe Pekela, Finsterwolde en Beerta, waarvoor Postma een „logische overgang” naar Winschoten ziet, wordt met enige ontsteltenis op de ideeën van Winschotens nieuwe eerste man gereageerd.
Ik zal hem van harte welkom heten, maar we hebben in deze streek wel een coöperatieve man nodig en niet iemand die meteen begint met dit en dat hoort bij Winschoten". Wethouder Drenth is overigens niet ondersteboven van Postma's uitlatingen „Dit krijg je wel vaker bij mensen die zonder kennis van zaken spreken. Heiligerlee blijft gewoon bij Scheemda” aldus de wethouder.
Een logische overgang? Ik ken wel meer logische zaken die toch niet zo logisch zijn als ze misschien lijken" zegt burgemeester A.E.J. Smidt van Oude Pekela. Smidt hecht „geen enkele waarde” aan de woorden van zijn nieuwe collega. „Ten eerste is die hele herindeling een gepasseerd station en ten tweede lijkt het me verstandiger om je eerst goed op de hoogte te stellen en daarna pas uitspraken te doen”. Wethouder C.H. Vredeveld van Nieuwe Pekela: „Laat hij maar klein beginnen en zich eerst met Winschoten zelf gaan bezighouden. Nee, ik word helemaal niet zenuwachtig van zijn uitspraken”.
 
HOGE HEREN
 
Een korzelige wethouder A. Greven van Finsterwolde: „Er zijn wel vaker hoge heren geweest die rare uitspraken gedaan hebben, dat is niks nieuws. Als Winschoten uit wil breiden, dan zal ze de lucht in moeten. Annexatie is natuurlijk uitgesloten”. Wat Greven betreft valt er met Finsterwolde goed te overleggen in de Streekraad, maar verder niet.
Wethouder F. Danhuis van Beerta tenslotte: Het lijkt me goed dat hij zich eerst nader oriënteert, daarna ben ik benieuwd naar zijn mening. Het standpunt van Beerta is bekend".
 
TEVREDENHEID
 
In Winschoten zelf overheerst tevredenheid over de benoeming van Postma, waarmee de minister de wens van de vertrouwenscommissie van de gemeenteraad heeft gehonoreerd. ,,Een prima benoeming. Buitengewoon goed voor Winschoten" aldus Joop Flokstra, voorman van Winschoter Belangen. „Afgezien van het sollicitatiegesprek kende ik Postma al van vroeger. Het is geen jonge man - hoe oud is hij ook alweer?- maar ik heb alle vertrouwen in hem”.
Welke portefeuilles de nieuwe burgemeester zal gaan beheren, moet in de komende tijd in het college worden uitgemaakt. Loco burgemeester Henk Stuut voorzien geen problemen. „Wil Postma een behoorlijke portefeuille? Nou dat kan. Ik geef graag wat weg. Ik heb nu toch alles. En het is goed als er eens fris bloed in komt”.
Laatst aangepast op zaterdag, 16 juli 2011 14:29
 
Mei 1986
 
Donderdag 1 mei 1986
 
Zuivelstakingen in hele Noorden
 
In een groot aantal noordelijke melkfabrieken wordt vanaf vandaag voor onbepaalde tijd gestaakt. Zo ook in de melkfabriek van Winschoten, waar zo'n vijftig mensen werken. In het hele Noorden, (bij fabrieken in Groningen, Emmen, Bedum en Beilen) staken ruim achthonderd mensen.
 
De Voedingsbond FNV meldde vanmorgen dat de stakingacties een succes zijn. Er lagen toen inmiddels 32 fabrieken met in totaal 4000 werknemers stil.
Volgens districtsbestuurder Dick Heijnen is er nog geen uitzicht op een akkoord met de werkgevers, de Koninklijke Nederlandse Zuivelbond (FNZ) en de Vereniging voor Zuivelindustrie en Melkhygiëne (VVZM). Vandaag wordt overigens wel weer gepraat. De Voedings- en Industrie-bonden van FNV en CNV zijn vanmorgen in Amersfoort weer met de zuivelwerkgevers om de onderhandelingstafel gaan zitten. Het besluit daartoe viel vannacht, nadat de werkgevers eerder hadden laten weten bereid te zijn om over invoering van de 36-urige werkweek te praten op basis van de meeste voorwaarden die de bonden hadden gesteld.
De bonden verwachten op het punt van de flexibiliteit van de roosters voor de 36 uur geen grote hobbels meer, maar zij denken wel dat de rest van het CAO-pakket - vooral de loonsverhogingen - ver beneden de maat zullen blijven.
 
 
Vrijdag 2 mei 1986
 
Plan H en N: markt naar Klinkerplein
 
De markt moet verhuizen naar het voorplein van de Klinker en beslist niet naar de Venne. Het op zaterdag afsluiten van de Venne zou een hopeloze verkeerschaos teweeg brengen.
 
Voordeel van de verhuizing naar de Klinker zou ook zijn, dat daardoor niet alleen het Marktplein vrijkomt voor parkeerruimte, maar ook de parkeerplaatsen achter de Klinker voortaan beter benut worden door centrumbezoekers.
 
Dit is één van de beleidsvoornemens in het conceptwerkplan van Handel en Nijverheid. Met het pas verschenen CIMK-rapport in de hand stelde een groepje (externe) deskundigen het concept op. De ledenvergadering van H en N spreekt zich aanstaande dinsdag over het plan uit.
 
Als rode draad door het werkplan loopt het beïnvloeden van het gemeentebeleid, ter behartiging van de belangen van het bestaande midden- en kleinbedrijf en dus het tegengaan van onnodige concurrentie. „In het verleden zijn we naar de gemeente toe niet erg duidelijk geweest. Dat verandert. We gaan nu opbouwend meewerken”, zegt voor-zitter Klaas Keestra van H en N.
Veel beleidsvoornemens zijn dan ook feitelijk op de gemeente gericht. De gemeente zou haar rol als opdrachtgever en aanschaffer moeten doorlichten: maken we wel genoeg gebruik van de mogelijkheden van het lokale/regionale bedrijfsleven? Hierbij hoort ook het zo veel mogelijk privatiseren of uitbesteden van taken, die nu nog in ambtenarenhanden liggen, aldus de adviesgroep en het bestuur van H en N, die het concept inmiddels heeft goedgekeurd.
 
 
Gemeente maant provincie over gevaarlijke kruising
 
De gemeente Winschoten gaat er nogmaals bij de Provincie op aan dringen haast te maken met de reconstructie van het kruispunt Molenweg-Bovenburen. Het kruispunt is zoals bekend levensgevaarlijk en aangezien de Provincie eigenaar is van de Molenweg, is zij ook de instantie die met geld over de brug moet komen.
 
Tijdens een vergadering over de herinrichting van het deelgebied Oldambt gaf de Provincie de indruk nog nooit van het gevaarlijke kruispunt gehoord te hebben. Er wordt echter al jarenlang druk op de Provincie uitgeoefend om het punt aan te pakken. De gemeente zal dan ook opnieuw een verzoek indienen. Daarnaast wordt de reconstructie opgenomen in het herinrichtingsplan, om in ieder geval een tweede financieringsmogelijkheid achter de hand te hebben.
 

Dinsdag 6 mei 1986
 
Marktkooplui boos over verplaatsing markt
 
De Winschoter middenstand toont zich een ferme voorstander van het verplaatsen van de markt naar het voorplein van de Klinker. Een voorstel van het bestuur van hun vereniging Handel en Nijverheid dienaangaande werd dinsdagavond tijdens een ledenvergadering bijna anoniem aangenomen.
 
Aan de besluitvorming ging een korte schermutseling met de schaars vertegenwoordigde ambulante handel vooraf. De marktkooplieden presenteerden op de vergadering de uitslag van een enquête die afgelopen zaterdag tijdens de proefmarkt op de Venne werd afgenomen. De 600 ondervraagden tonen zich namelijk in meerderheid (59%) voorstander van de Venne als ideale marktlocatie. Het Klinkerplein blijkt slechts bij zo'n 8 % van het winkelpubliek favoriet. Dat de Venne door de zaterdagmarkt ter plaatse gedeeltelijk afgesloten is voor het verkeer wordt door 78 % niet als hinderlijk ervaren.
 
Deze -opmerkelijke- enquête uitslag werd door de verzamelde middenstand echter direct als zijnde onbetrouwbaar van tafel geveegd. Dat bracht bloemenhandelaar Simon Bel tot lichte woede: „Jullie zitten hier alleen maar voor je eigen belang te praten. Het gaat jullie alleen maar om meer en betere parkeerplaatsen”. Volgens voorzitter Klaas Keestra van H en N zag hij dat verkeerd: „We zoeken naar de beste oplossing voor ons allemaal. Daarom willen we alleen in goed overleg met de ambulante handel tot een definitieve oplossing komen”. Zolang de markt niet van het marktplein vertrekt zal in ieder geval geprobeerd worden de kramen wat in te schikken om zodoende meer parkeerruimte op het plein vrij te maken.
Keestra was echter wel zo slim om voorafgaande aan de discussie over de locatie van de markt met de vergadering vast te stellen dat de Venne als verkeersader ten alle tijde in beide richtingen berijdbaar moet blijven. Daarmee een eventuele markt op de Venne voortijdig om zeep helpend.
 
 
Vrijdag 9 mei 1986
 
PERSONEEL ONGERUST DOOR PLANNEN
 
Banen op tocht bij fusie bakkerijen
 
De voorgenomen fusie tussen Bakkerij Oost Groningen te Winschoten en Bakkerij Eemsdam te Delfzijl dreigt ruim twintig personeelsleden noodlottig te worden. In een eerder stadium werd nog gesproken van het verlies van 10 arbeidsplaatsen.
Hoewel de fusie officieel nog niet rond is, wordt binnen de bedrijven algemeen verwacht dat de zaak binnen twee weken beklonken zal zijn. Bij bakkerij Oost Groningen werken nu 40 mensen, bij Eemsdam 35.
 
Tussen beide bakkerijen bestaat al langer een samenwerkingsverband. Volgens de directies is een fusie nu noodzakelijk omdat men geen ruimte heeft om beide bedrijven uit te breiden. Dat is nodig in verband met moderniseringsplannen. Daarnaast wil men één sterk bedrijf om de groeiende concurrentie in de broodbranche het hoofd te kunnen blijven bieden.
 
Beide bedrijven draaien op dit moment volgens de voorzitter van de ondernemingsraad van bakkerij Oost Groningen echter niet onverdienstelijk. Voorzitter B. Oosten: „Ik vind het dan ook zeer jammer; ik had liever gezien dat we zelfstandig waren gebleven.”
 
Volgens Oosten is de ongerustheid onder het personeel begrijpelijk maar voor degenen in vaste dienst in ieder geval onnodig: „In eerste instantie lopen vooral de parttimers, uitzendkrachten en ,mensen. met een eenjarig contract gevaar.
 
De voedingsbond van de FNV is op 25 april door de directies ingelicht. De bond stelt zich op het standpunt dat de directies de garantie moe-ten geven dat er geen gedwongen ontslagen zullen vallen. Volgens een woordvoerder van de bond wil men echter zover niet gaan.
 
Na de fusie die eind mei wordt verwacht zal een nieuwe fabriek gebouwd worden in Zuidbroek. De directies hebben de bond wel een „deugdelijke” verhuiskosten vergoeding voorgesteld. Geluk bij een ongeluk is volgens bondsbestuurder Tamme Volders dat de nieuw te bouwen fabriek in ieder geval ook arbeidsplaatsen oplevert, zij het tijdelijke.
 
Op 11 juni zullen de leden door de bond worden ingelicht over de stand van de onderhandelingen met beide directies.
 
 
Dinsdag 13 mei 1986
 
RADIO WINSCHOTEN KRIMPT BEGROTING IN
 
Geen omroep voor hele regio
 
Een omroep voor heel Oost-Groningen is van de baan. Hoewel officieel nog geen enkele gemeente gereageerd heeft op het regionale omroepplan van Radio Winschoten, is informeel al wel bekend dat het plan niet aanslaat. Radio Winschoten hoopt nog steeds op de deelname van twee of drie gemeenten naast Winschoten, maar op de gemeentelijke afdeling welzijn gaat men er al vanuit dat Winschoten er alleen voor staat.
Radio Winschoten, dat nog steeds wacht op een zendmachtiging en dus op de nieuwe mediawet, wilde oorspronkelijk radio maken vóór en door een gebied van zo'n 60.000 inwoners. „Uw eigen streekradio voor een piek per inwoner”, was de slogan, verwijzend naar een exploitatiebegroting van 60.000 gulden. De gemeenten werd een evenredige bijdrage gevraagd.
 
Na de geluiden uit de omliggende gemeenten te hebben gehoord, heeft het omroepbestuur haar begroting (in dit geval het bedrag dat de lokale overheid zou moeten bijdragen) inmiddels „afgeslankt” tot niet meer dan 20.000 gulden. Nog steeds een piek per inwoner, maar nu gaat het slechts om Winschoters. De bezuiniging zit voor het grootste deel in de (geografisch) kleinere opzet. Bovendien verwacht de omroep zelf jaarlijks zeker zo'n 15.000 gulden op te kunnen brengen door allerlei acties en sponsors.
 
Onduidelijk is nog of de gemeente Winschoten met de 20.000 gulden akkoord gaat. Zij zegde een dergelijk bedrag enige tijd geleden al wel toe, maar met de voorwaarde dat de andere gemeenten ook zouden meedoen. Radio en gemeente hebben elkaar tot 1 januari 1987 de tijd gegeven om het eens te worden over een financieel plan.
 
Naast de exploitatie zou de gemeente ook de eenmalige verbouwing van het omroeppand aan de Blijhamsterstraat moeten bekostigen (85.000 gulden).
 
Bovendien is het nog maar de vraag of de omroep naast de kosten voor apparatuur ook haar huisvesting (14.000 gulden) zelf kan financieren. Dit laatste bedrag zou de gemeente enigszins kunnen omzeilen door de omroep een gemeentelijk gebouw aan te bieden.
 
Om „de druk van de ketel te halen” staat de gemeente tot 1 januari garant voor de huur van het pand aan de Blijhamsterstraat. Aangezien het er niet naar uitziet dat Radio Winschoten binnenkort over veel geld beschikt, gaat het in feite om een maandelijkse subsidie van ruim 400 gulden. Uit deze toekenning blijkt nogmaals het vertrouwen dat de gemeente in de omroep heeft, vindt omroepvoorzitter Wiebe Klijnstra. Tot nu toe eiste de eigenaar van het pand nog geen huur.
 
Overigens kunnen de andere gemeenten nog steeds meedoen, benadrukt Klijnstra, mits ze natuurlijk ook meebetalen.
 
 
Vrijdag 16 mei 1986
 
Speciale rit postkoets van Groningen naar Aschendorf
 
Eens ontdekte een inwoner van Winschoten dat zijn huis eigenlijk heel eigenaardig in elkaar zat. Dat was de aanzet tot de historische postkoetsrit die op 31 mei aanstaande plaatsvindt. Een rit van de stad Groningen naar het Duitse Aschendorf, bedoeld om de provincie Groningen te promoten en om de contacten met de nabije Oosterburen te bevorderen.
 
Het ,eigenaardige' huis aan de Liefkensstraat was in de vorige eeuw de stal, van waaruit dagelijks een postkoets naar Groningen en Aschendorf vertrok, zo bleek de Winschoter W. Hagenbeek na veel speurwerk. En hoewel de postkoets al sinds 1839, en waarschijnlijk ook al eerder, op het genoemde traject reed, wordt op 31 mei toch de honderdste verjaardag van deze voorloper van de bus gevierd.
 

Vrijdag 23 mei 1986
 
Broodfabriek verhuist zeker naar Zuidbroek
 
Bakkerij Oost Groningen, die één dezer dagen zal fuseren met bakkerij Eemsdam in Delfzijl, verdwijnt definitief uit Winschoten. Nu beide bedrijven samengaan, werd nieuwbouw nood-
zakelijk. Volgens directeur G. Werkema van bakkerij Oost-Groningen is voor Zuidbroek als nieuwe vestigingsplaats gekozen omdat hij daar een zeer voordelige grondprijs heeft weten te bemachtigen. Het nieuwe bedrijf gaat voor meer dan 1 miljoen gulden in de nieuwbouw investeren.
 
Zoals bekend is de fusie van beide bedrijven, waar respectievelijk 40 en 35 mensen werken, door de directies op gang gebracht. Die fusie zou noodzakelijk zijn om aan de groeiende concurrentie het hoofd te kunnen blijven bieden. Bovendien zou een fusie voor beide bedrijven voordeliger zijn in het licht van noodzakelijke moderniseringen van de twee bakkerijen.
 
 
Smeerpijp braakt vuil water
 
De afvalwaterleiding in de Pekel Aa aan de Winschoterzijl braakt nog steeds min of meer vuil water. De afgelopen weken hebben de hengelsporters tot hun ergernis gemerkt in verband met flauwe of dode vis. De noodleiding is destijds aangelegd ten behoeve van de aardappelmeelfabrieken van Avebe, Pekela en Omstreken in Nieuwe Pekela en DWM in Veendam. Die fabrieken zijn inmiddels gesloten. Thans loost de derivatenfabriek van Avebe in Veendam nog op de kleine „smeerpijp”.
 
 
De lozingen zullen op 1 januari 1987 worden gestaakt. De leiding zal dan worden gesaneerd. Afhankelijk van de vervuilingsgraad van het afvalwater zal dan op het riool worden geloosd. De grote „smeerpijp” die in 1977 werd aangelegd naar Hoogwatum op de Eems, functioneert eveneens nog. Op deze afvalwaterleiding zijn aangesloten de kartonfabrieken Britannia, Ceres en De Kroon in Oude Pekela, Beukema en Co in Hoogezand, W.A. Scholten in Sappemeer, de magnesiumfabriek Magnesia in Veendam, de glasvezelfabriek Silenka in Westerbroek en de aardappelen derivatenfabriek Tonden van Avebe in Foxhol.
 

OPVALLENDE OPENINGSSTUNT WINTHIL
 
Burgemeesters krijgen stokje van parachutist

Dinsdag 27 mei. Vlakbij de Klinker valt een aantal parachutisten uit de lucht. Zestien Oostgroninger burgemeesters zijn ter plaatse om een pen of stokje aan te nemen van de parachutisten. Met het stokje duwen ze elk een klepje open waardoor de slagzin „De Winthil geopend” ontstaat. Zestien letters, past precies.
 
In de daarop volgende zes dagen hoopt de Winthil zeker 40.000 bezoekers uit heel Oost-Groningen te kunnen verwelkomen. Zoveel belangstellenden waren er tenminste ook in '81, het Winthil-lustrumjaar. Dit keer gaat het weer om een lustrum: het is vijftig jaar geleden dat de beurs, voluit de Winschoter tentoonstelling voor handel, industrie en landbouw, voor het eerst gehouden werd.
 
De organisatoren besloten toen, in 1936, dat het een vijfjaarlijks gebeuren moest worden. Maar de oorlog en de Oostgroninger malaise gooiden roet in het eten: afgezien twee Winthils in '50 en '55 werd de draad pas in '75 weer opgepakt. Steeds was het doel promotie van de streek als geheel en Winschoten in het bijzonder.
 
Was in '36 vee nog een belangrijk beursproduct, nu laat de agrarische sector het vrijwel afweten. Maar een nieuw gebied doet dit jaar haar intrede: het toerisme, door sommigen eenvoudig recreatie genoemd. Zoals eerder gemeld presenteert het toeristisch Oost-Groningen zich als totaal; ieder achter zijn eigen kraam is dit keer uit den boze. Oost-Groningen kan de toerist immers alleen 'vast' houden als een kanotochtje gecombineerd wordt met een bezoek aan het busmuseum, de klokkengieterij, de Heemtuin en het strijkijzermuseum.
 
In totaal prijzen meer dan honderd bedrijven en instellingen hun waar aan. Daarnaast zijn er verschillende attracties, op semicommercieel, cultureel en sociaal gebied.
 

Zaterdag 24 mei 1986
 
Stoomgemaal werkt weer
 
Onder grote publieke belangstelling is vrijdagmiddag het oude stoomgemaal aan het Winschoter Oostereinde opnieuw in werking gezet. Die handeling werd verricht door H.C. Rothermund van de NAM in Assen.
 
De Stichting tot behoud van de Groninger stoomwerktuigen, die het tot museum omgetoverde gemaal beheert, kampt nog met twee problemen. Ten eerste is de stoommachine dermate krachtig, dat al na een klein uurtje „draaien” het achter het gemaal gelegen waterreservoir overvol is, en de dijken op doorbreken staan. Daar moet dus nog iets op gevonden worden. Bovendien kan het buitenwerk van de machinekamer nog een grondige opknapbeurt gebruiken. De Stichting realiseert zich echter dat ook dat een kostbare grap wordt.
Het gemaal zal tot september op elke laatste zondag van de maand in werking te zien zijn. Van 's middags twee tot vijf zal dan de rook uit de schoorsteen waaien.
 
 
Woensdag 28 mei 1986
 
BURGEMEESTERS OPENEN WINTHIL
 
 
De zesdaagse beurs Winthil in De Klinker heeft gisteren de poorten voor het publiek geopend. Zestien burgemeesters van de gemeenten die zijn aangesloten bij de Streekraad onthulden het plaatsnaambordje van hun eigen gemeente. Met deze handeling werd duidelijk dat de beurs meer is dan een plaatselijk gebeuren. Ook uit de verscheidenheid van de standhouders blijkt dat de Winthil een regionale activiteit is geworden.
Laatst aangepast op zaterdag, 11 juni 2011 20:08
 
April 1986
 
Donderdag 3 april 1986
 
Winthil is nu al bijna volgeboekt

OPTREDENS BENNIE NIJMAN, LEE TOWERS, HANS VAN DER TOGT, ANITA MEIJER
 
Een kleine twee maanden voor het begin van de Winthil (Winschoter tentoonstelling voor handel, industrie en landbouw) is al tachtig procent van het vloeroppervlak verhuurd. Expocare uit Duivendrecht, dat de Winthil organiseert, gaat er vanuit dat met veel gemak ook de resterende twintig procent aan de man gebracht kan worden.
 
Volgens Henk Offermans van Expocare is de belangstelling van bedrijven voor een plaatsje op de tentoonstelling overweldigend. „Veel groter dan bij andere vergelijkbare beurzen”, weet hij te melden.
De Winthil wordt gehouden van 27 mei tot 1 juni. De beursruimte bedraagt 5000 vierkante meter, 2000 in De Klinker en 3000 in overdekte ruimtes buiten het cultureel centrum. Verder zal op het parkeerterrein een landbouwexpositie gehouden worden. Zo'n 90 bedrijven hebben zich nu al aangemeld voor de Winthil. Het bureau Expocare rekent op 40.000 bezoekers. De totale begroting bedraagt ruim twee ton.
 
Een nieuw aspect op de jubileum-Winthil (het is vijftig jaar geleden dat de eerste Winthil gehouden werd) is dat naast handel, industrie en landbouw ook ruimte is ingeruimd voor het toerisme. In totaal bestrijken de toeristische stands een oppervlak van 400 vierkante meter.
 

Zaterdag 5 april 1986
 
LANGE WACHTLIJST VOOR WONINGEN
 
Bouw van Venne-flat met maand vertraagd
 
Het hoogste punt van de flat aan de Venne is gistermiddag om kwart over drie bereikt. Het voor Winschoter begrippen grote gebouw is ongeveer 16 meter hoog. Het stadsgezicht verandert daardoor aanmerkelijk.
 
De bouw is door de strenge winter ruim een maand vertraagd. Dat heeft voor de toekomstige huurden weinig gevolgen. Anders ligt dat voor de ondernemen, die de winkelruimte op de begane grond in gebruik nemen. Zij zullen door de vertraging waarschijnlijk de lucratieve Sinterklaasperiode mislopen. De bouw zou aanvankelijk in oktober achter de rug zijn. Door de vertraging is de oplevering pas in de eerste week van december.
 
Directeur Jan Hollander van de Woningbouwvereniging Winschoten, de eigenaar van de flat, toonde zich gistermiddag uiterst tevreden over de bouwwerkzaamheden. Hij prees de bouwmaatschappij Wilma Noord vanwege de hoge kwaliteit van de flat.
Een uniek project voor Winschoten, zei Hollander verder. Hij doelde op de lage huurprijs van de in totaal 76 woningen. Deze zullen dan ook zonder probleem in zeer korte tijd gevuld worden: er is een wachtlijst van honderden belangstellenden. Het project kost in totaal ruim 9 miljoen gulden.
 

Dinsdag 8 april 1986
 
VIA RECHTER UITZENDEN SNEL MOGELIJK TE MAKEN
 
Radio Winschoten: proces tegen WVC
 
De lokale omroep Radio Winschoten wil een proces aanspannen tegen het ministerie van WVC. Morgen heeft de radio hierover een gesprek met de OLON, de landelijke organisatie van lokale omroepen, die eveneens een proces overweegt. Inzet van het proces is alsnog een wet aangenomen te krijgen waardoor de lokale omroepen eindelijk uit kunnen gaan zenden via de ether.
 
De wet op de lokale omroep maakt deel uit van de felomstreden mediawet van minister Brinkman (WVC). Onlangs werd bekend dat deze wet inspé in zijn geheel blijft liggen tot na de verkiezingen. Dat betekent dat de lokale omroepen nog zeker een jaar moeten wachten op een zendmachtiging. De OLON verwacht dat dit verschillende lokale omroepinitiatieven de das om zal doen: zolang er geen zendvergunning is krijgen ze geen subsidie (van de betreffende gemeenten) en zonder geld kan men weinig doen, de motivatie verslapt en bovendien zijn er vaak al belangrijke investeringen gedaan. „Mensen worden nu bijna gedwongen om weer de illegaliteit in te gaan, de piraterij”, vreest woordvoerster José van Hof van de OLON. Daarbij komt nog dat ook de drie 'proefgemeenten', Landsmeer, Utrecht en Leiden, nog niet mogen uitzenden; en deze experimenten moeten afgerond zijn vóór de rest van het land van start kan. 
 
Links Wiebe Klijnstra, rechts penningmeester Vrieze van Radio Winschoten (foto Engel Lameijer)
 
Radio Winschoten wil nu, in samenwerking met andere plaatselijke omroepen en de OLON, afdwingen dat het parlement een 'noodwetje' aanneemt; een wet die enkel iets zegt over de lokale omroep en de rest van het mediabeleid even laat voor wat het is.
De minister is vooral bang voor de financiële gevolgen van het toelaten van lokale radio via de ether (via de kabel mag het al langer); volgens de wet kunnen de etheromroepen namelijk geld eisen van het Rijk. Om dit te ondervangen zou de noodwet alleen moeten gelden voor de omroepen met een sluitende begroting, meent Wiebe Klijnstra van Radio Winschoten. Overigens is er vandaag een orde-debatje in de Kamer over de vraag of de mediawet niet toch nog onder dit Kabinet behandeld moet worden.
 
Net als de andere omroepen in den lande heeft ook Radio Winschoten moeite de boog ondertussen gespannen te houden. Om de moed er bij de medewerkers in te houden wil de regionale omroep in ieder geval het pand aan de Blijhamsterstraat tot studio gaan verbouwen. Begin juni worden alle bedrijven uit de regio om een éénmalige bijdrage gevraagd om deze verbouwing mogelijk te maken. „Nee, ze krijgen er niet direct iets voor terug”, zegt Klijnstra er bij, „maar onze activiteiten voor de gemeenschap als geheel komen de bedrijven ook ten goede”. De 'bedelbrief' gaat pas na de Winthil de deur uit. Tijdens deze grote Winschoter beurs wil de omroep definitief bekendheid verwerven. Samen met het Winschoter Stadsjournaal en de Winschoter Courant wordt een plaatselijk nieuwsprogramma gemaakt.
Als klapper probeert Radio Winschoten voor bijvoorbeeld één dag een heuse zendvergunning te krijgen.
 

Donderdag 10 april 1986
 
GEA KORTE KRIJGT POST WELZIJN
 
Vier PvdA-wethouders Winschoten
 
De Winschoter PvdA zal de komende vier jaar alle vier wethouders leveren. Naast Henk Stuut, Roelof Lukkien en Gerda Aldag is ook Gea Korte door de fractie naar voren geschoven. Gea Korte, tot vorig jaar lid van de CPN, zal haar huidige baan bij een advocatenkantoor in Groningen opzeggen en de komende jaren de post Welzijn bezetten.
De PvdA is tot dit besluit genomen na besprekingen met de andere Winschoter partijen. De VVD zal het nieuwe college gedogen. De liberale partij wil zelf geen wethouder leveren, maar hoopt over vier jaar wel weer aan de bak te komen. De CPN heeft zich uitgesproken voor vier PvdA-vertegenwoordigers, evenals fractievoorzitter Joop Flokstra van Winschoter Belangen. Dat zei PvdA-lijsttrekker Henk Stuut gisteravond.
 
Het CDA, met drie zetels als grootste partij na de PvdA (12 zetels van de 19) uit de bus gekomen, wordt door de PvdA buiten de coalitie gehouden. Henk Stuut geeft als reden op dat de confessionele partij in de besprekingen te vaag bleef over de beschikbare wethouder en bovendien programmatisch te ver afstond van de socialisten.
 
TEGENKANDIDAAT
 
Lijsttrekker Cor Jansen van het CDA ontkent dit. Hij zegt dat zijn partij voor Gea Korte een tegenkandidaat zal voorstellen, te weten Asselien Boven-Boers, de derde van de CDA-lijst. Dat zal weinig uithalen, gezien de meerderheid die de PvdA heeft, en de overige gevoelens in de gemeenteraad.
 
Henk Stuut zei gisteravond niet bang te zijn met de PvdA de komende vier jaren alleen de verantwoordelijkheid te dragen voor het gemeentelijk beleid in Winschoten. „We hebben capabele mensen”, aldus Stuut. Hij zei trouwens wel teleurgesteld te zijn, dat de VVD niet in staat is een wethouder te leveren, gezien de goede samenwerking met VVD-wethouder Ben Verlaan. De VVD heeft echter al te kennen gegeven achter de vier wethouders van de PvdA te staan.
 
Het is voor het eerst dat de PvdA in Winschoten alleen de gemeente bestuurt. Maar de partij haalde ook niet eerder een meerderheid van 12 van de 19 zetels. Voor het eerst ook bezetten vrouwen 50 procent van de wethouderszetels in Winschoten.
 
Over de portefeuilleverdeling verklaarde Stuut nog niets te kunnen zeggen. In ieder geval zal op de komst van een nieuwe burgemeester gewacht worden, voordat de taken verdeeld worden.
 
Toch valt uit de gedragingen van de kandidaat-wethouders van de afgelopen weken af te lezen welke post zij zullen bezetten. Gea Korte zal de komende vier jaren besteden aan welzijn. Gerda Aldag houdt zich bezig met onderwijs en personeelszaken. Roelof Lukkien zal sociale zaken bezetten en Henk Stuut houdt financiën.
 
 
Vrijdag 11 april 1986
 
TORRO VERDWIJNT EIND 1986 VAN ISRAELPLEIN
 
Autorama komt in centrum Winschoten
 
Autorama vestigt zich dit jaar nog in Winschoten. Directeur L. Hidding van Autorama Noord BV wil nog geen exacte datum noemen. Het zegt dat de vestiging gefaseerd uitgevoerd zal
worden. Het warenhuis wordt ondergebracht in de Torro aan het Israëlplein. Autorama maakt, evenals Torro, Vendet en Edah, deel uit van het V&D-concern.
 
De Torro-Autorama-wisseling maakt deel uit van een omvangrijk V & D-project in het Noorden. Volgens de landelijk voorlichter, de heer Wolf, van V & D zullen in het Noorden dit jaar nog meerdere V & D vestigingen de naam Autorama gaan dragen.
 
„Wij gaan die winkels toevoegen aan de Autoramagroep”, zo zegt hij, „omdat die in het Noorden een goede naam heeft.” Over de precieze invulling van het project zegt de heer Wolf nog weinig te kunnen vertellen. Daarvoor is het volgens hem nog in een te prematuur stadium. Na de zomervakantie zullen de eerste stappen door de V & D-leiding genomen worden.
 
Door de veranderingen zal het assortiment in de huidige Torro uitgebreid worden. De supermarkt wordt een warenhuis. Zo zullen er ook kleding en andere zaken verkocht worden.
Het pand aan het Israëlplein droeg twee jaren geleden nog de naam Vendet.
 
 
Donderdag 17 april 1986
 
Wandelvereniging Bato viert 25-jarig jubileum
 
De vereniging Bato bestaat uit drie onderdelen, voetbal, gymnastiek en wandelen. 25 jaar geleden ontstond de gedachte bij enkele gymnasten om een wandelvereniging op te richten. Het lopen van o.a. de avondvierdaagse gaf daar de aanleiding toe.
 
Men ondervond dat het in groepsverband lopen van korte of lange afstanden door stad en land aantrekkelijker was, dan het lopen alleen. Ook de grote opkomst iedere keer bij zulke evenementen gaf te denken. Het bleek dus dat veel mensen geïnteresseerd waren in deze vorm van sport.
 
De wandelvereniging, die aangesloten is bij de NNWB-Noord Nederlandse Wandel Bond, organiseert zelf ieder jaar twee wandeltochten in Winschoten; de Bato-tocht, die dit jaar voor de 21ste keer georganiseerd wordt in september en de Derk de Tippelaartocht, die traditioneel de laatste zaterdag voor Pasen wordt gelopen.
 
Deze laatste dankt zijn naam aan de heer Derk Meyer.
De man liep in vroegere tijden voor zich zelf veel lange afstanden door het Oostgroningse land. Op den duur begon hij ook wandeltochten te organiseren onder de naam van de vereniging Bato. Dit gebeurde op den duur zo vaak dat hij al gauw de bijnaam kreeg van Derk de Tippelaar.
 
 
Dinsdag 22 april 1986
 
Proefmarkt op de Venne
 
Rond Koninginnedag, 30 april, is er kermis op het Marktplein in Winschoten. Dat betekent dat de warenmarkt van zaterdag 3 mei naar elders moet. Een welkome noodzaak, want er kan dan fijn worden proef gedraaid met een nieuwe marktopstelling. En misschien gaat het daarna altijd wel zo worden.
 
Hoe precies marktmeester Puister? Hij: „De kramen komen op de Venne vanaf Albert Heijn tot vlak voor de nieuwe zaak van Cheerio. Plus het stukje verbinding Torenstraat-Venne. Voordeel is dat het Israëlplein bereikbaar blijft voor het parkeren. En ook dat de winkels aan de Venne vanaf de Bosstraat tot Cheerio normaal te bereiken zijn.
 
Marktmeester en kooplieden willen 's kijken hoe het uitpakt. De kooplieden willen het Marktplein graag verlaten. De vraag daarbij is: waar moet de markt dan naar toe. Misschien dus naar de Venne en het stukje Schónfeldplein. Puister: „Als de proef goed uitpakt, kunnen we verder praten”.
De volgende vraag is: wat moet er van het Marktplein worden? Alleen parkeerterrein? Is het daar eigenlijk niet veel te aardig voor?

 
Slot op winkelwagentjes: eerst wel even wennen
 
Vier van de vijf Winschoter grootwinkelbedrijven zijn sinds gisteren voorzien van winkelwagentjes met een slotengrendel. Voor de kopers was het wennen; er ontstonden dan ook behoorlijke opstoppingen rond de rijen karretjes. Hoewel het gros van de mensen laconiek reageerde op het slotenverschijnsel, was er ook heel wat gemopper.
 

Zaterdag 26 april 1986
 
KUIPER EN VERLAAN NEMEN AFSCHEID
 
„Wethouders hoeven niet geprezen te worden”
 
„Of je nu ambtenaar of wethouder bent, het is je plicht en je verantwoordelijkheid je werk goed te doen. Je wordt er zelfs voor betaald. Waarom dan al die opsommingen van verdiensten?” Dit ongebruikelijke begin van een afscheidsspeech klonk gistermiddag uit de mond van welzijnsambtenaar Wietze Hoekstra, bij de huldiging van de vertrekkende wethouders Gezienus Kuiper (onderwijs en personeelszaken) en Ben Verlaan (welzijn).
 
Over wat een wethouder gedaan heeft hoef je het niet te hebben, vindt Hoekstra. Het gaat er om hoé hij het deed. Vervolgens sprak de ambtenaar enthousiast over de manier van werken van 'zijn' wethouder Verlaan. 'Ben' hechtte altijd veel waarde aan de mening van de ambtenaren. We praatten altijd op gelijk niveau. We speelden geen verstoppertje met elkaar".
 
Afscheid wethouder B. Verlaan (rechts).
 
„We hebben met open vizier gestreden", drukte Ben Verlaan het zelf uit, al doelde hij bij deze zinsnede in de eerste plaats op zijn positie als enige VVD-er tussen de drie PvdA-wethouders. Verlaan, die in '57 van Amsterdam naar Winschoten verhuisde, is van Mokumer een echte Sodommer geworden. Hij gaat hier dan ook niet meer weg, ook niet als hij binnenkort stopt met zijn bijbaan aan de PABO.
 
Kuiper werd geprezen om de vele ver- en nieuwbouw-projecten op onderwijsgebied die onder zijn bewind tot stand zijn gebracht alsook omzijn 'geheel eigen wijze' waarop hij de commissie onderwijs en de afdeling onderwijs leidde.
 
Als blijk van waardering voor hun verdienste werden de beide wethouders onderscheiden in de orde van de Tellerlikkers en kregen ze het daarbij behorende tellerlikkersbeeld. Zij behoren nu tot de ereburgers van Winschoten. Kuiper is vanaf '66 bij de gemeentepolitiek betrokken; eerst twaalf jaar als PvdA-fractievoorzitter, daarna acht jaar als wethouder. Verlaan kwam in '74 voor de VVD in de raad, was fractievoorzitter en de laatste vier jaar wethouder. 
 
Afscheid wethouder G. Kuiper (links)
 
Hoewel de beide wethouders maandag pas officieel aftreden heeft wethouder Henk Stuut de burgemeestersketting inmiddels overgenomen van Kuiper, die de afgelopen twee maanden locoburgemeester was. „In die twee maanden heeft de raad het me niet bepaald makkelijk gemaakt. Ik heb in die korte tijd denk ik vaker geschorst dan Koek (de ex-burgemeester) in die zeven jaar dat hij hier zat", wilde Kuiper nog wel even kwijt.
Laatst aangepast op vrijdag, 20 mei 2011 12:49
 
Maart 1986
 
Zondag 2 maart 1986
 

Brand
Bosstraat “Ons Honk”
 

Vrijdag 7 maart 1986
 
STRAAT SPANT DE KROON MET ZES BEDRIJFSSLUITINGEN IN EEN JAAR
 
De verloedering van de Engelstilstraat

De Engelstilstraat gaat als winkelstraat hollend achteruit. Dat blijkt uit het grote aantal winkels dat het afgelopen jaar leeg is komen te staan. Nieuwe eigenaren dienen zich vooralsnog niet aan. Uit verhalen van de nog aanwezige middenstanders blijkt er een domino-effect gaande te zijn: hoe meer lege etalages hoe minder klanten en.... nog meer lege etalages.
In één jaar legden zes zaken het loodje: een bistro, een ,woonboetiek', een bloemenwinkel, een banketbakker, een kaas- en een kapperszaak.
Voor de laatste vier geldt overigens dat men voor de betreffende boodschappen nog wel in de Engelstilstraat terecht kan. Voor twee winkels in dezelfde sector was echter geen ruimte meer. Een te lage omzet was de reden van het gros van de bedrijfssluitingen. „En dat terwijl we hier vroeger vier banketbakkers en vier slagers hadden! ", vertelt poelier H. Zuidema.
 

Dinsdag 11 maart 1986
 
VANAVOND WINSCHOTEN VAN ’66-‘80
 
Van in de brand tot uit de kunst op film

Vanavond toont het Stadsjournaal een caleidoscopisch overzicht (t/m 1980) van beelden, met dubbel 8- en super 8-film geschoten sinds 1966, toen de Winschoter Journaal Film Groep onder deze naam met haar werkzaamheden begon.
 
Een „ouderwetse” voorstelling in de Klinker, die volgende maand gevolgd zal worden door het vertonen van langere vroegere producties. In mei staat een film- en videopresentatie t.g.v. de Winthil op het programma. Daarbij zal o.a. een cineac worden ingericht voor het draaien van filmimpressies van voorgaande Winthils.
 
Vanavond wordt een kort weerzien geboden met o.a. de volgende „items brand Dommering. sluiting Reiderland, Bollie Sikkema opent Stone Free, Koningin in Winschoten, „doorbraak” Venne, bevrijdingsfeesten 1970, brand Dommering (2). oude Vissersdijk, demping Omsnijdingskanaal, Evert Brink, Winschoterzijl, ramen kerk, Vierwindenbuurt.        Autoloze zondag en 19.000ste inwoner (1973).
 
Uit 1974 dateren de opnamen uit de Sint Vitusstraat en Bovenburen. Onderwerpen van volgende jaren: afscheid juf Rozendal, dr. Potjewijd, de Tellerlikker, bode Tammes, rondvlucht Winthil 1975, brand Baas, Beeld en rose, stoomtrein, nieuwjaarsreceptie met Henk Lagerwey, elf kroegentocht, Gerlofsgang, EHBO, Jacques Goudappel, mulder Westerhuis, Koninginnedag 1978. Sint met pensioen. kunst in Stadspark.
 
In de maak voor openbare videovertoning is een journaaloverzicht van de meest recente gebeurtenissen in Winschoten. Van de dagelijkse actualiteit zullen tijdens de a.s. Winthil ook beelden te zien zijn.
 
 
Woensdag 12 maart 1986
 
Eindelijk actie om markt weer vol te krijgen
 
De gemeente en de vereniging van ambulante handel gaan maatregelen nemen om de wekelijkse markt weer vol te krijgen. Het wordt marktkooplieden in de toekomst moeilijker gemaakt om zomaar weg te blijven. Dat wegblijven gebeurt op dit moment veelvuldig, hetgeen betekent dat de markt soms maar voor de helft bezet is. De gemeente verandert binnenkort de marktverordening zodanig dat kooplieden hun standvergunning al kwijtraken als zij een paar keer afwezig zijn.
 
ZES KANDIDATEN KOMEN VOOR BENOEMING IN AANMERKING
 
Burgemeester Winschoten niet uit Oost-Groningen

Commissaris van de Koningin Henk Vonhoff was er gisteravond heel duidelijk over. De nieuwe burgemeester van Winschoten komt hoogstwaarschijnlijk uit de provincie Groningen, is tussen de 45 en 53 jaar, is lid van de PvdA en komt niet uit de regio Winschoten.
Dat voor het burgemeesterschap van Winschoten geen vrouw in aanmerking komt was al eerder bekend. Onder de dertien sollicitanten bevindt zich geen vrouw. Wel zijn er zes kandidaten, die voor een benoeming in aanmerking komen.
 
Tijdens de speciale raadsvergadering, die gisteravond in Winschoten gehouden werd, bleek al snel dat de heer Vonhoff waarschijnlijk zijn keus al gemaakt heeft. Hij wist bijvoorbeeld te melden dat er geen tweede ronde zal plaatsvinden. „Het wordt geen vrouw”, zei Vonhoff. Hieruit blijkt dat de CdK ervan uitgaat dat uit de eerste sollicitatieronde de burgemeester van Winschoten benoemd zal worden. Het was trouwens opmerkelijk hoe toegevend Vonhoff richting de Winschoter raad was. Vrijwel de gehele profielschets werd overgenomen. Hij gaf de toezegging dat de toekomstige burgemeester niet uit de regio Winschoten zal komen.
 
Plezierig aspect is ook dat Vonhoff het voornemen heeft om voor de zomer een nieuwe burgemeester in Winschoten aan te stellen, weliswaar met medewerking van de tijdelijke minister van binnenlandse zaken en de Koningin.
 
Over wie er gesolliciteerd hebben was Vonhoff ook zeer duidelijk. Elf PvdA-mensen. Een lid van de VVD en een lid van de PSP. De sollicitanten variëren in leeftijd van 38 tot 53 jaar. Daarvan bekleden nu al zeven het ambt van burgemeester, vier zijn wethouder, één is docent en één is zonder werkkring.
 

Donderdag 20 maart 1986
 
WINSCHOTER DOEDENS HAALT IN Z'N EENTJE KIESDELER
 
„Dit is gelukkigste dag van m'n leven”

,,Dit is de gelukkigste dag van mijn leven! ", riep PvdA-er Lammert Doedens uitgelaten tijdens de verkiezingsavond in De Klinker. „Ik ben de politicus van het jaar! ". Met zo'n 680 voorkeurstemmen haalde Doedens in zijn eentje al de kiesdeler. Dat zou voor het eerst in de Winschoter PvdA-geschiedenis zijn, zo had hij de gemeentelijke afdeling voorlichting laten uitzoeken.
 
Doedens had nog een extra reden om blij te zijn over zijn triomf. De groslijstcommissie had hem aanvankelijk op een onverkiesbare dertiende plaats gezet, en dat wekte een storm van protest. De PvdA-ledenvergadering posteerde hem uiteindelijk op de tiende plaats. Maar gisteravond bleek dat Doedens het ook zonder ingrijpen van de leden in z'n eentje al wel had kunnen klaren om in de raad te komen.
 
 
 
Vrijdag 21 maart 1986
 
Opening busmuseum
  
 
Op vrijdag 21 maart opende wethouder B. Verlaan van Winschoten het Noordelijk Bus Museum, in de voormalige GADO-garage aan de P. van Dijkstraat.
 
 
Woensdag 26 maart 1986
 
Eerste Tipgeld
 
Wethouder Henk Stuut van Winschoten reikte gistermiddag de eerste tip-cheque uit aan vader en zoon Drenth uit Finsterwolde. Zij zijn de eigenaars van het vervoersbedrijf Fa W. Drenth in Finsterwolde. Het tipgeld bedroeg ruim 2.500 gulden. Het Finsterwolder vervoersbedrijf kocht de eerste industriegrond op het terrein Reiderland om een overslagloods voor goederen van Van Gend & Loos te bouwen. Het bedrijf verricht veel werkzaamheden voor Van Gend & Loos.
  
 
Door zelf de tip te geven voor de vestiging van de overslagloods behaalde de familie Drenth dus een financieel voordeel van ruim 2.500 gulden, vijf procent van de aankoopsom van de grond. De gemeente Winschoten heeft de prijs van de grond, ondanks eerdere uitlatingen van oud-burgemeester Ties Koek, niet met vijf procent verhoogd. Wethouder Stuut zei in zijn toespraak dat Winschoten de enige tipgemeente is die een grondprijs hanteert van onder de dertig gulden (29, 75). In andere tipgemeenten schommelt de prijs rond de vijftig gulden.
Laatst aangepast op vrijdag, 22 april 2011 19:16
 
Februari 1986
 
Zaterdag 1 februari 1986
 
GROOT-GROOT WINSCHOTEN CONTRA GROOT- WINSCHOTEN
 
B en W verdeeld over herindeling
 
Winschoten zorgt nu al voor meer dan 60.000 inwoners, blijkt uit een provinciaal rapport. Het is dan ook niet meer dan billijk om van Winschoten een 60.000 inwonersgrote gemeente te maken. Samengevat is dit de argumentatie waarmee het Winschoter college van B en W het Rijk alsnog wil bewegen het huidige herindelingvoorstel van gedeputeerde staten op de helling te zetten.
Burgemeester Ties Koek is echter de enige die werkelijk in dit idee gelooft. Volgens de vier wethouders is het onzinnig voor deze grootschalige variant te pleiten. Vandaar dat in het voorstel aan de gemeenteraad het idee groot Winschoten gelijk gevolgd wordt door de oorspronkelijke versie: samenvoeging met Blijham, Heiligerlee en Westerlee. Aanstaande dinsdag is er een extra raadsvergadering over de herindeling.
 
 
Dinsdag 4 februari 1986
 
Hulpoproepsysteem voor ouderen in Winschoten

Zelfstandig wonende ouderen in Oost-Groningen kunnen sinds gisteren aangesloten worden op het „hulpoproepsysteem Oost-Groningen”. De start van deze nieuwe voorziening werd gisteren in het verpleegtehuis De Molenhorn te Winschoten verricht door wethouder R.Lukkien. Het hulpoproepsysteem is een samenwerkingsverband tussen het gecoördineerde bejaardenwerk, het Groene Kruis, de SMDOG en verpleegtehuis de Molenhorn. In het kader van het flankerend beleid is door de provincie Groningen hiervoor 110.000 gulden beschikbaar gesteld.
 
 
Woensdag 5 februari 1986
 
Snel opvolger voor burgemeester Koek

Er wordt opvallend snel gewerkt aan een opvolger voor burgemeester T. Koek, die per 1 maart naar Rhenen vertrekt. Vanmiddag hebben de vier wethouders een bespreking met Commissaris van de Koningin H.J.L. Vonhoff over de procedure voor een nieuwe burgemeester.
„Ah, dan krijgen we dus toch een waarnemend burgemeester”, concludeerde Joop Flokstra van Winschoter Belangen gisteren tijdens de raadsvergadering op grond van de haast waarmee de commissaris te werk gaat. Volgens wethouder Henk Stuut is het echter beslist niet de bedoeling een waarnemer te benoemen. „Al geef ik toe dat procedure een ruim begrip is”, zo zei Stuut.
 
Overigens zal niet de CdK, maar de minister van binnenlandse zaken uiteindelijk beslissen over de benoeming. Hiermee wordt nog eens bevestigd dat Winschoten niet gezien wordt als herindelinggemeente. Bij gemeenten, die bij de herindeling betrokken zijn, is de commissaris namelijk wel degene die beslist over nieuwe burgemeesters.
 

Woensdag 5 februari 1986
 
OPPOSITIE: „POPPENKAST EN VERNAGGELARIJ”
 
Groot-Winschoten was „misverstand”

Met elf tegen zeven stemmen besloot de gemeenteraad van Winschoten gisteravond het idee „Groot-Winschoten” te laten vallen en bij het Rijk te pleiten voor een kleine gebiedsuitbreiding van de Molenstad met Blijham, Westerlee en Heiligerlee. De collegefracties PvdA en VVD namen hiermee het voorstel van de vier wethouders over. Burgemeester Ties Koek werd in zijn minderheidsstandpunt voor Groot-Winschoten ondersteund door het CDA en Winschoter Belangen. Dat het plan voor een groot Groot-Winschoten met 60.000 inwoners eerder bij monde van Koek naar buiten is gebracht als zijnde een voorstel van het hele college, berust volgens B en W op een misverstand.
Koek had het op 14 januari door het college ingenomen standpunt anders geïnterpreteerd dan de wethouders bedoelden, stelde het college gisteren. „En misschien was de wens wel een beetje de vader van de gedachte”, verklaarde Koek. Bij het bespreken van de collegenotulen was het „misverstand” gebleken. Daarom kon het college niet vóór de raadsvergadering van 29 januari met een pré-advies komen. De gemeenten moeten vóór 11 februari op de herindelingplannen van de provincie reageren en vandaar dat gisteren een extra herindelings-raadsvergadering nodig was.
 

Donderdag 6 februari 1986
 
Speciale raadszitting voor profielschets burgemeester

Het gemeentebestuur van Winschoten heeft een speciale openbare raadsvergadering belegd voor het vormen van een profielschets voor een opvolger van burgemeester Ties Koek. Deze vergadering wordt op 11 maart gehouden om zeven uur 's avonds. Zoals gemeld vertrekt burgemeester Koek per 1 maart naar het Gelderse Rheden, een gemeente met 47.700 inwoners.
 
Gistermiddag hebben de vier Winschoter wethouders gesproken met CdK Henk Vonhoff. Volgens wethouder Henk Stuut heeft de heer Vonhoff „veel haast” met de benoeming van een nieuwe burgemeester. Tot 24 februari kunnen sollicitanten zich tot de Commissaris van de Koningin wenden. „Vonhoff wil in ieder geval voor de zomervakantie een nieuwe burgemeester in Winschoten”, aldus Stuut.
 
Naast het vormen van een profielschets zal de gemeenteraad op 11 maart ook beslissen over de samenstelling van een vertrouwenscommissie uit de raad. Deze moet de sollicitatieprocedure en de gesprekken met de sollicitanten begeleiden. De verwachting is dat de vertrouwenscommissie zal worden samengesteld uit raadsleden van alle fracties.
 
 
Vrijdag 7 februari 1986
 
Disco Royal York na vijf jaar zaterdag weer open

Discotheek Royal Club onder hotel Royal York wordt zaterdagavond heropend. De voormalige publiekstrekker werd vijf jaar geleden gesloten. In de afgelopen jaren werd de ruimte ondermeer gebruikt voor de huisvesting van een Golden Ten Club.
 
De Winschoter sportschoolhouder Anne Delis wil samen met zijn verloofde Antje Dammer de discotheek nieuw leven inblazen. Hij zegt te gokken op het wat oudere publiek. „Het publiek van boven de twintig jaar.”
 
Discotheek Royal Club is op donderdagavond en in het weekend geopend, vanaf half tien. Op donderdagavond worden „gouwe ouwe” platen gedraaid. Uit de verzameling van duizenden platen uit de tijd van de oude Royal Club. De inrichting wordt nauwelijks aangepast. Anne Delis zegt optimistisch te zijn over de nieuwe „oude” discotheek.
 
Hij verwacht veel publiek van de sportschool. „Aan honderdvijftig man heb ik genoeg”, aldus Delis. „Er is plaats voor zo'n driehonderd mensen.” Volgens hem is de tijd van de grote discotheken voorbij: de kleine cafés en discotheken trekken weer de meeste mensen.
 
 
Zaterdag 8 februari 1986
 
ONDERHANDELINGEN MET DE GEMEENTE WINSCHOTEN
 
Harmonie wil kazerne kopen

De Winschoter sociëteit De Harmonie onderhandelt met het gemeentebestuur over de koop van de voormalige marechausseekazerne aan de Burg. Schönfeldsingel. De Harmonie wil de kazerne zo spoedig mogelijk kopen. Vanaf 1975 wordt de kazerne van de gemeente gehuurd.
E.J. de Boer van de Winschoter sociëteit zegt dat de Harmonie met de koop wil vermijden dat de gemeente de huur kan opzeggen, zoals dat in het verleden al twee keer gebeurd is. Bijkomend aspect is dat De Harmonie kampt met een gebrek aan ruimte.
De Harmonie is één van de oudste verenigingen in Oost-Groningen, zo niet de oudste. 176 Jaar geleden werd de sociëteit opgericht. Momenteel heeft De Harmonie ongeveer 130 leden. De heer De Boer hoopt met de koop van de voormalige kazerne het voortbestaan van de sociëteit te kunnen verzekeren. Een vast onderkomen is daarbij een vereiste, aldus het Harmoniebestuurslid, „want als een vereniging geen lokaliteit heeft, dan kan ze niet meer bestaan.”
 
 
Woensdag 12 februari 1986
 
VOORKEUR VOOR DE VENNE
 
Marktkoopliedenweer één front

De marktkooplieden, die de zaterdagmarkt in Winschoten vormen, willen meer service bieden voor de bezoekers. Dat is de uitkomst van de vergadering gisteravond in hotel Nienhuis, die door ongeveer veertig marktkooplieden werd bijgewoond. Binnenkort zullen de marktkooplieden om te tafel gaan zitten met het gemeentebestuur van Winschoten. Daarbij zal opnieuw het voorstel om de zaterdagmarkt op de Venne te houden op tafel komen.
 
Tijdens een langdurige vergadering wisten de marktkooplieden gisteravond weer één front te vormen, zegt voorzitter Frans Teuben van de Ambulante Handel. De marktkooplieden hebben ook de hand in eigen boezem gestoken. „We moeten concurreren met de grootwinkelbedrijven, die ook verse producten leveren”, aldus voorzitter Teuben.
 
Vijfennegentig procent sprak zich gisteravond uit voor een zaterdagmarkt op een deel van de Venne, het deel dat gelegen is langs het Israëlplein. Daarmee zou de interesse voor de markt weer gewekt worden. Daarbij moet dan de serviceverlening weer omhoog gaan, zegt Teuben. „De marktkooplieden moeten 48 van de 52 weken aanwezig zijn. De mensen moeten ervan op aan kunnen dat bepaalde producten te koop zijn.”
 
 
Donderdag 13 februari 1986
 
De familie Kuiper: „Het ging niet meer”
 
Ku-Wi stopt na veertig jaar

De doe-het-zelf winkel Ku-Wi aan de Engelstilstraat in Winschoten gaat dicht. Volgende week begint de uitverkoop, nieuwe voorraad wordt al enige tijd niet meer ingekocht. „Het ging niet meer”, vertelt eigenaar J.J. Kuiper, die verder echter geen commentaar wenst te geven: „De beslissing was al moeilijk genoeg”.
 
Met die beslissing komt er een einde aan veertig jaar ondernemerschap van de familie Kuiper. De vader van J.J. Kuiper begon vlak na de oorlog met een meubelzaak aan de Vissersdijk, vlak tegenover de Winschoter Courant. In de loop van de tijd ging hij over op een doe-het-zelf winkel en de twee zoons kwamen bij de zaak in. Drie-en-een-half jaar geleden verhuisde het toen nog bloeiende bedrijf naar de Engelstilstraat. Inmiddels zijn zowel vader als broer Kuiper er uit gestapt. J.J. Kuiper is niet van plan ooit weer een nieuwe winkel te beginnen. „Ik ben nu 49 en dan begin je daar echt niet meer aan”, zegt hij, zichtbaar aangedaan door de gang van zaken. En, al is het een schrale troost: „Ach, er zullen er de komende tijd wel meer verdwijnen”.
 

Woensdag 19 februari 1986
 
Orthodontist in Winschoten
 
Mensen uit Winschoten en omgeving kunnen vanaf augustus dicht bij huis blijven voor gebitsregulering. Per 1 augustus vestigt R.G. Potgieser zich aan de Emmastraat in Winschoten als orthodontist: „kaken- en kiezenrechtzetter”. Tot nu toe moest men hiervoor naar Hoogezand, Groningen of Delfzijl.
 
Volgens Potgieser is het verzorgingsgebied rond Winschoten met haar 60.000 inwoners precies groot genoeg voor de vestiging van dit specialisme. Hij noemt deze regio „een noodgebied”. Maar niet alleen de te verwachten markt trok hem naar de Molenstad. Potgieser: „Ik heb hier familiebanden en in tegenstelling tot veel mensen, waaronder collega's, heb ik geen negatief beeld van dit gebied”. Hij is nu bezig zijn studie aan de universiteit van Groningen af te ronden.
 
Een praktijkpand is al gekocht, dichtbij het station, met het oog op de mensen die van buiten Winschoten komen. Wat hem in dit vak trekt? „Je werkt vooral met kinderen, dat vind ik verfrissend. En het is leuk om iemands uiterlijk te verbeteren”. Toch gaat het de orthodontist beslist niet alleen om het uiterlijk. Zeker zo vaak moet er iets recht gezet worden om het gebit beter te laten werken. In de meeste gevallen komen de patiënten op verwijzing van de tandarts.
 
 
Donderdag 20 februari 1986
 
BEWONERS ACCOORD MET VERDUBBELING VAN DE HUUR
 
Grote beurt voor huizen Molenhorn- en Hofstraat

Binnen een jaar wordt er een begin gemaakt met een grootscheepse verbetering van de negen-tien woningen in de Molenhornstraat. Even daarna volgen als alles goed gaat twintig huizen in de Hofstraat. In totaal is hier een bedrag van 2,5 miljoen gulden aan rijkssteun mee gemoeid, waarvan de helft inmiddels toegezegd is.
 
Aangezien het om vooroorlogse woningen (de huizen zijn zeventig jaar oud) gaat stelt het Rijk in dit geval 60.000 gulden per huis beschikbaar aan de woningbouwvereniging. die de panden in haar bezit heeft. De kosten worden uiteindelijk echter wel doorberekend in de huur.
 
 
Zaterdag 22 februari 1986
 
SCHEIDEND DIRECTEUR: „IK WERK ER, DUS IS HET GOED”
 
Van Albada verlaat St. Lucasziekenhuis

Medisch directeur B.L. (Bruno) van Albada vertrekt per 1 juni bij het Sint Lucasziekenhuis in Winschoten. Hij wordt op die datum benoemd tot medisch directeur bij het ziekenhuis De Tjongeschans in Heerenveen, dat ongeveer anderhalf keer zo groot is als het Sint Lucaszie-kenhuis. Van Albada heeft acht jaar in Winschoten gewerkt. Hij wordt vandaag 51 jaar.
Een leeftijd om maar weer eens verderop te gaan kijken, is de mening van de medisch directeur. Van Albada keert terug naar zijn geboorteprovincie. waar ook zijn medische carrière begon. Voordat hij naar Winschoten kwam was hij werkzaam als huisarts in
Harlingen.
 
Wie zijn opvolger bij het Sint Lucasziekenhuis wordt, is nog niet bekend. Daar moet binnen het ziekenhuis eerst nog intern beraad over gevoerd worden. Van Albada heeft ook pas
kortgeleden besloten naar Heerenveen te vertrekken.
 
Over het Winschoter ziekenhuis vertelt de scheidend directeur niets dan lof. „Ik werk er, dus is het goed”. Zijn vertrek is niet ingegeven door onvrede over zijn huidige baan. Integendeel. „Het bevalt me hier reuze goed. Ik neem met leedwezen afscheid. Maar op mijn leeftijd moet je beslissen. Of nog veertien jaren ijs en weder dienende in Winschoten blijven óf toch nog een keer verkassen”, aldus Van Albada.
 
Bij het Sint Lucasziekenhuis werken in totaal ongeveer vijfhonderd mensen. „Die doen allemaal verschrikkelijk hun best. Maar dat is ook het minste wat je van mensen mag verwachten.” De medisch directeur is van mening dat het ziekenhuis in Winschoten goed functioneert. „Alhoewel bij een ziekenhuis resultaten moeilijk meetbaar zijn. Een fiets, die uit de fabriek komt, kan je beoordelen. Terwijl daar misschien ook wel vijfhonderd mensen aan gewerkt hebben. Bij mensen ligt dat moeilijker.”
 
Van Albada verlaat het Winschoter ziekenhuis op het moment dat er grote veranderingen op komst zijn. De uitbreiding van het beddenbestand staat op stapel en een aantal deelspecialismen zit er aan te komen. Een mooie start voor een nieuwe man, meent de vertrekkende directeur.
 

Woensdag 26 februari 1986
 
,Het is goed geweest'

Met de woorden „het is goed geweest” en een brok in de keel bij de toetreding tot het selecte gezelschap van 'Ere-tellerlikkers' nam burgemeester Ties Koek gisteren afscheid van Winschoten.


Afscheid burgemeester Koek (foto D.F. Beek)
 
In zijn rede wierp hij ook nog een blik terug naar een ambtstermijn van bijna zes jaar in de Molenstad, die niet altijd door iedereen positief is beoordeeld. Ties Koek over de kritiek: „Je wordt eerder door een mestkar overreden dan door een vigilante.”
 
De laatste dag van Winschotens eerste burger werd ten dele gevuld door de traditionele toespraken van mensen, die in de afgelopen periode met hem gewerkt hebben. Het spits werd afgebeten door de fractievoorzitters van de gemeenteraadspartijen. Zij werden aan- en afgekondigd door 'nestor' Joop Flokstra, die zich met verve van zijn taak kweet.
 
Lachstuipen op de publieke tribune bij Flokstra's typering van Koeks nieuwe gemeente, het Gelderse Rheden. „Rheden, een plaats waar de sfeeeeer weldaaaadig aaaandoet”, met erg lange en rustgevende uithalen op de klinkers. De gemeente Rheden staat bekend als een gemeente waar weinig turbulente zaken voorkomen.
 
De gemeenteraadsleden hadden een zeer origineel cadeau gevonden voor de scheidende burgemeester: een koekplank. De laatste dag stond in het teken van het woord 'Koek'. De fractievoorzitters van de partijen hadden allen een afbeelding van de koekplank gekozen om het afscheidswoord tot de burgemeester aan op te hangen, de één een paard, de ander een roos. Van de fractievoorzitters uitte alleen Appie Kootstra van de CPN nog enige kritiek op het functioneren van de heer Koek. De laatste hield de raad voor: „Niemand is onmisbaar, alles is betrekkelijk.”
 
Bij het afscheid voor genodigden in De Klinker was de opkomst overweldigend. Iedereen, die in Oost-Groningen een publieke functie bekleedt, wilde hem uitwuiven. Ook hier de nodige toespraken, hoewel aanmerkelijk minder dan gepland stonden.
 
Per 1 maart is Ties Koek burgemeester van Rheden. Hij verlaat Winschoten, de stad die hij gisteren zelf „de hoofdstad van Oost-Groningen” noemde. In een speciale raadsvergadering op 11 maart wordt de profielschets samengesteld van zijn opvolger. 
Laatst aangepast op woensdag, 30 maart 2011 20:43
 
Januari 1986

Donderdag 2 januari 1986
 
PERSONEEL NOORDNED MOET INLEVEREN
 
Twee miljoen steun voor machinefabriek

Het ministerie van economische zaken is bereid twee miljoen gulden steun te verlenen aan de NoordNederlandse machinefabriek (NoordNed) in Winschoten, op voorwaarde dat het bedrijf bereid is een aantal concessies te doen. Eén van de voorwaarden van EZ is dat het personeel akkoord gaat met een loonmatiging van zeven-en-half procent voor de bijna tachtig personeelsleden. Volgens directeur H. Ledeboer van NoordNed komt het ,,bedrijf in een bijkans onhoudbare situatie, wanneer het personeel en de vakbonden niet akkoord gaan met de zeven-en-half procent inleveringoperatie. Hij beaamt dat de keus voor het personeel bestaat uit het handhaven van het huidige loonpeil en het einde van het bedrijf of het inleveren van zeven-en-half procent met kans op handhaving.
Volgens directeur H. Ledeboer zal NoordNed zich in de komende jaren vooral richten op de werkzaamheden voor de olie- en gasindustrie. En binnen dat raam zullen vooral de  herstelwerkzaamheden een groot deel van het werk gaan uitmaken. De twee miljoen van EZ, als er een akkoord komt tussen de directie en de vakbonden, wordt besteed aan verbetering, zowel kwalitatief als kwantitatief, van het machinepark. Ledeboer zegt dat dat de enige kans is om NoordNed te redden.
 
 
Vrijdag 3 januari 1986
 
GEGADIGDEN VOOR GEHELE OKTO-COMPLEX
 
Papiersnijcentrum nu op eigen benen

Het papiersnijcentrum Winschoter Paper and Board Converter (Winpac) in het voormalige Okto-complex in Winschoten werkt vanaf gisteren geheel op eigen kracht. Het bedrijf, dat ongeveer 15.000 vierkante meter van het voormalige Okto ( dat is twintig procent van het totale oppervlak ) in gebruik heeft, biedt voorlopig werk aan vijftien mensen. Rikkert Kuiper, een voormalige Okto-werknemer, is door eigenaar Ben Huisman van Papyrolux in Ermelo benoemd tot bedrijfsleider. De administratie van Winpac wordt voorlopig nog gecoördineerd door het moederbedrijf Papyrolux.
 
 
Maandag 6 januari 1986
 
Opknappen stoomgemaal kost dik half miljoen

Het opknappen van het Museum Stoomgemaal aan het Winschoter Oostereinde en het reconstrueren en uitbaggeren van het diepje ervoor en de kolk erachter kost dik een half miljoen. Dat blijkt uit een ambitieus restauratieplan van de eigenaresse van het in 1878 gebouwde gemaal, de Stichting Tot Behoud van de Groninger Stoomwerktuigen. Het restauratieplan is voor subsidie ingediend bij de Herinrichting en Monumentenzorg.
Het plan behelst volgens de bewoner en beheerder van het stoomgemaal Tjarko van Dijk een „supergroot onderhoudsbeurt”, waarbij het gebouw grotendeels in de staat van voor 1963 teruggebracht wordt. Dat betekent, dat het middengedeelte zijn puntdak weer terug zal krijgen. Voorts zal het stukje voormalige Beertsterdiep en de kolk bij het gemaal gereconstrueerd en uitgebaggerd moeten worden.
 
 
Dinsdag 7 januari 1986
 
Personeel Noord Ned bereid tot „offer”
 
Het personeel van de machinefabriek NoordNed in Winschoten is bereid een „offer” te brengen, wanneer economische zaken dat als harde voorwaarde stelt voor het verlenen van 2 miljoen gulden aan overheidssteun. Het „zonder meer” inleveren van 7,5 procent van het jaarinkomen door de personeelsleden wordt in alle toonaarden afgewezen.
Volgens FNV-Industriebondsbestuurder Jaap Wolthers staat in de telex van het ministerie van EZ helemaal niet, dat 7,5 procent aan loon moet worden ingeleverd, voordat NoordNed 2 miljoen steun van EZ krijgt. In die telex is sprake van een „aanname” verklaart Wolthers. De directie van NoordNed noemde de inlevering van 7,5 procent aan loon echter een „voorwaarde” voor steunverlening. Slechts onder strakke bepalingen is de industrie-bondsbestuurder namens het personeel bereid over een offer te praten. Eerst moet  onomwonden duidelijk worden, dat EZ dat offer als dwingende voorwaarde voor  steunverlening stelt. Dat hoopt Wolthers aanstaande donderdag in eerste instantie van NoordNed-directeur H. Ledeboer te horen.
 
 
Woensdag 8 januari 1986
 
EIGENAAR WIL WEER HERBOUWEN
 
Kortsluiting oorzaak café-brand Marktplein

De brand (dinsdag 7 januari 1986) in bar-café Blue Bay-Palm Beach aan het Marktplein in Winschoten is vrijwel zeker het gevolg van een kortsluiting in de elektrische bedrading van de geluidsinstallatie en de verlichting. Dat zeggen zowel een woordvoerder van de recherche als brandweercommandant F. Meijer van het Winschoter korps. De brand is ontstaan achter de bar op de benedenverdieping en is via een ontluchtingskanaal overgeslagen naar de kapconstructie. Eigenaar Albert Doddema van Blue Bay-Palm Beach zegt van plan te zijn het horecapand weer op te bouwen. „Als ik daar tenminste de financiële ruimte van de banken en de verzekering voor krijg”, verbindt hij zelf als „maar” aan de wederopbouw.
De gemeente Winschoten is zeer gebaat bij een wederopbouw van het horecapand. Na jaren van lege plekken wordt de laatste tijd bijna het gehele Marktplein weer volgebouwd en dan dreigt er door brand weer een „rotte kies” in de omheining van het Marktplein te vallen. Enige jaren geleden was het Marktplein met een zekere regelmaat schouwtoneel van branden. Onder andere de Oldambtster Herberg en hotel Nienhuis vielen toen aan de vlammen ten prooi.
 
 
Zaterdag 11 januari 1986
 
Het St. Lucasziekenhuis bestaat vandaag zestig jaar
 

St. Lucas Ziekenhuis (bouw 1925)
St. Lucas Ziekenhuis 1931
St. Lucas Ziekenhuis 1951
St. Lucas Ziekenhuis - foto F. Tahl
St. Lucas Ziekenhuis - foto H. Wal

 
“Lucas” levert nieuwbouwprestatie van formaat in jubileumjaar

Van Albada: “we zijn eigenlijk één ziekenhuis op drie lokaties”
 
Vervangende nieuwbouw, uitbreiding en het aantrekken van extra specialisten. Directie en bestuur van het St. Lucasziekenhuis laten geen gelegenheid voorbijgaan om deze „spillen” van het florerende ziekenhuis te noemen. En dan natuurlijk de samenwerking tussen de drie Oost Groninger ziekenhuizen - het Refaja in Stadskanaal, het Delfzicht in Delfzijl en het Lucas in Winschoten - want, zegt geneesheer-directeur B.L. van Albada „Als we allemaal apart zouden proberen de markt te veroveren kregen we geen van alle een poot aan de grond. Zoals de Engelsen het zeggen: united we stand, devided we fall. Wij hebben daar „eenheid maakt macht” van gemaakt, maar de Engelse versie vind ik toch mooier".
„Nog dit jaar gaan de spaden de grond in”, belooft Van Albada. De spaden voor een vijf-verdiepingen-hoge flat op het huidige parkeerterrein én de spaden voor een gebouw naast het huidige hoofdgebouw (als je er vóór staat rechts). In laatstgenoemd komen tien poliklinieken; zes ter vervanging van bestaande, vier ter uitbreiding. De flat is goed voor 136 bedden. Hoewel er officieel alleen toestemming is voor vervangende nieuwbouw voor 100 bedden rekent het ziekenhuis toch al op een uitbreiding met 36. De geluiden vanuit de verschillende besluitvormingsorganen zijn namelijk zeer positief. Een prestatie, in een tijd dat de regering het aantal ziekenhuis-bedden liever ziet afnemen dan toenemen. Een prestatie, ook gezien het touwtrekken om geld en groei in de wereld van de gezondheidszorg. Ergens in 1988 moet alles klaar zijn. „Ja, we hebben het tactisch aangepakt”, zegt de voorzitter van het ziekenhuisbestuur G.J. Voslamber.
 
 
Dinsdag 14 januari 1986
 
BIERTAPPEN
 
Koert Goos van het gelijknamige café aan de Stationsweg in Winschoten kan zich de beste biertapper van het Noorden noemen. Hij behaalde als enige noordelijke deelnemer de tweede ronde van het Nederlands kampioenschap biertappen, georganiseerd door de Centrale Brouwerij Kantoren (CBK) in Amsterdam. Hij miste op een haar na de finale, waar de vijf besten van de tweede ronde zich plaatsten. Hij eindigde als negende. Geen slecht resultaat dus.
Toch was Goos enigszins teleurgesteld. Goos: „Ik ging in de eerste ronde gezamenlijk aan kop. In de tweede ronde liep het ook prima. Ik vergat echter één van de vijf glazen te spoelen. Dat foutje heeft mij genekt, anders had ik glansrijk de finale gehaald. Ik had slechts drie punten minder dan de latere winnaar van de finale.
De Winschoter caféhouder deed voor de achtste keer mee aan de biertapwedstrijden die tijdens de Horecava in het RAI-congrescentrum werden gehouden. Een zesde plaats tijdens het kampioenschap was het ooit best behaalde resultaat van hem.
 
Fotozaak De Jong sluit na vijfenzestig jaar de deur

„Eigenlijk wilden we er tien jaar geleden al mee stoppen. Maar het kwam er maar niet van. Omdat het nou eenmaal zo druk bleef.” Aan het woord is mevrouw K. de Jong van de gelijknamige fotozaak aan de Langestraat te Winschoten. Samen met haar dochter H. ten Have heeft zij besloten de winkel met ingang van 3 februari te sluiten. De zaak bestaat nu precies vijfenzestig jaar en heeft in al die jaren een naam opgebouwd.
 
 
Woensdag 15 januari 1986
 
School ontruimd bij brand
 
Op de zolderverdieping van de school voor voortgezet onderwijs aan moeilijk lerende kinderen aan de Engelsestraat brak vanochtend omstreeks tien voor tien brand uit. Een leerkracht ontdekte het vuur, dat snel om zich heen greep. Binnen enkele minuten hadden alle circa zestig leerlingen het gebouw ontruimd. De leerkrachten brachten daarop de administratie, het archief en kostbare spullen als video-apparatuur in veiligheid.
 
Leegloop bij NoordNed
 
Bij de Winschoter Noord Nederlandse Machinefabriek (Noord-Ned) vindt een ware leegloop plaats. Het bedrijf verkeert al geruime tijd in moeilijkheden. Tussen de directie en de vak-bonden wordt momenteel onderhandeld over een reddingsoperatie van het ministerie van economische zaken. Dat worden moeilijke onderhandelingen omdat de vakbonden en directeur H. Ledeboer van NoordNed een verschillende uitleg geven aan de eisen van EZ.
 
De top van het bedrijf heeft in de afgelopen tijd een ander onderkomen gezocht. Voormalig directeur ir. J.E.E. Meilof vond begin vorig jaar een plaats bij Stork Ketels in Hengelo. Adjunct-directeur en tijdelijk waarnemer van Meilof, de heer P.C. van Alem, zocht het nog zuidelijker. Hij ging naar België.
 
Daar houdt het niet mee op. De huidige bedrijfsleider, de heer H. Nieland, vertrekt per 1 februari. Hij heeft ook een andere positie gevonden. En een bedrijfsleider heeft een heel belangrijke functie binnen NoordNed, beaamt ook directeur Ledeboer. De functie van de heer Nieland wordt intern opgevuld door de heer D. de Borst.
 
 
Vrijdag 17 januari 1986
 
Oriënterend gesprek tussen bond en directie NoordNed
 
Het gisteren gehouden gesprek tussen de vakbonden en de directie van de machinefabriek NoordNed heeft nog geen concreet resultaat opgeleverd. Zowel FNV-bestuurder Jaap Wolthers als NoordNed-directeur H. Ledeboer spreken wel van een „constructief overleg”. Freek Postma van de industrie- en voedingsbond CNV is echter „niet optimistisch”. Postma: „We zijn door EZ in feite met de rug tegen de muur gezet. Aan de sfeer van het gesprek zal het niet liggen maar een oplossing is nog lang niet in zicht.” Volgende week woensdag zetten de partijen het overleg voort.
 
 
Zaterdag 18 januari 1986
 
Bouw Old Wolde van start
 
 
 
Wethouder Lukkien heit de eerste paal voor Old Wolde de bodem in (foto Engel Lameijer)
 
Met het in elkaar „ritsen” van de Winschoter verpleegtehuizen De Molenhorn en de Renselheerdt gaf H.E. Ohlsen gisteren het startsein voor de bouw van Old Wolde, het nieuwe verpleegtehuis dat vanaf medio 1988 de twee genoemde verpleegtehuizen gaat vervangen. H.E. Ohlsen heeft meer dan twintig jaar gewerkt als bouwkundige en zit nu namens de bewoners van De Molenhorn in de bouwcommissie van Old Wolde.
 
 
Donderdag 23 januari 1986
 
WERKNEMERS BESLISSEN VANAVOND OVER VOORSTEL
 
Compromis bonden directie NoordNed

Werknemers met de laagste inkomens worden enigszins gespaard, de inleveroperatie is in principe tijdelijk en het personeel krijgt niet méér zeggenschap in het bedrijf. Dit is het compromis, waarover vakbonden en de directie van de Noord-Nederlandse machinefabriek het gisteren eens werden. Vanavond moeten de werknemers van NoordNed hun oordeel vellen.
Zeggen zij ja tegen het compromis, dan krijgt het noodlijdende bedrijf twee miljoen gulden steun van het ministerie van economische zaken. Bij afwijzing door de werknemers is NoordNed ten dode opgeschreven, daar zijn alle partijen het over eens.


Vrijdag 24 januari 1986
 
Werknemers: „ja” tegen minder loon

De werknemers van de Noord-Nederlandse Machinefabriek NoordNed zijn gisteravond akkoord gegaan met het compromisvoorstel van directie en vakbonden. Na enige discussie stemde de vergadering „met forse meerderheid” vóór het voorstel, vertelt één van de werknemers.
Zo'n vijftig mensen bezochten de door CNV en FNV belegde bijeenkomst. Ter discussie stond de invulling van inleveroperatie van 7,5 procent van het loon, die het ministerie van economische zaken eist. Met het ja-woord van de werknemers is de twee miljoen gulden steun van EZ veilig gesteld. Dat betekent overigens nog niet, dat de toekomst van het bedrijf ook veilig is gesteld.
„Pas over een jaar of twee kunnen we zeggen of het bedrijf levensvatbaar is”, liet CNV-bestuurder Freek Postma onlangs nog weten. De werknemers gaven hun vertegenwoordigers van de vakbond en de bedrijfsledengroep bij het begin van de onderhandelingen een aantal eisen mee. Deze eisen hadden betrekking op de manier waarop de loonmatiging doorgevoerd zou worden. De mindering van 7,5 procent zelf stond immers niet meer ter discussie.
 
Zo is nu onder meer overeengekomen, dat werknemers met de laagste inkomens enigszins worden gespaard bij de inleveroperatie. Op de vraag of hij tevreden is over het nu aangenomen voorstel zegt werknemer H. Bos „redelijk”. Op de vergadering werd afgesproken nog geen verdere mededelingen te doen voordat NoordNed-directeur Ledeboer van het besluit van de vakbondsleden op de hoogte is. „De sfeer was in ieder geval prima”, laat Bos weten. Er waren vooral vragen, felle discussie was er nauwelijks, vertelt hij.
 
 
Zaterdag 25 januari 1986
 
Winschoter markt
 
De Winschoter zaterdagmarkt wordt dit voorjaar nog veranderd. Nog slechts zeventien procent van de mensen, die op zaterdag de Molenstad bezoeken, brengt een bezoek aan het Marktplein. Dat blijkt uit het onlangs uitgebracht. CIMK-rapport. „Het is in de loop der jaren slechter geworden”, zegt ook marktmeester Jan Puister. „Er zal dit voorjaar dan ook van alles moeten gebeuren.”
De marktmeester denkt daarbij aan het verleggen van de keten van marktkraampjes. Bijvoorbeeld tussen het oude politiebureau en de Oldambster Stee door naar het Schönfeldplein, zodat de bezoekers vanaf het plein de Markt direct kunnen zien. Andere mogelijkheden worden volgens Puister op dit moment nog niet overwogen. Dat komt ook doordat onder de marktlieden ook geen eensgezindheid bestaat. „Ze zouden op één lijn moeten gaan staan om samen een vuist te maken”, zegt de marktmeester. De plannen voor een markt op de Venne liggen nu al weer tijden in de ijskast en er is eigenlijk nooit een redelijk ander plan naar boven gekomen. De markt op het Israëlplein houden, is volgens hem onmogelijk. „Op het Israëlplein is niet genoeg plaats voor de 42 vaste kraampjes.”
 
Maar er moet iets gebeuren, daar is Jan Puister van overtuigd. Hij wijt de terugloop in de belangstelling onder andere aan de „dode” Blijhamsterstraat. De winkelende bezoekers blijven allemaal aan één kant van de Markt, aan de Venne-kant. Een andere oorzaak is de bedroevende staat, waarin het uiterlijk van het Marktplein verkeert. „Het Marktplein moet opgeknapt worden”, zegt de marktmeester. „Maar daar alleen krijg je je mensen niet mee terug.” Vandaar ook de gedachte om de keten van marktkraampjes door te trekken naar het Schónfeldplein. Dat de Markt ook in zijn geheel op het Schónfeldplein gehouden zou kunnen worden, wil hij nog niet beamen. Maar het is duidelijk, dat er maar erg weinig afgesloten zou moeten worden om dat te realiseren.
 
 
Dinsdag 28 januari 1986
 
BURGEMEESTER KOEK NA VIJFTIEN JAAR OOST- GRONINGEN
 
„Wij staan onszelf steeds in de weg”

„De meeste problemen, die in Winschoten leven, zijn terug te voeren tot de wortels van de gemeenschap. Wij zijn mensen van de zware klei. Wij tillen overal zo zwaar aan. De westerling is veel losser en luchtiger. Maar wij staan onszelf steeds in de weg.”
Burgemeester Ties Koek van Winschoten zit aan de bar van bowlingboerderij Imming. Nog geen half uur geleden heeft hij via een telefoontje van de Commissaris der Koningin De Bruyne van Gelderland vernomen, dat hij, Ties Koek, per 1 maart verwacht wordt op het gemeentehuis in Rheden om aldaar de ambtsketen om te hangen. De eerste burger van Winschoten is blij, zichtbaar blij.
 
Kort daarvoor heeft hij de Winschoter ondernemers toegesproken, die bij elkaar geroepen zijn om de presentatie van „Winschoten tipgemeente” bij te wonen. En om en passant wat afspraken te maken voor de toekomst. Want Winschoten heeft nog drie industriegebieden die vol moeten. Ze dragen sinds kort ook een naam: Reiderland, Rensel en Winschoter Hogebrug. Op het moment dat wethouder Henk Stuut uitlegt hoe goed die industrieterreinen te bereiken zijn na de totstandkoming van de Oostelijke Rondweg wordt Ties Koek al door de eerste mensen gefeliciteerd. Op het moment dat de burgemeester de industriëlen voor het eerst in een openbare zitting probeert warm te maken voor Winschoten vertrekt hij, naar een gemeente met bijna 50.000 inwoners.
 
POSITIVIST
 
Ook op het moment van bijna vertrekken probeert Koek de positivist uit te hangen. Zoals hij altijd probeerde het positieve in de zaken te ontdekken. Ties Koek, geboren in Finsterwolde op 19 oktober 1939, kan de positieve instelling op 46-jarige leeftijd meedragen naar het Zuiden. Na vijftien jaar burgemeesterschap in Oost-Groningen, eerst negen jaar Nieuwe-schans en vervolgens bijna zes jaar Winschoten, wordt het volgens hem tijd te vertrekken.
 
Ties Koek is geen vlotte prater. De woorden, aaneengesmeed tot volzinnen, zijn steeds zeer zorgvuldig gekozen, en zijn altijd zeer voorzichtig. ,,U zegt dat er klachten zijn over het beleid van dit college van burgemeester en wethouders. Komt U eerst maar eens met concrete voorbeelden. Zolang dat niet gebeurd zeg ik dat die klachten echt onzin zijn." De
burgemeester ten voeten uit.
 
Dat de industrieën niet staan te springen om zich in Winschoten te vestigen wijt Koek ook meer aan het ontbreken van een vierbaansweg vanuit het Westen naar de Molenstad, dan aan de manier van werken van het gemeentelijk apparaat en het gemeentelijk bestuur.
 
Per 1 maart is burgemeester Koek ingezetene van de provincie Gelderland. Uit een groep van rond de veertig sollicitanten is hij verkozen. Vorig jaar juni voerde hij zijn eerste gesprek over het burgemeesterschap van Rheden. Een aanmerkelijk promotie, zoals hij zes jaar geleden ook vanuit Nieuweschans naar de Molenstad promoveerde. Van een gemeente met bijna twee-duizend inwoners naar een gemeente met toen nog 21.000 inwoners. En nu weer meer dan een verdubbeling. De industriëlen in de grote zaal van Imming begroeten de mededeling, die uitgesproken werd door loco-burgemeester Gezinus Kuiper met een spontaan applaus. Vandaag gaat het college van Winschoten naar Den Haag om één van de laatste werkzaamheden van de burgemeester landelijk aan de man te brengen. 'Winschoten tipgemeente', een poging om de Winschoter industriegronden op te vullen.
Laatst aangepast op zondag, 27 februari 2011 20:20
 
December 1985
  
Donderdag 5 december 1985
 
„OP VOORHAND NIET TEGEN SAMENWERKING”
 
Ethervrij concurrent Radio Winschoten

"Geef Radio Winschoten geen zendmachtiging. Wacht eerst af of er geen omroepinitiatieven komen uit de eigen plaats". Dat is de kern van de brief die de in Finsterwolde gevestigde Stichting Ethervrij begin deze week stuurde aan de gemeentebesturen van zeven kleinere Oost Groninger gemeenten. Radio Winschoten moet zich beperken tot Winschoten zelf, vindt de stichting.
Haar angst is dat als Radio Winschoten de hele streek gaat bedienen het Winschoter nieuws en, zodra de overheid toestemming geeft voor lokale radioreclame, ook de Winschoter middenstand, de boventoon blijven voeren. Ethervrij wil zelf zendmachtigingen aanvragen voor Beerta, Finsterwolde en Nieuweschans. Ook zijn er ideeën voor Midwolda, Bellingwedde, Scheemda en Oude Pekela.
Gevraagd aan de stichtingssecretaris John Reijnen of Ethervrij daarmee niet hetzelfde doet als Radio Winschoten is het antwoord dat zijn stichting gaat werken met een mobiele zender en dus heel plaatselijk te werk gaat. Bovendien denkt Ethervrij beter toegankelijk te zijn voor iedereen, dan Radio Winschoten. Het „openmicrofoon” principe in tegenstelling tot de redacties en programmamakers waar Radio Winschoten mee gaat werken.
De promotiemethoden van Radio Winschoten staat Ethervrij ook niet aan. In plaats van „in navolging van landelijke omroepen zoals Veronica en TROS” zich „compleet met hele promotieteams” te presenteren tijdens bijvoorbeeld de RUN, kan een lokale radio beter energie steken in het organiseren van forums en discussies en het aanleggen van een goed archief, stelt de stichting in de brief aan de gemeentebesturen. Ethervrij is tegen commercialisering van de ether en ziet radio als communicatiemiddel. Eenrichtingsverkeer van programmamaker naar luisteraar is uit den boze.
 
ARGUMENT
 
Het argument van Radio Winschoten dat de kleine gemeenten financieel waarschijnlijk geen eigen omroep kunnen behappen wijst Reijnen van de hand. Ethervrij denkt voor de eerste drie gemeentes ongeveer tienduizend gulden nodig te hebben en dat is minder dan een aandeel in Radio Winschoten. rekent hij voor.
Ethervrij heeft nog geen contact gezocht met de Winschoter omroep. Zij zijn later begonnen dan wij dus zij moeten het initiatief maar nemen", zegt John Reijnen maar is op voorhand niet tegen samenwerking. „Nou dat is toch prachtig”, zegt Wiebe Klijnstra van Radio Winschoten in een eerste reactie op het Ethervrij initiatief. Wat hem betreft hoeft Radio Winschoten niet perse streekomroep te worden. „Wij kunnen altijd terug naar een stadsomroep”, zegt Klijnstra. En over de Winschoter overvleugeling: „Dat ligt helemaal aan de eigen inzet van de redactieteams in de andere gemeenten”.
 
Nieuwbouw voor LOM- en MLK-school
 
Het Winschoter Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) krijgt een nieuw onderkomen. Het Ministerie adviseerde onlangs een plan hiervoor in te dienen. Hieruit blijkt al dat het Rijk positief staat tegenover de nieuwbouw. De voortgezette LOM- en MLK-school zitten nu nog in bijna honderd jaar oude gebouwen aan respectievelijk de Sint Vitusholt en de Engelsestraat. Het College van B en W vindt dat de nieuwe school op de hoek Bovenburen-Molenweg-Grintweg
moet komen.
Bijkomend voordeel van nieuwbouw is dat de scholen straks in één gebouw ondergebracht worden. De gemeente rekent er op de vervroegde afschrijving van de huidige gebouwen -ze zijn ook niet meer voor andere doeleinden te gebruiken- snel terug te verdienen door de veel lagere vaste lasten en onderhoudskosten van de nieuwbouw.
Alle fracties gingen dinsdag tijdens de commissie onderwijs
in principe akkoord met het voorstel. Wel stelden enkele raadsleden vragen bij de genoemde locatie. Joop Flokstra van Winschoter Belangen was hierin het meest expliciet: „Waarom nu opeens alles aan de Stikkerlaan en de Bovenburen neergezet. Waarom alles het centrum uit gedirigeerd. Waarom het gebouw niet naast bejaardentehuis De Schutse aan de Verweystraat geplaatst?”, vroeg het raadslid.
Het College verwacht echter van het Ministerie vrij snel toestemming te krijgen voor de bouw en wil dan ook meteen kunnen beginnen. Voor het terrein naast De Schutse is nog geen bestemmingsplan gemaakt en er moeten nog allerlei milieutechnische onderzoeken worden gedaan. „Dat vind ik dan puur dom”, verklaarde daarop Flokstra. „Er had ondertussen toch wel doorgewerkt kunnen worden, al is de bestemming nog niet helemaal duidelijk”. Waarmee de politicus voor de zoveelste keer deze week zijn kritiek op de weinige voortvarendheid van dit gemeentebestuur ventileerde.
 

Zaterdag 7 december 1985
 
Markt blijft waar ie is
 
De gemeente voelt er niet voor de markt van het Marktplein af te halen en naar (bij voorbeeld) het Israëlplein en de Venne te verplaatsen. Het dagelijks bestuur heeft een aldus luidend advies ook gekregen van de ambtenaren: niet aan beginnen!
Er wordt een aantal redenen aangevoerd: zakenmensen en de Gado willen geen afsluiting van de Venne op zaterdag omdat dit hinder veroorzaakt. Verder is een honderdtal parkeerplaatsen dan onbruikbaar en dat kun je tegenover de daar gevestigde grootwinkelbedrijven niet maken, aldus de gemeente. Ten derde zouden de caféhouders omzetverlies lijden als de markt verdween van het Marktplein en tenslotte kost het nogal wat als de markt op de Venne zou komen. Voor elektriciteit honderdduizend gulden en voor 't licht ook nog eens een halve ton.
„Het komt ons niet zo wenselijk voor op dit moment”, aldus burgemeester Koek en zijn wethouders.
 
 
Donderdag 12 december 1985
 
Ambtenaren vrij op Adrillen
 
Alle ambtenaren moeten op Adrillen (Allerheiligen) een vrije dag krijgen. Dat stelde fractievoorzitter Joop Flokstra gisteravond voor tijdens de begrotingsvergadering van de gemeente Winschoten. Flokstra haalde dat idee van Bommen Berend in de stad Groningen, waar ook alle ambtenaren vrij zijn.
Het college staat niet afwijzend tegenover dit idee. Wethouder Henk Stuut beloofde dit aan de orde te stellen tijdens het subregionaal overleg, dat na de kerstdagen gehouden wordt. Waarom in het subregionaal overleg? „Omdat ook veel ambtenaren buiten Winschoten wonen”, aldus Stuut.
 
Camping bij het zwembad
 
Het gemeentebestuur van Winschoten heeft vergevorderde ideeën over wat er gebeuren moet met camping De Burcht en met het Parkbad, het openluchtbad in Winschoten. Dat bleek uit de antwoorden die wethouder Ben Verlaan gisteravond gaf op vragen vanuit de gemeenteraad. Uit de woorden van de wethouder viel op te maken dat het college van B en W er over denkt de camping te verhuizen naar het Parkbad om op die manier een aantrekkelijke voorziening te creëren.
 

Dinsdag 17 december 1985
 
Verlaan: Klinker buurthuisfunctie
 
Het gemeentebestuur van Winschoten wil de „buurthuisfunctie” van het cultureel centrum De Klinker versterken. Dit zal mogelijk gepaard gaan met personele consequenties. Dat val op te maken uit de woorden van verantwoordelijk wethouder Ben Verlaan, die tevens voorzitter is van het Klinkerbestuur.
Wethouder Verlaan wil in januari met een notitie komen, waarin aangegeven wordt hoe De Klinker in de toekomst moet functioneren. Zeker is nu al dat in ieder geval de bestuursvorm zal veranderen. Secretaris van het Klinkerbestuur Sietse Hoekstra zegt dat het tijd wordt dat zowel het daadwerkelijke bestuur als het financieel bestuur onder één kap komen.
Nu is het zo dat het Klinkerbestuur beslist, maar dat de gemeente Winschoten een grote vinger in de financiële pap heeft.
 
De gemeente Winschoten, die meer dan negentig procent van de tekorten van De Klinker dekt, wil op bestuurlijk niveau meer invloed. Waarschijnlijk wil de gemeente het centrum onder haar beheer, wat tot gevolg heeft dat de acht andere Oostgroninger gemeenten zich uit De Klinker terugtrekken. Deze gemeenten dragen een ton bij in de tekorten.
Dan ontstaat de rare situatie, dat Winschoten wil bezuinigen op het culturele centrum, maar per saldo wordt opgescheept met een extra tekort van één ton.
Dus moeten er bij de gemeente plannen bestaan te snoeien in de Klinker financiën of plannen om de inkomstenpot aanmerkelijk te verhogen. Wethouder Ben Verlaan beaamt dat die ideeën bestaan, maar hij wil er nog niet te veel over kwijt.
Personele consequenties sluit hij in ieder geval niet uit. De heer Verlaan beaamt dat theater-directeur Gerard Schenk niet de meest aangewezen persoon is om de „buurthuisfunctie” meer gestalte te doen krijgen. „Dus misschien moet er met personeel geschoven worden, of moet er een man bijkomen, die dat onderdeel beheerst”, aldus Verlaan. Dat er mogelijk personeel weg moet om tot de noodzakelijke bezuinigingen te komen, behoort volgens de wethouder ook nog tot de mogelijkheden.
 

Zaterdag 21 december 1985

Nieuwe drukpers

Deze week is een begin gemaakt met de installatie van de nieuwe drukpers van de Winschoter Courant/De Noord-Ooster. De pers die in delen uit Duitsland wordt aangevoerd, moet worden opgebouwd in de juist gereedgekomen drukhal aan de Liefkensstraat. De drukcapaciteit van Wegener Nieuwsdruk in Winschoten, zoals de drukkerij heet, wordt hiermee vanaf eind februari aanzienlijk vergroot. Behalve de Winschoter en de huis-aan-huis-bladen, die daar momenteel worden gedrukt, zullen ook de kranten van onder meer de Drents-Groninger Pers voortaan in Winschoten worden gemaakt.
 
De nieuwe pers is een onderdeel van een totale investering van bijna twintig miljoen gulden. Met de investeringen groeit de werkgelegenheid met achttien mensen.
 
Over twee jaar bouwen in de Wevershorn
 
De gemeente gaat in 1988 woningen bouwen in de Wevershorn, het stiefkindbuurtje van Winschoten. Al jaren wordt gepraat over het opknappen van die aloude woon- en ambachtsbuurt, maar mooi dat er tot dusver niks, helemaal niks, is gebeurd. In de buurt wordt gemopperd, het vertrouwen in de gemeente zou zienderogen zijn gedaald en onderhand het absolute nulpunt hebben bereikt.
 
Een man die zich in het verleden sterk maakte voor de buurt op inspraakavonden en bij andere gelegenheden, is bewoner K.H. Oling. Voelt hij zich nog altijd als een vis in het water in de Wevershorn?
Oling: „Ik woon er nog altijd graag, ja. Het is dichtbij het centrum, maar net als een ouder persoon groeven krijgt in zijn gezicht, heeft de Wevershorn die onderhand ook gekregen”.
Vertrouwt hij erop dat er nu over 2 jaar wordt gebouwd?
Oling: „Iets dergelijks is voor jaren ook al gezegd. Ik kan ergens wel begrijpen dat de gemeente niet alles meteen kan uitvoeren wat ze wil, die heeft meer pannetjes op het vuur. Ik hoop wel dat het nu eens een keer doorgaat”.
Volgens de, een kleine tien jaar oude, plannen zullen er 74 nieuwe woningen worden gebouwd. De buurt zal er dan weer jong uitzien.
Eén vraagje nog, gemeente: gaat het nou écht door?
De ambtenaar op „ruimtelijke ordening”: „Het is wel de bedoeling”.
 
 
Dinsdag 31 december 1985
 
Punt voor Punt
 
Ook intocht naast uittocht
 
Het inwonertal van Winschoten blijft hard dalen, meldden de punten op 12 november op sombere toon. Een jaar vol kommer en kwel dus?
 
Voorlichter Gerben van der Meulen: „O, nee, beslist niet. Ik had hier net vanmorgen een gezin, man, vrouw en drie kinderen, uit Bodegraven. Die man heeft hier een baan gevonden, was al eerder bij ons geweest, en had nu vrouw en kinderen meegenomen. Die waren heel enthousiast over Winschoten. En ook was hier vandaag een echtpaar uit Borger. Wilde ook inlichtingen over wat er allemaal is in Winschoten. Die mensen hebben hier een woning gekregen in Plan Zuid. Ook zij waren heel tevreden over hun nieuwe woonplaats".
Per week vestigt zich een tiental nieuwe gezinnen in Winschoten. En per dag melden diverse mensen zich in het stadskantoor en vragen om inlichtingen.
Zo leest u ook eens de positieve kant van de medaille.
 
Voorzichtig bij het knallen
 
Vuurwerk vanavond, het hoort er kennelijk bij.
De politieman: „Alle zaken in Winschoten zijn gecontroleerd of de voorschriften waren nageleefd. 't Was prima in orde”.
Maar er mocht gisteren toch nog niet geknald worden?
„Dat is zo en de politie heeft dan ook bij verschillende jongelui vuurwerk in beslag genomen. Als iemand voor de 31ste een rotje in zijn tuin afsteekt, moet-ie het zelf weten. Als hij dat in de Langestraat doet, pal achter een bejaarde of een hond, treden we direct op”.
Steek-ie zelf vuurwerk af Vanavond?
„Ik dénk er niet aan”.
Het ziekenhuis. Veel slachtoffers doorgaans?
Dat: „Tja..., er is duidelijk sprake van verhoogde activiteit in de poli. Het gaat meestal om brandwondjes en een enkele keer om afgerukte vingers. Op oudejaarsavond is er altijd een extra bezetting paraat”.
Vandaar dat u hier het vriendje van Joop ziet, die sinds oudejaarsavond geen puistjes meer heeft...
 
Nieuwjaar in de Klinker

De dienst groenvoorziening van gemeentewerken en personeel van De Klinker troffen gistermiddag de laatste voorbereidingen voor de grote nieuwjaarsreceptie in de manifestatiehal De Klinker. Alle inwoners van Winschoten zijn welkom.
 
In voorgaande jaren maakten jaarlijks enkele honderden mensen gebruik van de door het gemeentebestuur georganiseerde nieuwjaarsreceptie, die dit jaar op 1 januari tussen vijf uur 's middags en half acht 's avonds gehouden wordt. Gemeentelijk voorlichter Gerben van der Meulen denkt dat dat voor een groot deel te danken is aan de informele sfeer, waarin de receptie gehouden wordt.
Laatst aangepast op zondag, 23 januari 2011 14:54
 
November 1985

Zaterdag 2 november 1985
 
Ruim 1200 Winschoter scholieren staken mee
 
Politie verbiedt verbranden “Kruisraket”
 
Ruim 1200 scholieren van de Winschoter Scholengemeenschap hebben gisteren meegedaan aan de scholierenstaking tegen de kruisraketten. De helft van de leerlingen van de WSG liep mee in een lange stoet door de binnenstad van Winschoten. De actie begon gistermorgen om tien uur. Via spandoeken en borden lieten de leerlingen weten tegen de plaatsing van kruisraketten in Woensdrecht te zijn.
's Middags werd een symbolische kruisraket gebouwd. Het was de bedoeling dat die in brand gestoken zou worden. De politie verhinderde dat omdat men vreesde voor „troep”. De dienst gemeentewerken heeft de raket vervolgens „ontmanteld”.
 
 
170 Kramen op Adrillenmarkt
 
Ergens staat geschreven dat de eerste Adrillenmarkt in 1851 werd gehouden. Maar marktmeester J. Puister neemt dit met een grote korrel zout. Volgens hem is de markt al veel langer geleden ontstaan. Hoe het ook zij, de markt is in de loop van de jaren de grootste van de provincie Groningen geworden.
 
Elke eerste en tweede maandag van november lokt ze vele tienduizenden mensen naar Winschoten. De marktkooplui willen hun handel graag op de Adrillen verkopen. Puister weet te vermelden dat er zich dit jaar 330 handelaren hebben aangemeld. Op de markt is plaats voor 170 kramen. De markt heeft een lengte van bijna 1700 meter. In de Engelstilstraat staan de eerste kramen. Van daar slingert het lint via de Klinker en de Venne naar het Markt plein.
 
De marktmeester verwacht dat ongeveer 200 stuks vee wordt aangevoerd. „Sinds 1978 is dit ongeveer het gemiddelde”, zegt hij. „Vroeger was dit veel meer. We hadden vijftien jaar geleden toch nog zo'n 1000 stuks te verhandelen. Maar het aantal kleine boeren wordt steeds minder. En de groten gaan liever met hun handel naar Groningen”.
 
Naast de markt wordt er maandag ook weer een hobbybeurs gehouden in de Klinker. Op het Marktplein is een demonstratie van landbouwwerktuigen. Achter de Klinker is een kermis met 22 attracties.
 
 
Maandag 4 november 1985
 
„Gekrompen” Adrillen
 
De Allerheiligenmarkt (Adrillen) in Winschoten kende ook dit jaar weer een vroege start. Reeds om vijf uur vanochtend stonden de eerste marktlieden klaar om hun koopwaar uit te stallen. De dienst gemeentewerken was toen al een uur in touw om het kramentraject hermetisch voor het verkeer af te sluiten. Dat traject is door de reconstructie van de Venne bijna tien procent ingekrompen in vergelijking met vorig jaar.
 
Marktmeester Jan Puister had vanmorgen dan ook geen enkele moeite om de beide zijden van de Venne gevuld te krijgen. Anders is dat met de veemarkt achter de kerk op het marktplein. „Die veemarkt wil niet meer”, weet Puister. „Ik heb wel eens geprobeerd alle mensen in de noordelijke drie provincies aan te schrijven. Maar zelfs dan loopt de veemarkt niet voller.” Rond kwart voor acht stonden op het Marktplein zo'n vijftig koeien en een tiental geiten.
 
 
Winschoter Winkelweek: omzet van f 6,25 miljoen
 
De Winkelweek heeft een omzet opgeleverd van 6,25 miljoen gulden. Dat is 750.000 gulden meer dan in eerste instantie werd verwacht.
 
Halverwege de vorige week bleek dat de verkoop een stuk hoger zou zijn dan gepland. In allerijl werden er toen loten bijgedrukt en werd een derde auto als hoofdprijs aan het prijzenpakket toegevoegd. Indien men dat niet gedaan zou hebben, zouden afgelopen vrijdagmiddag geen loten meer beschikbaar zijn geweest. Vorig jaar was de omzet van de Winschoter middenstand tijdens de Winkelweek 5,6 miljoen. Het eindtotaal van dit jaar was ruim 11% hoger. De trekking gebeurt volgende week woensdag door notaris mr. J. Hulshoff.
 
 
Donderdag 7 november 1985
„RAMPENPLAN” EN „WAARDELOZE BOEL”
 
De nieuwe Venne, 't blijft wennen

Taxichauffeurs mijden de Venne, de GADO verandert binnenkort wellicht haar route, de
eigenaar van de groentewinkel ziet zijn omzet dalen, een Pekelder gaat tegenwoordig naar Stadskanaal in plaats van naar Winschoten voor boodschappen. De Venne nieuwe stijl kortom wordt unaniem afgekeurd door haar gebruikers. Of is het nog steeds wennen?
De chauffeurs van de GADO klagen. Door opstoppingen op de Venne lopen ze vooral op vrijdag en zaterdag vaak de tien minuten durende koffiepauze mis. „Als dat zo doorgaat moeten we wel aan aanpassing van de route denken”, aldus chef A. Reininga.
 
Voor de passagiers zou dit betekenen dat zij niet meer pal in het centrum uit kunnen stappen. In principe staat hij wel achter het idee van het gemeentebestuur: geen racebaan door het hart van de Molenstad. „Maar zoals het nu gaat is de kans groot dat door grote irritatie de automobilist op een moment zo agressief is dat ie juist doordrukt”, meent Reininga. Hij wijst. er op dat de gemeente ook op een ander punt precies het tegenovergestelde bereikt van wat ze bedoeld had. Het openbaar vervoer wordt door de veranderingen eerder benadeeld dan bevorderd. De aansluitingen op andere lijnen zijn wel zo dat de bussen tien minuten speling hebben maar er hebben al wel mensen de trein gemist door de opstoppingen.
 
 
Woensdag 13 november 1985
 
Werkgroep beoordeelt kandidaten Okto
 
Er hebben zich verschillende gegadigden gemeld voor gebruik van de voormalige Okto gebouwen. Volgens burgemeester Ties Koek is er belangstelling voor zowel opslag als productie in de bedrijfsruimte van 60.000 vierkante meter. Een speciale werkgroep zal zich over de aanvragen buigen. Aan de werkgroep nemen deel de provincie, het Centrum Industriebevordering Groningen, de gemeente Winschoten en de Rijksdomeinen. De laatste heeft tot januari de gebouwen in beheer.
 
J.H. Lindeman van het ministerie van economische zaken is voorzitter van de werkgroep. De eerste bijeenkomst is volgende week. De werkgroep brengt aan het ministerie een advies uit over de uiteindelijke keuze. Bij de beslissing over de nieuwe huurder of koper speelt een grote rol de werkgelegenheid, die het bedrijf met zijn komst schept. Bovendien moet het een gezond bedrijf zijn.
 
 
Donderdag 14 november 1985
 
Hoger en hoger, dat mocht toch niet?
 
De Oldambtster Stee, woonflat op de grens van het Marktplein en het Burgemeester Schönfeldplein in Winschoten, wordt hoger en hoger.
Zo hoog mocht toch niet? Bijna buurman hotelier Abel Ruibing: „Ik heb zeven jaar gevochten voor de vergunning om mijn hotel met twee verdiepingen uit te breiden, maar de gemeente weigerde omdat het allemaal te hoog zou worden. Het paste niet in het bestemmingsplan. Daarin was een goothoogte van zeven meter vastgesteld, daar mocht ik niet boven komen”.
 
In de strijd die in alle hevigheid ontbrandde, gaf de gemeente wel wat toe, maar niet zoveel dat de hoteleigenaar er mee uit de voeten kon. In hoogste instantie werd recht gesproken door de Kroon. Uitslag: de hotelier kreeg gelijk, hij kon zijn gang maar gaan.
,,Zeven jaar had het geduurd. Toen het eindelijk mocht, had ik er geen zin meer in. En nog niet. Ik wacht op mijn opvolger. De plannen liggen klaar voor hem".
 
Toen kwamen de plannen voor De Oldambtster Stee. Vier in één B.V. verenigde Winschoter ondernemers stuitten op dezelfde problemen die Ruibing had ontmoet. De plannen leden schipbreuk.
 
Wie nu langs de Stee rijdt, ziet de muren hoger en hoger worden. 't Hoogste punt wordt 12 meter 20. De goot hoogte bijna negen meter.
 
Zodra Ruibing van de plannen kennis nam, zette hij zich aan het schrijven van een protestbrief. Hij belandde ermee in Groningen. Daar zei de hotelier plechtig: „Ik ben niet tegen het bouwen daar, ik ben tegen de manier waarop dit gaat. Er wordt in Winschoten met twee maten gemeten”.
Gemeente, is dat zo?
Op bouw- en woningtoezicht zegt de ambtenaar: „Nee. dat is niet zo. De procedure voor De Oldambtster Stee is correct afgewikkeld. Dat er nu op deze manier gebouwd wordt, is een gevolg van de stedenbouwkundige afwegingen voor die plek.
Dit gebouw past in die omgeving". Eén en al soepelheid dus. Had de gemeente niet ook wat soepeler kunnen zijn tegenover de B.V., die botweg afgewezen werd en de buurman hoteleigenaar?
Zo'n vraag wordt niet door een ambtenaar beantwoord. Toenmalig verantwoordelijk wethouder was Joop Flokstra. Aan hem de vraag: waarom nu wel en toen niet.
Flokstra: „Wij hebben destijds de beslissing genomen na adviezen van de stedenbouwkundige (dezelfde als nu) en de ambtenaren. Geadviseerd werd het niet te doen, noch Ruibing, noch de plannen van de B.V. Ik kan me voorstellen dat Ruibing nu zegt: dit is willekeur, dit is geen beleid. Kennelijk kunnen er nu dingen in Winschoten, die jaren geleden beslist niet konden. Dat blijkt trouwens uit meer dingen.”

Bouwen in de Winschoter binnenstad. Voorgrond: de flat in aanbouw, die hoger mocht worden
dan het bestemmingsplan aangeeft.
Op de achtergrond (rechts) het hotel dat op grond van
hetzelfde bestemmingsplan niet kon worden uitgebreid.
 
 
Vrijdag 15 november 1985
 
Concrete belangstelling bedrijven voor Okto-hal
 
Er hebben zich een aantal zeer arbeidsintensieve bedrijven gemeld voor vestiging in de voormalige Okto-gebouwen in Winschoten. Dat zegt directeur B.J.I. Stagge van het Centrum Industrievestiging Groningen (CIG). Volgens de heer Stagge worden met deze bedrijven al zeer concrete gesprekken gevoerd en hebben ze ook zeer concrete belangstelling.
 
Directeur Stagge zegt dat het aantal bedrijven met een positieve uitstraling voor de werkgelegenheid in Winschoten, dat zich interesseert voor vestiging in Okto, kleiner is dan vijf. Hij wil geen namen noemen om de overlegsfeer niet te schaden. Ook over het soort bedrijven wil Stagge niet uitwijden, omdat een aantal van hen dermate grote naamverbintenis heeft met een bepaalde bedrijfstak, dat onthulling van de sector ook onmiddellijk de naam van het bedrijf zou opleveren.
Naast de groep van arbeidsintensieve bedrijven heeft zich ook een aantal bedrijven aangemeld dat minder uitstraling zal hebben op de werkgelegenheid. Die zijn dan ook minder interessant, blijkt uit de woorden van directeur Stagge.
Hij zegt zich helemaal te kunnen vinden in de woorden van Burgemeester Ties Koek van Winschoten, die heeft gezegd dat bedrijven die zich vestigen in de Okto-hallen een werkgelegenheidcompensatie moeten bieden voor het door het sluiten van Okto geleden verlies.
Het CIG maakt deel uit van de werkgroep, die op korte termijn een inventarisatie gaat maken van de mogelijkheden van het Okto-complex. In de werkgroep hebben verder zitting: het provinciaal bestuur van Groningen, het gemeentebestuur van Winschoten en de inspectie der domeinen te Meppel. De werkgroep staat onder voorzitterschap van drs. J.B. Lindeman van economische zaken.
 
 
Maandag 18 november 1985
 
“Legale” Verona trekt zich terug
 
De Stichting Lokale Omroep Verona (SLOV) vraagt geen zendmachtiging aan en ziet wellicht ook af van officiële oprichting van de stichting. De medewerkers overwegen als individu mee te gaan werken met Radio Winschoten. Voorwaarde van Radio Winschoten hierbij is dat de medewerkers al hun banden met de piraat Verona verbreken. Paul Raatgever, een van de medewerkers van de SLOV krijgt vandaag per brief te horen „niet welkom” te zijn bij Radio Winschoten. Ondanks zijn afgelopen vrijdag gedane belofte geen medewerking meer te verlenen aan de illegale zender was hij zaterdag weer op de piraat te beluisteren. De SLOV-mensen hebben steeds ten stelligste ontkend nog iets met de illegale radio van doen te hebben.
 
 
Dinsdag 19 november 1985
 
Reconstructie kruising voor vakantie gereed
 
De reconstructie van het nu vaak verstopte kruispunt Nassaustraat-Molenweg wordt nog voor de zomervakantie voltooid. Dat zei burgemeester Ties Koek gisteravond op een informatiebijeenkomst voor zo'n twintig aanwonenden. Dit jaar zal het werk aanbesteed worden. Verwacht wordt, dat in maart met de werkzaamheden kan worden gestart. Bij gunstig weer neemt het karwei zestien weken in beslag. Het project zal volgens Koek „enkele tonnen” kosten; driekwart komt voor rekening van de provincie.
 
Gedurende de werkzaamheden zal het kruispunt afgesloten worden voor het autoverkeer. Voetgangers, fietsers, alsmede berijders van brommers en motoren kunnen echter met hun vervoermiddel aan de hand wel passeren. Behalve dat het kruispunt wordt gereconstrueerd zal het ook worden uitgerust met een verkeerslichteninstallatie die 24 uur per dag werkt. De situatie wordt er daarom niet alleen veiliger op, maar zal ook de doorstroming van het verkeer bevorderen. Aan filevorming, vooral tijdens de spitsuren komt dan een einde.
 
 
Zaterdag 23 november 1985
 
Streekomroep kost gulden per inwoner
 
Een gulden per inwoner per jaar. Voor dat bedrag is het mogelijk alle mensen in een straal van vijftien kilometer rond Winschoten streekradio te bieden. Dat staat in het beleidsplan van streekomroep Radio Winschoten.
 
Afgelopen donderdag werden met de verschillende gemeentebesturen besprekingen gevoerd over de financiering van een toekomstige streekradio. Volgens Radio Winschoten zullen de tien Oost-Groninger gemeenten, die binnen het bereik van de zender vallen, de financiële krachten moeten bundelen, omdat één omroep per gemeente financieel niet mogelijk is vanwege de hoge materiaal- en bedrijfskosten.
Overigens is de inhoud van het programma niet afhankelijk van de financiering van een gemeente, liet Wiebe Klijnstra van Radio Winschoten weten. Ook over een gemeente, die geen geld beschikbaar stelt, worden programma's gemaakt.
Het stichtingsbestuur denkt jaarlijks 60.000 gulden nodig te hebben voor het verzorgen van programma's. Ervan uitgaande dat de zender een gebied met 65.000 inwoners bereikt, komt dat neer op ongeveer één gulden per inwoner. De gemeenten zijn de eerste aangewezen financiers. Daarnaast hoopt het stichtingsbestuur op veel „vriendjes voor een tientje”, donateurs.
 
 
Donderdag 28 november 1985
 
Al 24 bedrijven geïnteresseerd in Winthil ‘86
 
Expocare uit Duivendrecht, dat de Winthil van volgend jaar mei organiseert, heeft ruim een half jaar voor de opening reeds 24 bedrijven voor deelname weten te strikken. Het wordt een bijzondere Winthil, omdat deze het vijftigste jaar omspant. Het toerisme zal op de tentoonstelling ruimschoots aan bod komen.
Dinsdagavond werden de in hotel Vrijheid verzamelde leden van „Handel en Nijverheid” opgewekt deel te nemen aan de beurs. Dat veroorzaakte vooralsnog geen stormloop, zelfs geen hoorbare reactie, terwijl het globale programma voor die „gouden Winthil” er toch niet om liegt.
Medewerkers van „Expocare” lichtten een tipje van de sluier op.
 
Er wordt gerekend op 40.000 bezoekers. De beursruimte is 5000 vierkante meter, 2000 in de Klinker en 3000 erbuiten, in paviljoens. De entreeprijs zal laag zijn: vijf gulden voor volwassenen, de helft voor kinderen en bejaarden.
 
De nadruk wordt gelegd op informatie, dermate dat het publiek met een bezoek aan de Winthil het gevoel heeft een dagje uit te gaan. Iedere 300ste bezoeker krijgt gratis een vluchtje met de helikopter. Er komen zeer veelzijdige modeshows en er komt een straatje met oude ambachten, wat afgezaagd misschien, aldus „Expocare”, maar nog altijd attractief. Verder de fototentoonstelling over prins Willem Alexander, een robottentoonstelling met wedstrijdelement en een ballonnenwedstrijd voor de kleinsten. Ook wordt ruim baan gegeven aan etnische minderheden, die hun landsaard en folklore kunnen tonen op een speciaal daarvoor ingericht plein.
 
Met Winthil '86 zal ruimschoots reclame worden gemaakt. Er komt een speciale krant en er wordt mee geadverteerd tot over de landsgrens aan toe. De opening wordt heel bijzonder, maar meer dan dat werd niet prijsgegeven. 
Laatst aangepast op woensdag, 29 december 2010 19:45
 
Oktober 1985
 
Dinsdag 1 oktober 1985
 
PLAN CONSULT GEEFT PROJEKT AAN WILMA      
 
Nieuwe bouwer „wijnflats”

Bouwreus Wilma heeft van „Plan Consult” te Breda (de projectontwikkelaar van Boskalis) het woningbouwproject op de terreinen van Phaff aan de Brugstraat in Winschoten overgenomen. Het betreft de bouw van twee flats met in totaal 70 woningen, waarmee zes à zeven miljoen gulden is gemoeid. De familie Phaff heeft zelf het initiatief genomen voor de keus van een andere bouwondernemer. „Plan Consult” was nl. al vanaf 1979 met de gemeente Winschoten bezig, zonder een stap verder te komen. Bouwwethouder Henk Stuut en Wilma gaan nu binnenkort om de tafel zitten om over het project te praten.
 
„Plan Consult” zegt het plan aan concurrent Wilma te hebben overgedaan omdat zij „de familie Phaff niet in de weg wilde staan wanneer mocht blijken dat Wilma in Winschoten meer kan bereiken dan wijzelf ”. Men gelooft dat Wilma (hoofdvestiging in Utrecht met een filiaal in Groningen) sneller zaken kan doen met Winschoten, omdat zij op dit moment ook al actief is in het Oost Groningse centrum. Wilma bouwt een groot project van woningen en winkels langs de Venne.
 
„Plan Consult” was het zakendoen met Winschoten al enige tijd zat. Het contact tussen gemeente en deze projectontwikkelaar dateert van 4 december 1979. De gemeentelijke bouwvergunning voor de „wijn-flats” werd verscheidene keren toegezegd. Volgens „Plan Consult” wel twaalf keer, volgens Stuut niet vaker dan drie à vier keer. Ze werd echter nooit afgegeven. Woordvoerder De Pruis van „Plan Consult”: „Wij hadden het project in feite al uit het oog verloren”.
 
De familie Phaff is nog steeds eigenaar van gebouwen en gronden langs de Brugstraat. De bestaande fabriek en het woonhuis worden met de grond gelijk gemaakt voordat de nieuwbouw begint. De eerste hobbel die destijds vertraging veroorzaakte, was de noodzakelijke wijziging van het bestemmingsplan.
 
In de beginjaren tachtig werd opeens ook een geluidhinderonderzoek verlangd. Het werd uitgevoerd op kosten van „Plan Consult”. Het rapport kwam „in de onderste la van de wethouder” terecht en de datum waarop de bouwvergunning zou komen, werd steeds weer opgeschoven. Zo liet, volgens „Plan Consult” de gemeente op 2 februari 1982 weten dat de bouwvergunning op 20 januari 1983 af te halen zou zijn. Dat ging niet door. Op 20 mei 1984 volgde een brief dat de bouwvergunning er in juli '85 zou zijn. Ook die datum werd niet gehaald. Het zou vervolgens oktober '85 worden. Maar op 5 maart al liet Stuut weten dat ook die datum onhaalbaar zou zijn. In zijn laatste brief vermeldde de wethouder als oorzaak: tijdgebrek, veroorzaakt door „het ontbreken van menskracht binnen het ambtenarenapparaat”.
De Pruis van „Plan Consult” zegt onomwonden: „Het was op deze manier erg moeilijk zakendoen met de gemeente Winschoten” Volgens hem heeft zijn onderneming nergens anders dit soort slechte ervaringen. De Pruis: ,,De gemeente mag de familie Phaff wel dankbaar zijn, dat zij haar panden zo goed onderhoudt. Ik heb nooit gehoord, dat er om de haverklap krakers binnendringen of dat er stenen door de ruiten worden gegooid. Misschien hoefde de gemeente daarom niet zo'n haastte maken".
 
De kosten namen ondertussen toe. Het plan was inmiddels zo verouderd, dat aanpassingen noodzakelijk zouden zijn. Bovendien moet er nog weer eens een geluidhinderonderzoek worden gehouden, ditmaal naar de overlast van industrielawaai. Verantwoordelijk wethouder Stuut heeft een paar excuses voor de langzame behandeling van de plannen. Hij voert aan dat het in de beginperiode ging om premie huurwoningen, waarvoor een gemeentelijk bouwcontingent nodig was. „En Winschoten kreeg in die jaren geen enkel contingent toegewezen”. Nu wordt er in de vrije sector gebouwd en daar hoeft Winschoten z'n eigen toewijzingen niet voor af te staan. En omdat er toch niet gebouwd kon worden, was het niet nodig het eerste rapport over de geluidhinder naar Groningen te sturen. Inmiddels is dat wel gebeurd. Het tweede volgt, zodra het gereed is. En het tekort aan „menskracht”? Stuut: „Dat klopt, daar hebben we mee te maken, We moeten steeds meer werk doen met minder mensen”. De wethouder verwacht dat de bouwvergunning nu in oktober 1986 kan worden afgegeven. Aan Wilma.

Een maquette van de zgn. „wijnflats”, die langs de Brugstraat in Winschoten zullen worden gebouwd, niet
 langer door „Plan Consult” maar door Wilma. Het ontwerp is van Scheemder architect Jan Timmer
 
 
Woensdag 2 oktober 1985
 
NOG EEN BOCHT ERBIJ OP DE VENNE


 
Rene de Boer plaatst kunstwerk op de Venne (foto Engel Lameijer)

Kunstenaar René de Boer uit Usquert was gisteren druk bezig met het bouwen van zijn kunstwerk op
de Venne in Winschoten. Het werk bestaat uit een sikkelvormige pilaar waarover felgekleurde metalen
staven bewegen in de wind. Deze 'regenboog' stond in '81 in het Rosarium en viel toen in de prijzen.
De gemeente Winschoten heeft het kunstobject aangekocht om de vernieuwde Venne op te vrolijken.
 

Dinsdag 8 oktober 1985
 
Helft Winschoten blauwe zone
 
Binnen veertien dagen wordt het grootste deel van de parkeerplaatsen in het centrum van Winschoten „blauwe zone”. Het gaat om de parkeerplaatsen op het Israëlplein, het burgemeester Schönfeldplein en de terreinen naast en achter Albert Heijn aan de Venne. Hier kan voortaan niet langer dan anderhalf uur geparkeerd worden. De maatregel is bedoeld om het winkelend publiek van een plaats te verzekeren.
Het besluit tot het instellen van de parkeerschijf werd al enige tijd geleden door het college van B en W genomen. Pas nu de parkeerplaatsen aan de Poststraat klaar zijn wil de gemeente haar voornemen in de praktijk brengen. De rondom de parkeerplaatsen gelegen winkels worden binnenkort schriftelijk op de hoogte gebracht.
Het ligt in de bedoeling van de gemeente meer terreinen om te dopen tot blauwe zone. Hiermee wordt echter gewacht tot de uitslag van de parkeerstudie bekend is. Deze maand begint men met dit onderzoek. In het kader van het onderzoek wordt de komende maanden op vrijdag en zaterdag gepeild hoeveel auto's er op de parkeerplaatsen staan. De uitslag is waarschijnlijk rond de jaarwisseling bekend.
 
Op dit moment geldt al een parkeerduur beperking voor vijf straten. De Venne, de Vissers-dijk, de Engelstilstraat, de Poortstraat en een gedeelte van de Poststraat en de Bosstraat zijn inmiddels blauwe zone. Nu de werkzaamheden aan de Venne beëindigd zijn, gaat de politie naleving van de anderhalf uur weer controleren.
 

Vrijdag 11 oktober 1985
 
POSTKANTOOR HERDENKT JUBILEUM
 
Na 175 jaar ook vrouwen in de postbesteldienst

WINSCHOTEN - Wat in de 174 jaar niet is voorgekomen, is in het 175-jarige bestaan van de PTT-Post in Winschoten feit geworden, namelijk dat vrouwen in het district de post bezorgen. Sinds het emancipatiebeleid werken er nu tien vrouwelijke postbodes bij de besteldienst in de regio. Ze verrichten dezelfde werkzaamheden als hun mannelijke collega's. Vanmiddag presenteren ze zich voor de eerste keer in bedrijfsuniformen op de bedrijvendag dat er gelegenheid van het jubileum in De Klinker wordt gehouden. Volgens directeur J.L. Hoving een „primeur” voor Nederland.
 
De PTT is duidelijk met de tijd meegegaan. Niet alleen wat het personeelsbeleid betreft, maar ook als het om een moderne bedrijfsvoering gaat. Ze speelt voortdurend in op nieuwe ontwikkelingen en behoeften.
 
Een voorbeeld daarvan is de express-maildienst op Engeland, Duitsland, Frankrijk en België voor bedrijven in de regio. Als een pakje 's middags voor vier uur 's middags wordt gebracht, wordt het de volgende dag in genoemde landen bezorgd. Volgens directeur Hoving is belang-
stelling voor deze verbinding die sinds kort is ingesteld, nog steeds groeiende.
 
Een moderne en efficiënte bedrijfsvoering gaat hand in hand met een steeds verdergaande automatisering. In november zal in Groningen de voorsortering van de post met postcodes gecomputeriseerd worden. Het is de bedoeling, dat dit binnen niet te lange tijd ook in het district Winschoten gebeurt. Voorts staat in 1988 de automatisering van de administratie en het loketten bedrijf op stapel, Desondanks is het personeelsbestand in al die jaren gegroeid tot in 1985 zo'n 175. „Er heeft hoogstens een verschuiving van de werkzaamheden plaatsgevonden. Toen de televisie en telefoon er kwamen, dacht men ook dat het postverkeer wel zou afnemen. Juist het tegendeel is het geval. De mens heeft nu één keer behoefte aan communicatie”, verklaart directeur Hoving.
 
Het dienstenpakket heeft zich in de 175-jarige geschiedenis van het postkantoor in Winschoten flink uitgebreid. Dat heeft ertoe geleid dat het enige postkantoor te klein werd. Naast een nieuw distributiegebouw heeft het kantoor dit jaar een fikse verbouwing ondergaan. Dat heeft van binnen een totaal nieuw gezicht opgeleverd.
 
Een heleboel van het oude van het Winschoten postbedrijf is vanaf zaterdag een weeklang te zien in de hal. Daar is onder leiding van medewerker Piet van Dam een unieke tentoonstelling van oude foto's en gebruiksvoorwerpen ingericht. Voorts is er zaterdagmiddag onder meer een optocht van historische en hedendaagse voertuigen door de binnenstad van Winschoten.
 
 
Dinsdag 15 oktober 1985
 


 
Radio Winschoten komt in de (open) lucht
 
Tijdens de winkelweek treedt Radio Winschoten voor het eerst letterlijk naar buiten met het organiseren van een Regionaal Artiesten Festijn. Tussen hotel de Nederlanden en de Hema zullen op zaterdag 26 oktober solisten en ensembles optreden, die „live” hun repertoire en, vanuit een kraam, hun platenmateriaal aan de voorbijgaande man en vrouw willen brengen.
 
Het programma ziet er hoogst gevarieerd uit. Tussen één en vijf uur zijn te horen 't Snarenspul (Groninger ballades), Anita Berends, René Lulofs, Wendy, Petra Ferwerda (Engels-Nederlandstalig), Johan en Henk (Nederlandstalig), Peter Broesder (idem trucksongs), Two of Us (Engelse folkmuziek), Eszet (Engels-Nederlands, disco), Hans Rozema (Engelstalig), Ricardo (kunst-fluiter), Appie Alberts (café-rock), de Anko (Nederlands-Gronings), de Pompers (Groninger rock).
 
Verder zijn er demonstraties rock ’n rolldansen (dansschool Heuving), een breakdanceoptreden en een playbacknummer van de noordelijke kampioen in dit genre, Rob Huisman, als Michael Jackson. Er wordt een aantal keren met het publiek een spel gespeeld, waarbij gratis prijzen zijn te winnen.
 
Radio Winschoten brengt op die zaterdagmiddag een promotieteam op de been om in de binnenstad met behulp van de blazers van „Njoe Laif” de aandacht te vestigen op de actie „Vriendje voor een tientje” en informatie te verstrekken over de programma's over stad en streek, die men over hopelijk niet al te lange tijd vanuit de studio denkt te kunnen brengen. Een buitengebeuren als dit is al uitermate geschikt om te oefenen op het gebied van presentatie en kwaliteit van het geluid.
 

Woensdag 16 oktober 1985
 
DEFINITIEF ONDERZOEK GIF MEIDOORNLAAN
 
Volksgezondheid is mogelijk in gevaar

WINSCHOTEN - De concentraties giftige stoffen, die op sommige plaatsen op de voormalige vuilstortplaats aan de Meidoornlaan in Winschoten gevonden zijn, zijn van dien aard dat op de lange duur risico's voor de volksgezondheid niet uit te sluiten zijn. Daarom moet voor het terrein een sanerings- en beheersplan ontwikkeld worden en zal in het komend jaar een vervolgonderzoek ingesteld worden.
Dat staat in het definitieve rapport van het Technisch Adviesbureau van de Unie van Waterschappen, dat in opdracht van de provincie Groningen een onderzoek instelde naar de concentraties giftige stoffen in de voormalige stortplaats bij de Meidoornlaan. Het adviesbureau concludeert ook dat er niet gesproken kan worden van een onmiddellijk gevaar voor de volksgezondheid. Dat wordt gebaseerd op de tuingrondmonsters, die geen verhoogde concentraties aan verontreinigde stoffen te zien geven.
 
Wethouder Roelof Lukkien van Winschoten zegt het positief te vinden dat er geen direct gevaar voor de volksgezondheid is, hoewel hij ook bezorgd is voor de gevolgen op langere termijn. De gemeente zal echter pas beheersmaatregelen voor het terrein nemen, als de provincie een nader saneringsonderzoek heeft uitgevoerd. Ondertussen worden ten noorden van de stort nog wel op gezette tijden grondwatermonsters genomen.
 
Op het terrein aan de Meidoornlaan werd tot in de jaren vijftig een zandwinning geëxploiteerd. Vervolgens kregen een aantal bedrijven toestemming om het gebied te gebruiken om afvalstoffen te storten.
 
Uit het onderzoek door het Adviesbureau blijkt dat het grondwater rond de stort plaatselijk sterk verontreinigd is met aromatische oplosmiddelen. fenolen en chloorkoolwaterstoffen. In e één van de monsterputten zijn concentraties aan verontreinigingen aangetroffen van honderd tot duizend maal de toetsingswaarde C voor respectievelijk aromaten en chloorfenolen. De toetsingswaarde C staat voor sterk verontreinigd.
 
Verder zijn in het ondiepe grondwater, noordelijk van de stort, op twee plaatsen arseenconcentraties hoger dan de C-waarde aangetroffen. In de grondmonsters van de tuinen van aangrenzende percelen zijn geen verhoogde concentraties aromatische oplosmiddelen aangetoond. Op 21 oktober houdt het gemeentebestuur een informatieavond voor de buurtbewoners over het definitieve rapport.
 

Vrijdag 18 oktober 1985
 
Familux open
 

Opening Familux (foto Hans Banus)
 
De gisteren geopende winkel in huishoudelijke artikelen, Familux, stond op de eerste dag volop in de belangstelling. De deuren van de huishoudspeciaalzaak gingen gisteren na de sluiting van de firma Groeneveld weer open voor de klanten die in groten getale een kijkje kwamen nemen.
Filiaalhouder A.J. Kliphuis kon tevreden zijn. Familux is een dochterbedrijf van Marskramer en heeft ongeveer 75 filialen in Nederland. Het Winschoter bedrijf is 220 m2 groot.
 
 
Dinsdag 22 oktober 1985
 
Adrillenkapel vijf jaar
 
Maandag 4 november spelen ze voor het vijfde achtereenvolgende jaar: de dame(s) en heren van de W.A.K., de Winschoter Adrillen Kapel.
 
Volgens toeteraar Sievert Bodde is het ooit begonnen als uitvloeisel van de gedachte meer sfeer te scheppen op de Allerheiligen-markt. "t Was zo'n dooie bedoening zonder muziek". Een man/vrouw of dertien nemen die maandag vrijaf van het werk en gaan vervolgens, in marktkledij en met instrumentarium, de straat en de markt op.
 
Een bijnaam was zó gegeven: W.A.K. werd prompt Winschoter Alcohol Klub, maar dát had er niks mee te maken.
Die eerste keer werden de muzikanten bepaald ondergewaardeerd. Terwijl de genodigden zich bij „Abeltje” te goed deden aan heerlijke snert, sjouwden de W.A.K.'ers nog steeds over de markt. Tot ze per ongeluk ook in „De Nederlanden” verzeild raakten. De hotelier ontwaarde het gezelschap en vroeg: „Ook van de gemeente zeker?” Op hun gretig ,ja' konden ze snel aanschuiven aan de snerttafel, waar ze sindsdien ieder jaar mee aanzitten.
Op 4 november dus ook weer.
 
 
Vrijdag 25 oktober 1985
 
WINKELWEEK WINSCHOTEN RUSTIG GESTART
 
Misschien in 1986 weer ,kwartjesbussen'

De belbus uit de Oostgroningse dorpen, met bestemming Winschoten, had het gisteren slechts iets drukker dan anders, terwijl toch ’s morgens al de jaarlijkse winkelweek was begonnen. Het weer was echter fraai genoeg om het uitstapje op de fiets of brommer, of met de eigen auto te maken.
De kans bestaat dat er volgend jaar weer „kwartjesbussen” naar de Winschoter winkelweek rijden. Gadobussen, die voor een prikje het kopend publiek naar het Oostgroningse winkelcentrum transporteren. De Gado heeft daarvoor offerte gedaan, waar het bestuur van „Handel en Nijverheid” zich binnenkort over buigt.
 
De opbrengst van de actie 1985 wordt versnipperd over tal van goede doelen. De grootste hap geld is voor het bronnenbad Nieuweschans: f 26.000,-. Gistermiddag keken verscheidene middenstanders op van de bestemming: „Dat geld hadden we hier ook best kunnen gebruiken”. H. en N.-secretaris G.J. de Raad daarover: „Ik vind het heel normaal dat het bronnenbad dit bedrag krijgt. Winschotens middenstand krijgt zijn klanten voor zeker zestig procent uit de omgeving. Wij mogen, vind ik, best eens wat voor die omgeving terugdoen.” Van het geld is inmiddels een fontein in de Schansker Voorstraat zo goed als gerealiseerd. Het bassin ligt er al.
 
LOTEN
 
Het publiek dat in de winkelweek koopt, heeft kans twee soorten loten overhandigd te krijgen bij de besteding van een bepaald bedrag. Behalve de „echte” winkelweekloten ook loten van de nog altijd niet afgesloten organisatie van de laatste „Nacht”. Organisator Gert Jan Haak: „Ik had gisteren een zakenman die nog even vijf boekjes loten kwam ophalen. We gaan hier gewoon mee door". De „Nacht"-organisatoren moeten de loten voor het einde van dit jaar kwijt zijn. Zo niet, dan moet het prijzenpakket worden teruggebracht, naar rato van-verminderde opbrengst van de verloting. Secretaris De Raad van „Handel en Nijverheid” maakt zich er niet zo druk over dat er tijdens deze winkelweek twee soorten loten in omloop zijn. Veel meer wordt gehoopt dat de nasleep van de „Nacht van Winschoten” 1985 zo snel mogelijk tot een goed einde wordt gebracht.
 

Winkelweek Winschoten (foto Anne Marie Kamp)

Pret maken in het kindertreintje: het college van burgemeester en wethouders bijten lachend
het spits af van de winkelweek.
 
Het kindertreintje dat door het centrum koerst, had het gisteren nog niet druk. Er was genoeg tijd voor het complete college van burgemeester en wethouders om de „zit” even uit te proberen,waarmee ze de start van de winkelweek min of meer een officieel tintje gaven.
Boosheid was er ook gisteren, Bloemenman Bel, die tot drie keer toe op de promenade van plaats moest verwisselen. Hij: ,,Drie keer verhuisd, van de ene naar de andere plek. 'k Heb geen cent ingebeurd, een-schadepost van vijfhonderd gulden". Hij had in woede bedankt voor het lidmaatschap van ,.Handel en Nijverheid".
 
Van de opbrengst van de winkelweek zullen behalve het bronnenbad Nieuweschans ook de volgende instellingen profiteren: het Rode Kruis Winschoten (9000.-), voor de verlichting van markante punten in Winschoten (15.000.-), voor muziek in de binnenstad (10.000.-) en voor de begeleiding van de toeristische coördinator van het VV-i-kantoor (6.000.-).


Vrijdag 25 oktober 1985
 
Crematorium geopend
 
„Deze aula zal de centrumpositie van Winschoten versterken.” Met die woorden luidde secretaris L.J. Mooij van de Winschoter uitvaartvereniging gistermorgen de officiële opening van het crematorium aan de Acacialaan in. Mooij blikte in zijn openingswoord terug op een periode van vijf jaren, die gepaard gingen met de realisatie van het crematorium. Vervolgens ontving voorzitter H.J. Nanninga uit handen van burgemeester T. Koek van Winschoten een luchtfoto van het nieuwe complex, met op de achtergrond de Rozenstad.
 
,,Het pad naar de bouw van het crematorium is niet alleen over rozen gegaan. En de doornen zijn ook vaak gevoeld", meende de burgemeester. Hij zei dat, ondanks de problemen die er vooral in de aanloopfase geweest zijn, het crematorium er toch snel gekomen is. „Het. heeft vijf jaren geduurd en dat is toch vijftig procent sneller dan gemiddeld in andere gemeenten”, aldus Koek.
 
Op 30 september 1980 ontving het gemeentebestuur een brief, waarin gevraagd werd om mee te werken aan de realisatie van een crematorium. Precies negen maanden later, op 30 juni 1981 volgde het eerste gesprek tussen de uitvaartverenigingen en het gemeentebestuur. Pas in
oktober 1983 gaf de gemeenteraad groen licht voor de bouw, die in september '84 is begonnen. In de tussentijd was er veel kritiek op de bouw en vooral op de ovens die geplaatst zijn.
 

Vrijdag 25 oktober 1985
 
Jamin terug
 
Jamin is „terug in de stad”. Gisteren opende de heer E. Schrik, opererend als zelfstandig ondernemer de 26ste Jaminwinkel op franchisebasis. De snoepfabrikant uit Oosterhout heeft ondertussen alweer 176 winkels geopend in Nederland, een onvermoede weelde na het faillissement van het moederbedrijf in het afgelopen voorjaar.
 
De „moeder”- voert de handelsnaam Jamin nog wel, maar de B.V. daarachter heet anders: „Winkelbedrijf Oosterhout B.V.” Dat is ook de zakelijke partij waarmee de Winschoter zakenman in zee is gegaan. Uit de failliete boedel zijn in maart jl. de goedlopende vestigingen „verzameld” in „Winkelbedrijf Oosterhout B.V.” De winkel in Winschoten was een slechtlopende vestiging en ging dan ook met C. Jamin ten onder.
 
Die winkel, gevestigd aan de promenade Langestraat, is inmiddels verkocht en wel aan de directeur van het „Mc Donald-restaurant” in Groningen, Joh. Brakema. Hij heeft geen plannen om in het perceel eveneens een „Mc Donald” te openen.
De nieuwe Jaminwinkel in Winschoten zit in de Torenstraat, pal naast sigarenmagazijn Breurken, waarover het echtpaar Schrik eveneens de scepter zwaait. De zaak is veel kleiner en knusser dan die in de Langestraat.
 
 
Zaterdag 26 oktober 1985
 
SLOV IN WINSCHOTEN
 
Nieuwe gegadigde voor lokale radio

Er is een nieuwe gegadigde opgedoken, die dingt naar een zendvergunning voor lokale radio in Winschoten. Naast Radio Winschoten en Radio Verona, die zich deze zomer al aandienden, is nu de Stichting Lokale Omroep Verona oftewel SLOV opgestaan. De stichting in oprichting heeft de afgelopen week tal van sociale en culturele instellingen in Winschoten met brieven bestookt om een zo breed mogelijk bestuur te kunnen samenstellen.
 
SLOV i.o. is ontstaan uit een scheuring binnen de piratenzender Radio Verona, zo vertelt Paul Raatgever. De 18-jarige diskjockey uit Dokkum (onder meer werkzaam hij Just Fancy in Winschoten) is samen met de 27-jarige Winschoter Cor Steding de initiatiefnemer van de nieuwe stichting.
 
Het tweetal wilde Radio Verona ombuigen tot een legale zender en voldoen aan alle wettelijke eisen die daaraan worden gesteld. Dat houdt onder meer in dat er programma's worden gemaakt voor alle lagen van de bevolking, en dat er naast muziek ook informatie wordt geboden. De overige medewerkers van Verona wilden hun geheime zender, met vooral veel pop voor jongeren, houden zoals die is, zonder geklets ertussendoor. Raatgever en Steding hebben zich toen afgescheiden.
„We hebben niks meer met de vrije zender te maken. Hoewel we afkomstig zijn van een piraat, zijn we héél serieus bezig”, aldus Raatgever. Bij de notaris is een proefmodel opgesteld voor de stichtingsakte. Aan burgemeester en wethouders is een brief verzonden. „Binnen veertien dagen hebben we een gesprek met B en W”. Omdat diverse bevolkingsgroepen vertegenwoordigd moeten zijn in het bestuur van een lokale omroep, zijn brieven uitgegaan naar verenigingen en instellingen op het gebied van jongeren, vrouwen, bejaarden, vakbond, onderwijs en sport. Alleen GZVW heeft tot nu toe gereageerd: afwachtend. „We denken dat ze eerst willen wachten totdat duidelijk wordt of Radio Winschoten een zendvergunning krijgt”.
 
SLOV heeft contact gezocht met Wiebe Klijnstra en Gerrie de Vrieze van concurrent Radio Winschoten. „We hebben nog niets gehoord. We verwachten trouwens niet dat ze met ons willen samenwerken. Maar we zetten door, we laten ons niet door Radio Winschoten blokkeren. We menen dat wij best wel geschikt zijn een lokale omroep op te zetten”, aldus Raatgever.


Woensdag 30 oktober 1985
 
Gemeente houdt voorkeur voor Radio Winschoten

Er is geen plaats voor twee lokale omroepen in Winschoten. De in oprichting zijnde Stichting Lokale Omroep Verona (SLOV) zal zich dan ook tot Radio Winschoten moeten wenden om in de toekomst radioprogramma's te mogen maken. Dit deelt wethouder Verlaan de jonge omroep binnenkort in een gesprek mee. Wanneer het gesprek plaatsvindt is nog niet bekend. „Wij hebben geen haast om met piraten te praten”, zegt Sievert Bodde van de gemeentelijke afdeling welzijnszaken.
 
Bodde betwijfelt of er wezenlijk verschil bestaat tussen de Winschoter piraat Verona en de twee mensen, die zeggen zich van de piraat afgesplitst te hebben en nu onder de naam SLOV naar een legale status dingen. Ook Wiebe Klijnstra van Radio Winschoten trekt de zuiverheid van de motieven van SLOV in twijfel. „Het is gewoon handig bedacht van ze. Vanuit een illegale status krijg je geen zendmachtiging. Tegelijkertijd gaan ze door als piraat voor het geval ze ook als SLOV geen machtiging krijgen” zegt de voorman van Radio Winschoten. De in Dokkum wonende Paul Raatgever (18), samen met de Winschoter Cor Steding de motor achter SLOV, ontkent deze wat hij noemt „verdachtmakingen”. Raatgever: „Op radiogebied hebben wij echt niets meer met Verona te maken. Als oprichters van Verona hebben wij alleen wel recht op de naam”. Hij zegt overigens wel „nog steeds heel goed contact” te hebben met zijn voormalige collega's. Radio Winschoten is verontwaardigd over de opstelling van SLOV. Op 15 oktober stuurde de SLOV hen een brief met het verzoek om samenwerking, „mits de SLOV de helft van de bestuurszetels krijgt en de volledige verzorging van het jongerenprogramma op zich mag nemen”, zo staat volgens Klijnstra in de brief.
 
 
Wiebe Klijnstra van Radio Winschoten
 
Radio Winschoten heeft inmiddels laten weten zeker bereid te zijn tot een gesprek. „Maar van te voren al eisen stellen vind ik geen manier van doen”, zegt secretaris Jan Keitz. Radio Winschoten zal niet ingaan op de eisen. „Ons bestuur is al gevormd en aan een taakverdeling en invulling van de programma's zijn we nog helemaal niet toe”, aldus Wiebe Klijnstra. Al vóór de brief aan Radio Winschoten de deur uit was benaderde de SLOV verschillende instellingen om zitting te nemen in het te vormen „representatieve bestuur”. „Wat willen ze nou, samenwerken of op hun eentje verder gaan”, vraagt Wiebe Klijnstra zich af. Paul Raatgever geeft toe dat de uitnodiging tot samenwerking een formaliteit was. „Wij waren er min of meer toe verplicht. Gezien onze eisen verwachtten we niet dat ze er op in zouden gaan”.
 
Aangezien het ministerie van WVC hij het toekennen van de zendmachtiging volgend jaar uitgaat van één omroep per gemeente krijgt de SLOV nog een zware strijd te voeren. „Ach nee”, denkt Paul Raatgever. „Wij zijn zeker zo ver, zo niet verder dan Radio Winschoten. Al zijn we wat later met de aanvraag de gemeente is nu verplicht ons een gelijke kans te geven. Bovendien hebben we goede contacten met de landelijke omroepen”. Om welke omroepen het gaat wil hij niet kwijt. De gemeente verklaarde gisteren bij monde van wethouder Verlaan vast te zullen houden aan de coördinerende functie van Radio Winschoten. „Zij voldoen voor zover wij kunnen overzien aan alle eisen. Wij hebben niets aan allemaal verschillende omroepjes die elkaar gaan zitten afmaken”, aldus de wethouder. 
Laatst aangepast op maandag, 29 november 2010 10:06
 
September 1985
 
Dinsdag 3 september 1985
 
WINSCHOTER 30 KEER „GEGREPEN”
 
Erepenning verdienste voor E.J. de Boer

„'t Had niet gehoeven”, zo luidde gisteren de eerste reactie van de heer E.J. de Boer, nadat hem door burgemeester T. Koek van Winschoten de Winschoter „zilveren erepenning van verdienste” was uitgereikt. „Maar ik vind het wel erg fijn”, voegde hij er meteen aan toe. Zo'n honderdvijftig veelal oudere vrienden en bekenden van het echtpaar De Boer woonden in het Winschoter gemeentehuis de uitreiking bij. De erepenning wordt slechts bij hoge uitzondering toegekend aan Winschoters die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt.

De heer De Boer is vanaf zijn achttiende ononderbroken actief in het Winschoter en ook het landelijke verenigingsleven, zowel op cultureel als sportief gebied. De Boer: „Het zit nu eenmaal in je. Je bezoekt eens een vergadering, zegt daar eens wat en... ze grijpen je”. De geëerde Winschoter werd zo'n dertig keer gegrepen. Zo was hij van 1928 tot 1952 bestuurslid en instructeur van de zwem- en poloclub De Otter en bijna dertig jaar voorzitter van de Hockey-Club Winschoten.

„De ziel achter de Harmonie” noemde de burgemeester de heer De Boer. Vanuit deze sociëteit werd door De Boer menige theatergroep naar Winschoten gehaald. De burgemeester zei hem echter vooral te kennen als biljarter. De vereniging Veilig Verkeer Nederland, de Stichting Winschoten Vooruit en de Vereniging voor Volksvermaken zijn enkele van de andere clubs waarin De Boer actief was of nog steeds is.
 
Ook het kleine werd tijdens de uitreikings bijeenkomst geëerd. De hanggeraniums die de Dr. D. Bosstraat opfleuren zijn het werk van... De Boer. Van politiek heeft hij zich altijd verre gehouden, of het moet die ene keer zijn dat hij een actiegroep oprichtte tegen een malafide turfhandelaar. Dat was in 1946. Dit in tegenstelling tot één van zijn voorgangers, het prominente VVD-lid mr. D.U. Stikker, die ooit werd onderscheiden met een gouden erepenning.
De echtgenote van de heer De Boer kreeg een boeket als blijk van waardering voor haar bijdrage in zijn verdiensten.
 

Donderdag 5 september 1985
 
Geen compensatie voor verlies Okto

Winschoten hoeft niet te rekenen op enige compensatie in de vorm van arbeidsplaatsen voor het verlies van de strokartonfabriek Okto. Minister Van Aardenne (economische zaken) weigert in dit verband een „ere-schuld” te accepteren. Dit bleek gisteren tijdens een vergadering van de Kamercommissie voor economische zaken met de bewindsman over Okto.
 
Burgemeester Ties Koek van Winschoten toonde zich na afloop van de commissievergadering nauwelijks verrast over de houding van de minister. „met is een harde en hij wil niets van „ereschuld” weten". Maar dat hij toch hij zijn collega-ministers probeert iets los te krijgen voor Winschoten toont goede wil".
Koek was wel blij met de opstelling van de leden van de vaste Kamercommissie, die blijven aandringen op compensatie voor de Molenstad. „Dat moeten we warm houden”, aldus de burgemeester, die overduidelijk hoopt dat er in de toekomst, mogelijk na de komende verkiezingen, toch iets geregeld kan worden. „Nu zit er echter nog niets in de pot”.
 
Van Aardenne liet onomwonden weten van plan te zijn het Okto-gebouw, dat eigendom is van Domeinen, een onderdeel van het ministerie van financiën, te verkopen. Mocht dat niet lukken, dan zal met een in te stellen werkgroep, waarin ook de gemeente en de provincie zitting hebben, bekeken worden of er in de regio personen zijn die interesse hebben in het starten van activiteiten in de fabriekshal. Verder wilde Van Aardenne niet gaan.
De minister benadrukte dat de werkgelegenheid voor de onderhoudsploeg die bij Okto de machines onderhield gegarandeerd is.
 

Zaterdag 7 september 1985
 
Postkantoor Winschoten bestaat 175 jaar

Het Winschoter postkantoor herdenkt binnenkort haar 175-jarig bestaan. Volgens directeur J.. Hoving is er nooit eerder een jubileum gevierd. Hij ontdekte min of meer toevallig dat er in 1810 sprake was van de eerste postdienst in Winschoten. Hoving wil de festiviteiten groots aanpakken met een historische optocht, een expositie, een directe radio-uitzending van radio Noord, een feestavond en een middag voor de Winschoter bedrijven.
Tijdens de verbouwing van het postkantoor kreeg Hoving voortdurend de vraag „Hoe oud is dit gebouw eigenlijk” te horen. De directeur dook daarop in de geschiedenisboeken waardoor hij ontdekte dat de Winschoter PTT dit jaar 175 jaar bestaat. met huidige jaar dateert overigens uit 1907.
Hoving wil met behulp van een expositie in de hal van het kantoor de snelle ontwikkeling van „tante Pos” in beeld brengen. Van stadsbodes tot kasteleins die hun werk combineerden met de functie van postmeester. Bovendien zal er een authentieke postkoets rijden op de feestdag 12 oktober.
 

Dit bord aan de gevel van het vroeger posthuis (Liefkensstraat)
herinnert aan ’t verleden van het postkantoor.
 
 
Koek tegen kernwapens

Burgemeester T. Koek gooide gisteravond als eerste Winschoter zijn handtekening voor het volkspetitionnement in de bus. Hij zei zich zorgen te maken over de toekomst van de kinderen en riep alle inwoners van Winschoten op ook te tekenen tegen de plaatsing van kernwapens. Het comité Volkspetitionnement Winschoten overhandigde een ingelijste affiche aan de burgemeester met de tekst: „Winschoten zegt nee tegen kernwapens”. Hun stand staat ook vandaag nog voor het gemeentehuis.
Over belangstelling had de organisatie niet te klagen. Er kwamen vooral veel jongeren op de muziek van de groep Galaxy af. „Wij zijn tevreden”, aldus één van de organisatoren dan ook.
 
 
 
Donderdag 12 september 1985
 
Wasserij en school moeten wijken voor woningbouw

 
De oude Maranathaschool en het gebouw van wasserij Het Noorden B.V. zullen worden afgebroken ten behoeve van de bouw van 59 woningen in de Vierwindenbuurt. De gemeente Winschoten heeft vier locaties aangewezen voor de woningen. De twee andere terreinen, de hoek Bosstraat-Westerstraat en het gebied achter het NEMA-pand liggen op dit moment braak.
De bouw van de 59 woningen, voornamelijk bestemd voor jongeren en bejaarden, moet in de herfst van '86 beginnen. Na de fusie van de Maranathaschool met de Hoogkleischool werd het gebouw aan de Westerstraat in gebruik genomen door de nieuwe gereformeerde basisschool en de Stichting voor Dag- en avondonderwijs aan volwassenen.
Deze groepen moeten vóór het volgend seizoen elders ondergebracht worden. „Maar”, zo zegt
de chef stadsontwikkeling van de gemeente, F. Kruizinga, „ hier zit nog wel enige rek in wanneer er tegen die tijd nog geen alternatief voorhanden is”. Het gebouw van wasserij Het Noorden B.V. is onlangs door de gemeente opgekocht. De wasserij wordt verplaatst naar het industrieterrein.
 
 
Zaterdag 14 september 1985
 
Belangstelling voor nieuwe flat
 
Najaar 1986 is het gebouw gereed, maar nu al hebben meer dan honderd personen belangstelling getoond voor de 75 een- en tweepersoonswoningen in het nieuwe flatgebouw langs de Venne in Winschoten. Voor een deel is die interesse verklaarbaar door de naar verhouding lage huren: iets van f 250.- voor een eenpersoonswoning, tussen de drieënhalf en vierhonderd gulden voor een grotere flat.
 
De bouwwerkzaamheden leverden midden deze week een verrassing op: de bouwers stuitten op een diepe en grote kelder, die eens deel moet hebben uitgemaakt van de hier vroeger staande fietsenfabriek, later inktfabriek. Er zijn opnieuw grondmonsters genomen uit vrees dat de bodem verontreinigd zou zijn. Medio volgende week is de uitslag bekend. Als de grond sporen van gif vertoont, bestaat nu nog de mogelijkheid die af te graven en af te voeren.
 

Wat op de bouwplaats nog niet te zien is, maar op papier wel: zo ziet de „Venneflat” er na
gereedkomen uit. Geheel links onderin de winkels, daarboven de kleine (eenpersoons)
woningen, daarnaast de grotere flats voor twee tot drie personen.
 
 
Zaterdag 14 september 1985
 
RUN voor 10e keer, van kilometer tot kilometer
 

 
De Westduitse atleet Heinz Schmidt uit West-Berlijn heette de eerste koploper in RUN '85. Schmidt, voor de vierde keer aan de start, vertrok ook in voorgaande jaren zeer voortvarend. Achter Schmidt meldden Henk Noor, Jan Szumiec, Cavin Woodward, Herman Krijnen en Markku Järnbäck zich in Blijham.
 
Na 15 kilometer (Hoofdweg Bellingwolde) gingen Henk Noor en de Pool Jan Szumiec op kop, op 55 seconden gevolgd door Woodward, Järnbäck, Schmidt en Krijnen. De latere winnaar Vaclav Kamenik kwam op drie minuten van het leiden-de duo door.
 
Op verzorgingspunt 25 kilometer (Booneschans) had Szumiec Noor van zich afgeschud. De Pool kwam door in 1.32.05, Noor meldde zich een halve minuut later, Woodward kwam voorbij op veertig seconden, Järnbäck op 1.05, Schmidt op 2.15 en het duo Krijnen-Kamenik op 5.30 van Szumiec.
 
In het centrum van Nieuweschans, vlak voor het 30 kilometer punt, was de achterstand van Noor op Szumiec gegroeid tot 1.40, tien seconden later kwamen Woodward en Järnbäck door, Schmidt gaf 4.15 toe, Kamenik al meer dan zeseneenhalve minuut.
 
In Finsterwolder Hamrik moest Henk Noor Cavin Woodward en Markku Järnbäck laten gaan, Kamenik had inmiddels Schmidt gepasseerd, maar de voorsprong van Szumiec bleef groeien. In 2.35.32 zette de Pool de marathontijd neer.
 
Halverwege de RUN, bij het keerpunt op het Klinkerplein, realiseerde Szumiec een tussentijd van 3.05.23. Op bijna zeven minuten (3.12.15) kwam Markku Järnbäck als tweede door. Cavin Woodward keerde als derde in 3.12.46, terwijl Kamenik intussen ook Henk Noor had achterhaald (3.15.39), maar ruim tien minuten (!) achterraakte op Szumiec. Henk Noor gaf al bijna een kwartier toe (3.19.00).
 
Na 65 kilometer (Bellingwolde) liet Szumiec een tussentijd van 4.05.37 noteren. De op toeren geraakte Kamenik was op het Oostereind in Blijham Woodward gepasseerd en had Järnbäck achterhaald. De Tsjech en Fin kwamen in Bellingwolde door in 4.13.13 (Jarnback) en 4.13.31 (Kamenik).
 
In Oudeschans (70 kilometer) was de voorsprong van Szumiec „gesmolten” tot zes minuten, maar een inzinking van Kamenik leek de strijd in het voordeel van Szumiec te beslissen. Op de Hamdijk in Nieuweschans was het verschil tussen Szumiec en Järnbäck nog steeds zes minuten, Kamenik volgde veertig seconden na de Fin. In Nieuweschans (80) kilometer had Kamenik de aansluiting met Järnbäck hervonden, beiden volgden Szumiec op vijf minuten.
 
Op de Hoofdweg in Finsterwolde (90 kilometer) had Szumiec ineens vier minuten van zijn zeker lijkende voorsprong ingeleverd. De Pool kwam door in 5.57.09, Kamenik liet 5.57.42 noteren, Järnbäck moest Kamenik tussen Drieborg en Hamrik laten gaan.
 
Op de Klinkerweg voltrok zich het drama Szumiec. Kamenik snelde de uitgebluste Pool voorbij en op de Kromme Elleboog had de Tsjech al een gat van vijftig meter geslagen. In Beerta (95 kilometer) bedroeg het verschil tussen Kamenik en Szumiec een dikke minuut.
 
Op het Klinkerplein in Winschoten liet Vaclav Kamenik de chronometers stilstaan op 6.38.57, bijna zeven minuten later strompelde Jan Szumiec binnen, drie minuten gevolgd door de Fin Markku Järnbäck. Henk Noor finishte in 7.54.20.
 
 
Donderdag 19 september 1985
 
Bijna 8000 handtekeningen in Winschoten
 
tegen kruisraketten
 
Bij 7800 huizen zijn vorige week 7944 handtekeningen opgehaald voor het Volkspetitionnement tegen de plaatsing van kruisraketten. De organisatoren zijn daar zeer tevreden mee. Ze hadden in Winschoten gehoopt op een score van één op één: één handtekening per woning. Dat is nu ruim gehaald.
 
Bovendien schatten de organisatoren dat ruim 1000 Winschoters hun kaart met handtekening rechtstreeks hebben opgestuurd naar het Comité Kruisraketten Nee (KKN). In Winschoten zijn 112 vrijwilligers langs de deuren gegaan. „Topscorer” was de Reggestraat, waar 2,5 handtekening per woning werd opgehaald.
De bijna 8000 handtekeningen worden volgende week woensdag (25 september) aangeboden aan KKN-voorzitter Sinie Strikwerda. Die is dan ter gelegenheid van de Vredesweek op een bijeenkomst in de Klinker. Op 26 oktober aanstaande wordt in de Houtrusthallen in Den Haag de slotmanifestatie van het Volkspetitionnement gehouden. Zeker een bus met Winschoters gaat daar naartoe.
 
 
Zaterdag 21 september 1985
 
Ansicht van De Nederlanden
 
 
Een béétje hotel heeft z'n eigen ansichtkaart. Zo ook het aloude hotel „De Nederlanden” in Winschoten. Vers van de pers gerold een fraaie kleurenkaart, die de buitenkant, de vergaderzaal, het restaurant en het wapen goed doet uitkomen. Op de achterkant de vermelding dat het hotel er is sedert 1870.
Dat roept een vraag op. „Hoe gaat het verder, heer Ruibing? Zit er een opvolger aan te komen. Zoon John zit toch in de horeca?”
Ruibing: „Daar weten we nog niets van. We laten onze zoon daar geheel vrij in. Hij heeft zijn beslissing nog niet genomen”.
 
 
Donderdag 26 september 1985
 
Pakhuis Bosker hengelsportpaleis
 
Het oude pakhuis van Bosker, naast de flat-in-aanbouw Oldambtster Stee, krijgt een nieuwe bestemming. Het is gekocht door de vroegere firmanten van het bouwbedrijf B.N.B. (Bruintjes en Nanninga) en verhuurd aan de heren T.H. Prusen (eerder in de drankenhandel) en G. Vermeeren (werkzaam in de bouw). Bouwbedrijf Nanninga voert de verbouwing uit, waar bouwvakker Vermeeren het casco „invult”.
Bovenin komen twee woningen, voor iedere huurder één. Onderin wordt een hengelsportspeciaalzaak plus dierenzaak gevestigd. Prusen: „We willen er net een beetje meer van maken dan wat er nu is in Winschoten op dit gebied”. In maart moet het pand verbouwd en geopend zijn.
Geruchten, dat Kwantumhallen zich hier zouden vestigen, zijn hiermee ontzenuwd.
 
 
Maandag 30 september 1985
 
Jamin terug in Winschoten
 
Jamin komt terug in Winschoten. Ongeveer een half jaar nadat de vestiging in de Langestraat zijn deuren sloot, zal een nieuwe, kleinere, winkel in de Torenstraat geopend worden. De nieuwe Jamin heeft een oppervlak van ongeveer veertig vierkante meter.
 
Jamin wordt ondergebracht in de voormalige Beauty-boetiek van mevrouw Breurken-Boiten. Haar dochter Ineke Schrik-Breurken zocht een bestemming voor het pand en belandde via-via bij Jamin. Als de verbouwing volgens de planning verloopt, zal de winkel op de eerste dag van de winkelweek, 24 oktober, geopend worden. 
Laatst aangepast op dinsdag, 19 oktober 2010 20:23
 
Augustus 1985

Dinsdag 6 augustus 1985
 
Winschoter betonfabriek volgende week geveild

Het kantoor, de fabrieksgebouwen en het terrein van de Winschoter betonfabriek zullen volgende week dinsdag worden geveild. De openbare verkoping vindt plaats in opdracht van de Friesch-Groningsche Hypotheekbank, waarbij de betonfabriek een hypotheek ter waarde van ongeveer zes ton had afgesloten. De veiling is afgelopen zaterdag met advertenties aangekondigd.
 
 
Vrijdag 9 augustus 1985
 
Nog geen koper voor betonfabriek

Er is nog geen koper gevonden voor de in financiële problemen verkerende Winschoter betonfabriek. De besprekingen met de gedoodverfde koper, de betonindustrie Rasters uit Stadskanaal, verkeren al enige tijd in een impasse. Ondertussen dreigt op 23 augustus het faillissement uitgesproken te worden over één van de bij de betonfabriek betrokken vennootschappen: Waarheid Winschoten Beheer B.V.
 
 
Zaterdag 10 augustus 1985
 
Gezang bij opening van gereformeerde streekschool
 

Foto Engel Lameijer
 
Met een bijeenkomst in de gereformeerde kerk aan de Bosstraat in Winschoten is gistermiddag de eerste Vrijgemaakte streekbasisschool in de Molenstad geopend. Veel sprekers spraken hun blijdschap uit over de nieuwe aanwinst.
Na afloop van de bijeenkomst toog het gezelschap naar de oude Maranathaschool , de voorlopige huisvesting van de school, waar het door de kinderen op een warme ontvangst werd onthaald.
De vele bezoekers konden in de school een aantal lessen bijwonen. Op de foto een haag van kinderen, die een lied ten gehore brengen.


Zaterdag 10 augustus 1985
 
Ziengs schoenen neemt panden Woltjer over
 
De schoenenreus Ziengs heeft de panden van de ter ziele gegane schoenenzaken van Woltjer in Winschoten en Groningen gekocht.
 
Ziengs, met vestigingen in Winschoten, Veendam en Groningen, wil in de Woltjer-panden schoenenzaken openen, die neigen naar nog meer luxe. De schoenenreus zal het huidige pand in de Langestraat in Winschoten ontruimen. Daardoor ontstaat daar ruimte voor de vestiging van een Scapino-winkel, een onderdeel van Ziengs BV dat zich richt op de kleinere beurzen. In het pand van Woltjer aan de Oude Ebbingestraat in Groningen komt ook een Ziengs-schoenenwinkel. De nieuwe winkels zullen half september geopend worden.
 

Donderdag 15 augustus 1985
 
DERTIG PROCENT MEER BOUWAANVRAGEN
 
Bouwexplosie in Winschoten

Winschoten ondergaat dit jaar een ware bouwexplosie. In het eerste half jaar van 1985 werden dertig procent meer bouwvergunningen afgegeven dan in de eerste zes maanden van voorgaande jaren. De afdeling bouwzaken op het gemeentehuis heeft weken achtereen op topspanning gewerkt om de papierstroom te behandelen. Volgens wethouder Henk Stuut is nu het ergste achter de rug. Hij denkt dat de particuliere bouwdrift voor een deel te maken heeft met de verfraaiing van de Winschoter binnenstad, de aanpak van de Venne, de Oldambster Stee en andere projecten. „Dat gaat allemaal heel fijn”, aldus de wethouder. „En ik denk dat dat door de bevolking opgepakt wordt”.
Verder heeft het grote aantal bouwactiviteiten in de particuliere sector natuurlijk ook alles te maken met het plotseling dichtdraaien van de subsidiekraan in Den Haag aan het eind van vorig jaar. Veel aanvragen in het kader van de stads- en dorpsvernieuwing konden toen van de ene op de andere dag niet meer gehonoreerd worden. Winschoten kreeg echter voor dit jaar twee ton subsidie voor deze activiteiten. Dat bedrag werd in ruim een maand uitgegeven. Meer nog zelfs, want de gemeente stopte er zelf nog eens twintigduizend bij.
 
 
Vrijdag 16 augustus 1985
 
WAARHEID IS VAN BEDRIJF IN DEN BOSCH
 
Ultimatum van de werknemers

De loonvordering van de dertien werknemers van de Winschoter betonfabriek Waarheid
loopt komende maandag af. Ligt er dan geen positieve beslissing, dan wordt faillissement aangevraagd voor zowel Waarheid Beheer BV als Sehoma BV. De dertien werknemers laten zich bij het Arbeidsbureau inschrijven als werkzoekende. Dat zegt Jan van der Laan van
de Industriebond FNV. Naast Van der Laan probeert nu ook CPN-secretaris Geert Lameris duidelijkheid te scheppen voor de Waarheid-werknemers.
 
 
Dinsdag 20 augustus 1985
 
Betonfabriek in Winschoten failliet

Sehoma B.V., de vennootschap waarin de activiteiten van de Winschoter Betonfabriek zijn ondergebracht, is gisteren in Amsterdam failliet verklaard. De kans dat de dertien werknemers hun achterstallig salaris van het bedrijf nog uitbetaald krijgen is vrijwel nihil. De curator in het faillissement zal het personeel waarschijnlijk binnenkort naar de WW doorverwijzen. Districtsbestuurder Jan van der Laan van de Industriebond FNV heeft dat gisteravond meegedeeld.
 


De dertien personeelsleden van de Winschoter Betonfabriek hebben vanaf vijf juli salaris en een deel van het vakantiegeld van hun bedrijf tegoed. Ze hadden de directie een ultimatum gesteld de achterstallige salarissen vóór maandag uit te betalen. Zo niet, dan zou het faillissement van Sehoma B.V. en Waarheid Winschoten B.V., de twee bij de betonindustrie betrokken ondernemingen, worden aangevraagd.
 
 
Dinsdag 20 augustus 1985
 
Oosterbosch snelste in Winschoten
 
De 28-jarige Bert Oosterbosch heeft op het 6600 meter lange en bochtige stratenparcours in Winschoten de proloog van de Profronde van Nederland op zijn naam geschreven. De tijd van de Brabander, 8 minuten en 25 seconden, werd door niemand verbeterd. Ook de gedoodverfde favoriet, de Belg Eric Vanderaerden, leverde in. Vanderaerden ging elf seconden langzamer over het parcours.
 
Bijna 25.000 toeschouwers waren getuige van de tijdritzege van Oosterbosch, die bezig leek aan een rampzalig wielerseizoen. Van de kanshebbers maakte de Ier Sean Kelly nauwelijks indruk. Kelly bekende de Profronde te zien als een trainingsrit voor het naderend wereldkampioenschap in Italië. Zijn tijd (9.19) was ronduit teleurstellend. Als nummer drie kwam op het erepodium Ron Groen uit Baarn, die met miniem verschil Gerrit Solleveld en Steven Rooks voor bleef.
 
 
Woensdag 21 augustus 1985
 
Winschoter radio-omroep rechtsgeldig
 

De lokale radio-omroep in Winschoten begint steeds vastere vormen aan te nemen. „We hebben nu de voorbereidingsfase verlaten. We zitten nu in de primaire uitvoeringsfase”, zegt initiatiefnemer Wiebe Klijnstra. Gistermiddag bekrachtigde de notaris de papieren, die de stichting lokale omroep rechtsgeldigheid verschaffen. Deze week zal de stichting zich ook inschrijven bij de Kamer van Koophandel. Vanmiddag brengt een aantal leden een bezoek aan 't Gooi.
 
Klijnstra zegt dat er nu haast gemaakt wordt met de plannen, omdat de stichting graag alles rond wil hebben als in september het kamerdebat over de lokale omroepen gehouden wordt. Waarschijnlijk zullen dan drie lokale omroepen van de minister groen licht (en subsidies) krijgen om in de maand november te experimenteren.
 
Op de lange termijn is er volgens het ministerie in Nederland plaats voor zo'n vierhonderd lokale omroepen, die alle een gebied met een straal van maximaal tien kilometer mogen bestrijken. Als alles voorspoedig verloopt moeten het komende jaar de eerste honderd de lucht ingaan. De lokale omroep Winschoten heeft ook een zendmachtiging aangevraagd.
 
De toekomstige burelen van de omroep boven 't Carillon aan het Marktplein in Winschoten worden onder handen genomen door erkende architecten. Op een oproep van de stichting om „belangeloze” hulp reageerden zowel een binnenhuis- als een allround architect. In de MP-studio in Blijham wordt nu gewerkt aan tunes voor de nieuwe omroep: ook geheel belangeloos.
 
Financiële steun kwam er aan het begin van deze week van een anonieme gever. Tot zijn verbazing zag Wiebe Klijnstra dat er een bedrag van tweeduizend gulden op de girorekening van de stichting was overgemaakt. Afzender onbekend. De vrijwilligersgroep, die eerst uit twaalf mensen bestond, wordt steeds groter. Met zeer grote regelmaat komen bij de stichting aanmeldingen binnen.
 
 
Donderdag 22 augustus 1985
 
Schuur sta-in-weg voor de rondweg

Het schuurtje van veehouder Rotgers aan de Blijhamsterweg in Winschoten blijft een sta-in-de-weg voor de aanleg van de provinciale rondweg. Gedeputeerde Staten van Groningen heeft beslist dat Rotgers zijn landbouwactiviteiten niet een beetje mag verplaatsen om het traject van de rondweg vrij te maken. Op die grond rust geen agrarische bestemming, is de mening van GS. Maar een andere provinciale instantie, de provinciale waterstaat, zit te springen om de afbraak van Rotgers schuur. Want het wordt tijd dat de rondweg doorgetrokken wordt.
 
 
Zaterdag 24 augustus 1985
 
ONTSLAG 13 WERKNEMERS
 
Doek valt voor Betonfabriek
 
De rechtbank in Groningen heeft gisterochtend Waarheid Winschoten Beheer B.V. failliet verklaard. In de beheersmaatschappij waren tot voor kort de activiteiten van de Winschoter betonindustrie ondergebracht. Eerder deze week werd voor de Amsterdamse rechtbank al de laatste eigenaar van de betonfabriek, Sehoma B.V., failliet verklaard. Met het uitgesproken faillissement is het doek over de betonfabriek definitief gevallen.
 
Curator in beide faillissementen is de Winschoter advocaat mr. P.P. Reimer. Hij heeft de dertien betrokken personeelsleden gisteren schriftelijk ontslag aangezegd. Reimer moet nu onderzoeken in hoeverre er nog iets van de schulden van de betonfabriek afbetaald kan worden, en of er een koper voor de boedel gevonden kan worden.
 
Het faillissement van de beheersmaatschappij was aangevraagd door mevrouw W. Muyzert, familie van de vroegere directeur van de betonfabriek. Zij had een vordering van bijna veertig duizend gulden op het bedrijf ingediend.
 
Het werk van de curator wordt overigens bemoeilijkt door het feit dat justitie en het Gemeenschappelijk Administratiekantoor inmiddels onderzoeken zijn begonnen naar mogelijk strafbare handelingen bij de betonfabriek. Voor dat onderzoek is zoals bekend afgelopen woensdag de administratie in beslag genomen van de betonfabriek, en is er huiszoeking gedaan bij bedrijfsleider H.P.C. van Sehoma B.V. en oud-directeur P.C.J.M. van Betonindustrie Waarheid Winschoten B.V. Justitie en het GAK vermoeden dat zij zich schuldig hebben gemaakt aan respectievelijk het oplichten van de bedrijfsvereniging en het plegen van „bedrieglijke bankkreuk”.
 
 
Dinsdag 27 augustus 1985
 
,LEVENSGEVAARLIJK VOOR KINDEREN'
 
Bewoners Beverhof: drempels of afsluiten

Over één ding waren de bewoners van de Beverhof het gisteravond op een inspraakbijeenkomst eens. Er wordt veel te hard gereden: Dat levert gevaar op voor de kinderen en dus moeten maatregelen getroffen worden om de verkeerssnelheid in te dammen. Hoe dat gebeuren moet werd gisteravond in ieder geval voor burgemeester Ties Koek niet geheel duidelijk. Twee mogelijkheden genoten de voorkeur. De Beverhof moet of helemaal doorsneden worden met een afsluiting precies in het midden of er moet een voldoende aantal drempels geplaatst worden om de doldrieste chauffeurs tot remmen te dwingen.


Zaterdag 31 augustus 1985

Gemeente staat achter lokale radio Winschoten

De Stichting Lokale Omroep Radio Winschoten heeft gisteren goedkeuring in de vorm van een intentieverklaring van de gemeente Winschoten gekregen. „Het licht staat op groen”, stelde een tevreden voorzitter Wiebe Klijnstra van de omroep. Het wachten is echter nog op de overheid die moet beslissen of de omroep Winschoten als een lokale etherradio de lucht in mag. Hierover wordt dit najaar een kamerdebat gehouden.
Radio Winschoten wil over drie weken haar beleidsplan en begroting presenteren. Momenteel maakt de Stichting nauwelijks onkosten. Zo stelt de architect belangeloos zijn tekeningen voor het toekomstige radiopand in de Blijhamsterstraat ter beschikking. Voor het pand zelf hoeft voorlopig geen huur worden betaald, en voor de voorbereidingen van programma's kan de Stichting gratis gebruik maken van de MP-studio in Blijham. „Iedereen doet mee om een lokale radio van de grond te tillen”, aldus Klijnstra.
 
Nu het gemeentebestuur akkoord gegaan is, heeft radio Winschoten inmiddels een zendmachtiging aangevraagd. Binnenkort wil zij een programmaraad samenstellen. Dat is één van de voorwaarden voor een machtiging. De lokale radio-omroep wil zich richten op 65.000 mensen binnen een straal van 10 kilometer vanaf het zendpunt. Bovendien heeft Klijnstra een toezegging van gedeputeerde G. Beukema die zich in Den Haag sterk wil maken voor de nominatie proefstation voor een etherradio. Voorzitter Klijnstra hoopt dat dit de nodige extra subsidies in het laatje brengt. 
Laatst aangepast op dinsdag, 14 september 2010 20:28
 
Juli 1985

Maandag 1 juli 1985
 
VERVOLG NOG NIET BEKEND DOOR GELDGEBREK
 
Oude stoomgemaal na 14 jaar weer actief

Het bijna 90 jaar oude stoomgemaal bij het oude Beertsterdiep in Winschoten is na 14 jaar weer in gebruik. Na twee jaar van voorbereiding slaagden de bestuursleden van de stichting Tot Behoud van de Groninger Stoomwerktuigen erin het gemaal aan de loop te brengen. Het was gisteren voorlopig de enige keer, want geldgebrek noopt de stichting tot een pas op de plaats. „Mogelijk dat we het gemaal tijdens bepaalde activiteiten laten draaien, maar dat moeten we nog bekijken”, zegt voorzitter Marten van der Laan.
 
 
Dinsdag 2 juli 1985
 
EERST GEDEGEN PLAN DE CAMPAGNE
 
EZ terughoudend met steun Noord-Ned

Het ministerie van economische zaken staat niet te springen om de Winschoter machinefabriek Noord-Ned opnieuw financieel te steunen. Volgens een woordvoerder van het ministerie wil men in Den Haag eerst de situatie nog even (volgens doorgaans goedingelichte bronnen een aantal maanden) aanzien. NoordNed zal om steun te verkrijgen op z'n minst met een gedegen plan de campagne moeten komen.
In het spoor van EZ neemt de NOM (Noordelijke Ontwikkelings Maatschappij) ook nog een afwachtende houding aan. Noord-Ned gaf eind mei te kennen op financiële steun te rekenen om in de toekomst gezond te kunnen draaien. Het is aannemelijk dat, wanneer financiële steun helemaal zou uitblijven, dit gepaard zal gaan met verdere ontslagen.
De Winschoter machinefabriek is momenteel bezig een kleine dependance op te zetten in het Drentse Veenoord. Dit om de in het nabijgelegen Schoonebeek werkzame NAM tegemoet te komen. NoordNed verricht draadsnij-werkzaamheden voor de Nederlandse Aardoliemaatschappij. In de dependance zou werk zijn voor twee mensen. Deze worden geselecteerd uit de 28 werknemers, die onlangs een ontslagbrief in de bus kregen.


Donderdag 4 juli 1985
 
LAATSTE HINDERNIS ONTMANTELING
 
Lagere banen Okto personeel

De veertien overgebleven personeelsleden van de Winschoter kartonfabriek Okto zijn allen verzekerd van een andere baan. De concerns KNP en Bührmann-Tetterode hebben de werknemers een nieuwe, zij het lagere, functie in de noordelijke kartonindustrie aangeboden. Tussen de vakorganisaties en de ondernemingen is ook overeenstemming bereikt over de rest van de sociale regelingen voor het personeel.
Met het akkoord over de sociale regelingen is de laatste hindernis voor de definitieve ontmanteling van de kartonfabriek genomen. De eigenaar van Okto, de overheid, de koper van de machine, de Papierfabriek Roermond, en KNP en Bührmann-Tetterode zijn het inmiddels ook eens geworden over alle details van verkoop van de Okto-machine.
 
 
Vrijdag 5 juli 1985
 
AANVAL OP PARTICULIERE BEZORGDIENSTEN
 
Winschoter postkantoor wordt maandag heropend

Het postkantoor in Winschoten zal komende maandag weer haar deuren openen. De bijna vijf maanden durende verbouwing van het historische pand aan de Poststraat kostte driekwart miljoen gulden. De noodketen, die vanaf de tweede week van februari als onderkomen dienden, kunnen door het personeel verlaten worden. Gistermiddag opende burgemeester Ties Koek van Winschoten het verbouwde pand door de eerste faxpost vanuit Winschoten te verzenden. De verzonden boodschap bestond slechts uit één woord: Geopend!, met daarboven een tekening van het postkantoor.
 
Eén van de sprekers tijdens de openingsplechtigheid was de heer Telkamp, de bewoner van een huis tegenover het postkantoor. Hij sprak namens de bewoners van het zuid gedeelte van de Burg. Venemastraat. Dezen willen dat de parkeerplaats naast de hoofdingang van het postkantoor wordt opgeknapt, dat wil zeggen van groen voorzien wordt.
,,U kent het spreekwoord: Eén spiering uitgooien om een makreel te vangen", sprak de heer Telkamp tot directeur J.L. Hoving van de Winschoter posterijen. En vervolgens overhandigde hij de directeur een snoer dat, opgewonden, leidde naar een bloemstuk, als symbool voor de groene aankleding van het terreintje. De heer Hoving zei er van verzekerd te zijn dat aan de wensen van de bewoners tegemoet zal worden gekomen. De dienst esthetische vormgeving van de PTT zal zich binnenkort op het vraagstuk werpen.
 
Een andere spreker, waarnemend directeur T.T. van Zanden van het postdistrict Groningen, maakte van de gelegenheid gebruik om een aanval te lanceren richting de twee particuliere bezorgdiensten, die Winschoten rijk is. „Een twijfelachtig voorrecht”, noemde hij de diensten. Om vervolgens te melden dat de PTT de strijd zal aangaan met haar sterkste wapen, zijnde kwaliteit. ,,Het is vreemd dat de garagebedrijven in Winschoten gebruik maken van de diensten van een particuliere organisatie", zei de heer Van Zanden, „terwijl hun overkoepelende organisatie „de Bovag” eigenlijk wel zou willen, dat de overheid paal en perk stelt aan de beunhazerij op hun werkterrein".
De „openings"-brief van burgemeester Koek was de eerste post, die vanuit Winschoten per fax naar elders wordt verzonden. De fax is een noviteit in de postkantoren, waarmee boodschappen supersnel kunnen worden verzonden. Feitelijk is het apparaat, waarvan er twee in Winschoten staan, een telex. De brief wordt door de fax gelezen, vervolgens via de telefoonlijn naar elders doorgebriefd, en daar weer afgedrukt.
 

Zaterdag 6 juli 1985
 
ONDERKOMEN EN STICKERS
 
Radio Winschoten stapje dichterbij

De lokale omroep Radio Winschoten lijkt een stapje dichterbij te komen. Een groepje enthousiastelingen is bezig met het oprichten van een stichting, die de belangen van de lokale omroep moet behartigen. Een eigen onderkomen heeft Radio Winschoten ook al: boven café 't Carillon aan het Marktplein naast Night Fever.
 
Dit is het resultaat van het tweemanschap, dat initiatiefnemer Wiebe Klijnstra heeft gevormd met d.j. en discotheekeigenaar Gerrie de Vrieze. De ruimte boven het café werd tot vorig jaar gebruikt voor de rijexamens. Het beschikt over een eigen ingang vanaf de Blijhamsterstraat. Daarboven is nog een zolderverdieping. Klijnstra is erg blij met het onderkomen vanwege de centrale ligging in Winschoten. „We zijn nu nog op zoek naar een architect die er lol in heeft te helpen inventariseren wat er nodig is om de twee etages als studio en dergelijke in te richten”.
 
De groep rondom Klijnstra en De Vrieze bestaat uit tien mensen met ervaring op het gebied van radio, muziek of techniek. Daarbij zijn er vier, die nu bij ziekenomroep Radio Viviana van het Sint Lucas ziekenhuis werken. Klijnstra stapte onlangs op als voorzitter van Viviana, omdat de meerderheid van de leden niet wilde meewerken aan het gezamenlijk bouwen aan een lokale omroep. Hij besloot toen alleen verder te gaan met het verwezenlijken van zijn ideaal. Overigens bestaat er geen rancune over en weer. De vier hebben de ziekenomroep laten weten dat ze in de werkgroep van Radio Winschoten zitten en blijven meedraaien bij Viviana.
 
Klijnstra en De Vrieze hebben een brief geschreven aan burgemeester en wethouders. Ze willen het standpunt van B en W over een lokale omroep weten. Ze vragen ook om een intentieverklaring van de gemeente, waarin wordt vastgelegd dat de op te richten stichting de Winschoter belangen op het gebied van etherradio zal coördineren. Verder hebben ze een verzoek ingediend voor een startsubsidie voor de stichting.
 
Het duo is nu bezig met een „aanvalsplan” om Winschoten rijp te maken voor lokale radio. Er zijn al contacten gelegd met het ministerie van WVC, de PTT en de overkoepelende organisatie van lokale omroepen. Dankzij sponsoring zijn er 10.000 stickers gedrukt met als symbool een vogel. „Die vliegt vanuit het zwarte niets de lucht in. Dat vonden we wel passend”, aldus Klijnstra. De stickers worden verspreid in de Braderienacht.
 
Het Winschoter Stadsjournaal, dat videofilms maakt, is ook bij de oprichtingsplannen betrokken. Misschien dat in de toekomst ook lokale televisie tot de mogelijkheden behoort, en dan is het handig daar nu alvast op in te spelen, zo menen zowel Radio Winschoten als het Stadsjournaal. Naast de stickers wordt er nog een etalagekast aan de Torenstraat, aan de achterzijde van Night Fever, ingericht met reclame voor de lokale radio.
 
  
Woensdag 10 juli 1985
 
KRITIEK OP OPSTELLING KRAMEN
 
Drukte en wrevel bij start van de Braderie

De start van de Winschoter Braderieweek ging gisteren gepaard met grote drukte, maar ook met wat incidenten. Zo viel het officiële startsein letterlijk in het water: het vliegtuig dat om twee uur 's middags waardebonnen boven het centrum zou rondstrooien kon door de regen pas om half vier opstijgen. Van diverse zijden kwam een regen van klachten over de opstelling van de kraampjes in de winkelstraten.
Er heerste verwondering over het vrij grote aantal Duitse eet- en drinktentjes dat in het hart van de stad kwam te staan. De middenstanders waren op de hoogte van het Duitse trefpunt dat tijdens de Braderienacht op het Israëlplein wordt ingericht. Maar ze wisten niet dat er in de Braderieweek ook Duitse stands in de winkelstraten zouden komen. Daarnaast is er geklaagd over het feit dat de meeste tentjes en wagens (Duitse en Nederlandse) dicht opeen staan op een betrekkelijk klein deel van het centrum rond de voorste stukken van Torenstraat en Langestraat. Terwijl het daar voor het winkelend publiek soms dringen is in een smalle doorgang, staan elders zoals in de Moushörn vrijwel alleen de eigen stands van winkels op straat.
 
 
Vrijdag 12 juli 1985
 
Rel Braderienacht net op tijd bezworen

Een conflict dat de voortgang van de Braderienacht dreigde te verstoren is gisteravond nog net op tijd bezworen. Tussen de gemeente en de Braderienacht-commissie ontstond verschil van mening over de betaling van ruim 19.000 gulden. Per brief eiste de gemeente dat dit bedrag uiterlijk gisteren zou worden voldaan. Anders zou de gemeente wellicht haar werkzaamheden ten behoeve van de braderienacht staken. In een spoedvergadering gisteravond tussen gemeente en commissie werden de rimpels weer glad gestreken.
 
De controverse ging over het tijdstip van betaling. Volgens de gemeente was vorige maand afgesproken dat het geld vóór de Braderienacht zou worden overgemaakt, de commissie bestreed dat echter. Als compromis werd gisteravond besloten dat het geld na de Nacht, maar nog wel deze maand wordt betaald. Burgemeester Ties Koek: „We weten heel zeker dat de overeenkomst was: vooraf betalen. Maar laten we het nu maar op een misverstand houden. Je moet een beetje pragmatisch blijven. Ik wil ontspannen de Braderienacht vieren”.
 

Zaterdag 13 juli 1985
 
Weer bomvolle Braderienacht

De tweede Braderienacht heeft alweer voor een bomvol Winschoten gezorgd. De politie moest vannacht constateren dat het, los van alle gezang en geschreeuw op straat, „verbazingwekkend rustig” was. Zelfs het omstreden concert van Normaal leidde niet tot ongeregeldheden.
Aan het begin van de avond kwam de trek naar Winschoten wat later op gang dan in 1984. Bovendien hadden tal van evenementen te kampen met vertraging. Maar zo tussen negen en tien uur 's avonds stroomde de stad van alle kanten vol. Terrasjes, kroegen, bioscopen, marktkramen en de stalletjes voor de winkels werden goed bezocht. In de winkels was het wat rustiger. De meeste middenstanders wachtten echter tot na middernacht voordat ze de deur op de knip deden. Tegen twee uur was de meerderheid gesloten.
 
 
Dinsdag 16 juli 1985
 
IRRITATIES MET GEMEENTE UITPRATEN
 
Middenstand wil schoon schip maken

Het bestuur van Handel en Nijverheid wil schoon schip maken. Per brief zijn burgemeester en wethouders uitgenodigd voor een gesprek om de irritaties van de afgelopen tijd uit te praten. Volgens de middenstandsvereniging is het noodzakelijk dat de fractievoorzitters uit de gemeenteraad dat gesprek bijwonen.
Normaal zijn bij het overleg met de gemeente alleen B en W betrokken. Daarnaast stelt H&N voor een commissie voor middenstandszaken in het leven te roepen. Daarin zouden raadsleden en vertegenwoordigers van de middenstand zitting moeten nemen.
De ergernissen tussen gemeente en middenstand zijn dit jaar hoog opgelopen. Handel en Nijverheid ging in beroep tegen de komst van extra winkelruimte aan de Venne naast De Raad. Daardoor kwam volgens de gemeente ook de bouw van 73 woningen naast de winkels in gevaar. De vlam sloeg in de pan, toen wethouder Henk Stunt op de 1 mei viering van de PvdA de Winschoter middenstand een bekrompen mentaliteit verweet.
 
 
Zaterdag 20 juli 1985
 
RAAD VAN STATE: H&N NIET ONTVANKELIJK
 
Bouw winkels aan Venne mag

De bouw van 1200 vierkante meter winkels en 75 woningen aan de Venne naast De Raad kan doorgaan. Handel en Nijverheid had bezwaar aangetekend tegen de komst van extra winkels en bij de Raad van State om schorsing van de bouwvergunning gevraagd. Mr. P.J.G. Kapteyn, voorzitter van de Raad van State, heeft dat verzoek afgewezen. H&N is niet-ontvankelijk verklaard.
Wethouder H. Stuut toonde zich ingenomen met de uitspraak. Al kwam die niet onverwacht. Stuut heeft al eerder te kennen gegeven een voor de gemeente gunstige beslissing te verwachten. Dat leidde hij af uit het feit dat de Raad van State het niet nodig achtte de betrokken partijen te horen en schriftelijke toelichtingen voldoende vond om tot een uitspraak te komen. Meteen na de bouwvak wordt begonnen met de bouwwerkzaamheden.
 
 
Dinsdag 23 juli 1985
 
ONDERZOEK GELUIDSHINDER KOST VEEL TIJD
 
Jaar uitstel van woningbouw Garst

De bouw van 51 koopwoningen aan de Garst in Winschoten is een jaar opgeschoven. De gemeente kon de planologische voorzieningen niet voor 1 juli rond krijgen. Gemeenten moeten voor die datum hun bouwprojecten kant en klaar bij de provincie hebben ingeleverd. In plaats van het project aan de Garst zal nu een veertigtal huizen verrijzen in plan Acacialaan-Noord.
Het bouwfonds Langewold bv uit Zuidhorn presenteerde in februari van dit jaar het bouwplan voor de Garst. De woningen zijn gepland op de voormalige terreinen van de matrassenfabriek Dröge en kartonnagefabriek Loman-Huizing. Het gaat om 37 appartementen en 14 premiewoningen. Volgens wethouder Henk Stuut (PvdA) en directeur Doede Cruiming van Langewold is in goed overleg besloten het plan een jaar uit te stellen. Cruiming verwacht nu in maart 1986 met de bouw te kunnen beginnen.
 

Dinsdag 30 juli 1985
 
PCB TEGEN HERBOUW BOERENBEDRIJF
 
Aanleg van oostelijke rondweg vertraagd

De aanleg van de oostelijke rondweg bij Winschoten loopt vertraging op. De werkzaamheden aan de aftakking naar de Blijhamsterweg worden opgehouden omdat een hoerenbehuizing middenin het traject niet kan worden afgebroken. De oorzaak daarvan ligt bij de Provinciale Commissie Bestemmingsplannen PCB die de bewoner geen bouwvergunning wil verlenen voor een nieuw onderkomen vlakbij de bestaande locatie. De provincie snijdt zich met die houding zelf in de vingers omdat zij de instantie is die de weg aanlegt. 
Laatst aangepast op dinsdag, 14 september 2010 20:27
 
Juni 1985
 
Dinsdag 4 juni 1985
 
Vier exposities in Renselheerdt geopend
 
Bewoners van bejaardenverzorgingstehuizen doen er goed aan creatief bezig te zijn. Dat is niet alleen zinvol als vrijetijdsbesteding maar vooral ook voor het leggen van sociale contacten. Dat stelde de Winschoter kunstcriticus Jon, Poppen gisteren tijdens de door hem verrichte opening van een viertal exposities in het verzorgingstehuis De Renselheerdt in Winschoten.
Poppen deed een oproep aan de bewoners zich door de tentoonstellingen te laten inspireren. De bezoekers adviseerde hij de interesse niet alleen te beperken tot het geëxposeerde maar ook eens een praatje te maken met de bewoners. „Kijk hier en daar ook eens bescheiden naar binnen”, suggereerde Poppen.
Op de expositie zijn werken te zien van mevrouw A. Grezel, mevrouw D. Hendriks, mevrouw M. Aantjes en van het Apeldoornse glasmozaïek atelier T.I.M. Grezel en Hendriks tonen onder meer schilderijen. Het werk van mevrouw Aantjes bestaat voornamelijk uit poppen en zijden bloemen. Veel van het geëxposeerde heeft betrekking op het leven in een bejaardentehuis. De tentoonstelling staat in het teken van de feestelijke openingsweek van De Renselheerdt. De officiële opening wordt morgen verricht.
 
 
Woensdag 5 juni 1985
 
GEEN GEBIEDSUITBREIDING
 
GS: definitief nee tegen Winschoten

Gedeputeerde staten van de provincie Groningen hebben gistermiddag een definitief nee laten horen tegen gebiedsuitbreiding van Winschoten bij de gemeentelijke herindeling. Nadat een dag eerder de hoorzitting van de Statencommissie over de herindeling was geweest, vergaderden de voltallige colleges van GS en van burgemeester en wethouders van Winschoten in Groningen opnieuw over de herindeling. Voor Winschoten, zoals later bleek, zonder resultaat.
 
Commissaris der koningin H.J.L. Vonhoff verklaarde 's middags dat bij het gesprek geen nieuwe argumenten naar voren zijn gebracht, die volgens GS de wenselijkheid aantonen van uitbreiding van Winschoten. Een maand geleden vonden GS nog dat enige grenscorrecties voor Winschoten bij de herindeling nodig waren, maar kortgeleden kwamen ze daar helemaal op terug. Dit besluit, en vooral de wijze waarop dat tot stand kwam (zonder zoals afgesproken de brief met argumenten van Winschoten af te wachten), vormde voor de Winschoter gemeenteraad vorige week de aanleiding het werk op te schorten.
Vonhoff wilde geen commentaar geven op de staking van de raadsleden: „Volwassen mensen moeten zelf weten hoe ze hun gedrag bepalen”. Burgemeester T.J. Koek toonde zich enigszins verrast door de snelle beslissing van GS na het gesprek 's morgens: „We zijn uit elkaar gegaan zonder conclusies. Na een gesprek van vijf kwartier verwacht je dat er in GS tenminste nog een serieuze na discussie plaatsheeft. Maar wij volharden”.
 
B en W hebben tijdens het gesprek nogmaals gepleit voor uitbreiding van Winschoten met (tenminste) de dorpen Heiligerlee, Westerlee en Blijham. Koek: „Volgens ons volkshuis-vestingplan hebben we nog maar tien jaar de ruimte, dan zitten we vast”. De burgemeester meent dat B en W „alles hebben gedaan wat we konden. Het woord is nu aan Provinciale Staten. Eerst de commissie op 12 juni en dan de Statenvergadering op 26 juni. Het is nu voor ons afwachten. En dan kunnen we altijd nog via de landelijke politieke circuits tot interventie komen. Misschien dat de toekomst van Oost-Groningen het best is verzekerd met de vorming van drie grote gemeenten rond Stadskanaal, Veendam en Winschoten. Maar dan moet dat toch wel gauw beginnen te dagen in Groningen”.
 
 
Zaterdag 8 juni 1985
 
Viviana: geen lokale radio

De ziekenomroep Radio Viviana van het Winschoter Sint Lucasziekenhuis moet niet worden uitgebouwd tot een lokale radio-omroep. Dat heeft een ruime meerderheid van de leden van Viviana besloten. Voor voorzitter Wiebe Klijnstra was dit aanleiding zijn functie onmiddellijk neer te leggen. Klijnstra wilde, gesteund door de overige bestuursleden op één na, Viviana
omzetten in een omroep voor heel Winschoten en omgeving. Daarnaast struikelde Klijnstra in de ledenvergadering ook over zijn voorstel een sponsor te vinden voor de aanschaf van een nieuwe reportagewagen. De meeste leden wilden geen commercie in huis halen.
,,De ziekenomroep moet nu inspelen op de toekomst. Anders missen zowel Viviana als Winschoten de boot. Ik respecteer uiteraard de stemming, maar door dit besluit zie ik al mijn idealen afgesneden", aldus het commentaar van Klijnstra. Hij is vanaf het begin betrokken bij Viviana.
Naast zijn bestuursfunctie verzorgt hij nu de actualiteiten. Hij wil blijven tot de viering van het 12 1/2-jarig jubileum in september achter de rug is, maar zal zich dan waarschijnlijk helemaal terugtrekken. Hij blijft wel actief hij het Winschoter Stadsjournaal. Ook wil hij proberen met andere enthousiastelingen („ik ken er genoeg") alsnog een lokale Winschoter omroep van de grond te krijgen.
 
„De taak van Viviana valt binnen een paar jaar voor een groot deel weg. Als straks de nieuwbouw van het ziekenhuis klaar is, komt er bij elk bed een tv-aansluiting. Het is doodzonde als de jarenlange ervaring en deskundigheid in het maken van regionaal gerichte programma's merendeels ongebruikt blijft. In Veendam geven ze duidelijk te kennen klaar te zijn voor lokale omroep, als het zover is. Daarom is het zinnig ook in Winschoten nu de zaken op een rijtje te zetten. Straks komt Winschoten niet aan de bak, omdat Veendam ons vóór is geweest", meent Klijnstra.
De meerderheid van de leden zag echter niets in zijn plannen, en met hen Harry Nieboer, die als enig bestuurslid tegenstemde. Nieboer is al sinds twee jaar voor de start betrokken bij Viviana. Vanwege het commerciële element zit Klijnstra’s idee een sponsor aan te trekken hem hoog: „Onze onafhankelijkheid als vrijwilligersorganisatie loopt gevaar. Een sponsor kan voor donateurs -we hebben er zo'n 250- aanleiding zijn af te haken”.
 
Ook meent Nieboer dat de ziekenomroep niet moet worden opgeofferd aan een lokale omroep. „Laat eerst duidelijk vaststellen of Winschoten wel lokale omroep krijgt. En dan nog vind ik dat je daarvoor Viviana niet moet opheffen. We hebben nog zoveel andere dingen te doen dan ons bezighouden met. lokale omroep. Je kunt altijd gaan samenwerken als het ooit zover komt”, aldus Nieboer.
 
 
Zaterdag 15 juni 1985
 

Algemeen directeur W. Weishaupt van het PWH verft een stukje muur.
AOG-directeur H. Weering houdt het verfblik vast.
 
 
OFFICIËLE OPENING UITBREIDING
 
„AOG van hel in hemel”
 
„Het Provinciaal Werkvoorzieningsschap voor Hoofdarbeiders in Groningen heeft een evenwicht bereikt tussen economisch functioneren en sociaal functioneren. Wil dat zo blijven, dan moet het Rijk niet zo moeilijk doen door alles tot in detail te willen regelen. Ook moeten de gemeenten doorgaan met werk gunnen aan het PWH. Daarmee voorkomen ze dat ze later moeten meebetalen aan verliezen, iets wat ze nu niet hoeven”.
 
Dit zei GH. van Bremen, vice-voorzitter van het PWH, gisteren bij de officiële opening van de uitbreiding en verbouw van het AOG aan de Garst in Winschoten. Het dministratiekantoor Oost-Groningen is één van de drie vestigingen van het PWH in de provincie. Van Bremen ging ook in op de verwijten van concurrentievervalsing, die vanuit het „gewone” bedrijfsleven naar het werkvoorzieningsschap worden gemaakt. „De wet geeft uitdrukkelijk aan dat wij binnen de markt moeten opereren. Dat be-tekent dat we een stukje markt mogen hebben, op basis van gezonde concurrentie”.
 
Algemeen directeur W. Weishaupt van het PWH verrichtte de opening door eerst een laatste stukje buitenmuur wit te verven, vervolgens een Nederlandse driekleur voor de deur weg te schuiven en tenslotte het lint door te knippen waaraan een fotocollage van alle vroegere vestigingen van het AOG was opgehangen.
Weishaupt werd in 1968 de eerste directeur van AOG. Hij schilderde de tocht langs benarde onderkomens: aan de Venne, op de eerste etage van de Harmonie (zwaar invalide medewerkers moesten de trap worden opgedragen), in de vroegere strokartonfabriek Reiderland. Toen eindelijk de nieuwbouw aan de Garst, die gereed kwam nadat Weishaupt vertrok. Het was een door het Rijk danig uitgekleed plan, en het gebouw bleek dan ook alras te klein. Na jarenlange touwtrekkerij met allerlei instanties kwam de huidige uitbreiding tot stand. Weishaupt: „Van de hel in de hemel”.
 
Mevrouw J. Kliphuis memoreerde namens het personeel de verdiensten van AOG als modern administratiekantoor met tevens de laatste technologische snufjes op grafisch gebied. Ze sprak over de bezuinigingen waaronder ook de WSW-werknemers te lijden hebben. „Onder het motto ,mingroei' worden ons inkrimpingen verkocht”, al-dus mevrouw Kliphuis. „Er wordt wel eens geopperd dat AOG-werknemers de dwarsliggers binnen het provinciaal werkvoorzieningsschap zijn. Maar een bekend gezegde leert ons: Als de dwarsliggers niet dwars lagen, zou de trein ontsporen”.
 
 
Donderdag 20 juni 1985
 
10 jaar Hema in Winschoten
 
Deze week is het precies 10 jaar geleden dat er in Winschoten een vestiging van de Hema kwam. „De Hema is niet meer weg te denken uit Winschoten”, zegt de heer R. A. Hensen. „De vestiging heeft hier een belangrijke plaats ingenomen. In het begin stond men een beetje huiverig tegenover de komst van zo'n grote zaak. Men was bang voor concurrentie. Maar nu is wel gebleken dat grote winkels als de Hema alleen maar zuigkracht hebben. Daar is iedereen nu ook wel van overtuigd.”
De Hema laat deze week de klanten meedelen in de feestvreugde om het jubileum. Voor de kinderen is er een verrassing in de vorm van een ballon. En er zijn deze week extra voordelige aanbiedingen.
 
 
Zaterdag 22 juni 1985
 
Hoogste punt nieuwe drukhal
 
Het hoogste punt van de nieuwe drukhal, waar straks ook Deze Krant zal worden vervaardigd, is bereikt. Gisteren ging de vlag in top op een hoogte van een kleine 15 meter. Het metalen skelet aan de Liefkensstraat in Winschoten wordt nu dichtgemaakt, deels met metselwerk, voor de rest met grote kant en klare platen.
 
Het hoogste punt werd gehaald ruim twee maanden nadat officieel de eerste paal werd geslagen. Volgens directeur A.A. Dekker van uitgeverij J.D. van der Veen bv ligt de bouw nagenoeg op schema. Op 1 oktober moet de drukhal gereed zijn om de nieuwe drukpers te kunnen herbergen. Daarop zullen niet alleen de dagbladen en huis-aan-huis bladen van Van der Veen, maar ook van de Drents-Groningse Pers in Emmen en opdrachten van derden worden gedrukt.
 
Het bereiken van het hoogste punt werd in kleine kring gevierd. Voor de werkers was er een envelop en het traditionele flesje drank.
 
 
Woensdag 26 juni 1985
 
„Piepe”

d'Olle Witte gaat in rook op. Een schrikbeeld voor Winschoters die aan hun toren in de Torenstraat zijn verknocht. Gelukkig is het een brand van zeer bescheiden afmetingen. Winkelier Harry van der Most heeft in een beperkte, éénmalige oplage van honderd exemplaren pijpen met daarop de afbeelding van de toren laten vervaardigen. Hij kwam op dat idee doordat Winschoters, die op bezoek gingen bij geëmigreerde familieleden in Canada, eens een anders dan anders aandenken wilden meenemen. De Winschoter „piepe” schijnt goed te trekken, maar is zelf nog niet zo in trek. De afgelopen week heeft Van der Most zes stuks verkocht. Hij verwacht ze wel allemaal kwijt te raken.
 
 
 

Donderdag 27 juni 1985
 
OUDSTE FAMILIEZAAK WINSCHOTEN
 
Winkel Groeneveld stopt na 133 jaar

Het oudste familiebedrijf van Winschoten geeft er vanaf morgen de brui aan: dan start de opheffingsuitverkoop van de winkel in luxe en huishoudelijke artikelen van Groeneveld op de hoek van de Langestraat en het Schönfeldplein (tegenover de Hema). Na 133 jaar op dezelfde plek stopt de winkel van Groeneveld definitief per 1 september.
 
,.lk heb er veertig jaar in de zaak opzitten, ik ben nu nog goed gezond, ik heb m'n bezigheden én ik ben een dolle liefhebber van rentenieren", zo rechtvaardigt zestigplusser G.J. Groeneveld vrolijk zijn besluit. Het pand blijft wel zijn eigendom. Vanaf 1 september verhuurt hij het aan A. Kliphuis, de zoon van de dit voorjaar overleden eigenaar van het vroegere warenhuis Biko aan de Engelstilstraat. Kliphuis, die nu een Marskramer-winkel in Harderwijk drijft, keert terug naar zijn geboortestad. Hij wil een soortgelijke winkel opzetten in het pand van Groeneveld.
 
Kliphuis had al jarenlang een levendige belangstelling voor het pand, zo vertelt Groeneveld. En de aanhouder won: ,,Zowel hij als ik hebben onze zin gekregen", zegt Groeneveld. Zijn zoon, die net zijn landmeters-diploma heeft gehaald, voelt niets voor de winkel. G.J. Groeneveld is een rechtstreekse afstammeling, de achterkleinzoon, van Evert Geert Groeneveld die in 1852 een winkel in ijzerwaren en gemengde artikelen startte op de hoek van de Langestraat. Allengs verlegde het assortiment zich meer naar huishoudelijke waren. „Dit is een enorm gunstige plek. Daaraan heb ik het ook te danken dat ik nu kan ophouden”, aldus Groeneveld.
 
 
Vrijdag 28 juni 1985
 
Braderienacht kost één ton
 
De financiële opzet van de Braderienacht Winschoten is rond. De totale kosten bedragen zo'n 100.000 gulden, aldus stichtingsvoorzitter J. Flokstra. Er is 62.000 binnengehaald aan bijdragen van winkels en bedrijven. Penningmeester F. Teuben is de afgelopen weken ijverig bij alle zaken en veel particulieren langs geweest voor financiële ondersteuning van het evenement. De winkels in het centrum hebbes zo'n 20.000 gulden bijgedragen. Daarnaast is er een garantiefonds van zo'n 15.000 gulden gecreëerd.
 
De rest van de kosten moet worden bestreden uit een grote verloting met prijzen als een auto, een motorfiets en surfplank. De commissie, die de Braderienacht organiseert, heeft zich inmiddels omgezet in een stichting. Vorig jaar waren er wat perikelen omdat de commissieleden toen nog persoonlijk aansprakelijk waren voor het tekort. Maar dat is inmiddels alweer gedekt.
 
 
Zaterdag 29 juni 1985
 
VEEL KLEINE ONGELUKKEN
 
Verkeerschaos op Winschoter Venne

In de Winschoter binnenstad heerst, als gevolg van de reconstructiewerkzaamheden, met grote regelmaat een grote verkeerschaos. Op de vrijdag(koop)avond, op zaterdag en in het spitsuur op de normale werkdagen, is het vaak ondoenlijk een ononderbroken ritje over de Venne te maken. Deels heeft dat natuurlijk te maken met de werkzaamheden, die nog in gang zijn. Maar daarnaast zijn ook de insteek-parkeervakken op de Venne een voortdurende hinderpost. En dat terwijl de gemeente toch al slechte ervaringen had opgedaan met de insteekparkeerplaatsen op het Schönfeldplein.
Maar die insteekparkeerplaatsen heeft Winschoten dan ook niet gewild. „Die parkeerplaatsen leggen we niet aan, omdat we het zo leuk vinden”, legt chef stadsontwikkeling F. Kruisinga uit. ,,Maar we moeten het van het ministerie van Verkeer en Waterstaat. Als het aan het gemeentebestuur van Winschoten gelegen had, dan hadden we alleen schuin- en langsparkeerplaatsen aangelegd. Maar dan zouden we de subsidie van twee ministeries, verkeer en waterstaat en economische zaken, zijn misgelopen". En dat wil het gemeentebestuur van Winschoten volgens Kruisinga niet riskeren.
Laatst aangepast op dinsdag, 14 september 2010 20:26
 
Mei 1985
 
Zaterdag 4 mei 1985
 
Winschoter toren attractie rijker
 
Winschoten is vanaf morgen een attractie rijker: de toren aan de Torenstraat heeft van binnen een complete facelift ondergaan. In het kader van de viering van de bevrijding opent gedeputeerde Gerard Beukema morgen een speciale expositie in de toren.
 
De expositie bestaat uit tien grote panelen, waarop met illustraties en teksten (in drie talen) de historie van Winschoten, van de toren en van de oorlogsjaren wordt verteld. De hele komende week zal de tentoonstelling in de toren zijn te bezichtigen. Ook daarna blijft de expositie in de toren ondergebracht.
 
Er is nog veel meer te zien in de toren. Op de eerste verdieping huist een antieke brandweerspuit, met nog meer brandweerspulletjes van vroeger. Op een hogere etage is de toren in miniatuur, vervaardigd door de Winschoter A. Bakker, nog eens van dichtbij te bekijken. Wie het graag groot ziet, krijgt vanaf de trans alle gelegenheid. Er staat een verrekijker. Aan alle vier de zijden zijn met behulp van fotopanelen de belangrijkste aandachttrekkers in het stadsbeeld aangeduid. Gemeentevoorlichter Gerben van der Meulen wil ook nog Winschotens beschermheilige Sint Vitus een plaatsje geven in de toren, en de gevangeniscellen „net echt” aankleden.
 
Ter gelegenheid van de bevrijding geeft de PTT een speciale serie zegels uit, die overal vanaf 6 mei verkrijgbaar zijn. Alleen in Winschoten niet: die krijgt de landelijke primeur van de zegels met een poststempel van zondag 5 mei. De zegels zijn geplakt op een fraaie nieuwe kaart van de Winschoter toren met daarbij nog een stadsstempel van Winschoten. De kaarten met de bevrijdingszegels zijn in een beperkte oplage van 600 exemplaren verkrijgbaar hij de balie onderin de toren.
 

Maandag 6 mei 1985
 
Klokluiden en handkussen

Een gedeputeerde en een burgemeester bungelend onderaan een klokkentouw, en de verrukking van Winschoter dames over de scheutig handkussen uitdelende Poolse bevrijders. Twee vrolijke momenten van de Winschoter bevrijdingsfeesten. De viering van 5 mei speelde zich in Winschotens overigens voornamelijk af in een besloten kring van genodigden. Wel was er 's morgens een korte muzikale show van Nieuw Leven op het Israëlplein na een toespraak van burgemeester Ties Koek, en konden belangstellenden 's middags de permanente expositie en de nieuwe inrichting van de toren bezichtigen.
 
Na de al zeer geanimeerde ontvangst op het stadhuis van de oud-soldaten uit Polen en hun gastgezinnen, bereikte de stemming een hoogtepunt tijdens de langdurige lunch in De Drie Zuilen. De overdadig uitgedoste Canadese zangeres Gillian Campbell bracht de stemming er flink in met haar liedjes uit de oude Engelse doos. De aanwezigen waardeerden het ten zeerste dat zij het publiek zo hij haar optreden betrok.
De ontmoeting van de drie uit Polen overgevlogen bevrijders en de in Nederland achtergebleven Polen betekende in een aantal gevallen een verrassend weerzien na veertig jaar met oude strijdmakkers. Bij het afscheid (de „Poolse” Polen blijven nog een paar dagen in Winschoten) speelden zich emotionele taferelen af.

 
Gedeputeerde Beukema, burgemeester Koek en voorlichter Van der Meulen
trekken uit alle macht aan de klok in de toren.
 

Dinsdag 7 mei 1985
 
Bode
 
Door het luiden van een bel is gisteren de tentoonstelling „Mit bode mit” in het voormalige Bovenpand aan de Langestraat geopend. Die handeling werd verricht door de laatste boderijder die Winschoten heeft gekend, de heer M. (,,Mans") Tammes. Op de tentoonstelling zijn allerhande foto's en voorwerpen te zien uit de tijd dat in de regio nog zo'n 170 mensen hun brood verdienden als boderijder. De expositie is opgezet door de St. Oud-Winschoten in samenwerking met het Veenkoloniaal Museum in Veendam.
 

Woensdag 8 mei 1985
 
SCHOP NA HALF JAAR UITSTEL GROND IN
 
Bouw Oldambtster Stee start definitief

De bouw van het Oldambtster Stee op het Winschoter Marktplein gaat deze week na een uitstel van een half jaar definitief van start. Vandaag brengt het kadaster de ligging van het appartementen/kantorencomplex in kaart. Vermoedelijk aan het eind van de. week gaat de eerste schop de grond in. Volgens de architect, A.J. van Ringh uit Winschoten, zouden er zo'n twaalf van de in totaal veertien appartementen verkocht zijn. Over de invulling van het kantorengedeelte op de begane grond schijnt nog de nodige onzekerheid te bestaan.
 
De projektontwikkelaar C. Overduin van het Oldambtster Stee deelde vorig jaar oktober al mee dat nog die maand met de bouw een aanvang zou worden gemaakt. Volgens architect Van Ringh heeft de vertraging meerdere oorzaken. Hij spreekt tegen dat de verkoop van de appartementen stroef zou zijn verlopen waardoor er te weinig financiën waren om te kunnen beginnen. „Er spelen een heleboel dingen een rol mee”, aldus de architect.
Eén van die factoren was naar zijn mening de naderende winter. „Dat zou een voor de bouw zeer schadelijke periode zijn”. Ook moest de belegger volgens Van Ringh „nog wat zaken
afwerken”. Van Ringh zegt niet te weten dat Overduin zich uit het project zou hebben teruggetrokken, zoals sommige geruchten willen doen geloven. „Nee hoor, hij is voor mij nog altijd de man achter het geheel”.
Wel zegt Van Ringh zou Overduin getracht hebben een andere belegger voor het project te interesseren.
Het Oldambtster Stee komt op de plaats waar vroeger de Oldambtster Herberg heeft gestaan. De bouw had vorig jaar juni al van start gekund. De hotelier A.J. Ruibing stapte toen evenwel naar de Raad van State omdat hij het niet eens was met de komst van de woonflat schuin achter zijn etablissement. Ruibing had eerder van de provincie geen toestemming gekregen voor de verbouw van z'n hotel. Door het afgeven van een provinciale verklaring van geen bezwaar tegen het Oldambtster Stee was er naar Ruibings mening met twee maten gemeten. De Raad van State stelde hem echter in het ongelijk. Projectontwikkelaar Overduin was gisteren niet bereikbaar; hij is met vakantie.
 

Vrijdag 10 mei 1985
 
UITREIKING VOLKSHUISVESTINGSPLAN
 
„Oost-Groningen heeft sterk Winschoten nodig”

„Oost-Groningen heeft een groot en sterk Winschoten nodig”. Dat zei wethouder Henk Stuut gistermiddag bij de overhandiging van het eerste exemplaar van het Winschoter volkshuisvestingsplan aan gedeputeerde Roel Vos in het stadhuis in Winschoten. Stuut ging bij deze gelegenheid opnieuw in op de moeilijke situatie waarin de gemeente Winschoten zich nu en ook in de komende jaren zal bevinden. „Winschoten heeft behoefte aan meer inwoners, maar bovenal ook aan meer grond. Het is zeker dat we deze eeuw nog volledig door onze bouwgrond heen zijn”, aldus Stuut. „Zo rond het jaar 1995 zal Winschoten uit zijn jasje knappen.”
 
Volgens wethouder Stuut zou Winschoten toe moeten groeien naar een inwoneraantal van tussen de 24.000 en 40.000 mensen. „En wat mij betreft mag het dan dichter bij de 24.000 dan bij de 40.000 liggen”, aldus de wethouder. Hij haalde het in 1984 verschenen PPD-rapport aan, waarin staat dat Winschoten na de stad Groningen feitelijk de enige stad is die een echte centrumfunctie heeft. Gedeputeerde Roel Vos antwoordde dat Winschoten al blij mag zijn dat de stad het inwonertal behoudt, dat het nu bezit. Volgens hem wijzen alle tekenen erop dat er geen kans is op een vergroting van het aantal inwoners.
 
„En dat probleem geldt niet alleen voor Winschoten”, aldus de gedeputeerde. „Heel Groningen kampt met een teruglopend inwonertal. Het aantal jaarlijks vertrekkende mensen blijft vrijwel gelijk, maar daar tegenover staat dat minder mensen zich in de provincie vestigen.”
Wethouder Stuut ziet de toekomst niet zo somber in. Hij haalde een aantal in het rapport genoemde cijfers aan. „Voor de komende vijf jaar zal het inwo­nertal van Winschoten met zo'n 137 personen stijgen, aldus de wethouder. En over dezelfde pe­riode zal volgens Henk Stuut het aantal huishoudens met 450 toenemen.
 
En aangezien het huidige wo­ningtekort in Winschoten onge­veer 160 woningen bedraagt, zal de gemeente in de komende vijf jaar 750 woningen bouwen, zoals in het volkshuisvestingsplan staat. Deze zullen dan gebouwd moeten worden in het lanenge­bied en bij de Udesweg Zuid, aangezien dat de enige plaatsen zijn waarvoor Winschoten nog nieuwe bestemmingsplannen kan maken. Op een nog langere termijn, tot 1995 heeft de gemeente Winschoten behoefte aan 1250 woningen, aldus Stuut.
 
 
Woensdag 15 mei 1985
 
FLOKSTRA EN PVDA: 8 GEMEENTEN SAMENVOEGEN
 
B en W: 3 dorpen bij Winschoten

Burgemeester en wethouders vinden dat bij de herindeling Westerlee, Heiligerlee en Blijham bij Winschoten moeten komen. Zij willen zich daarvoor hard maken bij de provincie. Burgemeester Ties Koek kreeg gisteren in de commissie bestuurlijke zaken echter geen steun voor dit voorstel. De raadsleden wilden een nog groter Winschoten. Joop Flokstra (Winschoter Belangen) en de PvdA gingen het verst: zij pleitten voor de samenvoeging van acht gemeenten tot één super-gemeente Oldambt.
Het is voor het eerst dat in Winschoten man en paard zijn genoemd bij de wensen voor de herindeling. Bij de optie van B en W stijgt het inwonertal van Winschoten met de drie dorpen erbij van ruim 20.000 tot ruim 26.000 inwoners. Het plan van VVD-er Dick Boven, gesteund door CDA-er Piet Kuiper, behelst een Groot-Winschoten met Scheemda, Midwolda en Nieuwolda van 34.000 inwoners. Flokstra, later bijgevallen door de PvdA-ers Bruno Willems en Ida de Roest, wilde met een voorstel van ruim 50.000 inwoners naar de provincie stappen. Daartoe moeten Bellingwedde, Nieuweschans, Beerta, Finsterwolde, Nieuwolda, Midwolda, Scheemda en Winschoten samengaan. Peter Soethoudt (CPN) bleef bij het standpunt van zijn partij: afwijzing van elke vorm van gemeentelijke herindeling.
 
Wrok en teleurstelling over de tot nu toe stiefmoederlijke behandeling , van Winschoten overheersten in de commissie. Volgens de provinciale plannen zal Winschoten alleen een grenscorrectie ondergaan. Het gesprek vorige week met herindelinggedeputeerde Bote Wilpstra heeft Koek verre van tevreden gesteld. Om ook in de toekomst te blijven functioneren als centrum van een groot verzorgingsgebied moet Winschoten minstens 24.000 inwoners tellen, aldus Koek. Boven die grens krijgen gemeenten full-time wethouders, een beter bezet ambtenarenapparaat en relatief meer financiële armslag.
 
Flokstra noemde het voorstel van B en W „kruimelwerk”. „Wie niet te veel vraagt, krijgt weinig van de provincie. Vraag je het meest, dan krijg je tenminste nog een boel”. Ook Willems vond de kleinschalige oplossing van B en W „zwak”. Er valt met de omliggende ge-meenten best te discussiëren over een supergemeente Oldambt, meende hij. De Roest benadrukte later dat de PvdA-ers niet onder druk van Flokstra zijn afgeweken van het voorstel van B en W. Intern wordt een supergemeente al lange tijd besproken, zei zij. Koek stelde dat ook B en W een kloeke gemeente van 34.000 inwoners de mooiste oplossing zouden vinden. „Maar ons voorstel van ruim 26.000 sluit beter aan bij de politieke realiteit".
 
Van diverse zijden werd erop aangedrongen vóór 26 mei te komen tot één gezamenlijk stand-punt naar de provincie toe, met een stevige lobby naar alle Statenfracties (afgezien van de CPN/PSP). Boven sprak echter de vrees uit dat „de kaarten al zijn geschud. De omliggende gemeenten zijn het met elkaar eens. Ik begrijp niet dat zelfs de oud-Winschoters in de staten niet meer voor Winschoten willen doen”.
 

Dinsdag 21 mei 1985
 
Schoonmaken Reiderland misschien toch in '86
 
Het opruimen van de met olie vervuilde plek bij de voormalige fabriek Reiderland komt volgend jaar misschien toch weer in beeld. Wethouder Roelof Lukkien (PvdA) is daarover optimistisch gestemd nadat hij gisteren een gesprek had met milieugedeputeerde T. Meijer (VVD). Reiderland staat niet vermeld in het concept ontwerpprogramma bodemsanering 1986. Een beslissing valt pas nadat de gemeenten in Groningen op het concept hebben gereageerd.
Gedeputeerde staten hadden de olieplek een dusdanige lage prioriteit toegekend dat hij geheel van de lijst was geschrapt. Vorig jaar stond het schoonmaken van Reiderland nog wel op de saneringslijst van '86. Volgens Lukkien wil de gedeputeerde „in overweging nemen” de olievlek weer op te voeren.
Het schoonmaken van de grond kost volgens een offerte van de Grontmij zo'n twee ton. Gemeente en provincie zouden daarvan ieder de helft voor hun rekening moeten nemen. Winschoten probeert een goedkopere oplossing te vinden. Getracht wordt de klus voor minder dan een ton te kunnen klaren zodat de provincie haar bijdrage voor wat betreft Reiderland in de zak zou kunnen houden. Daarvoor in de plaats zou de sanering van de vervuilde stortplaats aan de Meidoornlaan eventueel een hogere plaats moeten krijgen op de saneringslijst '86.
 
Wethouder Lukkien stelt dat de provincie heel voorzichtig gereageerd heeft op de wens een aanvullend nader onderzoek bij de Meidoornlaan in '86 te laten plaats hebben. Gedeputeerde staten hadden de gifbelt aan de Meidoornlaan op het concept ontwerpprogramma op een zeer lage plaats en pro memorie geboekt. Indien de provincie het schoonmaken van de olieplek bij Reiderland alsnog voor '86 opvoert, zal daar eerst nog een ander onderzoek moeten gebeuren. Dat onderzoek moet uitwijzen of er ook olie onder het wegdek van de Transportbaan is gelopen.
 
 
Donderdag 23 mei 1985
 
BUITEN SCHOT BIJ HERINDELING
 
Geen uitbreiding van grenzen Winschoten

De gemeente Winschoten blijft definitief buiten de herindeling. Dit is het resultaat van een studie die de provincie Groningen heeft verricht naar de mogelijkheden tot een geringe uitbreiding van het grondgebied van Winschoten. Verwacht wordt dat begin volgende week de gemeente Winschoten hiervan officieel door de provincie op de hoogte zal worden gesteld.
 
Zoals bekend zou Winschoten eerst met Oude Pekela worden samengevoegd, maar omdat hiertegen veel verzet rees, is gekozen voor een samengaan van de beide Pekela's. Daardoor bleef Winschoten met lege handen zitten. Winschoten wil graag groter worden, omdat het aantal inwoners slinkt en mede daardoor de vergoeding van het Rijk terugloopt.
De provincie heeft bekeken of Winschoten zou kunnen worden uitgebreid met een gedeelte van Westerlee. Maar de provincie meent dat dit om planologische redenen niet haalbaar is. De provincie vindt dat een stukje
landelijk gebied niet bij een stedelijk gebied past. Bovendien, zo meent de provincie, heeft Winschoten ook niets aan een groot stuk bouwterrein nu de vergoeding van het Rijk gebaseerd is op het aantal woningen en niet meer - zoals tot voorheen - op het aantal nwoners.
 
„Ik kan mij eigenlijk niet voorstellen dat dit juist is”, zo reageert burgemeester T.J. Koek. ,,Gedeputeerde staten hebben zelf in hun brief en hun rapport aangegeven dat een grenscorrectie voor Winschoten nodig is. Dat kan dan toch geen loze kreet zijn. Ze moeten zich wel drie keer bedenken om zich onsterfelijk belachelijk te maken als ze geen oog hebben voor onze aantoonbare knelpunten en onze goede en serieuze argumenten vóór gebiedsuitbreiding".
 
In Groningse wandelgangen wordt ook vernomen, dat de verdeelde meningen binnen de gemeenteraad Winschoten geen goed hebben gedaan. Dat lijkt Koek niet juist. „Er is alleen van gedachten gewisseld binnen de raadscommissie, de gemeenteraad moet zich volgende week nog definitief uitspreken. Op 3 juni is de hoorzitting van de provincie en later in juni de vergadering van provinciale staten. Het zou procedureel bijzonder onbehoorlijk zijn als de uitkomst voor Winschoten nu al vaststond”.
 
 
Zaterdag 25 mei 1985
 
B EN W WINSCHOTEN:
 
Drie dorpen moeten erbij

Burgemeester en wethouders van Winschoten houden vast aan een uitbreiding van hun gemeente met de dorpen Blijham, Heiligerlee en Westerlee. Volgens B en W is het van wezenlijk belang dat het inwoneraantal van Winschoten stijgt tot boven de 24.000. Toevoeging van de drie dorpen zou resulteren in een inwoneraantal van ongeveer 26.000. Het college baseert zijn voorstel aan de gemeenteraad ten dele op een studierapport, dat het P.P.D Groningen in 1984 uitbracht. Hierin komt naar voren dat Winschoten na de stad Groningen het grootste verzorgingsgebied heeft. Het gemeentebestuur zal haar standpunt schriftelijk aan gedeputeerde B. Wilpstra kenbaar maken.
Het college voert naast de conclusies uit het P.P.D-rapport vier argumenten aan voor de gewenste uitbreiding. In de eerste plaats heeft Winschoten een nijpend grondgebrek, dus geen mogelijkheid om uit te breiden. En dat is noodzakelijk, want een centrumgemeente moet minimaal 25.000 inwoners hebben, stellen B en W. Voor een passende bezoldiging van het bestuursapparaat is met ook noodzakelijk dat het inwonertal rond de 25.000 komt te liggen.
Op de vorige week gehouden commissievergaderingen werden door diverse raadsleden andere uitbreidingsmogelijkheden naar voren gebracht. Zo wilden enkele PvdA-leden een nog grotere verschuiving van de grens. J. Flokstra gaf te kennen ook wel iets te zien in een samen-voeging met onder andere Beerta en Finsterwolde.
 

Woensdag 29 mei 1985
 
WOEDE OM HERINDELING, OKTO EN VAARWEG
 
Winschoten boos op provincie

Burgemeester en wethouders van Winschoten zijn boos op de provincie. Gisteren deelden gedeputeerde staten hen per brief mee, dat Winschoten er bij de herindeling geen centimeter grondgebied bij krijgt. Dat was voor hen de druppel die de emmer doet overlopen. B en W verwijten GS niet alleen onfatsoenlijk gedrag rond de herindeling. Zij nemen het de provincie onder veel meer ook kwalijk, dat die de strijd om compensatie voor Okto nauwelijks heeft gesteund. Zij betichten de provincie ervan, dat die tekort schiet in de zorg voor Winschoten en voor Oost-Groningen in het algemeen. Op de gemeenteraadsvergadering vanavond willen zij met de raadsleden overleggen in welke vorm zij hun boosheid en teleurstelling naar de provincie toe zullen gieten.
„Een burgemeester heeft ooit gezegd, dat we de provincie eigenlijk moeten afschaffen. Aan die uitspraak moet ik de laatste tijd nogal eens denken”, aldus burgemeester T. Koek gisteren. ,,Een provincie is voor een groot deel niet meer dan een doorgeefluik naar gemeenten. Maar deze provincie gaat zich vaak te buiten aan regelend optreden, ook daar waar dat helemaal niet de bedoeling is. Oost-Groningen is daarvan de dupe. Kijk maar eens hoe de Streekraad vaak moet soebatten om gelden, die hen gewoonweg toekomen".
 
B en W menen dat GS door nu al een beslissing te nemen over Winschoten bij de herindeling, handelen in strijd met afspraken. „Op 7 mei is er een gesprek geweest met gedeputeerde Wilpstra, dat wij bepaald niet als overleg hebben ervaren. Het verslag van de provincie van dat gesprek lijkt ook nergens op. Er was afgesproken dat wij gelegenheid zouden krijgen onze visie te formuleren, voordat GS hun standpunt zouden bepalen. Wij hebben vrijdag de brief met onze opvattingen naar de provincie gestuurd. Nu blijkt achteraf dat GS toen al hun besluit hadden genomen. Deze handelwijze getuigt van minachting voor gemeentebesturen, nog afgezien van de teleurstelling dat onze argumenten vóór uitbreiding van Winschoten van de tafel zijn gezwiept", zegt Koek.
 
Koek zegt dat GS alleen bij de poging de militaire apotheek naar Winschoten te halen, zich vierkant achter de strijd om compensatie voor de kartonfabriek Okto hebben gesteld. ,,Maar misschien wisten ze vooraf al wel dat die apotheek hier toch niet zou komen, dus konden ze ons daarom makkelijk steunen. Verder hebben ze het laten afweten". Ook de tegenwerking bij het realiseren van een voor de beroepsvaart geschikte vaarweg van Winschoten naar de Dollard ligt B en W zwaar op de maag.
Koek noemt het een lachertje dat GS ervan uitgaan dat de huidige herindelingplannen maar voor zo'n 25 jaar zullen gelden. Hij vraagt zich af of het nog zin heeft op 3 juni de provinciale hoorzitting over de herindeling te bezoeken. „GS hebben hun standpunt bepaald, en ik ga ervan uit dat ze dat in nauw overleg doen met de Statenfracties”.
  
 
Donderdag 30 mei 1985
 
„STATENLEDEN MOETEN NU MAAR EENS HIERHEEN KOMEN”
 
Grote bijeenkomst over herindeling

De stakende raadsleden van Winschoten organiseren op dinsdagavond 11 juni een grote protest- en informatiebijeenkomst in De Klinker over de herindeling. Naast de inwoners van Winschoten worden daarvoor ook alle leden van provinciale staten van Groningen uitgenodigd. De dag erna komen de herindelingplannen aan de orde in de Statencommissie.
Burgemeester Ties Koek zal op de bijeenkomst spreken namens het college van B en W. Voor de vier stakende fracties van PvdA, VVD, CDA en Winschoter Belangen voert PvdA-fractievoorzitter Henk Schuster het woord. Schuster: „Het gaat er nu om dat we als een zo groot mogelijke eenheid naar buiten optreden". Het initiatief tot de staking, die in de loop van gistermiddag werd voorbereid, ging uit van de PvdA.
 
Meteen nadat de gemeenteraad gisteravond zijn werkzaamheden had opgeschort, werd commissaris der koningin H.J.L. Vonhoff per telegram op de hoogte gebracht van de staking en de aanleiding daartoe. Alle statenleden krijgen een afschrift van het telegram. Binnen het uur was ook de grote zaal van De Klinker afgehuurd voor de protestbijeenkomst. Schuster: „Ons uitgangspunt is dat de statenleden hierheen moeten komen. Laten zij nu maar eens naar Ons luisteren”.
In de tussentijd zullen de Winschoter politieke partijen afzonderlijk of gezamenlijk stappen ondernemen om hun Statenfracties op andere gedachten te brengen over het niet uitbreiden van Winschotens grondgebied. Burgemeester Koek zei blij te zijn dat het collegestandpunt over de herindeling nu de steun had gekregen van de overgrote meerderheid van de raad. „Ik verwacht dat GS verwonderd zal zijn dat Winschoten zo fors reageert op onzorgvuldig handelen van hun kant. Maar de provincie heeft ons zelf zo op een hoop gedreven”.
Volgens wethouder Henk Stuut zal de staking wel degelijk effect hebben, doordat de gemeenteraad nu geen besluiten neemt. „Dat schept problemen voor de provincie bij haar toezichthoudende rol op de financiën en op de uitvoering van besluiten”. Zo is de gemeenteraad gisteravond niet toegekomen aan een besluit over de aankoop van grond voor de oostelijke rondweg, en daarbij is de provincie direct betrokken. Deels zullen ook Winschoters worden getroffen doordat bepaalde beslissingen voor onbepaalde tijd zijn uitgesteld. Stuut: „Maar ik verwacht dat de burgers begrip zullen hebben dat de raad er nu voorrang aan geeft een duidelijk signaal te laten horen in deze kwestie, die de toekomst van Winschoten en de regio aangaat”.
B en W hebben niet geprobeerd, formeel of informeel, om de omliggende gemeenten te winnen voor het Winschoter standpunt. Zij zullen dat ook niet doen. Koek: „Gelet op de geluiden uit de andere gemeenten is dit moeilijk bespreekbaar. De provincie moet het voortouw nemen. Overal wordt gekreund over de herindeling, maar de provincie moet toch kiezen voor een oplossing van erkende knelpunten”.


Vrijdag 31 mei 1985
 
Hoofd ontmanteling Okto start maandag

C. Alberts is benoemd tot hoofd van de operatie rond de ontmanteling van de machine in de kartonfabriek Okto. Hij gaat maandag aan de slag in Winschoten. F. Twijnstra, hoofd van het Okto-personeel sinds de fabriek in 1980 in de „mottenballen” ging, vertrekt officieel per 1 juli. Hij gaat vroegtijdig met pensioen. Het arbeidsbureau heeft een ontslagvergunning verleend.
 
Alberts trad vorig najaar vervroegd uit als directeur van de kartonfabriek Beukema in Hoogezand. Hij heeft nu bij Okto een arbeidscontract van maximaal anderhalf jaar.
„Uiterlijk 1 januari 1987 moeten de fabriekshallen leeg zijn. De andere activiteiten in het gebouw, het snijcentrum en de opslag, gaan normaal door”.
Zijn benoeming betekent volgens Alberts niet, dat de ontmanteling maandag meteen van start gaat. „Eerst moeten we de planning en de organisatie van de demontage opzetten. De datum waarop daadwerkelijk met de verhuizing kan worden begonnen, hangt verder natuurlijk af van de besprekingen tussen Bührmann-Tetterode, KNP en het ministerie”.
De onderhandelingen over de verkoop van de machine zijn rond, aldus J. van der Weerd, directeur personeel en organisatie van KNP in Maastricht. De afspraken zijn echter nog niet officieel bekrachtigd. Momenteel is het ministerie van economische zaken nog eigenaar van de machine. Het grootste deel van de machine zal worden overgebracht naar de Papierfabriek Roermond, andere onderdelen gaan naar De Kroon in Pekela en De Halm in Hoogkerk. In afwachting van de definitieve beslissing zijn de onderdelen in de fabriek al wel klaar gemaakt voor verzending: er zijn plakkers met de plaats van bestemming aangebracht.
Onderdeel van de besprekingen vormt de sociale positie van het huidige onderhoudspersoneel in de Winschoter fabriek, dat in dienst is bij het concern KNP. Volgens directeur Van der Weerd is het overleg met de vakbonden nu „op een oor na gevild”. Aan alle personeelsleden zijn andere banen aangeboden, in Roermond of in noordelijke kartonbedrijven, voor enkelen wordt getracht een vut-regeling te treffen. Mochten de aangeboden banen niet in overeenstemming zijn met de huidige functie, dan wordt daarvoor een speciale financiële regeling getroffen, aldus Van der Weerd.
 
 
Vrijdag 31 mei 1985
 
WINSCHOTEN TREFT ALLEEN ZICHZELF
 
„Als ze niet staken, doen ze dan wel wat”

De staking van de gemeenteraad in Winschoten is niet verstandig volgens gedeputeerde staten van Groningen. Nu de besluitvorming in deze gemeente stil ligt, treft Winschoten alleen zichzelf en niet het provinciebestuur meent gedeputeerde B. Wilpstra. Hoe groot de gevolgen van de staking uit protest tegen de gemeentelijke herindeling zijn, is moeilijk te overzien. De ambtenaren in het Winschoter gemeentehuis staan grotendeels achter de actie. „Voor ons is het een kwestie van opschorting”. De meningen van de burgers hierover zijn verdeeld. „Als ze niet staken, doen ze dan wel wat”, vroeg een inwoner zich af.
 
Inzet van de staking is de herindeling. Winschoten wil uitbreiding van haar inwonertal tot 26.000 mensen door toevoeging van de dorpen Westerlee, Heiligerlee en Blijham. Volgens de gemeenteraad is er onvoldoende geluisterd naar dit voorstel. Gedeputeerde Wilpstra meent echter dat er wel degelijk is geluisterd naar de plannen, maar dat GS niet overtuigd raakten van de Winschoter argumenten. Zeker is dat het protest van de raad nogal wat extra werk met zich meebrengt voor de ambtenaren. De afdeling interne zaken had de stukken die anders gisteren tergoedkeuring naar gedeputeerde staten zouden zijn gezonden 'panklaar' liggen. Dat betekent dat nu alle data moeten worden veranderd, omdat slechts acht van de 29 agenda-punten door de raad zijn behandeld. Daarna besloten de raadsleden tot staking over te gaan. „De besluiten van het college aan de raad blijven nu liggen”, zegt W. Speelman, hoofd Interne Zaken. Hij denkt dat straks alles in een kort tijdsbestek van twee weken tegelijk moet worden afgewerkt. Die extra werkdruk vormt voor hem geen probleem. Speelman zegt achter de politieke beslissing te staan. „De provincie moet nou maar eens voelen dat Winschoten met het huidige voorstel van de herindeling niet uit de voeten kan”.
 
GEBAAR
 
De staking duurt in principe tot 12 juni. Hoofd van de afdeling financiën, J. Jager hoopt echter dat er voor de volgende raadsvergadering van 26 juni een extra vergadering wordt ingelast. Zelf zou hij het punt van de gemeentelijke herindeling achteraan op de agenda hebben geschoven, omdat de praktijk dan door had kunnen gaan. „Maar de gemeente heeft bewust een gebaar naar GS willen maken om duidelijk te maken dat zij als regiogemeente volgens de huidige plannen niet kan functioneren”.
 
Op de agenda stond een groot aantal kredietaanvragen. „Normaal heb je binnen 14 dagen goedkeuring van GS over die aanvragen”, aldus Jager. ,,Nu heb je geen krediet en dus kan er formeel ook niet aan de uitvoer van allerlei plannen worden begonnen". Hij constateert dat er straks een hoop extra werk aan de winkel is, maar niet zozeer voor de afdeling financiën. „Vooral uitvoerende afdelingen als de Dienst Gemeentewerken zitten ermee”.
Directeur C. van Essen van de Dienst Gemeentewerken zegt echter genoeg ander werk te hebben. Bovendien staat hij volledig achter de actie van de raad. ,,Nu de raad zegt, dat het volledig uit de hand loopt, hen ik het daar helemaal mee eens. Op de woorden van wethouder H. Stuut, dat de staking geen financiële consequenties heeft maar alleen vertraging geeft, meent Van Essen dat die vertraging wel irritatie wekt bij het uitvoerend personeel. „Er wordt hard gewerkt om bepaalde dingen klaar te krijgen en als dat geblokkeerd wordt, is dat gewoon vervelend".
 
Het doel van de staking maakt voor Van Essen veel goed. „Als we onder de fatale grens van 20.000 inwoners komen en toch dezelfde verplichtingen houden, is dat een onmogelijke situatie”. Hij ziet dan ook meer heil in het plan om Winschoten uit te breiden met Westerlee, Heiligerlee en Blijham om zo op ruim 26.000 inwoners te komen. Zelf is Van Essen allerminst geïrriteerd. „Nee, we moeten paniek-bestendig zijn”.
Natuurlijk heeft de staking ook gevolgen voor de Winschoter bevolking, waardoor een aantal beslissingen is uitgesteld. Wethouder Stuut verwacht echter begrip van de burgers. Maar dat blijkt bij sommigen echter ver te zoeken. „Het lijkt me een hele slechte zaak”, aldus een inwoonster, „Een gemeente mag niet onbestuurbaar zijn. Ambtenaren mogen niet staken, vliegeniers ook niet en dus mag de raad helemaal niet staken”. Een andere vrouw verklaart tegen ieder soort staking te zijn en dus ook tegen de raadsstaking.
Positieve geluiden zijn er echter ook. „Als de televisie staakt, waarom de raad dan niet?” en „Het is de enige manier op GS te dwingen te luisteren naar geluiden tegen de herindeling”. Weer andere betwijfelen het nut van de gemeentelijke actie. „Als je ophoudt met werken, lost dat niets op. De anderen, in dit geval de provincie, neemt in de tussentijd toch de maatregelen die ze willen doorvoeren”.
Laatst aangepast op woensdag, 02 juni 2010 19:58
 
April 1985
 
Woensdag 3 april 1985
 
Winschoten krijgt 1ste politievrouw
 

De eerste vrouwelijke politieagent doet op 1 juli haar intrede in het Winschoter korps. Het is de 21-jarige Anna M.T. Wieske. Ze werd geboren in Winschoten, verhuisde op 11-jarige leeftijd naar Kropswolde en werkt nu bij de gemeentepolitie in Den Haag.
Anna Wieske werd de beste bevonden van totaal elf sollicitanten, verder allemaal mannen. Met haar benoeming is de uniformdienst van de Winschoter gemeentepolitie straks op volle sterkte. Bij de administratie is nog een vacature voor plaatsvervangend chef.
Burgemeester Ties Koek maakte gisteren in de raadscommissie bestuurlijke zaken met enige trots melding van Wieskes aanstelling. Het ontbreken van vrouwelijke agenten hij de Winschoter politie is al enige jaren een politiek omstreden punt(je). PvdA-er Ida de Roest zei te hopen dat er nog meer vrouwen bij het Winschoter korps komen en kondigde aan Wieske te zullen verwelkomen met een bloemetje. Haar fractiegenoot Bruno Willems noemde dit gebaar discriminatie tegenover nieuwe politiemannen. Maar hij voegde daaraan toe dat de eerste politievrouw in Winschoten „veel te laat” is gekomen.
 
 
Dinsdag 9 april 1985
 
Wijkgebouw in Noord geopend
 


Het was even zoeken welke van de talloze sleutels aan de bos paste op de deur van het nieuwe wijkgebouw van de buurtvereniging, maar uiteindelijk kon de Winschoter wethouder B. Verlaan zaterdag dan toch het onderkomen aan de Jachtlaan in Noord openen. Uit het ledental van de wijkvereniging Noord was, aldus Verlaan, „dubbel en dwars gebleken”dat de buurt zo'n onderkomen nodig had, en dat de aanvankelijke scepsis van het gemeentebestuur onnodig is geweest. De muziekkapel Nieuw leven blies daarna nog enkele tonen, de verzamelde schare kinderen op het schoolplein liet ballonnen op, en de eerste twee groepen ouderen maakten zich op voor het volksdansen. De wijkvereniging Noord organiseert de hele week festiviteiten om de gepasseerde mijlpaal te vieren.
Zaterdag eindigt de feestweek met een grote rommelmarkt.
 
 
Woensdag 10 april 1985
 
RISICO'S OP TERMIJN NIET UITGESLOTEN
 
Maatregelen nodig bij Meidoornlaan

Er moeten maatregelen worden genomen rond de vervuilde oude vuilstortplaats aan de Meidoornlaan in Winschoten. Er bestaat geen direct gevaar voor de volksgezondheid maar de verontreiniging is toch dusdanig dat risico's op de lange duur niet zijn uitgesloten. Bovendien lijkt het er veel op dat het verontreinigde grondwater naar de vlakbij gelegen zoutputten van Akzo stroomt.
Dat zijn enkele conclusies uit het vorig jaar gehouden nader onderzoek op en rond de voormalige vuilnisbelt. Uit dat onderzoek blijkt dat de belt het sterkst is verontreinigd aan de zuidzijde. Op één plek werden daar concentraties aromaten en chloorfenolen aangetroffen die honderd tot duizend keer boven de toegestane waarde liggen. Aan de kant van de woningen aan de straat werden op twee plaatsen concentraties arseen aangeboord die de toegestane hoeveelheid voorbij reiken.
Zoals een eerder door de Keuringsdienst van Waren verricht onderzoek al had aangetoond, komt ook het technisch adviesbureau van de Unie van Waterschappen tot de conclusie dat de moestuintjes veilig zijn. Het bureau sluit daarentegen niet uit dat de situatie er in de toekomst wel eens anders uit kan komen te zien. Het bureau wijst ook op de aanwezigheid van de drinkwaterbuizen aan de Meidoornlaan die deels uit het doordringbare pvc bestaan. Vorig jaar werden in het drinkwater sporen van tetrahydrofuraan aangetroffen. Die concentraties liggen momenteel ver beneden de toegestane norm.
De aanwezigheid van een ingeklonken laag potklei onder de stortplaats zorgt er volgens de onderzoekers voor dat het grondwater zich vooral in de richting van de Tranendallaan verspreidt. Het bureau van de Unie adviseert om alvorens een onderzoek in te stellen hoe de maatregelen tegen de verontreiniging genomen moeten worden eerst een tussenonderzoek te verrichten. De onderzoekers willen onder andere weten in hoeverre de potkleilaag kan fungeren als buffer tegen het zich verspreidende grondwater. Ook moet uit dat onderzoek blijken hoe de verspreiding van het grondwater rond die kleilaag eruit ziet. Daarvoor adviseert het bureau ook het Akzo-zoutwater te bekijken.
Tevens wil het bureau dat onderzocht wordt hoe ernstig de arseenverontreiniging van het grondwater bij de woningen aan de Meidoornlaan is.
Wethouder Roelof Lukkien (volksgezondheid) zegt verantwoordelijk gedeputeerde Meijer met de resultaten van het nader onderzoek te gaan confronteren. Hij heeft binnenkort so-wie-so een gesprek met Meijer over het dichtdraaien van de geldkraan voor het oplossen van de meeste vervuilde stukken grond in Winschoten. Het saneringsonderzoek voor de Meidoornlaan was aanvankelijk voor dit jaar gepland. Lukkien verwacht echter dat door de bezuinigingen dat onderzoek op de lange baan zal worden geschoven.


Donderdag 11 april 1985
 
Verwelkom Belgische bevrijders
 
Zaterdag 13 april a.s. brengen 54 veteranen van het Eerste Regiment Belgische Parachutisten een bezoek aan Winschoten. Zij vormen na veertig jaar het restant van de oorspronkelijk 180 Belgen die onder leiding van majoor E. Blondeel Winschoten bevrijdden op zondag 15 april 1945. De heer Blondeel, nu kolonel buiten dienst, zal zaterdag ook aanwezig zijn.
Ik ben ervan overtuigd dat zeer veel Winschoters, die zondag 15 april 1945 bewust hebben meegemaakt, die dag nimmer zullen vergeten. De dankbaarheid jegens onze bevrijders is, denk ik, onuitwisbaar. Dat geldt niet alleen voor de Belgen, maar evenzeer voor de Poolse, Canadese en Engelse bevrijders.
Ik zou graag willen dat de door mij bedoelde Winschoters zaterdag hun dankbaarheid nog eens openlijk demonstreren wanneer de Belgen in ons midden zijn. Zij kunnen dat 's morgens om 10.30 uur doen door aanwezig te zijn bij een korte herdenkingsplechtigheid bij het monument aan het Winschoter Zuiderveen, maar ook omstreeks het middaguur tussen het stadhuis en het Oldambtplein.
Tussen 12.00 en 12.15 uur verlaten de Belgen het stadhuis, waar ze in de raadzaal officieel door het gemeentebestuur worden ontvangen. De Chr. muziekvereniging "De Harmonie" brengt onze Belgische bevrijders een muzikale hulde voor het stadhuis. Daarna gaan de Belgen, voorafgegaan door "De Harmonie", te voet naar het Oldambtplein waar hun bussen gereed staan voor vertrek.
Ik hoop dat de Belgen zaterdag zullen ervaren dat de Winschoters hen niet vergeten waren.
 
De burgemeester van Winschoten, T. J. Koek.
 
 
Zaterdag 13 april 1985
 
Belgische bevrijders genoten in Oost- Groningen
 
„De kolonel is al 79 jaar, maar als de oorlog nu weer zou uitbreken, zou hij ook weer meedoen. We gaan ook nu nog voor hem door het vuur. En redevoeringen dat hij kan houden. Man, man, als het moet wel dagen achtereen. En toch al 79 jaar hè”.
Henri Govaerts, 40 jaar geleden deel uitmakend van het eerste regiment Belgische parachutisten en dus toen ook één van de bevrijders van Oost-Groningen en Westerwolde en omgeving, kijkt nu nog met een blik van verafgoding naar Eddie Blondeel. Destijds majoor van de Belgische para's, nu erekolonel buiten dienst.
De lange grijze Belg treedt ook tijdens het bezoek aan deze landstreek, op als voorman van de 54 Belgische veteranen. Hij ontvangt presentjes van de burgemeesters van de betrokken gemeenten (Vlagtwedde, Finsterwolde en Winschoten) en deelt ook geschenken uit. Zo krijgen de drie gemeenten een schilderij, dat ongetwijfeld een plaats in de gemeentehuizen zal krijgen. Burgemeester T. Koek van Winschoten biedt Blondeel een plaquette met een oorkonde aan. Z'n collega, D. Appeldoorn van Finsterwolde, geeft hem een mini-Vrijheidsbeeld van Finsterwolde mee. „Mooi voor in de verbroederingsplaats”, zegt Govaerts. „Ja, we komen in Brussel nog regelmatig bijeen. Ongeveer één keer per maand”.De Belgische bevrijders salueren bij het monument op het Zuiderveen.
 


 

STOOTGROEPEN

De belangstelling in Winschoten doet Govaerts en z'n 53 maten (een derde deel is al overleden) goed. „Door de ouderen worden we nog herkend als de bevrijders. Neen, we zijn absoluut niet vergeten. Bij de jongeren ligt dat wat anders. Die denken dat de Canadezen en de Polen de bevrijders zijn. Ik begrijp ook wel waarom. Wij fungeerden hier als stootgroepen richting de Dollard, de Canadezen en de Polen die na ons kwamen, hielden de dorpen ver-volgens bezet”, legt Govaerts uit. In Winschoten verloren de Belgen een strijdmakker. Hij werd bij de boerderij van de familie Boven begraven.
 

Dinsdag 16 april 1985
 
Bevrijdingsbuttons voor scholieren
 Ze zat toevallig vooraan, en daarom kreeg Marga Schietekatte gisterochtend als eerste van burgemeester Ties Koek de grote, kleurige Winschoter bevrijdingsbutton opgespeld. De basisschool aan de Beukenlaan had de primeur van de button, ontworpen door .Jouke Nijman. Ook op de andere basisscholen werden de buttons, waarvan er tienduizend exemplaren zijn vervaardigd, uitgedeeld. Volgende week is het de beurt aan het voortgezet onderwijs, dat nu nog paasvakantie heeft.
Het viel gemeentevoorlichter Gerben van der Meulen op, dat zelfs de jongere leerlingen van de Beukenlaanschool begrepen waarom de button is gemaakt. „Er wordt op school over oorlog en bevrijding gepraat, ze zien programma's op de televisie, opa en oma vertellen erover. De kinderen weten waarom het gaat”. De scholieren luisterden dan ook aandachtig naar het toespraakje van de burgemeester.

 

Burgemeester Koek met Marga Schietekatte

 
Vrijdag 19 april 1985
 
KOEK: „SLECHTE ZAAK VOOR HELE REGIO”
 
Winschoten straks kleinste in provincie

Een telegram dat burgemeester en wethouders dinsdag in allerijl naar Gedeputeerde Staten zonden, kon het voornemen van de Groninger bestuurders niet meer veranderen: na de gemeentelijke herindeling is Winschoten met 2200 hectare de allerkleinste gemeente in de hele provincie. „Volstrekt bespottelijk”, aldus burgemeester Ties Koek. „En vooral een slechte zaak voor de hele regio. Winschoten is nota bene aangewezen als kerngemeente. Maar op de langere termijn kunnen wij nu niet meer de dienstverlenende voorzieningen voor het omliggende gebied blijven dragen”.
In het telegram vroegen B en W om uitstel van de beslissing over Winschoten. Zij wilden eerst overleg met GS. Het beroep was tevergeefs. Er komt binnenkort wel een gesprek tussen gemeente en provincie, maar dat betreft alleen een mogelijke, zeer minimale gebiedsuitbreiding: een stuk bouwland ergens erbij, of een klein partje van Heiligerlee.
 
Meer grond is belangrijk, want dat betekent meer gelegenheid om huizen te bouwen. Meer huizen betekent meer inwoners, en dat leidt weer tot meer geld voor Winschoten uit het gemeentefonds. Winschoten hoopte de begeerlijke grens van 24.000 inwoners te kunnen overschrijden, omdat de gemeente dan aanzienlijk ruimer in de financiën komt te zitten. De twee andere kerngemeenten in Oost-Groningen, Veendam en Stadskanaal, tellen respectievelijk ruim 28.000 en 34.000 inwoners.
 
Koek: „Als wij ook boven de 24.000 komen, hebben wij eindelijk dezelfde mogelijkheden als Veendam en Stadskanaal.
Het speelt ons nu parten, omdat Winschoten veel meer taken naar haar regio toe vervult dan Veendam en Stadskanaal”.
De provincie heeft echter geoordeeld dat Winschoten genoegen moet nemen met de toekomstige uitbreidingsplannen voor de Udesweg-Zuid. Daar is plaats voor zo'n 700 woningen, goed voor ongeveer 2000 inwoners extra. Daarmee zou kunnen worden voorkomen, dat Winschoten onder een andere grens duikt, die van 20.000 inwoners. Momenteel wordt die grens al angstig dicht benaderd. Zodra die drempel wordt overschreden, scheelt dat Winschoten een slordige 1 miljoen gulden aan inkomsten per jaar.
 
De suggestie, te horen in Groninger wandelgangen, dat Winschoten te laat en te weinig krachtdadig de „lobby” voor haar belangen heeft aangepakt, wijst Koek als „een giller” van de hand. ,,Tot het laatste toe heeft de provincie geweigerd gemeenten met meer dan 10.000 inwoners toe te laten tot de inspraakronde. Bovendien komt zoiets als herindeling niet op lobbybasis tot stand". Wel heeft de burgemeester maandag in Groningen met een aantal gedeputeerden gesproken. De Winschoter VVD startte dit weekeinde een bliksemactie, toen duidelijk werd dat Winschoten toch Oude Pekela wel kon vergeten. Spoedoverleg maandagavond met de VVD-statenfractie deed fractievoorzitter Dick Boven redelijk optimistisch terugkeren naar Winschoten. Maar de volgende dag sneuvelde na discussies in GS Winschotens uitbreiding uiteindelijk toch.
 
 
Dinsdag 23 april 1985
 
Zilveren Vader Klarentocht
 
Zaterdag 27 april wordt voor de 25ste keerde Vader Klarentocht gelopen, georganiseerd door speeltuinvereniging Bovenhuren. De zilveren wandeltocht krijgt een extra feestelijk tintje. De afstanden zijn 5, 10. 15. 20, 30. 40 en 50 kilometer. De route voert naar Blijham en door het Blijhamsterbos, voor 30 km naar Vriescheloo, voor 40 kin naar het Loosterbos, voor 50 km langs de Duitse grens, Lethe en Rhederbrug. Voor het eerst worden er nu ook verzorgingsposten uitgezet. Er hebben zich al een kleine duizend deelnemers uit Drenthe en Groningen opgegeven, zodat het aantal van vorig jaar al wordt gehaald. Met wachten is nu nog op de aanmelding van Winschoter wandelaars, zegt Bé Snoek.
 
 
Woensdag 24 april 1985
 
200.000ste bezoeker zwembad Watertoren
 
Een worp met een grote dobbelsteen moest gisterochtend uitmaken wie precies de 200.000ste bezoeker was van het zwembad de Watertoren. Het lot wees Hennie Schulingkamp-Boeve van de Beverhof in Winschoten aan. Nauwelijks toeval, zegt ze: „Er is altijd wel minstens één Schulingkamp in het zwembad te vinden. We hebben zeven kinderen en mijn man begeleidt de schoonspring-ploeg van GZVW”.
 
Ze was blij met de handdoeken het jaarabonnement voor één persoon. Al ruilde ze dat laatste liever in voor een kwartaalabonnement voor het hele gezin. Mevrouw Schulingkamp heeft eigenlijk pas sinds de opening van de Watertoren, ruim een jaar geleden, leren zwemmen. „Ik ben toen vaak meegegaan met de kinderen”.
Wethouder Ben Verlaan van Welzijn verrichte gisteren nog een handeling: hij opende officieel de zonneweide. De zes met kunstgras overtrokken zonnebanken worden al druk gebruikt. Schaars gekleed liet ook de wethouder zich door de bruinende warmte koesteren.
 
 
Vrijdag 26 april 1985
 
Prijs voor Okto: twaalf miljoen

Twaalf tot veertien miljoen gulden; dat is de prijs die de kartonconcerns KNP en Bührmann-Tetterode gaan betalen voor de machine van de Winschoter kartonfabriek Okto. Over de prijs is al meer dan een maand geleden overeenstemming bereikt tussen de concerns en het ministerie van economische zaken. Aan het akkoord is officieel geen ruchtbaarheid gegeven omdat er nog onderhandelingen gaande zijn over een paar details in het koopcontract. Daarom is het ook nog niet mogelijk de prijs exact te berekenen.
 
Diverse doorgaans betrouwbare bronnen hebben één en ander meegedeeld. Volgens hen is het aan met name de onderhandelingstactiek van Bührmann-Tetterode te danken dat de prijs gezakt is tot ver onder de 20 à 25 miljoen die tot voor kort gold als een reële opbrengst van de verkoop.
 
Alle bij de verkoop betrokken partijen - economische zaken, financiën, KNP, Bührmann-Tetterode en de papierfabriek Roermond - hullen zich in stilzwijgen over het bereikte akkoord. Het verst gaat daarin een woordvoerder van Bührmann-Tetterode, die zegt dat het concern ,,op dit moment niet meer bij de zaak betrokken is."
 
Technici van Bührmann-Tetterode zijn deze week begonnen de machine in Winschoten in kaart te brengen en onderdelen ervan te merken. De inspectie wordt gezien als aanloop naar de daadwerkelijke ontmanteling van de Okto-machine, maar volgens directeur Twijnstra heeft de inspectie geen bijzondere betekenis: ,,Ze willen gewoon weten wat ze kopen. Als U een nieuwe auto koopt kijkt U toch ook eerst of die in de garage past?"
 
Ondertussen is de toekomst van de vijftien man sterke onderhoudsploeg van Okto nog steeds niet helemaal geregeld. KNP heeft beloofd dat zij na de ontmanteling van de machine elders binnen het concern een haan zullen krijgen. Over de arbeidsvoorwaarden is men het echter nog niet eens. Districtsbestuurder A. van Dijk van de Industriebond FNV zegt dat een gisteravond met KNP gehouden gesprek „enig zicht” op een oplossing heeft geboden. „Ik denk dat we er uit komen, maar ik vind dat ook Bührmann-Tetterode mee moet werken aan de herplaatsing van het personeel. Tot nu toe hebben die nog geen garanties willen geven, maar daar zullen ze toch echt op terug moeten komen.”
 

Dinsdag 30 april 1985
 
Provincie zet vervuild Winschoten in de kou
 
Het ziet er naar uit dat Winschoten het komend jaar al diep in de buidel moet tasten wil ze van haar vervuilde stukken grond afkomen. In het conceptontwerp bodemsaneringsprogramma '86 van het Groninger provinciaal bestuur krijgt Winschoten vooralsnog geen cent toebedeeld. Het schoonmaken van de met olie verontreinigde grond bij de voormalige kartonfabriek Reiderland komt zelfs op de lijst niet voor.
Op het prioriteitenlijstje van de provincie wordt alleen geld gepompt in een drietal projecten in de stad Groningen. Het provinciaal bestuur geeft niet aan hoeveel die injectie gaat kosten. Groningen heeft voor '86 in totaal nog ongeveer 0,9 miljoen gulden beschikbaar. Op het ontwerpprogramma neemt het saneringsonderzoek bij de oude vuilstortplaats aan de Meidoornlaan in de één na laagste categorie pas een vijftiende plaats in. Het provinciaal bestuur houdt zich in een begeleidend schrijven zeer op de vlakte of die categorie in '86 wel voor uitvoering in aanmerking komt.
 
De naderonderzoeken bij de Spoorsloot en bij de voormalige gasfabriek staan relatief hoog op de lijst. Dat is niet zo verwonderlijk omdat die projecten beneden de bijdragedrempel van de provincie blijven. Beide onderzoeken gaan de gemeente f.160.000,- kosten. De provincie blijft bij die onderzoeken financieel buiten schot. De schoonmaakbeurt bij Reiderland was aanvankelijk door de provincie wel in '86 gepland. Het verwijderen van de olievlek zou, naar een offerte van de Heidemij, ruim twee ton moeten kosten. Gemeente en provincie moeten daarvan ieder f.100.000,- op tafel leggen.
 
Zoals eerder gemeld vindt Winschoten de offerte van de Heidemij behoorlijk aan de hoge kant. Volgens wethouder Roelof Lukkien (PvdA) wordt nu zelfs getracht een modus te vinden zodat de gehele schoonmaakbeurt voor nog minder dan een ton kan. Lukkien zegt dat dit misschien mogelijk is door het vervuilde grondwater weg te pompen en de olielaag in de diepere grondlagen te laten zitten. „Er zijn wetenschappers met theorieën dat olie in die lagen in de loop der jaren automatisch wordt afgebroken. Dat wordt momenteel bekeken. Ik ben geen wetenschapper. Maar je hebt al een heleboel gedaan als het grondwater schoon is. En als dat alles binnen zestig mille kan, scheelt ons dat wel even veertigduizend gulden".
Wanneer die opzet slaagt, zou het ook betekenen dat de provincie zonder enige financiële steun van Reiderland af is. Lukkien: „Dan mag de provincie die ton houden. Misschien dat ze dan genegen is om toch met de Meidoornlaan te beginnen”. De wethouder zet so-wie-so vraagtekens bij de financiële invulling van het provinciale concept–bodemsaneringprogram- ma. „Men geeft niet aan hoeveel die projecten in Groningen kosten. Wel dat het uitvloeisels zijn van financiële verplichtingen van dit jaar. Ik vraag me af of dat 0,9 miljoen gulden kost”. 
Laatst aangepast op woensdag, 02 juni 2010 19:42
 
Maart 1985
 
Dinsdag 5 maart 1985
 
Drie Zuilen
 
Het nieuw horeca - etablissement De Drie Zuilen, ondergebracht in het voormalige pand van boekhandel Nieborg aan de Langestraat, houdt morgenavond open huis. Vanaf donderdag is De Drie Zuilen dagelijks geopend. Het pand herbergt aan de  voorzijde een café-brasserie, met daarachter een restaurantgedeelte. De zaak wordt gedreven door Gerard en Jeanet Bosveld, die in onder meer Delfzijl, Veendam en Wildervank actief zijn geweest in de horeca. Hoewel er zich nu al behoorlijk wat kleinere en grotere eetgelegenheden aan de Promenade bevinden. meent Bosveld dat er nog voldoende mogelijkheden voor hem zijn. De naam De Drie Zuilen is afgeleid van de drie steunpilaren in de zaak.

 
Dinsdag 5 maart 1985
 
 Liefkensstraat - afbraak woningen i.v.m. bouw Drukhal Winschoter Courant
 
 
Vier panden Liefkensstraat
 
Start sloop voor nieuwe drukhal
 
De sloop van vier leegstaande woningen aan de Liefkensstraat is gisteren gestart. De huizen maken plaats voor een grote drukhel, waar straks ook Deze Krant zal worden vervaardigd. Voor deze uitbreiding van de drukkerij moet ook een deel van de bestaande drukhal wijken.
Over ongeveer drie weken zullen alle vier de panden plat zijn. Op 14 maart heeft de aanbesteding voor de bouw plaats. Voor deze aanbesteding op uitnodiging dingen vijf aannemers, voornamelijk uit deze regio, mee. De bouw van het miljoenenproject gaat in april van start, en zal dit najaar gereed zijn. Nog voor het eind van dit jaar zal dan ook de grote nieuwe drukpers proefdraaien. Vanaf begin volgend jaar zullen een aantal kranten, waaronder de Winschoter Courant en de Noord-Ooster, op de nieuwe pers worden gedrukt.
Het monumentale pand op de hoek van de Liefkensstraat en de Vissersdijk staat momenteel in de steigers. Dat wordt gerestaureerd en zal omstreeks mei dienen als onderkomen voor de redactie van de krant.
 
 
Nieuw verpleegtehuis krijgt naam Old Wolde
 
Uit zo'n duizend inzendingen is „Old Wolde” gisteren gekozen als de naam voor het nog te bouwen nieuwe onderkomen van de verpleeghuizen Reiderwerf en Molenhorn. De bedenker van de naam, D.A. Rob uit Drieborg, won daarmee een weekendtrip voor twee personen naar Parijs. Tijdens de vergadering van de gemeentelijke bestuurscommissie tehuizen in de Molenhorn werd ook de maquette van de nieuwbouw gepresenteerd.
 

 Blijhamsterweg-Udesweg - Maquette Old Wolde (foto Engel Lameijer)
 
Aanvankelijk had de commissie de naam De Wenakker uitverkoren, totdat bleek dat desporthal in Oude Pekela óók al zo heette. Om verwarring te voorkomen werd besloten nog een ronde aan de namenwedstrijd toe te voegen. Een verbaasde Rob, net thuis van zijn werk als onderhoudselektricien bij Wevebo, kreeg gistermiddag te horen dat hij de prijswinnaar was. Rob: „We waren het allang weer vergeten. We hadden de naam al vóór Kerst ingediend”.
Old Wolde is een samentrekking van Oldambt en Westerwolde, zo vertelt hij. De nieuwbouw, aan de hoek van de Blijhamsterweg en de Udesweg, komt zo ongeveer op de grens van Oldambt en Westerwolde te liggen. Bovendien heeft het gecombineerde verpleeghuis beideregio's als verzorgingsgebied. Veel genoemde namen onder de inzendingen waren De Schakel en De Viersprong.
Op de maquette (toevallig ook door Wevebo vervaardigd) is duidelijk te zien hoe uitgestrekt de nieuwbouw wordt. Het verpleeghuis met een totale oppervlakte van 13.000 vierkante meter komt te staan op een terrein van 6 hectare. Het bestaat voornamelijk uit laagbouw. Alleen het hoofdgebouw, bij de ingang aan de Blijhamsterweg, en één afdeling voor lichamelijk zieke (somatische) patiënten worden twee verdiepingen hoog, de rest telt slechts één etage. Rondom de verschillende afdelingen voor somatische patiënten en demente bejaarden komt veel groen. Aan de Blijhamsterweg is tevens een grote vijverpartij gepland.
Op uitdrukkelijk verzoek van het ministerie komen er veel eenpersoonskamers om de patiënten meer privacy te kunnen geven. Het totaal van 210 bedden is verdeeld over 42 eenpersoons- , 28 tweepersoons- en 28 vierpersoonskamers. Vrijdag gaat wethouder R. Lukkien met vertegenwoordigers van de tehuizen en de architecten in Den Haag een laatste ronde touwtrekken over de bouwplannen. Het ministerie wil dat de bouwprijs, nu in totaal 35 miljoen gulden, omlaag wordt gebracht tot 33 miljoen.
Vandaag was de laatste dag voor de voorselectie van de aanbesteding. Er hebben zich ongeveer tweehonderd aannemers gemeld voor de vijf onderaannemerprojecten bij de nieuwbouw. Over een paar weken zullen de kanshebbers uit dit grote aantal zijn geschift.

 
Vrijdag 8 maart 1985
 
DITMAAL GEEN STAATSSECRETARIS
 
Erica Terpstra opent ProGro
 
Erica Terpstra, Tweede-Kamerlid voor de VVD, opent op donderdag 21 maart de vierde ProGro in De Klinker. Tot nu toe was het steeds gelukt een staatssecretaris naar Winschoten te halen. Achtereen-volgens openden de staatssecretarissen Van Zeil (Economische Zaken), Scherpenhuizen (Verkeer) en Ploeg (Landbouw) de promotietentoonstelling voor Oost-Groningen. Gezien het thema van de ProGro '85, hobby en vrije tijd, wilde Klinkerdirecteur Gerard Schenk nu Van der Reijden, staatssecretaris van sportzaken, strikken. Maar noch hij, noch één van de andere bewindslieden bleek beschikbaar.
Via Scherpenhuizen, die twee jaar geleden de opening verrichtte, kreeg Schenk Terpstra aangeboden. Schenk vindt het een beetje jammer dat er nu geen lid van de regering komt. „Maar Erica Terpstra is mede bekend vanwege haar Olympische zwemverleden, dus dat sluit prima aan op ons thema van dit jaar. En ze kan best zinnige dingen zeggen”.
De ProGro duurt tot en met zondag 24 maart. Er wordt in de manifestatiehal 460 vierkante meter ingeruimd voor alle stands. Dat is wat minder dan vorig jaar (500 vierkante meter), maar er dienen zich nog mogelijk nieuwe deelnemers aan. Schenk constateert dat het dit jaar moeilijker is sommige bedrijven en instellingen warm te krijgen.

 
Dinsdag 12 maart 1985
 
Reconstructie Venne is nu van start
 
Op twee punten tegelijk is de reconstructie van de Venne gisteren van start gegaan. Vanwege de werkzaamheden werd de doorgang naar het Schönfeldplein afgesloten voor automobilisten. Ter hoogte van de Poortstraat werden stukken asfalt weggezaagd. Het is de bedoeling dat er op de Venne zoveel mogelijk steeds één rijstrook open blijft voor het verkeer.
 

Venne - Start reconstrutie
 
De klus moet in ongeveer een half jaar zijn geklaard. Naar verwachting zal tijdens de Braderienacht van 12 op 13 juli het grootste deel van het straatwerk al achter de rug zijn. De rijbaan van de Venne wordt versmald, er komen fietsstroken, extra parkeerplaatsen en meer groen. Het stuk tussen het Israëlplein en het Schönfeldplein zal het meest veranderen. Hier wordt onder meer sierbestrating aangelegd.

 
Donderdag 14 maart 1985
 
Verkoop Okto is op oor na gevild
 
DEN HAAG/WINSCHOTEN - De verkoop van de kartonmachine van Okto aan de papierfabriek „Roermond” is op een oor na gevild. Het ministerie van economische zaken zal waarschijnlijk volgende week de Tweede Kamer inlichten over de voorwaarden waaronder de koop plaatsvindt en de prijs waarvoor de machine van de hand gaat. De 15 man tellende onderhoudsploeg van de kartonmachine uit Winschoten zal waarschijnlijk gevraagd worden te helpen bij de afbraak van de machine. De verplaatsing van de kartonmachine zal volgens een woordvoerder van het kartonconcern KNP „al met al zo'n twee jaar in beslag nemen.”
Over de prijs die de papierfabriek Roermond voor de machine moet betalen hullen alle partijen zich in stilzwijgen. Woordvoerders van KNP en Buhrmann-Tetterode, de twee eigenaren van „Roermond”, zeggen „niet op de hoogte te zijn” van de verkoopprijs.
Het ministerie van economische zaken en dat van financiën weigeren inlichtingen „omdat er nog een paar puntjes op de i gezet moeten worden.” Vakbonden en gemeentebestuur van Winschoten waren gisteravond nog niet op de hoogte van de verkoopprijs. Insiders zeggen dat de prijs „ver onder de 40 miljoen” ligt.
Het personeel van Okto heeft dinsdag een bezoek gebracht aan de papierfabriek Roermond. De bedoeling van dat bezoek is niet bekendgemaakt, maar duidelijk is wel dat de Limburgse papierfabriek klaar staat om de Okto-machine te installeren. De toekomstige plaats van de Okto machine was al gemarkeerd.

 
Vrijdag 15 maart 1985
 

Minister Rietkerk heit de eerste paal voor nieuwbouw van de
archiefdienst: „U moet nog een wat steviger produktiementaliteit aanleren”.
 
EERSTE PAAL ARCHIEFDIENST
 
Koek: „Help ons”
„Winschoten vraagt u, sméékt zelfs, maar wél met waardigheid: excellentie, help ons”. Dit pleidooi voor de vestiging van een nieuwe grote gevangenis in Winschoten richtte burgemeester T. Koek gistermiddag aan minister J.G. Rietkerk van binnenlandse zaken. De minister gaf het officiële startsein voor de nieuwbouw van zowel de centrale archief selectiedienst (CAS) als de rijkstypekamer (interdepartementaal tekstverwerkingscentrum). Beide vallen onder het ministerie van binnenlandse zaken.
 
Het heien van de eerste paal aan de Transportbaan ging, tussen twee buien door, van een leien dakje. Diverse sprekers uitten hun vreugde over de al jarenlang verbeide komst van het gebouw, dat ruim 13 miljoen gulden kost. Na gereedkomen, eind 1986, zal het zo'n 280 mensen en kilometers archiefstukken herbergen. Met blijdschap werd ook de inventarisatie be-groet van een eerste volledig door de CAS bewerkt archief van Rijkswaterstaat in Friesland.
Niemand van de sprekers roerde het heikele punt aan dat de afwezige O.A.M.W. Hartong per 1 maart werd ontheven uit zijn functie als hoofd van de archiefdienst, na langdurige kritiek op de trage werkwijze van de CAS. Wel gewaagde de minister van problemen bij de typekamer, die nu achter de rug zijn, en van „een moeilijke periode” die de CAS momenteel doormaakt. Na zijn vertrouwen in het succes van de archiefdienst te hebben uitgesproken hief Rietkerk even een vermanend vingertje: „U moet nog een wat steviger productiementaliteit aanleren”.
De minister constateerde dat het kabinetsbesluit over bijstelling van het spreidingsbeleid van rijksdiensten „hier in het Noorden niet met vreugde is begroet”. Hij ging niet in op Koeks verzoek om steun voor Winschoten, uitgesproken in de kantine van de Okto-fabriek waar de CAS de afgelopen jaren tijdelijk is ondergebracht.
 
 
Maandag 18 maart 1985
 
ST. VITUSHOLT-NASSAUSTRAAT-GRINTWEG
 
Beter kruispunt kost ruim 6 ton
De verbetering van het kruispunt Sint Vitusholt-Nassaustraat-Grintweg zal 621.000 gulden kosten, zo heeft de provincie becijferd. De gemeente Winschoten moet hiervan 145.000 gulden betalen. De verbetering van het kruispunt is opgenomen in de uitvoeringslijst van de provincie voor dit jaar. „De uitvoering van dit programma is hard”, zo schrijven gedeputeerde staten.
Het kruispunt wordt voorzien van verkeerslichten, er komen veiliger oversteekmogelijkheden voor fietsers en ook de wegen naar het kruispunt worden aangepakt. In totaal wordt 7,7 kilometer weg onder handen genomen.
 
De actiegroep Veiliger Sint Vitusholt heeft zich het afgelopen jaar zeer beijverd voor de aanpak van dit kruispunt. Door het volbouwen van het uitbreidingsplan Acacialaan-Noord ten zuiden van de Grintweg is het verkeer hier sterk toegenomen. De gemeente heeft de eisen van de actiegroep ondersteund en bij de provincie aangedrongen op verbeteringen. Vandaar dat betrekkelijk snel na het begin van de acties, nu een klein jaar geleden, zich resultaten aftekenen.
Het kruispunt staat op de derde plaats op een prioriteitenlijst voor Aanpak Verkeers Ongevallen Concentraties (AVOC). Uit de provinciale AVOC-pot wordt 40.000 gulden geput voor de verbeteringen. Via de Wet Uitkering Wegen (WUW) wordt 436.000 gulden verkregen. De resterende 145.000 gulden, die Winschoten moet bijpassen, leveren voor dit jaar een groot probleem op, aldus burgemeester T. Koek. Vanwege de bouw van een spelhal (die vanavond in een speciale, gezamenlijke vergadering van raadscommissies in het stadhuis aan de orde komt) zit er voor dit jaar nog slechts een slordige 1700 gulden in het potje onvoorzien van de gemeente.
De burgemeester verwacht echter dat hieraan wel een mouw zal zijn te passen. ,,Het kruispunt is niet opgenomen in onze begroting voor dit jaar. Als de uitvoering wél dit jaar start, maar de oplevering pas volgend jaar is in bijvoorbeeld februari of maart, dan kunnen we het meenemen in de begroting voor 1986.
 
 
Vrijdag 22 maart 1985
 
MORGEN OPEN DAG
 
Nieuw tehuis Renselheerdt is ja 'n prachtig ding
 
Het splinternieuwe bejaardentehuis De Renselheerdt zet morgen de deuren wagenwijd open voor belangstellenden. Iedereen die een kijkje wil nemen, is van harte welkom. Het gebouw, vanwege z’n markante ronde trapportalen al „Kasteel van de Parklaan” genoemd, is al weer een maand in gebruik.
 
De bezoekers van de open dag krijgen heel wat te zien. Het moderne complex herbergt dan ook een groot aantal nieuwerwetse snufjes. Wat te denken bijvoorbeeld van een metersgroot televisiescherm waarop de bewoners ook gezamenlijk videofilms kunnen bekijken. Of van de elektrisch te bedienen zonneschermen in alle kamers. Zelfs de grootste tegenstander van bejaardentehuizen zal na een rondwandeling toegeven dat De Renselheerdt van veel markten thuis is.
Voor de wat kleinere boodschappen, hoeven de bewoners niet meer buiten de deur. Een miniwinkel op de begane grond voorziet in vele behoeften. Een dokter raadplegen kan ook binnenshuis. Wassen en watergolven, een permanentje of een coupe soleil, het kan allemaal in de professionele kapsalon. In de hobbykamer, waar morgen ter gelegenheid van de open dag haring wordt verkocht, kunnen de bewoners zich van hun creatieve kant tonen.
 
De hobbykamer is overigens wat aan de kleine kant. Volgens de bouwer kon dat technisch niet anders, vertelt directrice mevrouw L. Monster-Schipper. De knutselruimte is één van de weinige zaken, die de directrice liever anders had gezien. Zo had men graag voor alle kamers schuifdeuren gehad. „Daar hebben we nog ruzie om gemaakt. Maar het kon niet anders”, aldus mevrouw Monster die verder uiterst tevreden is over de nieuwbouw.
 
TRAPKOEPELS
 
Niet alles is nieuw wat er blinkt in het tehuis. Zo zijn de glas-in-loodramen van de oude Renselheerdt op kunstige wijze in één van de trapkoepels aangebracht. Ook van kunst zijn de planten in de gangen. „De ervaring in tehuizen is dat na twee jaar aan gewone planten geen blad meer zit. Want dan geeft die ze een keer water en dan vergeet de ander het weer”, verklaart mevrouw Monster de onnatuurlijke keuze.
De Renselheerdt is ook uitgerust met een bezinningsruimte. Eigenlijk getuigt die benaming van een valse bescheidenheid want het gaat om een zaal waarop menig kerkgenootschap jaloers zal zijn. Kerkdiensten zijn er tot nu toe echter nog niet in gehouden. Wel een rouwdienst.
Tegenover de te kleine hobbykamer staat een immense recreatiezaal waarin ook de grootbeeldtelevisie een plaats heeft. Achter de zaal ligt een kleinere ruimte waarin een biljart en een in aanbouw zijnde bar. Veel gebiljart wordt er evenwel niet, vertelt een bereidwillige bewoner. „Ze leggen hier liever een kaartje”, beweert hij. Tevreden over de nieuwe Renselheerdt is hij zeker. „'t Is ja een prachtig ding”.
De bewoners van het verzorgingstehuis eten met z'n allen in de eetzaal annex bibliotheek. Erg sfeervol is het er niet en veel armslag hebben de in rijen zittende ouderen evenmin. Desondanks geen grond tot klagen vindt een oud-inwoner van Winschoten. „.Joa heur, 't is hier goud”. „En de kinder hebben mie ook nait al meer over de vlour”, laat hij er wat zuinig op volgen.

 
Vrijdag 22 maart 1985
 
Erica opent ProGro '85 blindelings
 
„Ik hoop dat de hobbymarkt er rekening mee houdt dat er straks een grote groep ouderen is met eigen interesses, en daarom niet alleen mikt op de knutselvingers van 35 jaar, maar óók op de knutselvingers van 70 jaar”. Dat zei het Tweede-Kamerlid Erica Terpstra gisteren bij de opening van ProGro 85, de vierde promotiebeurs voor Oost-Groningen in De Klinker.
 
Zij verrichtte de officiële opening door geblinddoekt met een stok op een grote landkaart Winschoten aan te wijzen. Een kunststukje dat zij in recordtempo volbracht. Terpstra zeinog dat zij aan het streven om een figuur van nationaal gewicht de ProGro te laten openen in ieder geval in letterlijke zin voldeed. Na de korte plechtigheid maakte zij samen met Klinkerdirecteur Gerard Schenk een rondgang over de beurs.
Er waren naast de genodigden gistermiddag al vrij veel betalende bezoekers in de manifestatiehal. Zij troffen daar een tentoonstelling, die kleiner is dan voorgaande jaren. Het thema van deze ProGro is „Hobby in vrije tijd”. Vrij veel belangstellenden verkeerden daarom in de veronderstelling dat het ging om een soort voorjaarseditie van de befaamde Hobbymarkt tijdens Adrillen. Tot de teleurstelling van sommigen moesten zij ervaren dat er in de hal vooral stands van bedrijven en instellingen zijn. Al komen ook tal van sporten, hobby's en andere vrijetijdsbestedingen aan bod. De ProGro duurt tot en met zondag.
 
 
Dinsdag 26 maart 1985
 
BUSMUSEUM KRIJGT EINDELIJK ONDERDAK
 
Winschoten wil voor ton Gado-garage

De gemeente staat positief tegenover het voorstel de oude Gado-garage aan de P. van Dijkstraat te kopen voor het busmuseum. De Gado vraagt 99.000 gulden. Dat stemt aardig overeen met een taxatie van het pand door de gemeente. Daarmee heeft de Stichting Noordelijk Busmuseum eindelijk onderdak gevonden. Het is de bedoeling dat het busmuseum dat bedrag in huurkoop over twintig jaar terugbetaalt aan de gemeente als een renteloze lening.
Burgemeester en wethouders nemen vandaag vermoedelijk al een beslissing. Wethouder B. Verlaan: „We zijn bijzonder verheugd dat het busmuseum zich juist in Winschoten wil vestigen. Maar het kan best zijn dat de financiële transactie er wat anders komt uit te zien. We moeten de aankoop tenslotte ook verantwoorden naar de raad toe, en we moeten kijken
waar we het geld vandaan halen”. Door de bouw van een spelhal zit er voor dit jaar nog maar zo'n 1700 gulden in het potje onvoorzien van de gemeente.
Na lange tijd tevergeefs lonken naar de voormalige Gado-garage lijkt het het busmuseum nu voor de wind te gaan. De Gado liet de vraagprijs, die eerst zo'n 300.000 gulden bedroeg,nog verder zakken dan de anderhalve ton die later werd genoemd. De Stichting Winschoten Vooruit heeft 15.000 gulden beschikbaar gesteld voor de inrichting. De Wevebo heeft aan-geboden het hele pand te restaureren in het kader van een leerlingenproject: een klus van zo'n 15.000 werkuren. De aanstelling van een beheerder en een administratieve kracht bij het museum kunnen straks worden ingevuld via de sociale werkvoorziening.
 
Voorzitter G. Talsma van het busmuseum is momenteel een blij man. Ook al is de kogel nogniet definitief door de kerk, hij is ervan overtuigd dat het busmuseum over een jaar al deelskan gaan draaien aan de P. van Dijkstraat. ,,We zijn in 1978 begonnen en sindsdien altijd heelwelkom geweest in Winschoten. We werden indertijd zeer sympathiek geholpen bij het onderdak brengen van de eerste bussen. Vandaar dat we een voorkeur hebben voor Winschoten".
Zijn droom is een keten van attracties op te bouwen „om Oost-Groningen op te peppen" Talsma somt de bestaande bezienswaardigheden op: het strijkijzermuseum, Bourtange, Oudeschans, het Veenkoloniaal Museum, en de attracties-in-de-maak: het stoomgemaal aanhet Oostereinde, het klokkenmuseum, het strokartonmuseum en het busmuseum.
Het busmuseum heeft nu negen oude bussen die nog verspreid staan over de noordelijke provincies. Er zijn nog meer bussen op komst. Daarnaast beschikt het museum over een schat aan onderdelen en materialen, van kniptangen en oude uniformen tot halteborden.
 
 
Zaterdag 30 maart 1985
 
Gea Korte lid PvdA
 
Gea Korte, ex-fractievoorzitter van de CPN/PSP, is gisteravond toegetreden tot de PvdA. Op de ledenvergadering in het zalencentrum Bosstraat werd zij na ballotage geaccepteerd als lid. Korte legde vorig jaar haar functie in de gemeenteraad neer, en stapte korte tijd later uit de communistische partij. Sinds enige maanden volgde zij als toeschouwster trouw de ledenvergaderingen van de PvdA.
Voorlopig is er geen sprake van dat zij op de kandidatenlijst van de PvdA voor de komende gemeenteraadsverkiezingen zal belanden, zeggen zowel Korte zelf als afdelingsvoorzitter Jaap Wiertz. „Ik wil langzaam in de partij groeien”. Wiertz en vice-voorzitter Gerda Aldag hebben vooraf een gesprek gevoerd met Korte. „Dat was geen Bloedraad”, aldus Wiertz. Korte wil actief zijn in de Rooie Vrouwen en de straks op te richten emancipatieraad, en blijft bezig binnen het Winschoter Vredesplatform.
„Ik ben blij dat ik de knoop nu heb doorgehakt”, zegt Gea Korte. „Ik heb een streep gezet onder alles van de CPN, en omgekeerd ook. Het was een heel moeilijke worsteling de stap naar de PvdA te maken. Het is misschien makkelijker geen keuze te doen, maar ik wil politiek strijdhaar blijven. En ik stap er niet als een anoniem nieuw lid binnen: wat maak ik los? Ik heb de afgelopen maanden niet alleen de plaatselijke, maar ook de landelijke koers van de PvdA bijgehouden, bijvoorbeeld ten aanzien van de kruisraketten. Ik denk dat ik me er alles bij elkaar wel in kan vinden”.
Laatst aangepast op woensdag, 31 maart 2010 19:42
 
Februari 1985
Woensdag 6 februari 1985


 
De Wieken worden op hun plaats .,gehangen" (foto: Hans Banus)

 
Molen Edens heeft z'n wieken weer terug
 
Molen Edens aan het begin van de Nassaustraat heeft sinds gistermiddag z'n wieken weer terug. Talrijke belangstellenden zagen toe, hoe de twee zware „roeden” (zoals de wieken in molenaarstaal heten) met behulp van een kraanwagen omhoog werden getakeld en op hun plaats bevestigd. De roeden zijn vervaardigd door Burema in Oudeschans. In de werkplaats van Roemeling in Scheemda zijn de hekwerken voor de wieken passend gemaakt.
Het duurt nog wel een paar maanden, voordat de restauratie van de molen helemaal klaar is. Er moet nog flink wat schilderwerk worden verricht aan kozijnen en het houtwerk van de omloop. Ook moeten de muren aan de onderkant van de molen op tal van plaatsen worden hersteld. Maar nog vaar de zomer zal Molen Edens, als laatste van de drie Winschoter molens, weer de bijnaam „Molenstad” eer aan doen.
 
 
Donderdag 7 februari 1985
 
Slachthuis Winschoten nu particulier bezit
 
Het gemeentebestuur van Winschoten en het slachters duo Burema en Stel hebben mondeling overeenstemming bereikt over het voortbestaan van het Winschoter slachthuis als particulier bedrijf. Met de koop is een bedrag van ruim een ton gemoeid. De gemeente is al enige tijd bezig de elektrische voorzieningen van het slachthuis te verbeteren. Over ruim vier weken wordt het koopcontract getekend.
 
Luit Stel, één van de slachters, verwacht dat in de toekomst het slachthuis mogelijk ook nog aan enkele parttimers werk kan bieden. Voor deze optimistische visie heeft hij een aantal redenen. „In de eerste plaats zijn er nu veel mensen die denken dat het slachthuis al enige tijd gesloten is. Die mensen zullen hun vee nu niet aan ons aanbieden.”
Van veel belang is ook de positie van de firma Lourens' uit Tolbert, die veel slachtvee uit de regio Oost-Groningen haalt. En dat is volgens Stel niet toegestaan. „Vee, dat een noodslacht moet ondergaan, moet naar het dichtstbijzijnde slachthuis worden gebracht. Dat moet ons in de toekomst wekelijks ruim tien koeien en twintig varkens extra opleveren.”
Lange tijd was er sprake van dat het Winschoter slachthuis zou sluiten. Het ontslagen personeel heeft onderhand elders werk gekregen. Momenteel draait het bedrijf met de slacht van zo'n vijftien koeien en ruim veertig varkens per dag redelijk goed. „Met z'n tweeën kunnen we er een redelijke boterham aan overhouden”, zegt een tevreden Luit Stel.
Een bedrag van negen ton, dat sinds 1978 op de bank staat, zal binnenkort verdeeld worden, onder de veertien gemeenten, die samenwerken in de vleeskring. Het bedrag werd uitgekeerd door het Rijk, omdat de slachtbelasting verviel.
 

Maandag 18 februari 1985
 
Verkeerslicht
 
De kruising Sint Vitusholt-Nassaustraat-Molenweg-Grintweg, wordt dit jaar voorzien van verkeerslichten, zo heeft burgemeester T. Koek nog eens verzekerd. De actiegroep die voor een veiliger Sint Vitusholt strijdt, was in de war geraakt door tegenstrijdige mededelingen. Eerst hoorden ze van de burgemeester dat de lichten in de tweede helft van '85 geplaatst zouden worden. Daarna kregen ze een brief met de mededeling dat dit niet voor volgend jaar zou gebeuren. Koek kon hen gerust stellen: de inhoud van de brief bleek achterhaald.
 
 
Stoomgemaal
 
De restauratie van de grote pijp van het stoomgemaal aan het Oostereinde tussen Winschoten en Beerta hoeft niet te wachten tot 1987. De gemeente Winschoten toont zich bereid de 14.400 gulden, die daarvoor nog ontbraken, voor te schieten. Monumentenzorg had dat bedrag al wel toegezegd, maar kon het geld niet voor 1987 verstrekken omdat tot die tijd de monumentenpot leeg is. Zodra het weer het toelaat wordt in maart begonnen met het herstel van de zeer bouwvallige schoorsteenpijp. Anjerfonds en Scholtenfonds dragen ook elk 5000 gulden bij. Het is de bedoeling dat nog vóór de zomer de stoomketel aan het Oostereinde weer ouderwets fluit.
 
 
Geen oplossing Okto-personeel
 
Er is nog steeds geen oplossing gevonden voor de vijftien personeelsleden van de Winschoter kartonfabriek Okto die hun baan zullen verliezen wanneer de kartonmachine naar Roermond verplaatst wordt. Een gesprek districtsbestuurder A. van Dijk (Industriebond FNV) en een vertegenwoordiger van het KNP-concern afgelopen vrijdag heeft niets opgeleverd.
 
KNP garandeert de Okto-personeelsleden een andere baan binnen het concern wanneer de machine definitief ontmanteld en overgeplaatst is. De invulling van de arbeidsvoorwaarden laat echter nog steeds op zich wachten.
De industriebond FNV zal zich binnenkort schriftelijk tot KNP, Biihrmann-Tetterode en het ministerie van economische zaken wenden over de zaak. „Het interesseert mij niet wie er voor zorgt dat die regeling er komt,” aldus Van Dijk, „als de zaak maar op korte termijn opgelost is.” De industriebond wil in ieder geval duidelijkheid hebben voor 27 maart, wanneer de herstructureringscommissie massiefkarton weer vergadert.
 

Woensdag 20 februari 1985
 
Geen aanleiding pvc-buis Meidoornlaan te vervangen
 
De Waprog ziet vooralsnog geen aanleiding de pvc-hoofdwaterleiding aan de Meidoornlaan voor een metalen exemplaar te vervangen. Nieuwe metingen hebben nogmaals bevestigd dat de aangetroffen concentraties tetrahydrofuraan tot een absoluut minimum zijn gedaald. De Waprog wacht met eventuele maatregelen totdat de provinciale waterstaat de resultaten van het nader onderzoek van de voormalige vuilstortplaats aan de Meidoornlaan heeft gepresenteerd.
 
In november constateerde de waterleidingmaatschappij dat er geringe concentraties van het giftige oplosmiddel tetrahydrofuraan in het drinkwater van de woningen aan de Meidoornlaan zaten. In het ergste geval ging het om een concentratie van 3,9 microgram. Er was geen sprake van gevaar: de veiligheidsnorm ligt voor tetrahydrofuraan op 600 microgram. Nieuwe metingen hebben een daling van de concentraties aangetoond tot een maximum van 0,2 microgram.
 
De Waprog heeft nog geen verklaring voor die daling. Evenmin is al duidelijk waar het oplosmiddel vandaan komt. De Waprog sloot aanvankelijk niet uit dat het afkomstig is uit de lijm waarmee de pvc-waterleidingen aan elkaar zijn gelast. Het is waarschijnlijker dat de stof van de voormalige vuilstortplaats komt. Het zou dan via het grondwater door de pvc-leiding heen zijn gedrongen. Tijdens het oriënterend onderzoek van de vuilnisbelt is onder andere tetrahydrofuraan in het grondwater aangetroffen. De waterleidingmaatschappij sloot eerst een stijging van de concentraties tetrahydrofuraan in het drinkwater niet uit. Vervolgmetingen zouden die eventuele stijging moeten aantonen.
 
Indien dat het geval was geweest, had de Waprog vermoedelijk besloten tot het vervangen van de pvc-leiding voor een niet doordringbare metalen buis. Nu er sprake is van een daling is dat volgens Waprog-voorlichter Frits Vos niet nodig. De Waprog blijft wel het drinkwater aan de Meidoomlaan periodiek bemonsteren. Het is niet onwaarschijnlijk dat in het natte voorjaar hij een toenemende hoeveelheid grondwater de concentraties ook weer iets stijgen.
Het in november '84 in opdracht van provinciale waterstaat verrichte nader onderzoek van de vuilstort is nog niet klaar. Tijdens een voorlichtingsbijeenkomst in november zei een woordvoerder van de provinciale inspectie voor de volksgezondheid dat er „binnen enkele weken” resultaten bekend zouden zijn. De gemeente Winschoten verwacht die resultaten echter niet eerder dan eind maart.
 
 
Woensdag 20 februari 1985
 
Ecotainer
 
wordt binnenkort verblijd met een ecotainer. Dat is net zoiets als een glascontainer, maar dan voor huishoudelijk chemisch af-val zoals verfresten, oude batterijen, bepaalde bijtende schoonmaakmiddelen en zuren. De ecotainer bevat verschillende compartimenten voorde diverse soorten afval. De provincie subsidieert de ecotainer voor een groot deel om te stimuleren dat dit afval centraal wordt verzameld en vernietigd. Want nu verdwijnt het grootste deel van de chemische resten via de huisvuilzakken naar gewone stortplaatsen. Het is de bedoeling dat de ecotainer op een beveiligde plek bij gemeentewerken aan de Grintweg komt te staan.
 

Vrijdag 22 februari 1985
 
GEEN SPREKERS IN RAADSZAAL
 
Van der Giessen toch officieel afscheid

Het gemeentebestuur biedt „meester” D.M. A. van der Giessen volgende week vrijdag een officieel afscheid aan. Per 1 januari kreeg Van der Giessen eervol ontslag als hoofd van de Prof. Vliegenthartschool voor kinderen met leer- en opvoedingsmoeilijkheden. Hij was toen al sinds zo'n twee jaar op non-actief gesteld.
De gemeente wilde dat hij vertrok als hoofd na verstoorde verhoudingen binnen het lerarenkorps en met de gemeente. Dit leidde tot een langdurig slepende affaire. Een comité van ouders van (oud)leerlingen van Van der Giessen voerde herhaalde malen actie voor zijn aanblijven. Uiteindelijk kwamen de advocaten van de gemeente en Van der Giessen vorig jaar tot een akkoord, waarmee een proces kon worden voorkomen. Onderdeel van de overeenkomst was, dat Van der Giessen zich voortaan zou onthouden van uitlatingen over de strubbelingen die tenslotte tot zijn ontslag hebben geleid.
Van der Giessen kwam eind vorig jaar weer in het nieuws toen zijn persoon aanleiding was voor een conflict tussen de Winschoter Sportraad en de gemeente. Het bestuur van de sportraad wilde hem als secretaris. Vertegenwoordigers van de gemeente, waaronder de
wethouder van welzijn, adviseerden echter negatief. Dat vormde voor het bestuur van de sportraad, die al geruime tijd meningsverschillen met de gemeente had, mede de reden om dan maar op te stappen.
Er zullen geen sprekers zijn hij het afscheid, dat plaats heeft in de raadszaal van het stadhuis. Wel zal het voltallige college van burgemeester en wethouders present zijn om Van der Giessen in de hal te begroeten. Van der Giessen: „Ik stel dat eigenlijk niet zo op prijs. Ik worstel met het probleem dat ik hen de hand moet schudden. Dat geldt voor hen allemaal, want ze hebben zich gezamenlijk, op één lijn, tegen mij opgesteld. Al heb ik de meeste gemengde gevoelens tegenover onderwijswethouder Kuiper”, aldus Van der Giessen die gisteren zijn 62e verjaardag vierde.
Hij is wel ingenomen met het initiatief van de commissie „Afscheid Meester Van der Giessen”. Die wil zoveel mogelijk (oud) leerlingen en hun ouders of verzorgers activeren om vrijdagmiddag 1 maart aanwezig te zijn en bij te dragen aan een afscheidsgeschenk. De commissie is samengesteld uit vertegenwoordigen in zeventien verschillende Oostgroninger plaatsen, waaronder het PvdA-raadslid L. Doedens voor Winschoten.
 

Donderdag 28 februari 1985
 
OUD-KRANTENDIRECTEUR ROEL DE GRAAF TERUG IN WINSCHOTEN
 
Band met lezer, is nieuws op de stoep
 
Hij is terug in Winschoten en het is goed zo. Achtenhalf jaar Leeuwarden hebben hem niet zoveel vreugde bezorgd als die paar weken Winschoten. Als hij het oor scherp te luister legt, kan hij de krantenpers horen draaien vanaf het balkon van zijn vorstelijke etagewoning aan Venne-Israëlplein. Roel de Graaf (73 en een half) is weer thuis. De oud-krantendirecteur van „Van der Veen” geniet iedere minuut van de, wat hij noemt, intermenselijke omgang met oude bekenden. Praten met hem is praten over W inschoten. En over de krant. Eens zijn krant.
 
De terugkeer uit Friesland was een heel bewuste keus. De Graaf: ,,Ik was op de receptie van de sociëteit De Harmonie. Ik had een paar jaar in het bestuur gezeten, ik deed toneel. Het was hartverwarmend, zoveel bekenden, zoveel hartelijkheid die ik er ontmoette. Ze zeiden: De Graaf, wat moet jij in dat Leeuwarden, kom toch terug. En 's avonds bij het concert van Pluche hoorde ik hetzelfde". Snelle beslisser De Graaf liet zich direct ná het. feestgedruis door Winschoten rijden door z'n schoonzoon. Het appartementsgebouw aan het Israëlplein was precies wat hij zocht. Luttele weken later was hij weer Winschoter.
 
Vanuit zijn woning kijkt De Graaf uit op de oude, vertrouwde Winschoter toren.
 
De teleurstelling over een aantal veranderingen die hij aantrof heeft de vreugde van het weerzien nauwelijks kunnen verminderen. De Graaf: „Ik ben gevoelig voor mooie gehouwen. Ik vind het jammer dat in de Langestraat en Torenstraat allerlei winkels zijn gemoderniseerd. 't Is elders precies hetzelfde, ook in Leeuwarden. En toen ik in Heidelberg, in Duitsland, was, waren ook diverse oude pandjes veranderd in discotheken en eethuisjes. 't Is internationaal, maar toch is het jammer". Hij vindt diverse opgeknapte buurten in Winschoten prachtig. „Wat ze met de Vierwindenbuurt gedaan hebben, is heel goed geweest van het gemeentebestuur. Het Acaciaplan..., ik heb het allemaal al bekeken, het ziet er keurig uit”. Hij roemt Winschoten om z'n medische voorzieningen, zijn bejaardenzorg en als koopcentrum.
 
Maar toen hij vorige week de Elfstedentocht zag op televisie was hij toch op slag weer Fries? De Graaf: ,,Ik vind die Elfstedentocht een beetje overdreven, dat ligt me niet zo. Als je op zo'n dag in Leeuwarden bent word je stapelgek. Natuurlijk ben en blijf ik een Fries. Een emotioneel mens, die het nooit opgeeft. Ik ga er liever onderdoor dan dat ik opgeef. Maar ik heb hier, in Oost-Groningen mijn beste jaren gehad".
 
De krant.
 
Hij, de man die opzien baarde - een vijftiental jaren geleden - in de hele Nederlandse pers toen hij ver voor iedereen aan de vernieuwing begon, die offset heette, zegt: Zonder dat hadden we het met onze krant afgelegd.
 
Collega's zeiden in die tijd van me: hij is stapelgek, hij heeft niet eens een grafische opleiding. Vrienden hadden medelijden met me. Wat ik toen heb gedaan, is de richting aangegeven. Het personeel heeft het daarna écht gedaan. Oost-Groningen heeft in die tijd een plaats in de Nederlandse dagbladwereld ingenomen, die het nog heeft." Jaarlijks, vertelt hij, is er een bijeenkomst van oud dagblad directeuren. ,,Als De Graaf er niet is, mist er iemand. Dan is „Winschoten” er niet. En dat telt". Wat er nu gebeurt met drukkerij en uitgeverij - een nieuwe „drukfabriek” voor zestien miljoen gulden in Winschoten - beschouwt hij als een logisch vervolg op zijn eigen werk. „Het is te danken aan de enorme know - how die wij hier hebben opgebouwd”.
 
De positie van de krant, nu. Met daarbij de kennis dat het Oostgroningse gebied vergrijst en het inwonertal daalt.
 
De Graaf: ,,Grafisch-technisch is het één van de beste kranten van Nederland. Hij zit uitstekend in elkaar. Voor de lezers heeft dat echter niet de grootste waarde. Hun waardering wordt niet bepaald door het uiterlijk, maar door de inhoud. Er is daarom geen andere kans om te overleven en te bloeien, ook in dit gebied, dan ervoor te zorgen dat alles, maar dan ook alles wat hier gebeurt, door die krant geregistreerd wordt. Een gebroken been in de Langestraat is belangrijker dan honderd doden in China."
 
Hij vergelijkt graag de Winschoter met zijn ander lijfblad, de Leeuwarder Courant. „Ik kan niet anders zeggen dan dat ik de Winschoter Courant een enorm knap product vind. Het gebruik van het Nederlands door de redacteuren is uitstekend, vergeleken met de Leeuwarder. Maar ook dat bepaalt niet de band met de lezer, dat is het nieuws dat voor een regionale krant begint op de stoep van je huis. De New York Times heeft plaatselijk nieuws op de voorpagina. Als je het zo doet, verlies je nooit de band met je lezers”.
 
De krant ziet er nu wel héél anders uit dan eerder...
 
,,Ik vind het een enorme operatie die jullie hebben verricht. En ik hoor dat mensen nog moeten zoeken naar de berichten waar zij belang bij hebben. Maar na een aantal weken is dat probleem opgelost. Wat blijft, is de zorg dat de lezers niets ontgaat van wat hier gebeurt. Radio en televisie overspoelen de mensen met binnenlands en buitenlands nieuws. Maar wat zij niet kunnen, kan een regionale krant wél: al het nieuws uit de eigen stad en streek brengen. Dat is jullie taak in Oost-Groningen".
Laatst aangepast op vrijdag, 12 maart 2010 17:32
 
<< Start < Vorige 1 2 3 Volgende > Einde >>

Pagina 2 van 3
Winschoterarchief.nl, Powered by Joomla! and designed by SiteGround web hosting