April 1985

 
Woensdag 3 april 1985
 
Winschoten krijgt 1ste politievrouw
 

De eerste vrouwelijke politieagent doet op 1 juli haar intrede in het Winschoter korps. Het is de 21-jarige Anna M.T. Wieske. Ze werd geboren in Winschoten, verhuisde op 11-jarige leeftijd naar Kropswolde en werkt nu bij de gemeentepolitie in Den Haag.
Anna Wieske werd de beste bevonden van totaal elf sollicitanten, verder allemaal mannen. Met haar benoeming is de uniformdienst van de Winschoter gemeentepolitie straks op volle sterkte. Bij de administratie is nog een vacature voor plaatsvervangend chef.
Burgemeester Ties Koek maakte gisteren in de raadscommissie bestuurlijke zaken met enige trots melding van Wieskes aanstelling. Het ontbreken van vrouwelijke agenten hij de Winschoter politie is al enige jaren een politiek omstreden punt(je). PvdA-er Ida de Roest zei te hopen dat er nog meer vrouwen bij het Winschoter korps komen en kondigde aan Wieske te zullen verwelkomen met een bloemetje. Haar fractiegenoot Bruno Willems noemde dit gebaar discriminatie tegenover nieuwe politiemannen. Maar hij voegde daaraan toe dat de eerste politievrouw in Winschoten „veel te laat” is gekomen.
 
 
Dinsdag 9 april 1985
 
Wijkgebouw in Noord geopend
 


Het was even zoeken welke van de talloze sleutels aan de bos paste op de deur van het nieuwe wijkgebouw van de buurtvereniging, maar uiteindelijk kon de Winschoter wethouder B. Verlaan zaterdag dan toch het onderkomen aan de Jachtlaan in Noord openen. Uit het ledental van de wijkvereniging Noord was, aldus Verlaan, „dubbel en dwars gebleken”dat de buurt zo’n onderkomen nodig had, en dat de aanvankelijke scepsis van het gemeentebestuur onnodig is geweest. De muziekkapel Nieuw leven blies daarna nog enkele tonen, de verzamelde schare kinderen op het schoolplein liet ballonnen op, en de eerste twee groepen ouderen maakten zich op voor het volksdansen. De wijkvereniging Noord organiseert de hele week festiviteiten om de gepasseerde mijlpaal te vieren.
Zaterdag eindigt de feestweek met een grote rommelmarkt.
 
 
Woensdag 10 april 1985
 
RISICO’S OP TERMIJN NIET UITGESLOTEN
 
Maatregelen nodig bij Meidoornlaan

Er moeten maatregelen worden genomen rond de vervuilde oude vuilstortplaats aan de Meidoornlaan in Winschoten. Er bestaat geen direct gevaar voor de volksgezondheid maar de verontreiniging is toch dusdanig dat risico’s op de lange duur niet zijn uitgesloten. Bovendien lijkt het er veel op dat het verontreinigde grondwater naar de vlakbij gelegen zoutputten van Akzo stroomt.
Dat zijn enkele conclusies uit het vorig jaar gehouden nader onderzoek op en rond de voormalige vuilnisbelt. Uit dat onderzoek blijkt dat de belt het sterkst is verontreinigd aan de zuidzijde. Op één plek werden daar concentraties aromaten en chloorfenolen aangetroffen die honderd tot duizend keer boven de toegestane waarde liggen. Aan de kant van de woningen aan de straat werden op twee plaatsen concentraties arseen aangeboord die de toegestane hoeveelheid voorbij reiken.
Zoals een eerder door de Keuringsdienst van Waren verricht onderzoek al had aangetoond, komt ook het technisch adviesbureau van de Unie van Waterschappen tot de conclusie dat de moestuintjes veilig zijn. Het bureau sluit daarentegen niet uit dat de situatie er in de toekomst wel eens anders uit kan komen te zien. Het bureau wijst ook op de aanwezigheid van de drinkwaterbuizen aan de Meidoornlaan die deels uit het doordringbare pvc bestaan. Vorig jaar werden in het drinkwater sporen van tetrahydrofuraan aangetroffen. Die concentraties liggen momenteel ver beneden de toegestane norm.
De aanwezigheid van een ingeklonken laag potklei onder de stortplaats zorgt er volgens de onderzoekers voor dat het grondwater zich vooral in de richting van de Tranendallaan verspreidt. Het bureau van de Unie adviseert om alvorens een onderzoek in te stellen hoe de maatregelen tegen de verontreiniging genomen moeten worden eerst een tussenonderzoek te verrichten. De onderzoekers willen onder andere weten in hoeverre de potkleilaag kan fungeren als buffer tegen het zich verspreidende grondwater. Ook moet uit dat onderzoek blijken hoe de verspreiding van het grondwater rond die kleilaag eruit ziet. Daarvoor adviseert het bureau ook het Akzo-zoutwater te bekijken.
Tevens wil het bureau dat onderzocht wordt hoe ernstig de arseenverontreiniging van het grondwater bij de woningen aan de Meidoornlaan is.
Wethouder Roelof Lukkien (volksgezondheid) zegt verantwoordelijk gedeputeerde Meijer met de resultaten van het nader onderzoek te gaan confronteren. Hij heeft binnenkort so-wie-so een gesprek met Meijer over het dichtdraaien van de geldkraan voor het oplossen van de meeste vervuilde stukken grond in Winschoten. Het saneringsonderzoek voor de Meidoornlaan was aanvankelijk voor dit jaar gepland. Lukkien verwacht echter dat door de bezuinigingen dat onderzoek op de lange baan zal worden geschoven.

Donderdag 11 april 1985
 
Verwelkom Belgische bevrijders
 
Zaterdag 13 april a.s. brengen 54 veteranen van het Eerste Regiment Belgische Parachutisten een bezoek aan Winschoten. Zij vormen na veertig jaar het restant van de oorspronkelijk 180 Belgen die onder leiding van majoor E. Blondeel Winschoten bevrijdden op zondag 15 april 1945. De heer Blondeel, nu kolonel buiten dienst, zal zaterdag ook aanwezig zijn.
Ik ben ervan overtuigd dat zeer veel Winschoters, die zondag 15 april 1945 bewust hebben meegemaakt, die dag nimmer zullen vergeten. De dankbaarheid jegens onze bevrijders is, denk ik, onuitwisbaar. Dat geldt niet alleen voor de Belgen, maar evenzeer voor de Poolse, Canadese en Engelse bevrijders.
Ik zou graag willen dat de door mij bedoelde Winschoters zaterdag hun dankbaarheid nog eens openlijk demonstreren wanneer de Belgen in ons midden zijn. Zij kunnen dat ‘s morgens om 10.30 uur doen door aanwezig te zijn bij een korte herdenkingsplechtigheid bij het monument aan het Winschoter Zuiderveen, maar ook omstreeks het middaguur tussen het stadhuis en het Oldambtplein.
Tussen 12.00 en 12.15 uur verlaten de Belgen het stadhuis, waar ze in de raadzaal officieel door het gemeentebestuur worden ontvangen. De Chr. muziekvereniging “De Harmonie” brengt onze Belgische bevrijders een muzikale hulde voor het stadhuis. Daarna gaan de Belgen, voorafgegaan door “De Harmonie”, te voet naar het Oldambtplein waar hun bussen gereed staan voor vertrek.
Ik hoop dat de Belgen zaterdag zullen ervaren dat de Winschoters hen niet vergeten waren.
 
De burgemeester van Winschoten, T. J. Koek.
 
 
Zaterdag 13 april 1985
 
Belgische bevrijders genoten in Oost- Groningen
 
„De kolonel is al 79 jaar, maar als de oorlog nu weer zou uitbreken, zou hij ook weer meedoen. We gaan ook nu nog voor hem door het vuur. En redevoeringen dat hij kan houden. Man, man, als het moet wel dagen achtereen. En toch al 79 jaar hè”.
Henri Govaerts, 40 jaar geleden deel uitmakend van het eerste regiment Belgische parachutisten en dus toen ook één van de bevrijders van Oost-Groningen en Westerwolde en omgeving, kijkt nu nog met een blik van verafgoding naar Eddie Blondeel. Destijds majoor van de Belgische para’s, nu erekolonel buiten dienst.
De lange grijze Belg treedt ook tijdens het bezoek aan deze landstreek, op als voorman van de 54 Belgische veteranen. Hij ontvangt presentjes van de burgemeesters van de betrokken gemeenten (Vlagtwedde, Finsterwolde en Winschoten) en deelt ook geschenken uit. Zo krijgen de drie gemeenten een schilderij, dat ongetwijfeld een plaats in de gemeentehuizen zal krijgen. Burgemeester T. Koek van Winschoten biedt Blondeel een plaquette met een oorkonde aan. Z’n collega, D. Appeldoorn van Finsterwolde, geeft hem een mini-Vrijheidsbeeld van Finsterwolde mee. „Mooi voor in de verbroederingsplaats”, zegt Govaerts. „Ja, we komen in Brussel nog regelmatig bijeen. Ongeveer één keer per maand”.


De Belgische bevrijders salueren bij het monument op het Zuiderveen.
 


 

STOOTGROEPEN

De belangstelling in Winschoten doet Govaerts en z’n 53 maten (een derde deel is al overleden) goed. „Door de ouderen worden we nog herkend als de bevrijders. Neen, we zijn absoluut niet vergeten. Bij de jongeren ligt dat wat anders. Die denken dat de Canadezen en de Polen de bevrijders zijn. Ik begrijp ook wel waarom. Wij fungeerden hier als stootgroepen richting de Dollard, de Canadezen en de Polen die na ons kwamen, hielden de dorpen ver-volgens bezet”, legt Govaerts uit. In Winschoten verloren de Belgen een strijdmakker. Hij werd bij de boerderij van de familie Boven begraven.
 

Dinsdag 16 april 1985
 
Bevrijdingsbuttons voor scholieren
 

Ze zat toevallig vooraan, en daarom kreeg Marga Schietekatte gisterochtend als eerste van burgemeester Ties Koek de grote, kleurige Winschoter bevrijdingsbutton opgespeld. De basisschool aan de Beukenlaan had de primeur van de button, ontworpen door .Jouke Nijman. Ook op de andere basisscholen werden de buttons, waarvan er tienduizend exemplaren zijn vervaardigd, uitgedeeld. Volgende week is het de beurt aan het voortgezet onderwijs, dat nu nog paasvakantie heeft.

Het viel gemeentevoorlichter Gerben van der Meulen op, dat zelfs de jongere leerlingen van de Beukenlaanschool begrepen waarom de button is gemaakt. „Er wordt op school over oorlog en bevrijding gepraat, ze zien programma’s op de televisie, opa en oma vertellen erover. De kinderen weten waarom het gaat”. De scholieren luisterden dan ook aandachtig naar het toespraakje van de burgemeester.

 

Burgemeester Koek met Marga Schietekatte

 
Vrijdag 19 april 1985
 
KOEK: „SLECHTE ZAAK VOOR HELE REGIO”
 
Winschoten straks kleinste in provincie

Een telegram dat burgemeester en wethouders dinsdag in allerijl naar Gedeputeerde Staten zonden, kon het voornemen van de Groninger bestuurders niet meer veranderen: na de gemeentelijke herindeling is Winschoten met 2200 hectare de allerkleinste gemeente in de hele provincie. „Volstrekt bespottelijk”, aldus burgemeester Ties Koek. „En vooral een slechte zaak voor de hele regio. Winschoten is nota bene aangewezen als kerngemeente. Maar op de langere termijn kunnen wij nu niet meer de dienstverlenende voorzieningen voor het omliggende gebied blijven dragen”.
In het telegram vroegen B en W om uitstel van de beslissing over Winschoten. Zij wilden eerst overleg met GS. Het beroep was tevergeefs. Er komt binnenkort wel een gesprek tussen gemeente en provincie, maar dat betreft alleen een mogelijke, zeer minimale gebiedsuitbreiding: een stuk bouwland ergens erbij, of een klein partje van Heiligerlee.
 
Meer grond is belangrijk, want dat betekent meer gelegenheid om huizen te bouwen. Meer huizen betekent meer inwoners, en dat leidt weer tot meer geld voor Winschoten uit het gemeentefonds. Winschoten hoopte de begeerlijke grens van 24.000 inwoners te kunnen overschrijden, omdat de gemeente dan aanzienlijk ruimer in de financiën komt te zitten. De twee andere kerngemeenten in Oost-Groningen, Veendam en Stadskanaal, tellen respectievelijk ruim 28.000 en 34.000 inwoners.
 
Koek: „Als wij ook boven de 24.000 komen, hebben wij eindelijk dezelfde mogelijkheden als Veendam en Stadskanaal.
Het speelt ons nu parten, omdat Winschoten veel meer taken naar haar regio toe vervult dan Veendam en Stadskanaal”.
De provincie heeft echter geoordeeld dat Winschoten genoegen moet nemen met de toekomstige uitbreidingsplannen voor de Udesweg-Zuid. Daar is plaats voor zo’n 700 woningen, goed voor ongeveer 2000 inwoners extra. Daarmee zou kunnen worden voorkomen, dat Winschoten onder een andere grens duikt, die van 20.000 inwoners. Momenteel wordt die grens al angstig dicht benaderd. Zodra die drempel wordt overschreden, scheelt dat Winschoten een slordige 1 miljoen gulden aan inkomsten per jaar.
 
De suggestie, te horen in Groninger wandelgangen, dat Winschoten te laat en te weinig krachtdadig de „lobby” voor haar belangen heeft aangepakt, wijst Koek als „een giller” van de hand. ,,Tot het laatste toe heeft de provincie geweigerd gemeenten met meer dan 10.000 inwoners toe te laten tot de inspraakronde. Bovendien komt zoiets als herindeling niet op lobbybasis tot stand”. Wel heeft de burgemeester maandag in Groningen met een aantal gedeputeerden gesproken. De Winschoter VVD startte dit weekeinde een bliksemactie, toen duidelijk werd dat Winschoten toch Oude Pekela wel kon vergeten. Spoedoverleg maandagavond met de VVD-statenfractie deed fractievoorzitter Dick Boven redelijk optimistisch terugkeren naar Winschoten. Maar de volgende dag sneuvelde na discussies in GS Winschotens uitbreiding uiteindelijk toch.
 
 
Dinsdag 23 april 1985
 
Zilveren Vader Klarentocht
 
Zaterdag 27 april wordt voor de 25ste keerde Vader Klarentocht gelopen, georganiseerd door speeltuinvereniging Bovenhuren. De zilveren wandeltocht krijgt een extra feestelijk tintje. De afstanden zijn 5, 10. 15. 20, 30. 40 en 50 kilometer. De route voert naar Blijham en door het Blijhamsterbos, voor 30 km naar Vriescheloo, voor 40 kin naar het Loosterbos, voor 50 km langs de Duitse grens, Lethe en Rhederbrug. Voor het eerst worden er nu ook verzorgingsposten uitgezet. Er hebben zich al een kleine duizend deelnemers uit Drenthe en Groningen opgegeven, zodat het aantal van vorig jaar al wordt gehaald. Met wachten is nu nog op de aanmelding van Winschoter wandelaars, zegt Bé Snoek.
 
 
Woensdag 24 april 1985
 
200.000ste bezoeker zwembad Watertoren
 
Een worp met een grote dobbelsteen moest gisterochtend uitmaken wie precies de 200.000ste bezoeker was van het zwembad de Watertoren. Het lot wees Hennie Schulingkamp-Boeve van de Beverhof in Winschoten aan. Nauwelijks toeval, zegt ze: „Er is altijd wel minstens één Schulingkamp in het zwembad te vinden. We hebben zeven kinderen en mijn man begeleidt de schoonspring-ploeg van GZVW”.
 
Ze was blij met de handdoeken het jaarabonnement voor één persoon. Al ruilde ze dat laatste liever in voor een kwartaalabonnement voor het hele gezin. Mevrouw Schulingkamp heeft eigenlijk pas sinds de opening van de Watertoren, ruim een jaar geleden, leren zwemmen. „Ik ben toen vaak meegegaan met de kinderen”.
Wethouder Ben Verlaan van Welzijn verrichte gisteren nog een handeling: hij opende officieel de zonneweide. De zes met kunstgras overtrokken zonnebanken worden al druk gebruikt. Schaars gekleed liet ook de wethouder zich door de bruinende warmte koesteren.
 
 
Vrijdag 26 april 1985
 
Prijs voor Okto: twaalf miljoen

Twaalf tot veertien miljoen gulden; dat is de prijs die de kartonconcerns KNP en Bührmann-Tetterode gaan betalen voor de machine van de Winschoter kartonfabriek Okto. Over de prijs is al meer dan een maand geleden overeenstemming bereikt tussen de concerns en het ministerie van economische zaken. Aan het akkoord is officieel geen ruchtbaarheid gegeven omdat er nog onderhandelingen gaande zijn over een paar details in het koopcontract. Daarom is het ook nog niet mogelijk de prijs exact te berekenen.
 
Diverse doorgaans betrouwbare bronnen hebben één en ander meegedeeld. Volgens hen is het aan met name de onderhandelingstactiek van Bührmann-Tetterode te danken dat de prijs gezakt is tot ver onder de 20 à 25 miljoen die tot voor kort gold als een reële opbrengst van de verkoop.
 
Alle bij de verkoop betrokken partijen – economische zaken, financiën, KNP, Bührmann-Tetterode en de papierfabriek Roermond – hullen zich in stilzwijgen over het bereikte akkoord. Het verst gaat daarin een woordvoerder van Bührmann-Tetterode, die zegt dat het concern ,,op dit moment niet meer bij de zaak betrokken is.”
 
Technici van Bührmann-Tetterode zijn deze week begonnen de machine in Winschoten in kaart te brengen en onderdelen ervan te merken. De inspectie wordt gezien als aanloop naar de daadwerkelijke ontmanteling van de Okto-machine, maar volgens directeur Twijnstra heeft de inspectie geen bijzondere betekenis: ,,Ze willen gewoon weten wat ze kopen. Als U een nieuwe auto koopt kijkt U toch ook eerst of die in de garage past?”
 
Ondertussen is de toekomst van de vijftien man sterke onderhoudsploeg van Okto nog steeds niet helemaal geregeld. KNP heeft beloofd dat zij na de ontmanteling van de machine elders binnen het concern een haan zullen krijgen. Over de arbeidsvoorwaarden is men het echter nog niet eens. Districtsbestuurder A. van Dijk van de Industriebond FNV zegt dat een gisteravond met KNP gehouden gesprek „enig zicht” op een oplossing heeft geboden. „Ik denk dat we er uit komen, maar ik vind dat ook Bührmann-Tetterode mee moet werken aan de herplaatsing van het personeel. Tot nu toe hebben die nog geen garanties willen geven, maar daar zullen ze toch echt op terug moeten komen.”
 

Dinsdag 30 april 1985
 
Provincie zet vervuild Winschoten in de kou
 
Het ziet er naar uit dat Winschoten het komend jaar al diep in de buidel moet tasten wil ze van haar vervuilde stukken grond afkomen. In het conceptontwerp bodemsaneringsprogramma ’86 van het Groninger provinciaal bestuur krijgt Winschoten vooralsnog geen cent toebedeeld. Het schoonmaken van de met olie verontreinigde grond bij de voormalige kartonfabriek Reiderland komt zelfs op de lijst niet voor.
Op het prioriteitenlijstje van de provincie wordt alleen geld gepompt in een drietal projecten in de stad Groningen. Het provinciaal bestuur geeft niet aan hoeveel die injectie gaat kosten. Groningen heeft voor ’86 in totaal nog ongeveer 0,9 miljoen gulden beschikbaar. Op het ontwerpprogramma neemt het saneringsonderzoek bij de oude vuilstortplaats aan de Meidoornlaan in de één na laagste categorie pas een vijftiende plaats in. Het provinciaal bestuur houdt zich in een begeleidend schrijven zeer op de vlakte of die categorie in ’86 wel voor uitvoering in aanmerking komt.
 
De naderonderzoeken bij de Spoorsloot en bij de voormalige gasfabriek staan relatief hoog op de lijst. Dat is niet zo verwonderlijk omdat die projecten beneden de bijdragedrempel van de provincie blijven. Beide onderzoeken gaan de gemeente f.160.000,- kosten. De provincie blijft bij die onderzoeken financieel buiten schot. De schoonmaakbeurt bij Reiderland was aanvankelijk door de provincie wel in ’86 gepland. Het verwijderen van de olievlek zou, naar een offerte van de Heidemij, ruim twee ton moeten kosten. Gemeente en provincie moeten daarvan ieder f.100.000,- op tafel leggen.
 
Zoals eerder gemeld vindt Winschoten de offerte van de Heidemij behoorlijk aan de hoge kant. Volgens wethouder Roelof Lukkien (PvdA) wordt nu zelfs getracht een modus te vinden zodat de gehele schoonmaakbeurt voor nog minder dan een ton kan. Lukkien zegt dat dit misschien mogelijk is door het vervuilde grondwater weg te pompen en de olielaag in de diepere grondlagen te laten zitten. „Er zijn wetenschappers met theorieën dat olie in die lagen in de loop der jaren automatisch wordt afgebroken. Dat wordt momenteel bekeken. Ik ben geen wetenschapper. Maar je hebt al een heleboel gedaan als het grondwater schoon is. En als dat alles binnen zestig mille kan, scheelt ons dat wel even veertigduizend gulden”.
Wanneer die opzet slaagt, zou het ook betekenen dat de provincie zonder enige financiële steun van Reiderland af is. Lukkien: „Dan mag de provincie die ton houden. Misschien dat ze dan genegen is om toch met de Meidoornlaan te beginnen”. De wethouder zet so-wie-so vraagtekens bij de financiële invulling van het provinciale concept–bodemsaneringprogram- ma. „Men geeft niet aan hoeveel die projecten in Groningen kosten. Wel dat het uitvloeisels zijn van financiële verplichtingen van dit jaar. Ik vraag me af of dat 0,9 miljoen gulden kost”.