April 1987


Vrijdag 3 april 1987


Aquilo wijkt met trainingen uit

De Winschoter atletiekvereniging Aquilo gaat volgend jaar waarschijnlijk in Bunde trainen. Al sinds haar oprichting, nu 25 jaar geleden is de club in de weer om een eigen baan te krijgen. Verschillende plannen werden ingediend, maar tot nu toe is nog steeds geen geld beschikbaar voor een eigen accommodatie en wordt er getraind op de baan van Stadskanaal.

 

„’t Zou een leuk cadeautje zijn, want ergens is het natuurlijk een belabberde zaak dat wij geen eigen baan hebben. Stel je een zwemclub zonder zwembad voor, of een voetbalclub zonder veld”, verwoordt L. Bakker het ongenoegen van zijn clubgenoten. Binnen de club speelt inmiddels het probleem dat goede lopers naar andere verenigingen vertrekken.

 

Aquilo heeft al verschillende malen in samenwerking met de KNU een plan uitgewerkt en een begroting gemaakt, zowel voor een sintelbaan als een kunststofbaan, maar tot nu toe zijn er geen resultaten geboekt. Bakker: „De gemeente heeft ook geen geld”.

 

De plannen voor de uitbreiding van de buitensportaccommodatie liggen al klaar. Mocht er geld vrijkomen dan is het de bedoeling dat de sportvelden bij het St. Vitusholt uitgebreid worden en dat er een atletiekbaan in het stadspark komt. Maar het hele plan staat of valt met de financiële middelen die beschikbaar zijn. Wethouder Gea Korte: „Met de aanleg is tonnen gemoeid. Het zou mooi zijn als we ze ter ere van hun 25 jarig bestaan een baan zouden kunnen geven, maar dat zit er niet in. Maar we blijven wel met de plannen bezig”.Dinsdag 7 april 1987

 

Hotel de Nederlanden wacht op vergunning voor terras

Als het aan A.J. Ruibing, eigenaar van hotel de Nederlanden ligt, wordt het hotel nog voor de zomer uitgebreid met een zonneterras aan de voorkant. De gemeente heeft de plannen al goedgekeurd. Het wachten is nu nog op de bouwvergunning en toestemming van de provincie.
 

De winkeliers naast het hotel hadden aanvankelijk nogal wat bezwaren tegen de verschuiving van de voorpui. Zij verwachtten dat de toegankelijk van hun eigen winkels daardoor verminderd zou worden. Ook waren zij bang dat het straatbeeld te ingrijpend zou veranderen. De raadsman van de winkeliers, mr. P.P. Reimer weet nog niet of ze in beroep zullen gaan: „We hebben daar nog dertig dagen de tijd voor”.


‘Canadees’ monument opgeknapt

 Het monument aan het Zuiderveen wordt opgeknapt. De laatste jaren was het monument danig in verval geraakt. Struik- en boomwortels en vocht hadden vooral de achtermuur sterk aangetast. Vorig jaar oktober is de oude muur gesloopt om een geheel nieuwe muur in zelfde stijl op te trekken. De muur staat er inmiddels, alleen de originele pannen moeten nog aangebracht worden. De totale kosten van de restauratie bedragen 34.000 gulden.

 

Het monument, dat in 1945 werd opgericht op initiatief van een comité uit de bevolking, was een geschenk van de hele burgerij van Winschoten. Een gedenkteken ter nagedachtenis aan de 18 in Noord-Oost-Groningen gesneuvelde bevrijders, die op deze plaats tijdelijk werden begraven. Op 4 mei zal het monument weer officieel in gebruik genomen worden.

Woensdag 8 april 1987

 

Nieuwe stichting moet dierenasiel zelf bekostigen


De Centrale Asielraad heeft gisteravond, samen met de dierenbescherming van Veendam en Stadskanaal besloten alsnog een Stichting Dierenasiel Winschoten op te richten. De bestuursleden voor de nieuwe stichting zijn al aangezocht en de procedure voor het aantrekken van een beheerder gaat een dezer dagen van start.

 

Het is de bedoeling dat het asiel zichzelf gaat bekostigen en dat er geen subsidies van dierenbeschermingsorganisaties of gemeentes bij hoeft. Ina Schoenmaker, vertegenwoordigster Centrale Asielraad: „Het ziet er erg positief uit. We hopen voor het zomerseizoen te kunnen starten”.

 

Met de oprichting van een stichting zijn de plannen van wethouder R. Lukkien om het asiel aan een particulier te verkopen weer van de baan. Zo’n drie weken geleden kwam hij met het idee, omdat uit het overleg van de verschillende instanties geen concrete plannen naar voren kwamen. Hij gaf de Centrale Asielraad toen nog drie weken om met een voorstel te komen.

 

De Centrale Asielraad zag kans om binnen deze termijn alsnog met een plan te komen. ,,We zijn erg blij met het vertrouwen dat de gemeente ons gegeven heeft”, aldus Schoenmaker. „We willen dat ook honoreren door een goed beleid te voeren”. Het asielreglement van de Centrale Asielraad zal de handleiding vormen voor de verzorging van de dieren. Daarnaast zullen de dierenbescherming van Veendam en het dierenasiel van Stadskanaal optreden als adviseurs.

De nieuwe stichting wil binnenkort overleg met de gemeente plegen over de huisvesting. Wethouder Lukkien wil nog niet uitgebreid op de plannen van de asielraad in gaan maar zegt wel benieuwd te zijn naar hun financiële onderbouwing.


Dinsdag 14 april 1987

 

Commissie kraakt Zwembadnota

 

‘Parkbad moet open blijven’

 

Het parkbad moet openblijven tenzij op zeer korte termijn voor de komende raadsvergadering duidelijkheid komt over wat de gemeente na 1987 met het bad van plan is. Dit is de mening van de PvdA en de CPN leden van de commissie Welzijn. De commissieleden van de VVD, CDA en Winschoter Belangen zijn ook tegen sluiting, maar willen eerst met de achterban, respectievelijk een deskundige overleggen voor zij definitief over het voorstel besluiten.

Wethouder G. Korte kreeg het gisteren zwaar te verduren toen zij het voorstel van het college om het Parkbad te sluiten in de commissie welzijn moest verdedigen. Unaniem vonden de commissieleden het een vreemde gang van zaken om het bad opeens te sluiten.


Bovendien vonden zij het voorstel onoverzichtelijk; de berekeningen van de besparingen zijn onduidelijk en het voorstel geeft geen inzicht in de plannen van de Grontmij, die een voorstel heeft gemaakt voor koppeling van zwembad en nieuwe camping. Zij vonden dit laatste vreemd, temeer daar het college vorige week wèl inzage in deze plannen heeft gehad, maar daar niets over wil vertelen.

 

Vorige week vrijdag besloot het college om voor te stellen het Parkbad dit jaar niet te openen. Er zou een nieuwe breekinstallatie (zuiveringsinstallatie) aangelegd moeten worden voor de somma van 20.000 gulden. Het college vroeg zich af of deze investering op dit moment wel verstandig was, omdat er voor volgend jaar hele nieuwe plannen op stapel staan. Daarnaast zou het gesloten houden van het bad een besparing van 54.000 gulden opleveren en dat zou ook erg gunstig zijn, want het overdekte zwembad De Watertoren heeft dit jaar al een verlies van 71.000 gulden geleden.

 

Niet eens

 

De PvdA fractie is het absoluut niet eens met het standpunt van het college. Mevrouw A. de Roest-Wiebenga sprak namens deze fractie allereerst haar twijfel uit over de omvang van de besparingen: „Als de Watertoren langer openblijft kost dit ook geld”. Bovendien is de fractie niet enthousiast over de uitwijkmogelijkheden zoals Wedderbergen en Midwolder plas. „Het water is daar lang niet zo schoon, ook kun je kinderen daar niet in hun eentje naar toe sturen”. Haar partij genoot O.A. Schröder voegde daar nog aan toe dat hij het onverantwoord vond om zo’n welzijnsvoorziening voor kinderen in een achterstand situatie te sluiten, terwijl het college als uitgangspunt heeft om juist niet in voorzieningen voor mensen in deze situatie te snijden.

 

De CPN’er H. Kootstra was het volkomen met de PvdA fractie eens en was bang dat, „wanneer het zwembad eenmaal in de mottenballen zit het ook in de mottenballen blijft”. Ook het commissielid J.Flokstra van Winschoter Belangen vond het een slecht idee om het bad te sluiten. Hij vond het vreemd dat een college dat zoveel belang hecht aan de bevordering van het toerisme zo’n attractie sluit. Naar zijn mening wordt het idee van de sluiting ook voornamelijk ingegeven door de tekorten die bij de Watertoren bestaan. Hij stelde voor om nog een extra commissie vergadering bijeen te roepen om de zaken nog eens goed op een rij te zetten.

 

De commissieleden van het CDA en de VVD hadden vooral moeite met het voorstel omdat het pas vrijdag bekend werd. Zij vonden beide dat ze op zo’n korte termijn geen goed beeld konden krijgen van de werkelijke financiële situatie. Mevrouw A. Boven-Boer: „In december konden we niet over praten en nu moeten we op hele korte termijn beslissen over een heel pakket. Wij zijn hier niet tevreden over” De VVD’er mevrouw J. J. A. Siertsem-Free benadrukte dat zij ook het voorstel over de camping in de besluitvorming mee wilde nemen. Flokstra, Boven en Siertsema wilden hun eindstandpunt nog niet kenbaar maken. Zij voelden in principe nog wel voor overleg, maar kwamen niet met een concreet voorstel. De PvdA’ers en de CPN’er namen een aanzienlijk harder standpunt in „Alleen als er binnen anderhalve week meer gegevens binnen komen heeft praten zin, maar anders hebben wij daar geen behoefte aan. De wethoudster zal de verschillende standpunten meenemen naar het college.Zaterdag 18 april 1987

 

Zaterdag Markt

 

De zaterdagse warenmarkt heeft z’n langste tijd op het Marktplein doorgebracht. Er is een verhuizing op til. De markt gaat (de wens van de kooplieden) naar de Venne, of (de voorkeur van de gemeente) gedeeltelijk naar het Burg. Schönfeldplein. In dit laatste model wordt de markt flink uitgebreid, omdat een aantal kramen rondom de kerk op het Marktplein blijft en er een doorloop komt, via de Kleine Marktstraat naar het Schönfeldplein. De markt loopt hier verder tot aan het (drukke) kruispunt met de Langestraat en Torenstraat.

Woensdag 22 april 1987

 

PvdA is verdeeld: Parkbad toch open

 

Als de PvdA-fractie in de gemeenteraad, volgende week woensdagavond voet bij stuk houdt, gaat het openluchtbad aan de weg door Bovenburen de komende zomer wél open. Gisteravond heeft de fractie over dit heikele punt beraadslaagd, nadat wethouder Gea Korte had laten weten dat in het standpunt van het college geen verandering was gekomen. Dat luidde: sluiten. In de raadsvergadering voegt misschien – alleen fractievoorzitter Henk Schuster zich nog bij het college. Want: „Hun standpunten zijn ook de mijne”.

 

De enige tegemoetkoming van Korte richting raad was een uitleg op schrift van het voordeeltje van 54.000 gulden als het Parkbad dicht blijft. Daarbij is op te tellen een som van 20.000 gulden, die gestoken moet worden in een nieuwe zuivering als het bad wel open gaat. Schuster is gevoelig voor al dat geld. „Als je nagaat wat er in het land gebeurt met openluchtbaden, ben ik het met het college eens, dat je nu niet meer zoveel geld moet investeren”.

 

Het is lang geleden dat de PvdA-fractie, absolute heerser in Winschotens gemeenteraad, zo verdeeld was over een voorstel. De rijen zijn trouwens in ander opzicht even gesloten als anders. De tegenstanders van het collegevoorstel lieten gisteravond hun standpunt alleen maar door fractievoorzitter Schuster uitleggen. Otto Schröder: „Sorry, maar dat is afgesproken, ik kan niets zeggen”. Volgens Schuster zijn de tegenstanders „nog niet zover in hun denken”. De beslissing tot sluiting die de anderen nu al willen nemen, verschuiven zij naar volgend jaar. Schuster: „Maar dan zeg ik: jammer van die zeventigduizend gulden”.

 

Het voorstel van het college redt het alleen nog als de andere drie fracties Korte steunen. Die speculeerde daar gistermiddag op, toen ze met nadruk zei dat die „hun beslissing hadden opengehouden”.

 

Voor „De Watertoren” zijn, in afwachting van een akkoord van de raad met het collegevoorstel, alvast „allerlei leuke dingetjes” voor de komende zomer bedacht, waaronder entree voor een zacht prijsje. De zwemclub GZVW meende de wethouder een hart onder de riem te moeten steken door een instemmende brief te sturen. GZVW maakt alleen gebruik van het overdekt en in het geheel niet van het openluchtbad.Donderdag 23 april 1987

 

Kooplieden willen proefmarkt op Venne

 

Binnen enkele weken neemt de gemeente een beslissing over de weekmarkt op zaterdag. Het bestuur van de kooplieden heeft in alle toonaarden duidelijk gemaakt dat het alleen de Venne als nieuwe standplaats wil. Gevraagd is opnieuw om een proef van drie maanden. Vorig jaar mei werd de markt hier incidenteel ook gehouden. Een bliksemsnelle rondvraag toonde toen aan dat het publiek enthousiast was over de markt op de Venne.

 

De gemeente houdt echter zijn bedenkingen. De Gado kan er niet langs en ook brandweer en politie zien hun weg dwars door de binnenstad afgesneden. Niet waar, zeggen de kooplieden. De kramen staan ver genoeg uit elkaar, zodat die er in noodgevallen wel doorheen kunnen. En de Gado heeft op zaterdag toch bijna geen mensen te vervoeren.

 

Het argument dat er parkeer plaatsen verloren gaan als de markt naar de Venne verhuist, houdt geen stand, zo zeggen zij verder. Het hele Marktplein komt vrij – en daar kunnen vele tientallen auto’s staan en de toegang naar het Israëlplein blijft open.

 

Wethouder openbare werken Stuut heeft – opnieuw – kennis genomen van de argumenten van de kooplieden. Volgens de laatsten was hij anderhalf jaar geleden ook sterk geporteerd voor de Venne als marktterrein.

Vrijdag 24 april 1987

 

Woningen en supermarkt vullen binnenkort de open plekken

 

Venne krijgt een ander gezicht


Het aanzien van de Venne, het gedeelte tussen Bosstraat en rotonde, zal binnenkort drastisch veranderen. Ongeveer op hetzelfde moment beginnen hier twee bouwprojecten, een aan de linker en het andere aan de rechterkant van de gereformeerde kerk. Op de plek van de kleuterschool Hummeloord, die afgebroken wordt, komt een complex met twaalf woningen (in drie verdiepingen) en de andere kant op worden de littekens in Winschotens stadsbeeld – de ruines van de vroegere Nema panden – binnenkort al opgeruimd om plaats te maken voor een winkel met woningen.

Als men er voor staat, rechts van de kerk, worden na de bouwvak 12 woningen gebouwd, een blokje van vier keer drie appartementen, naar een ontwerp van architect Bert van Ringh en uit te voeren door het Winschoter bouwbedrijf Nanninga. De gevel van het complex verspringt ietwat, zodat elk huis een vrij uitzicht heeft.

Zowel aan de voor- als achterkant komt een balkon. De woningen krijgen een 1-vormige kamer met een open of dichte keuken met grote bijkeuken, twee slaapkamers en badkamer. Er komen twee liften in het gebouw. Hoewel de voorbereidingen nog niet helemaal zijn afgerond (komende maandag geeft Winschotens stedenbouwkundige zijn eindoordeel) wordt er nu al belangstelling getoond. De woningen gaan weg voor bedragen tussen de 160- en 170 duizend gulden.


Supermarkt

De bouw aan de Venne tussen Olieslagerstraat en Verlengde Zuiderstraat valt onder de plannen van de woningbouwvereniging met het gehele gebied ‘Vierwindenbuurt’. Volgende maand gaat de eerste schop de grond in voor de bouw van 106 (huur)woningen. Het eerst komen aan de beurt de Bosstraat en Vissersdijk. Daarna de plek van de afgebroken Maranathaschool en vervolgens gaat het richting Venne. Het Unigro-concern bouwt langs de Venne een supermarkt van 1100 vierkante meter vloeroppervlak, met daarboven 20 woningen. Erachter komt een parkeerterrein voor 80 auto’s, waarvan de kosten ook voor Unigro zijn. Die voorkomt daarmee de storting van een immens bedrag in het parkeerfonds. Dit parkeerterrein is straks via de Verlengde Zuiderstraat te bereiken. Men kan het via de Olieslagerstraat weer verlaten. In deze omgeving worden verder 31 woningen gebouwd. De start van de bouw gebeurd zonder officiële poespas.

Donderdag 30 april 1987

 

Parkbad wel open


Het openluchtzwembad ‘Parkbad’ gaat op 1 juli voor twee maanden open. Een voorstel van B en W om het bad voor een seizoen te sluiten werd gisteravond door de gemeenteraad verworpen. Slechts de vier PvdA-wethouders en fractievoorzitter H. Schuster van de sociaal-democraten ondersteunden het collegevoorstel. De overige veertien raadsleden, inclusief zeven PvdA-ers stemden tegen. Wethouder mevrouw G. Korte conformeerde zich aan deze uitspraak.

Het ‘Parkbad’ heeft de afgelopen twee jaar in toenemende mate te maken gekregen met de concurrentie van de recreatieplassen in de omgeving. De bezoekersaantallen daalden, de tekorten voor de gemeente stegen. Om het bad zijn aantrekkingskracht te laten behouden werd het vorig seizoen voor een gratis openstelling gekozen. De zwemgelegenheid bleef echter een fors financieel tekort houden.