Augustus 1984

 
Woensdag 1 augustus 1984
 
Ontmanteling machine niet zonder sloop fabriekshal
 
Als de minister van economische zaken zijn zin krijgt en de Oktomachine verdwijnt, dan moet ook de grote fabriekshal weg. Dat is de overtuiging van loco-burgemeester G. Kuiper. De machines kunnen niet worden weggehaald, zonder dat tenminste een deel van de kartonfabriek wordt afgebroken, zo stelt hij.
 
“Bij de bouw is destijds ook eerst een deel van de muren neergezet, toen zijn de grote stukken van de machines erin geplaatst, en pas daarna is de fabriekshal afgebouwd. Dus ik zie niet in hoe ze, als we de ontmanteling van de machine niet kunnen tegenhouden, straks de machine eruit willen halen zonder de hal af te breken. De kantoren en magazijnen van het Okto-complex kunnen natuurlijk blijven staan”, aldus Kuiper.
 
 
Vrijdag 3 augustus 1984
 
Voorlichtingsavond over reconstructie van de Venne
 
Burgemeester en wethouders beleggen op woensdag 15 augustus een openbare voorlichtingsbijeenkomst over de reconstructie van de Venne. De bijeenkomst heeft ‘s avonds plaats in De Klinker.
 
De herinrichting van de Venne, nu vaak omschreven als een kale racebaan dwars door het centrum van de stad, wordt al enige jaren voorbereid. De uitvoering van de plannen liet op zich wachten, omdat de benodigde gelden ontbraken. Maar begin dit jaar had de gemeente toch in totaal voor acht ton aan subsidietoezeggingen binnen van het rijk. Het hele project kost zo’n 1,3 miljoen gulden.
 
Inmiddels werd er echter van verschillende kanten steeds luidere kritiek geuit op de plannen. De busonderneming Gado beet de spits af, gevolgd door ondernemers aan de Venne. Ook de rijschoolhouders en het CBR deden een duit in het zakje, terwijl tevens de gemeenteraad aanmerkingen had.
 
 
Dinsdag 7 augustus 1984
 
Okto-personeel doet beroep op premier
 
Het opstarten van een nieuwe testliner-fabriek in Roermond “zal allesbehalve goedkoper zijn dan in Winschoten”. Die mening vertolkt het voltallige personeel in een open brief die gisteren is verstuurd naar onder andere premier Lubbers, het kabinet, de fractievoorzitters van de Tweede Kamer, GS van Groningen, Streekraad en gemeente Winschoten.
 
“Wij vragen ons af”, zo stelt het personeel in de brief, “of de gegevens die minister Van Aardenne aan de vaste Kamercommissie van economische zaken heeft verstrekt juist of gekleurd zijn door toedoen van KNP en/ BT. Nog steeds vragen wij ons af, waarom er geen onafhankelijk organisatiebureau (zoals ook bij de PTT is gedaan) is ingeschakeld om alle mogelijkheden en berekeningen te verifiëren”.
 
Het personeel vraagt zich af waarom de gemeente Winschoten wel in staat is om binnen een maand 15 serieuze gegadigden voor Okto te vinden, terwijl dat het ministerie in een periode van vier jaar nog niet gelukt is. Het dreigement van KNP de Kroon in Oude Pekela te moeten sluiten wanneer in Okto de productie van testliner wordt opgestart, snijdt geen hout, aldus het personeel, omdat dit in strijd is met de uitgangspunten van de herstruckturingsoperatie Massiefkarton.
 
In de brief worden verder de bekende argumenten voor Winschoten en tegen Roermond nog eens op een rijtje gezet. Alle instanties worden daarom met klem verzocht bij een eventuele besluitvorming rekeningen met de argumenten in de brief te houden. Men wordt uitgenodigd zich ter plekke op de hoogte te laten brengen.
 
 
Vrijdag 10 augustus 1984
 
Winschoten maakt planningslijsten voor 1985-1989
 
In de komende vijf jaar 738 nieuwe woningen
 
De gemeente gaat ervan uit, dat in de komende vijf jaar 738 nieuwe woningen kunnen worden gebouwd in Winschoten. Daarnaast is er een verbeteringsprogramma van 1985 tot en met 1989 voor 961 woningen. Splitsing van bestaande woningen kan in deze periode 80 huizen voor alleenstaanden en tweepersoonshuishoudens (HAT-woningen) opleveren.
 
Deze cijfers staan vermeld in de planningslijsten voor 1985-1989, die vóór 1 september moeten worden ingediend bij de directie Volkshuisvesting. De gemeenteraad moet echter eerst zijn goedkeuring geven aan de lijsten, die de gemeente heeft opgesteld in overleg met de woningbouwvereniging. Volgende week buigt de raadscommissie zich over de planning.
 
De grootste hap van de nieuwbouw is gepland in Acacialaan-Noord: 133 woningen in de periode 1985-1987. Het gaat zowel om premiehuurwoningen (beleggers) en premiekoopwoningen, als om huizen in de vrije sector. Daarmee zal dit gebied zijn volgebouwd.
 
De Wevershorn krijgt in de planning de komende drie jaar 113 woningen toebedeeld. Voor 1985 zijn 38 woningwetwoningen aan de Venne naast De Raad opgenomen, in aansluiting op de 25 HAT-woningen en 13 woningwetwoningen die nog voor dit jaar zijn gepland. In 1986 en 1987 zullen volgens plan in totaal 50 woningwetwoningen en 25 HAT-woningen worden gebouwd om de gaten in het oude woongebied van Wevershorn op te vullen.
 
In de Vierwindenbuurt zijn ook nog wat gaten te vullen. Voor de komende twee jaar wordt uitgegaan van de bouw van 65 woningwetwoningen en 10 HAT-woningen aan de Gerlofsgang, Oosterstraat-Verlengde Zuiderstraat en de Bosstraat hoek Hoogklei. De gemeente heeft al deze grond vrijwel in handen.
 
Over grondverwerving aan de Witte de Withstraat voert de gemeente nog overleg met enkele eigenaren. Voor 1987 is hier de bouw van 20 woningwetwoningen gepland.
 
Aan de Garst bij het Maintebos staat nu nog de noodbehuizing van bejaardentehuis De Renselheerdt. Maar wanneer het nieuwe onderkomen aan de Parklaan begin komend jaar gereed is, komt deze grond weer vrij. De gemeente denkt dat dan op dit terrein, verspreid over drie jaar 80 premiehuurwoningen (beleggers) kunnen worden gerealiseerd. De gemeente voert verkennende besprekingen met belangstellende bouwers.
 
De planning voor nieuwbouw in andere delen van Winschoten ligt wat verder in de toekomst. De 60 “wijnflats” op het terrein van de voormalige wijnfabriek Phaff aan de Brugstraat zijn naar 1988 en 1989 geschoven. Over het terrein van de inmiddels gesloopte pettenfabriek aan de Rodeweg (achter het station) bestaat nog onduidelijkheid. Wel is duidelijk dat het terrein plaats biedt aan 40 woningen. De gemeente heeft de bouw daarvan toch maar alvast opgenomen in de planningslijsten voor 1987 en 1988. Daarbij wordt uitgegaan van 30 woningwetwoningen en 10 HAT-woningen.
 
De gemeente houdt helemaal een slag om de arm wat betreft nieuwbouw in het Lanengebied en aan de Udesweg-Zuid. Voor het Lanengebied staan 112 woningen vermeld voor 1988 en 1989 en voor de Udesweg-Zuid 87 woningen in 1989. De gemeente stelt daarbij nadrukkelijk, dat het om voorlopige aantallen gaat. Het lijkt er nu namelijk op, dat met de bouw elders in Winschoten in voldoende mate zal worden voorzien in de behoefte. Het ontwikkelen van een plan voor Udesweg Zuid is daarom voorlopig stopgezet. Het maken van een nieuwbouwplan voor het Lanengebied moet uiterst zorgvuldig gebeuren om het unieke landelijke karakter van dit stukje Winschoten niet aan te tasten.
 
SPLITSING
 
Door splitsing van gezinswoningen uit de jaren vijftig in de Zeeheldenbuurt kunnen volgens de planningslijsten 80 HAT-woningen worden gecreëerd in 1985-1989. De woningbouwvereniging was al van plan om met dit experiment te starten bij een blokje van acht woningen aan de Jan van Galenlaan. Dat stuitte echter op hevige tegenstand van de huidige bewoners. Zij maakten hun onwil onlangs ook nog kenbaar bij de jaarvergadering van de woningbouwvereniging. Daar is nogmaals bevestigd, dat de splitsing alleen kan worden uitgevoerd als de bewoners er mee instemmen.
 
De woningbouwvereniging hoopt de splitsing, ook elders in de Zeeheldenbuurt, toch nog te realiseren. Bij verhuizing van bewoners uit het blokje aan de Jan van Galenlaan blijven de huizen nu leeg staan. De gemeente tekent in de toelichting op de planningslijsten over de splitsing aan, dat “een zorgvuldige benadering met goed overleg” noodzakelijk is.
 
 
Zaterdag 11 augustus 1984
 
Bank en Fiscus sluiten Winschoter Glashandel
 
De Winschoter Glashandel aan de Venne verkeert op het randje van de afgrond. Na de vakantie vonden de werknemers, maar ook de directeur B.H. Ruts het bedrijf op slot. De bank NMB had beslag laten leggen op de panden en de voorraad. De belastingdienst heeft bodembeslag gelegd op het bedrijf. Toch sluit directeur Ruts niet uit dat het bedrijf in de loop van volgende week weer gaande is, zij het in eigendom van een ander.
 
De glashandel heeft een onrustig jaar achter de rug. In september vorig jaar waren er al financiële problemen, waardoor de belastingdienst bodembeslag legde op alles wat “aard en nagelvast” zit. Begin dit jaar werd het bedrijf failliet verklaard. Na verzet daartegen van directeur Ruts werd het faillissement weer vernietigd, omdat de schulden aan de NMB en de bedrijfsvereniging toch op tijd bleken te zijn betaald.
 
De Winschoter Glashandel heeft ook een vestiging in Oude Pekela, genaamd Euroglas Groningen, gelegen op het bedrijvenpark Unica. Hier werken vier personen; in Winschoten vinden zeven of acht mensen werk. De problemen die de glashandel ondervindt zijn, zo zei directeur Ruts eerder, voornamelijk te wijten aan de teruggang in de bouwwereld.
 
Districtsbestuurder I. Kieviet van de industriebond FNV is op de hoogte van de tijdelijke sluiting van het bedrijf. De lonen van het personeel zijn tot en met eind vorige week betaald. De industriebond heeft z’n diensten aangeboden bij de onderhandelingen over een overname van het bedrijf door een nog onbekende gegadigde. De bond heeft nog geen contact opgenomen met de bedrijfsvereniging, die bij problemen zorg draagt voor betaling van loon of WW.
 
Indien overname van de glashandel niet binnen korte tijd geregeld is, kunnen er grote problemen ontstaan. De fiscus, die bodembeslag heeft laten leggen, wil 4 september overgaan tot veiling van de goederen waarop beslag is gelegd. Dit zei een woordvoerder van de NMB; de belastinginspecteur in Winschoten wilde geen enkel commentaar geven. De NMB, die forse vorderingen” zegt te hebben op de glashandel, beijvert zich nu voor overname van het bedrijf. Mocht dat niet lukken, dan kan NMB geheel of gedeeltelijk schadeloos worden gesteld omdat de bank hypotheek heeft op de panden (deels samen met andere banken), en beslag heeft laten leggen op goederen en voorraden. Dit laatste heeft geleid tot sluiting van het bedrijf na de vakantie
 
 
Woensdag 15 augustus 1984
 
Ik heb de stellige indruk dat de minister van economische zaken de berekeningen van KNP in de kwestie rond Okto niet heeft gecheckt. Ik vind het nogal griezelig dat de minister zich helemaal laat leiden door cijfers die een bedrijfsdirectie heeft voorgelegd. Je bent per slot van rekening wel eventjes met overheidsgeld bezig.
 
Dat verklaarde gisteren burgemeester Ties Koek. Hij is net terug van vakantie, waarin hij contact heeft gehad met tal van kandidaten voor de Winschoter kartonfabriek. Er zijn nu nog vijf serieuze gegadigden over. Alle vijf hebben hun hoofdvestiging in het buitenland (“binnen de EEG”), en bij alle vijf gaat het uitsluitend om de productie van testliner in Winschoten.
 
“We willen de fabriek in Winschoten weer opstarten. We zijn niet bezig de machine in het buitenland te verkopen, zoals ik heb horen vertellen. Dat soort flauwekul kan Economische Zaken wel alleen af met zijn voornemen de machine naar Roermond te verkopen”, aldus Koek.
 
De burgemeester kan nog geen namen noemen van de kandidaten. “We hebben niks aan avonturen, we moeten met zo goed mogelijk onderbouwde reële alternatieven komen. Anders heeft het geen zin”, zegt hij. Volgende week komt het rapport over de alternatieven gereed, dat Koek aan het ministerie en de Tweede Kamer gaat presenteren.
 
“Het wordt spannend, of we vóór september met iets reëels op tafel kunnen komen”, aldus Koek. Hij houdt overigens nog steeds vast aan het standpunt, dat de productie in Roermond op de verplaatste Okto-machine net zo goed in Winschoten zelf kan gebeuren. De concerns KNP en Bührmann-Tetterode zouden dan gezamenlijk Okto moeten opstarten. Het
dreigement van KNP, dat bij opstarten van Okto door een derde De Kroon in Oude Pekela zou moeten sluiten, noemt Koek niet reëel.
 
TEN HEMEL SCHREIEND
 
Het personeel van de Winschoter kartonfabriek uitte vorige week in een brief aan kabinet en Tweede Kamer ook twijfel over door toedoen van de grote kartonconcerns “gekleurde” gegevens, waarmee de minister werkt. Men vroeg in de brief waarom geen onafhankelijk organisatiebureau is ingeschakeld om de berekeningen na te trekken.
 
“Hoe langer ik bij deze zaak betrokken ben, des te meer ten hemel schreiend vind ik de hele gang van zaken. Het is mijn vaste overtuiging, dat het anders zou kunnen. Móet kunnen”, aldus de burgemeester. Hij verwijt ook de vakbonden dat zij zich laten leiden door berekeningen, die eenzijdig door KNP naar voren zijn gebracht.
 
“Ik zou het veel bevredigender vinden als aan de hand van objectieve en deskundige rendementsberekeningen wordt aangetoond, dat wat wij willen absoluut niet kan. Als men mij ervan kan overtuigen, dat het opnieuw opstarten van Okto met testliner onmogelijk is, zal ik deemoedig het hoofd buigen. Maar voorlopig heb ik nog steeds vertrouwen in ons eigen zoeken naar kandidaten om Okto voor Winschoten te behouden”, zo zegt Koek.

 
Actiecomité Okto steunt gemeente
 
Desnoods krachtdadig verzet tegen verkoop
 
Het Actiecomité Okto steunt volledig het initiatief van de gemeente om te trachten met de productie van testliner de kartonfabriek weer op te starten. Dat werd gisteravond besloten op een bijeenkomst in Winschoten. Tevens werd besloten op 17 september een openbare protestvergadering te beleggen in het zalencentrum aan de Bosstraat. Nog deze week zullen daartoe 20.000 manifesten worden gemaakt.
 
“Als er op de Okto-machine in Roermond testliner kan worden geproduceerd, dan kan dat toch ook als de machine in Winschoten blijft. In dat geval kunnen De Kroon en De Halm net zo goed bepaalde delen van de machine krijgen”, aldus Fré Meis van het actiecomité.
 
“We zullen de gemeente niet in de weg lopen. Maar we houden ons kruit droog. Als de Kamer beslist dat de machine naar Roermond moet, laten we dat niet zomaar over onze kant gaan. In overleg met het personeel van Okto zullen we ons dan desnoods krachtdadig verzetten. Dan zullen we wel eens zien wie de blankste billen heeft”, aldus Meis.
 
Hij noemde het dreigement van KNP dat bij verkoop van Okto aan een andere partij sluiting van De Kroon onafwendbaar zou zijn “alleen maar een pressiemiddel dat helaas veel mensen in verwarring heeft gebracht”.
 
 
Woensdag 15 augustus 1984
 
Fusie van LTS en BSM
 
Met het oplaten van vrolijk gekleurde ballonnen door eersteklassers werd gistermiddag de fusie tussen de LTS en de BSM gevierd. Al wilden niet alle ballonnen even gretig ten hemel stijgen, de pret was er niet minder om. De scholen aan de Poststraat en het Sint Vitusholt heten nu samen Scholengemeenschap voor Beroepsonderwijs Winschoten.
 
De 260 jongens en meisjes van het eerste leerjaar zitten in dertien gemengde klassen. Ze krijgen hoofdzakelijk les in het schoolgebouw aan het Sint Vitusholt, al zullen ze bijvoorbeeld algemene handvaardigheid volgen in het gebouw aan de Poststraat omdat daar grotere lokalen voor zijn. “Maar we laten ze zo min mogelijk heen en weer pendelen”, aldus directeur H. Bloem.
 
Alle leerlingen krijgen samen twee jaar onderbouw, waarna splitsing volgt in diverse vakgerichte opleidingen. “Maar in de onderbouw krijgen alle leerlingen ook de grondbeginselen van het vakonderwijs. Zo zal elk meisje een zaag in handen krijgen, en elke jongen lessen huishoudkunde”, vertelt Bloem. Er zijn nog niet eerder zoveel aanmeldingen geweest. De hele scholengemeenschap telt nu zo’n 1300 leerlingen.
 
 
Woensdag 15 augustus 1984
 
Ondernemers blijven tegen plan Venne
 
Het bestuur van Handel en Nijverheid heeft zich gisteravond opnieuw uitgesproken tegen de door de gemeente gewenste reconstructie van de Venne. “Ook al heeft de gemeente het plan nu hier en daar aangepast om individuele problemen van ondernemers op te lossen, het plan in z’n totaal blijven we afwijzen. De tegenstand komt zeker niet alleen van de ondernemers aan de Venne”, aldus voorzitter Ben Douwes. Hij verwacht van avond dan ook een grote opkomst op de informatiebijeenkomst over de Venne in De Klinker.
 
Handel en Nijverheid ziet zich gesteund door de organisaties KNOV, EVO, CIMK en door de Kamer van Koophandel, die begin deze maand haar bezwaren tegen het plan in een brief aan de gemeente uiteenzette. De Kamer meent dat er te weinig aandacht is voor de bevoorrading en de afwikkeling van het autoverkeer op de straks sterk versmalde Venne. Dat zou een externe adviseur van de gemeente ook hebben toegegeven, aldus de brief. Ook komt er in de toekomst extra verkeer en parkeerdruk, omdat zich juist nu meer winkels aan de Venne gaan vestigen. De Kamer vindt het “zeer risicovol” dat de noodzakelijke doorstroming naar parkeerterreinen in het stadshart niet is gewaarborgd.
 
Douwes: “Dit plan hoeft van ons niet, dat is duidelijk. We hebben ons in het verleden alleen positief opgesteld, omdat ons toen 80 extra parkeerplaatsen aan de Venne werden beloofd. Maar nu zijn het er slechts 20, en dat misschien niet eens”.
 
 
Donderdag 16 augustus 1984
 
Tweedracht blijft over reconstructie Venne
 
Ondernemers en gemeente zijn geen stap dichter tot elkaar gekomen tijdens de druk bezochte voorlichtingsavond over de reconstructie van de Venne gisteren in De Klinker. De ondernemers bleven vasthouden aan hun belangrijkste bezwaar, dat er in het plan te weinig rekening is gehouden met hun economische belangen, en de gemeente bleef dat ontkennen.
 
Duidelijk werd wel, dat het huidige plan, met eventueel nog wat bij stellingen, zal worden uitgevoerd. “We kunnen het niet tegenhouden. Omdat het hier niet gaat om een wijziging van het bestemmingsplan, hebben we juridisch geen poot om op te staan”, verklaarde na afloop voorzitter B. Douwes van Handel en Nijverheid.
 
 
Vrijdag 17 augustus 1984
 
Philips Winschoten
 
De speciaal glasfabriek van Philips in Winschoten draait tot op heden niet zo goed als verwacht. Er zijn “gigantische verliezen” geleden, die hoger zijn dan begroot. Er is bij Philips echter nog “geen enkele twijfel” over de juistheid van de beslissing ,om de speciaal glasfabriek in Winschoten te bouwen, en Philips zal Winschoten dan ook blijven steunen. Nodig is wel dat het personeel zich ten volle inzet om werk van goede kwaliteit af te leveren.
 
Dit zei E.S.C. Meijerink, directeur van de Nederlandse hoofdindustriegroepen Glas en Licht gistermiddag ter gelegenheid van het slaan van de eerste paal van een nieuwe opslagloods op het Philipsterrein. Volgens de Philips topman zijn de problemen onderschat die gepaard gaan met de verhuizing van de speciaal glasfabriek van Brabant naar Winschoten.
 
 
Zaterdag 18 augustus 1984
 
John Wanders verlaat het Handelshuis en Winschoten
 
Een heer van stand en een geboren voorzitter
 
De eerste indruk van John J.Th. Wanders blijft gehandhaafd: een keurig heer van stand. Ook al klinkt in zijn woorden de zoete zweem van een zachte “g” door, hij geeft geen blijk van een joviaal zuidelijk temperament. Heel vriendelijk, dat wel. Maar ook een tikje afstandelijk en steeds uiterst voorzichtig in zijn woordkeus. Wanders, goed geconserveerd voor zijn 61 jaar en met een gedistingeerd witte, volle haardos, is het nu nog aan te zien dat hij ooit dertien jaar lang triomfen vierde op de planken als jeune premier bij de plaatselijke operettevereniging Amicitia.

 

Maar Wanders heeft ook tal van hoogtepunten buiten het toneel gekend. Met zijn echtgenote bouwde hij vanaf eind jaren veertig Het Handelshuis aan de Langestraat op tot het eerste warenhuis van Winschoten en een begrip in de wijde omgeving. Naast zijn artistieke en zakelijke talenten is er ook de schier eindeloze lijst van verenigingen en organisaties waarvan Wanders voorzitter of op z’n minst bestuurslid is geweest. Voor wie hem niet kent is de indruk van een pure streber nu gemakkelijk gewekt. Maar een rücksichtlose op de voorgrond-dringer is Wanders juist niet. Wel koestert hij zoveel zorg voor mensen en dingen in Winschoten en Oost-Groningen, dat hij graag meewerkt om te bereiken dat er gebeurt wat er volgens hem gebeuren moét. En het zijn z’n kwaliteiten geweest, zijn deskundigheid maar ook zijn beleefdheid, keurigheid, voorzichtigheid, die hem steeds opnieuw tot de onomstreden voorzitter maakten. Wanders is gewoon een geboren voorzitter.
 
Maar op 1 september komt er een definitief einde aan de successtory van een Nijmegenaar in Winschoten. De riante bungalow in Noord is verkocht, de zaak aan de promenade eveneens. De allerlaatste winkeldochters zijn nog tegen halve prijs verkrijgbaar, daarna gaat het concern Blokker het pand ombouwen tot een nieuw filiaal. Geen van Wanders vier kinderen voelde ervoor hun vader in de zaak op te volgen. Het echtpaar Wanders verhuist nu naar Hilversum, dichterbij hun kinderen en kleinkinderen: “Dan hoeven ze geen dag vrij te nemen om ons te kunnen opzoeken”. De verhuizing betekent overigens niet, dat hij nu al rustig gaat genieten van een goed verzorgde oude dag: Wanders zet zijn huidige werk voor de inkoopcombinatie Samen Sterk voort, waar hij “een functie” heeft. Uit zichzelf vertelt hij niet waaruit die functie bestaat, maar desgevraagd blijkt hij vriendelijk bereid dat te onthullen: president-commissaris. En zo houdt de eerste indruk stand.
 
 
Maandag 20 augustus 1984
 
Haast met verbetering van Zeeheldenbuurt
 
De gemeente wil een werkgroep installeren om de plannen voor wijkverbetering in de Zeeheldenbuurt te begeleiden. In de werkgroep zouden drie vertegenwoordigers van de wijkbewoners zitting moeten hebben: twee namens huurders en één namens de bewoners van eigen woningen. Zij kunnen worden bijgestaan door een opbouwwerker. Daarnaast drie vertegenwoordigers van de gemeente, één van de woningbouwvereniging en één van de Heidemij.
 
De oprichting van een werkgroep komt vanavond aan de orde tijdens een informatiebijeenkomst in De Klinker. Aanvankelijk had de gemeente dertien van dergelijke inspraakavonden voor de bewoners gepland. Maar omdat het Rijk slechts 160.000 gulden subsidie beschikbaar stelde voor het opstellen van een verbeteringsplan voor de wijk, terwijl de gemeente om een ton méér had gevraagd, is het aantal inspraakavonden nu teruggebracht tot twee. Wel is er vorige week in de hele wijk een informatiekrant verspreid.
 
 
Dinsdag 21 augustus 1984
 
Winschoten presenteert Okto-rapport in Den Haag
 
Het college van B en W van Winschoten zal donderdag in het perscentrum Nieuwspoort in Den Haag bekend maken wat zijn alternatieve plan is voor de redding van Okto. Vanmiddag wordt door B en W het definitieve reddingsplan vastgesteld.
 
Volgens burgemeester T.J. Koek is voor Den Haag gekozen om gegarandeerd te zijn van “een zo breed mogelijke belangstelling van de pers”.
Koek heeft tijdens zijn vakantieperiode diverse ondernemers bezocht, die belangstelling hebben getoond voor de overname van de kartonfabriek. Zoals bekend zijn er plannen om de hypermoderne kartonmachine over te plaatsen naar Roermond. Koek hoopt dat hij, nu zijn missie achter de rug is, bij het ministerie van economische zaken argumenten op tafel kan leggen om het “hart” van Okto voor Winschoten te behouden.
 
 
RAAD VAN STATE BESLIST:
 
Bouw ”Oldambtster Stee” kan doorgaan
 
De Winschoter hotelier A.J. Ruibing heeft tevergeefs de Raad van State, afdeling rechtspraak, ingeschakeld om een provinciaal besluit tot goedkeuring van de bouw van de woonflat ” Oldambtster Stee”, opzij van zijn hotel aan het Marktplein, te laten schorsen. Ruibing verzette zich tegen de gemeentelijke en provinciale goedkeuring van deze houw omdat hijzelf ook niet de benodigde goedkeuring wist te verkrijgen op een door hem opgesteld verbouwingsplan voor zijn hotel.
 
De provincie gaf op 7 juni van dit jaar een zogenaamde “verklaring van geen bezwaar” af aan de gemeente Winschoten voor de bouw van de woonflat, op de plek van de afgebrande “Oldambtster Herberg”. Op grond van deze verklaring zou de gemeente de bouwvergunning voor de flat.kunnen afgeven. Ruibing klopte evenwel aan bij de Raad van State om dit te voorkomen. Hij vroeg aan de afdeling rechtspraak het besluit te schorsen.
Staatsraad mr. P.J.G. Kapteyn zag echter geen aanleiding zijn verzoek in te willigen. Volgens mr. Kapteyn hadden de bezwaren van de Winschoter hotelier geen betrekking op nadeel dat voor de heer Ruibing zelf uit de bouw van de woonflat zou voortvloeien. Het ging hem om een ongelijkheid in de behandeling van bouwaanvragen. Ruibing meent dat er in Winschoten op het gebied van bouwaanvragen met twee maten wordt gemeten en diende daarom bezwaren in.
De Raad van State concludeerde dat uitvoering van het provinciaal besluit geen onevenredig nadeel met zich mee brengt voor de hotelier en wees daarom het schorsingsverzoek af.
Het besluit betekent dat nu spoedig een begin kan worden gemaakt met de bouw van “De Oldambtster Stee”. Bouwer, de “Oldambtster B.V.” kon daarover vanmorgen geen mededelingen doen. Beide directeuren, de heren Bruintjes en Nanninga, waren afwezig. Ook de heer Ruibing was onbereikbaar.

Woensdag 22 augustus 1984
 
Molen Edens onthoofd

Foto Engel Lameijer

De restauratie van molen Edens aan de Nassaustraat is in volle gang. Nadat vorige week al de lichtere stukken van de kap waren verwijderd, zijn gisteren de duizenden kilo’s zware delen van de kapconstructie inclusief wieken naar beneden gehaald. De operatie werd zonder problemen uitgevoerd. Het verliep zo snel en soepel dat vijf duiven, die een plekje hadden gezocht op het puntje van één van de wieken, zich rustig tot enkele meters boven de grond naar beneden lieten takelen. Maar toen de andere kant van de wiek eventjes een lantaarnpaal beroerde, werd het hen toch te onrustig en vlogen weg.
 
 
Vrijdag 24 augustus 1984
 
Politiek staat niet te juichen over Okto-plan
 
“Wat er ook met Okto gebeurt, het moet leiden tot een sterkere positie van de kartonindustrie in ons land. Ik vind dat dit het uitgangspunt van de plannen moet zijn”. Dat zei gisteren het PvdA-Kamerlid Arie van der Hek, voorzitter van de Kamercommissie voor economische zaken in een reactie op de gisteren door het Winschoter gemeentebestuur in het Haagse Perscentrum Nieuwspoort gepresenteerde notitie over de toekomst van de kartonfabriek.
 
Burgemeester T.J. Koek en de wethouders G. Kuiper en H.A. Stuut maakten samen met gemeentesecretaris Weijers en de leden Nieboer en Mulder van het uit 15 Winschoters bestaande “Okto-team” opnieuw duidelijk dat de door de concerns KNP en Buhrmann Tetterode (BT) beheerde fabriek weer moet worden opgestart in Winschoten en dat minister Van Aardenne (Economische Zaken) moet afzien van het plan om Okto te ontmantelen en onderdelen van de machines in te zetten bij de Papierfabriek Roermond en de Groninger kartonfabrieken De Kroon in Oude Pekela en De Halm in Hoog. kerk.
 
VERLIES AAN BANEN?
 
Het weer opstarten van Okto in Winschoten zou volgens de directies van KNP en BT gepaard gaan met mogelijke sluiting van De Kroon en verlies aan banen in Oude Pekela en Roermond. Dat was voor GS van Groningen, de vakbeweging en de grote fracties in de Tweede Kamer reden om uiterst terughoudend te reageren op de “Winschoter optie”.
 
VOLLEDIG OPEN
 
Nog steeds heeft Arie van der Hek zijn “reserves” over de Winschoter plannen. Niettemin zegt hij “volledig open” te staan voor de Winschoter argumentatie en daarom gaat hij volgende week donderdag in Winschoten praten met het gemeentebestuur.
Van der Hek tracht ook aan te sturen op een mondeling overleg over Okto op 6 september tussen de Kamercommissie voor economische zaken en minister Van Aardenne over diens brief van 5 juli, waarin de plannen voor de ontmanteling van Okto werden gepresenteerd. Tevoren zouden er volgens Van der Hek oriënterende gesprekken met de vakbonden
 
en vertegenwoordigers van KNP en Buhrmann Tetterode moeten worden gevoerd.
Burgemeester Koek, die zelf aanstaande dinsdag weer met topambtenaren van het ministerie van economische zaken gaat praten erkende gisteren dat de Winschoter optie nu niet bepaald tot enthousiasme bij “de politiek” had geleid.
 
HOOGST ONGELUKKIG
 
Hij weet, dat aan de in zijn ogen hoogst ongelukkige manier van presenteren door het ministerie van economische zaken en de directies van KNP en Buhrmann Tetterode. Ook toonde hij zich weinig ingenomen met het tijdstip (vlak voor de vakantie), waarop de ontmantelingplannen werden aangekaart.
De burgemeester onthulde dat de kartonfabriek De Kroon, waar thans 160 mensen werken, zeker niet behoeft te worden gesloten als Okto de papiersoort testliner zou gaan produceren in Winschoten. Volgens de KNP-directie, die”, aldus Koek, “op een gegeven moment met een voorstel kwam om de losse einden van de Herstructurering van de Massiefkartonindustrie (HerMas) aan te pakken”, zou de Kroon kunnen worden omgebouwd tot een fabriek die gestreken karton zou kunnen produceren.
Daarvoor zou men onderdelen van Okto (de zogenaamde “nat-partij”) willen benutten. Deskundigen hebben het Winschoter gemeentebestuur verzekerd dat bij het ombouwen van de Okto-machine tot een testlinerinstallatie die “nat-partij” niet nodig is, zodat die onderdelen dus rustig naar Oude Pekela kunnen worden overgebracht.
 
 
Donderdag 30 augustus 1984
 
Fietsstroken St. Vitusholt moeten opnieuw geverfd
 
De onlangs als noodoplossing aangebrachte rode fietsstroken op het Winschoter Sint Vitusholt zullen binnenkort opnieuw worden geverfd. Ook moet de, al grotendeels weggereden belijning, worden hersteld. Burgemeester T. Koek deelde de Winschoter gemeenteraad dat gisteravond mee naar aanleiding van vragen van Ida de Roest-Wiebenga (PvdA).
Wanneer de verkeersaanduidingen van een nieuwe lik verf worden voorzien, kon Koek niet zeggen. Wel zei hij dat de opknapbeurt zeer nadrukkelijk bij de dienst gemeentewerken onder aandacht is gebracht. De gemeenteraad ging akkoord met het advies van het college van B en W geen aparte ad hoc commissie uit de raad samen te stellen die verkeersmaatregelen op het Sint Vitusholt en de Grintweg zou moeten voorbereiden. De aktiegroep Sint Vitusholt had daarom verzocht.
Koek kon de raad vertellen dat tijdens een gesprek dat de gemeentelijke verkeerscommissie met de provincie heeft gehad, de laatste met een aantal grove voorstellen ter verbetering van de verkeerssituatie op beide wegen is gekomen. Die voorstellen zullen nader worden uitgewerkt. Koek kon zich niet vinden in het voorstel van het gisteravond geïnstalleerde CPN/PSP-raadslid P. Soethoudt om nu reeds de financiële ruimte te zoeken voor ingrijpende verkeersmaatregelen op langere termijn. Eerst moet er een visie ontwikkeld worden, daarna moeten de plannen worden geconcretiseerd voordat je over geld kunt gaan praten, meende Koek.

Vrijdag 31 augustus 1998
 
Werkbezoek
 
PvdA-parlementariër A. van der Hek staat “iets minder gereserveerd” tegenover het idee in Winschoten de productie bij de kartonfabriek Okto te hervatten. Van der Hek steunt het voorstel een onafhankelijk onderzoek in te stellen naar de voor- en nadelen van het plan van het gemeentebestuur van Winschoten. Pakt dat onderzoek voor Winschoten negatief uit, dan zal de PvdA-fractie in de Tweede Kamer aandringen op vervangende werkgelegenheid voor Oost-Groningen.
 
Eén en ander bleek gistermiddag na afloop van een werkbezoek dat de PvdA-kamerleden Van der Hek en B. Spieker op uitnodiging van het gewestelijk PvdA-bestuur en het college van B en W aan Winschoten brachten. Van der Hek en Spieker bezochten de Okto-fabriek, voerde een uitgebreid gesprek met B en W, en namen een brief van de Winschoter PvdA-fractie in ontvangst. Daarin wordt gepleit voor een “eerlijke en weloverwogen kans voor de karton in- en papierindustrie in dit gebied en voor Okto in het bijzonder”.
 
 
Boerma BV koopt pand J. Verheek BV
 
Het pand van het failliete installatiebedrijf J. Verheek BV aan de Transportbaan in Winschoten is gisteravond op een openbare veiling voor 300.000 gulden verkocht aan Electrotechnisch Bedrijf Boerma BV uit Winschoten. Boerma BV is nu gevestigd aan de Zuiderstraat.
 
De veiling werd gehouden op verzoek van de Nederlandse Credietbank NV te Amsterdam. Deze bank verleende J. Verheek BV een hypotheek van 450.000 gulden op het pand. De nieuwe eigenaar, Boerma BV, mag in het pand geen detailhandel beginnen. Overtreding van dit verbod van de gemeente Winschoten levert de eigenaar een boete op van 25.000 gulden per week.
Het pand aan Transportbaan 52/54 heeft een showroom (13 bij 13 meter), een magazijn (28 bij 18 meter) en twee kantoren (vier bij vier en negen bij negen meter).
 
 
Ere-penning voor duizendpoot Wanders
 
De heer J.J. Th. Wanders krijgt de ere-penning van de stad Winschoten. Wanders, die bijna veertig jaar het Handelshuis aan de Langestraat heeft gedreven, heeft z’n onderscheiding te danken aan de vele verdiensten die hij voor de gemeente heeft verricht. Wanders was onder andere voorzitter van de Stichting Promotie Winschoten, voorzitter kerkbestuur van de Sint Vituskerk, ondervoorzitter van de Kamer van Koophandel, voorzitter van de Verengingenraad die betrokken was bij de oprichting van de Klinker en tevens actief bij de operettevereniging Amicitia. De uit Nijmegen afkomstige Wanders vertrekt zaterdag naar Hilversurn waar hij gaat wonen.