December 1987


Dinsdag 1 december 1987

 

Stadhuiskrant van Winschoten verdwijnt

 

De inwoners van Winschoten zullen hun inmiddels vertrouwde Stadhuiskrant binnenkort moeten missen. Op de begroting voor 1988 staat hiervoor een post van 45.000 gulden. De VVD en Winschoter Belangen vinden dit bedrag veel te hoog. De eerstgenoemde partij stelt daarom aan B en W voor de frequentie van de verschijning van het blad te halveren.

Winschoter Belangen heeft uitgerekend dat de nu maandelijks verschijnende Stadhuiskrant komt op 2 gulden per inwoner. De partij van Joop Flokstra vindt dat er wel andere manieren te bedenken zijn om de burgers alle mogelijke informatie te verschaffen.

B en W bezinnen zich momenteel op een alternatief voor het blad, gezien „de slechte financiële positie van de gemeente”. Volgens stadhuiskringen willen B en W de informatie in de toekomst verstrekken via een plaatselijke krant.


Kapper Piet Muis overleden

 

Zaterdag is kapper Piet Muis op 56-jarige leeftijd overleden. Hij was al geruime tijd ziek. Zo’n 25 jaar geleden had hij de bekendste kapperszaak in Winschoten en was hij de populairste kapper van Oost-Groningen. In ‘Salon Souris’ (muis) werd je geknipt zoals nergens anders. Piet was de coiffeur uit het boekje – altijd in voor geintjes. Piet Muis’ z’n kapsalon in de Emmastraat kan op dezelfde voet worden voortgezet: zijn zoon Ger had hem al eerder opgevolgd.


Woensdag 2 december 1987

 

Grontmij:

Camping en zwembad wel degelijk van belang voor Winschoten

 

Parkplan kost twee miljoen gulden

 

Twee miljoen gulden gaat de aanleg kosten van een nieuwe camping met recreatiebad, paviljoen, mini-golf, tennisbanen en sauna in het Stadspark-noord. De gemeente vindt die uitgaaf vooralsnog te hoog en hangt de toekomstige bestemming van het park liever op aan restaurantgigant Van der Valk.

Donderdag 3 december 1987

 

Gemeente wil markt niet op Venne

 

Het college van B en W wil niet meewerken aan het verplaatsen van de zaterdagmarkt naar de Venne. Ze onderzoekt momenteel nog of het mogelijk is om de markt uit te breiden langs de Kleine Marktstraat richting hotel De Nederlanden. Het Marktplein, waar de markt nu gehouden wordt is te klein. Marktmeester J. Puister heeft elke zaterdag 27 mensen op de wachtlijst staan.

 

Voordat de gemeente besluit om de markt te vergroten wil ze overleggen met de Vereniging voor Ambulante Handel. Maar op het moment ligt het overleg stil, omdat de vereniging bij de

laatste bespreking. niet is komen opdagen. Volgens marktmeester Puister bestaat binnen de vereniging ook geen eenduidige mening. Een gedeelte zou niet voor uitbreiding zijn, omdat de concurrentie hierdoor groter wordt, terwijl anderen juist wel voorstander zijn.

 

De Vereniging voor Ambulante Handel is absoluut niet enthousiast over het voorstel van de gemeente, maar ontkent dat dit verband zou hebben met de vrees voor de toenemende concurrentie. Ze houdt nog steeds vast aan het plan om de markt naar de Venne te verplaatsen. Volgens S. Sagel, secretaris van de vereniging is de gemeente gezwicht voor de argumenten van Handel en Nijverheid, die niet wil dat de Venne op zaterdag afgesloten wordt.

  

Nieuwjaarsbijeenkomst

 

De traditionele nieuwjaarsbijeenkomst van het gemeentebestuur wordt drastisch ontdaan van de ‘toeters en bellen’ die de ontvangst anders kenmerkten. Dit keer geen groot dansorkest, maar een pianist. En dit maal is niet de manifestatiehal de plek waar burgemeester en wethouders en raadsleden elkaar en de ingezetenen ‘het beste’ wensen voor het nieuwe jaar, maar de grote zaal. Zelfs aan de datum van het ‘feest’ is getornd: niet meer op de le, maar op de 2e januari.

Vrijdag 4 december 1987

 

,Vertrouwen en respect nodig in raad Winschoten’

 

De sfeer in de gemeenteraad van Winschoten moet beter. Vertrouwen en respect moeten komen in de plaats van persoonlijke tegenstellingen. Dat schrijven, uitgerekend op een moment dat het daarmee helemaal mis dreigt te gaan in Winschoten, burgemeester Postma en zijn wethouders, in antwoord op vragen van het raadslid Joop Flokstra (Winschoter Belangen).

 

Aanleiding hiervoor waren uitlatingen in een interview van wethouder Henk Stuut in september. De antwoorden zijn bijna tien weken uitgebleven. Stuut had aanmerkingen op de kwaliteit van de raad en het vertrouwen in elkaar, wat Flokstra in het verkeerde keelgat schoot. De antwoorden van het college verraden de gedachtegang van burgemeester Postma.

 

In het monistische systeem, waarbij college en raad naast elkaar en niet tégen elkaar opereren, kan er in principe geen sprake zijn van oppositie, aldus het antwoord. Er zijn fracties, waarvan sommige wel, andere niet in het college vertegenwoordigd zijn. Daardoor is de ene fractie meer verwant met het college dan de andere.

Donderdag 10 december 1987

 

Behandeling begroting geschorst

 

De gemeenteraad van Winschoten heeft de afronding van de begrotingsbehandeling 1988 opgeschort tot volgende week woensdag. Om kwart over twaalf vannacht vonden de fracties het genoeg.

 

De begroting en het centraal rapport waren behandeld, er moesten hierover nog een aantal amendementen in stemming worden gebracht ‘ en voorts stonden er nog elf agendapunten te wachten. Op voorstel van CDA-fractievoorzitter K. Jansen schorste burgemeester drs. J.J. Postma de vergadering, die ‘s middags om twee uur was begonnen. Nog nooit eerder was dit voorgekomen.

 

Geen besloten vergaderingen meer

 

Er zullen geen besloten vergaderingen meer plaats vinden in het Winschoter stadskantoor. Het ‘seniorenconvent’, het informele overleg van de burgemeester met de fractievoorzitters, wordt hierdoor ook afgeschaft. B en W zegden het beëindigen van besloten vergaderingen toe, na een mededeling hierover van de PvdA-fractie, in de algemene beschouwingen. Ook de CPN-fractie was een tegenstander van besloten vergaderingen.

 

Waarnemend PvdA-fractievoorzitter B. O. Willems verklaarde dat het wederzijds vertrouwen en respect in de raad onder zware druk’ is komen te staan door het uitlekken van informatie uit besloten vergaderingen naar de pers: „Wie op een dergelijke, onethische wijze meent om te moeten gaan met het geschonken vertrouwen, werpt een smet op de gehele raad”. Om een einde te maken aan ‘dit soort onsmakelijke initiatieven’ verklaarde Willems dat zijn fractie niet langer zal meewerken aan besloten vergaderingen, mits die zijn voorgeschreven in het reglement van orde.

 

Ook de VVD verklaarde geen behoefte te hebben aan ‘sensatieverhalen’ in de pers. Alleen J. Flokstra (Winschoter Belangen) uitte zich niet kritisch over het uitlekken: „De werkelijkheid moet ons ter ore komen”.

Vrijdag 11 december 1987

 

Wellicht bouwmarkten op industrieterrein

 

De gemeente Winschoten wil overwegen om voortaan bouwmarkten toe te laten op de industrieterreinen. In de jaren zeventig is besloten dat deze principieel niet op een industrieterrein thuishoren. Dit besluit werd ook in het bestemmingsplan opgenomen. Men vond in die tijd dat deze markten gezien hun winkelfunctie beter in het centrum passen.

 

Maar doordat de markten steeds meer zijn gaan verkopen, van tegels tot badkuipen, hebben ze tegenwoordig meer ruimte nodig. Volgens de burgemeester hebben een aantal markten belangstelling getoond en is er in de informatieve sfeer al gepraat.

Winschoten heeft nog 10 hectare industrieterrein vrij. Voordat de gemeente het bestemmingsplan wijzigt wil ze eerst overleggen met de stedenbouwkundige, Handel en Nijverheid en Oude Pekela en Scheemda. En voor een wijziging van het bestemmingsplan zal de raad uiteindelijk toestemming moeten geven.

Maandag 14 december 1987

 

Ik word niet goed van de hele handel en wandel

 

Schuster (PvdA) stapt uit de raad

 

 

PvdA-fractievoorzitter Henk Schuster (43) stapt op als gemeenteraadslid. Hij heeft vandaag zijn ontslagbrief op het Winschoter stadskantoor ingeleverd. Hij zegt ‘schoon genoeg’ te hebben van de ‘spelletjes’, die er binnen de fractie rond zijn persoon worden gespeeld. Schuster was twaalf jaar raadslid. Hij zal worden opgevolgd door Babs ter Braak, die in de vorige periode al raadslid was.

Dinsdag 15 december 1987

 

Handel en Nijverheid:

We hebben hard hoofd in weilandwinkels

 

Middenstand Winschoten tegen

detailhandel op industrieterrein

 

De middenstand van Winschoten blijft fel gekant tegen het uitbreiden van de detailhandel op de industrieterreinen. De middenstandvereniging Handel en Nijverheid heeft dit nog eens ondubbelzinnig laten weten aan het college van B en W van Winschoten tijdens het periodieke overleg: „We laten niet over ons heen lopen”, aldus Chris de Raaff van Handel en Nijverheid.

 

Het Winschoter gemeentebestuur maakte vorige week het voornemen bekend de bestemming van de industrieterrein nog eens te willen bekijken. Tot nu toe is het niet toegestaan dat detailhandelszaken zich hier vestigen. Alleen de zogeheten ‘volumineuze artikelen’, zoals auto’s en boten, mogen er aan particulieren worden verkocht.

 

Naar aanleiding van vragen van enige bouwmarkten, die informeerden naar de vestigingsmogelijkheden op industrieterreinen, hebben B en W verklaard een bestemmings-wijziging te zullen bekijken.

 

De Raaff is hierdoor verrast: Men kent toch ons beleidsplan? Wij vinden dat activiteiten van de detailhandel daar moeten worden tegengaan. Die zaken moeten zich in de eerste plaats in het centrum vestigen, ook bouwmarkten. Is dat niet mogelijk, dan is vestiging tegen het centrum aan een mogelijkheid. Maar helemaal buitenaf, op een industrieterrein, achten wij uitgesloten. Op die manier trek je ook andere zaken weg en zo wordt het koopcentrum van Winschoten uitgehold. als er voor een branche mogelijkheden worden geopend, kan men anderen niet weigeren”.

 

Stadspak

 

B en W praten vandaag over plannen voor het stadspark-noord, die zij van verschillende kanten uit de burgerij van Winschoten aangeboden kregen. Behalve de al bekende plannen van drie Winschoter horecamensen en van Van der Valk is daar ook bij een idee van Geert Zwik, die in zijn woonplaats een ‘gezondheidscentrum’ beheert.

 

Zwik heeft in een gesprek met het college plannen ontvouwd voor de hoek van het park waarin ook het zwembad ligt. Hij zou daar een paar miljoen in willen steken, die, naar zijn mening, gemakkelijk worden terugverdiend als de gemeente de bouw van een aantal luxe vakantiehuisjes toestaat.

 

Volgens burgemeester Postma worden alle plannen die zijn aangereikt, serieus behandeld en zal er tweede gesprek met de indieners worden afgesproken. Dat geldt ook voor de horeca-exploitanten van ‘Royal York, ‘Vrijheid’ en In den Stallen, die tot dusver niets meer hebben gehoord over hun plannen voor het stadspark. Zij denken aan een camping in de buurt van het zwembad.

Het college zal ook weer contact zoeken met Van der Valk. Dit concern, dat al in de zomer van zijn belangstelling blijk gaf voor een hoek van het park om daar een motel-restaurant te vestigen, zegde de tweede afspraak hierover zonder opgaaf van reden af.

 


Woensdag 16 december 1987

 

Verzoek aan wethouder Stuut om op te stappen

 

De fractie van de Partij van de Arbeid in de gemeenteraad heeft gisteravond na een langdurige vergadering besloten ‘een zeer dringend beroep’ te doen op wethouder Henk Stuut af te treden. Bij dit beraad waren, zoals gewoonlijk, ook leden van het afdelingbestuur aanwezig. Stuut had hierover vanmorgen nog niets vernomen, maar hij reageerde niet erg verrast.

De fractie heeft gisteravond van halfacht tot middernacht over maar één onderwerp beraadslaagd: Stuut. Nadat was besloten de veelbekritiseerde wethouder tot opstappen te bewegen, werd de fractie het er ook over eens dit besluit nog enige tijd binnenskamers te houden.

 

Eigenmachtig

 

Directeur van het cultureel centrum De Klinker uit

Winschoten, Gerard Schenk, is behoorlijk

over de schreef gegaan.

Die conclusie valt te trekken na het bekend worden van een financiële transactie van zijn hand met een aannemer uit Groningen. Immers, je kunt niet zomaar honderdduizend gulden uit de pot gemeenschapsgelden halen om kennissen in nood te helpen. Dit is ontoelaatbaar, van welke kant je het ook bekijkt. Je moet er niet aan denken wat er gebeurd zou zijn als de aannemer in kwestie failliet was gegaan. Misschien was Winschoten in dat geval een ton of daar omtrent lichter geweest. Bij faillissementen zijn vrijwel altijd diverse schuldeisers betrokken en is de spoeling meestal dun tot zeer dun.

Gelukkig voor Winschoten. De Klinker en Gerard Schenk is dit niet gebeurd. De lening is keurig terugbetaald, inclusief een behoorlijke rente. Het cultureel centrum heeft zelfs aan de transactie verdiend. Dit plaatst Schenk echter zeker niet in de rangen van de slimme financiers. Ook al zou hij honderd procent zekerheid gehad hebben over de terugbetaling van het geleende bedrag, dan nog blijft de transactie onvoorstelbaar. Wie het beheer heeft over gemeenschapsgelden, moet elk dubbeltje uitgeven volgens van te voren bepaalde paden. Daarvoor worden begrotingen opgesteld en goedgekeurd. Daarvoor ook zijn besturen en financiële bewakingscommissies in het leven geroepen. Wie eigenmachtig zijn geldstromen bepaalt, sjoemelt. Laat dat duidelijk zijn.

Vreemd is ook de rol van het bestuur van De Klinker. De leden proberen de zaak nu met een sisser te laten aflopen. Dat is geen wijsheid, zoals ze zelf wellicht veronderstellen. Integendeel, daarmee hebben ze zich medeplichtig gemaakt.

Donderdag 17 december 1987

 

Stuut toch geveld

 

Er werd al maanden over gesproken in Winschoten: Henk Stuut moet opstappen. Het soms eigenmachtige optreden als wethouder met een zeer zware portefeuille, maakte hem niet populair. Hij werd spottend de ‘onderkoning van Winschoten’ genoemd. Hij is nu dan van zijn troon gestoten. Directe oorzaak de financiële gang van zaken bij het cultureel centrum De Klinker: een overschrijding van een kwart miljoen en een directeur die zonder blikken of blozen drie ton aan een vriend leent. Het waren zaken, die de emmer deden overlopen. Stuuts eigen fractie had al eerder het vertrouwen in hem opgezegd en hem ‘dringend verzocht’ op te stappen. Stuuts positie was daarmee onhoudbaar geworden. De motie van wantrouwen was gisteravond slechts een bevestiging.

 

De vraag kan nu gesteld worden wat er gedaan moet worden na het ontslag van Stuut. Gaat Winschoten door met drie wethouders of komt er weer een vierde. Uit het feit dat de PvdA-fractie nog geen mogelijke opvolger naar voren heeft geschoven, mag worden opgemaakt, dat de socialisten niet zo’n behoefte hebben aan weer een wethouder. Dit gekoppeld aan het feit dat volgende maand de portefeuilleverdeling van de collegeleden zal worden besproken, en het feit dat de kwaliteiten van burgemeester doop Postma ook in de PvdA-fractie steeds meer waardering ondervinden, maakt het waarschijnlijk dat Postma een aantal taken van Stuut zal overnemen.

 

Het einde van Stuuts wethoudersloopbaan (zes jaar) en het aangekondigde vertrek van fractievoorzitter Henk Schuster zeggen ook iets over de situatie waarin de PvdA-fractie zich bevindt. Er heerst geen eensgezindheid, er wordt op baantjes gejaagd. Al met al een onwaardig beeld voor een club, die een zo groot vertrouwen kreeg van de Winschoter kiezers. Dat is een gedachte, waarop de socialisten zich de komende weken moeten concentreren. Wellicht kunnen er dan, tijdens het elkaar-recht-in-de-ogen-kijken, dat in januari moet plaats vinden, oplossingen worden gevonden, die de fractie zal optrekken uit de deplorabele toestand waarin zij zich nu bevindt.

Huis aan Huis van donderdag 17 december 1987

 

Rebekkah Loge viert 25-jarig bestaan

 

Op zaterdag 19 december viert de Rebekkah Loge De Toorts haar 25-jarig bestaan. Dit is de vrouwelijke kant van de Odd Fellows.

 

Deze loge behoort ook tot de internationale orden van de Odd Fellowbeweging, die oorspronkelijk opgericht is in Engeland, maar via Amerika veel aanhangers kreeg in Europa, waaronder Nederland.

 

De doelstelling van de vereniging is, de betrekkingen tussen de mensen onderling te regelen, niet alleen in eigen kring maar ook daarbuiten. Men houdt zich buiten politiek en godsdienst. Van de leden wordt goed staatsburgerschap verwacht. Het is niet belangrijk wat ze zijn, maar hoe ze zijn. Daartoe is het nodig dat men aan zichzelf werkt.

Vrijdag 18 december 1987

 

,Geen vertrouwen meer binnen college van B en W’

 

Stuut neemt vandaag ontslag als

wethouder van Winschoten

 

 

Wethouder Henk Stuut dient vandaag zijn ontslag in als wethouder. Dit naar aanleiding van de door alle fracties ondertekende motie van wantrouwen die hij woensdagavond tijdens een emotionele raadsvergadering aan zijn broek kreeg.

 

Stuut is ervan overtuigd dat er binnen het college te weinig vertrouwen bestaat om aan te blijven als wethouder, zo dit al mocht lukken.

 

Woensdag werd afgesproken, Henk Stuut te ontslaan tijdens een bijzondere raadsvergadering op 31 december. Stuut zegt geen behoefte te hebben daarop te wachten. Stuut: „De raadsleden kunnen zich de vergadering op Oudejaarsdag besparen”.

 

De wethouder en tevens voorzitter van het bestuur van het Winschoter cultureel centrum De Klinker spreekt zich duidelijk uit over de „drie ton van directeur Gerard Schenk”. Stuut zegt dat niemand van het bestuur tot anderhalf maand geleden ook maar iets heeft geweten van de geldtransactie van Schenk. Zoals gemeld heeft de laatste in de zomer van 1986 tijdelijk 300.000 gulden geleend aan een bevriende aannemer in Groningen. Dit geld haalde Schenk uit de kas van De Klinker. Overigens is het geld keurig terugbetaald met rente.

 

De zaak kwam aan het licht toen een oplettende accountant anderhalve maand geleden bij het bestuur kwam en geen goedkeurende verklaring wilde afgeven over de rekening van 1986. Hij had de geldtransactie ontdekt, maar kon geen bestuurlijke ondersteuning vinden voor de lening. Schenk zegt achteraf de hele affaire te betreuren.

 

Volgens Stuut had Schenk geen onderpand voor de lening. Stuut: „Dat zegt hij achteraf. Toen ik hem vroeg, wat hij gedaan zou hebben, als de zaak mislukt was. „Dan had ik mijn huis verkocht”, was Schenk’s antwoord”. Stuut heeft nooit overwogen Schenk te ontslaan: „Ik heb mij slechts op de hoogte gesteld van de eventuele consequenties van Schenk’s handeling”.

 

Stuut blijft overigens voorlopig aan als raadslid, evenals Henk Schuster, nog steeds fractievoorzitter van de PvdA in Winschoten.

 

 

Interview door Hermann Hoogakker

 

Ontslagen Winschoter wethouder Henk Stuut: 

,Mijn werk verdraagt elk onderzoek’

 

,Ik voel me belazerd door collega-fractieleden’

 

„Onvoorstelbaar.” Wethouder Henk Stuuts eerste reactie op het nieuws van de motie van wantrouwen, ingediend door alle fracties van de Winschoter gemeenteraad woensdagavond. „Onvoorstelbaar”, het komt heel diep weg. Tijdens het interview gaat regelmatig de telefoon. Sympathisanten bellen hem op, met de krant in de hand. „Wat is er in godsnaam gebeurd, Henk?” „Wij staan achter jou.”

 


Klik hier voor de vergroting


Zaterdag 19 december 1987

 

PvdA-fractie Winschoten heeft procedurefouten gemaakt

 

Wethouder Henk Stuut houdt ontslagbrief in de zak

 

Henk Stuut (PvdA) heeft nog geen ontslag genomen als wethouder van. Winschoten. Hij was van plan dit vandaag te doen. Omdat de socialistische gemeenteraadsfractie woensdagavond in strijd met de partijreglementen heeft gehandeld door een motie van wantrouwen tegen hem te steunen, is hij van gedachten veranderd. Hij wil eerst het gesprek tussen de fractie en gewestelijk voorzitter Piet Boekhoudt afwachten., Dit gesprek vindt maandagavond plaats.


Maandag 21 december 1987

 

Verwarring alom

 

In Winschoten is politiek gezien een zeer merkwaardige situatie ontstaan. Zowel de fractievoorzitter van de PvdA, Henk Schuster, als wethouder Henk Stuut van dezelfde club hebben aangekondigd op te zullen stappen.

Schuster omdat hij op z’n zachtst gezegd ontevreden is over het functioneren van de fractie. Zijn besluit kwam overigens naar buiten toen fractielid Lammert Doedens in een openhartige bui Schusters onvrede wereldkundig maakte. Henk Stuut begon donderdag over het schrijven van een ontslagbrief na te denken, toen alle Winschoter raadsfracties hem een motie van wantrouwen toeschoven en daarmee in feite een ontslagprocedure begonnen.

Het merkwaardige is nu, dat de kans plotseling niet ondenkbaar geworden is dat Stuut en Schuster aan zullen blijven als volwaardige fractieleden van de PvdA, terwijl de overige tien leden de kans lopen geroyeerd te worden door de partij. Vanavond zullen er gesprekken zijn tussen het gewestelijk bestuur, Stuut, Schuster en diverse andere fractieleden.

Vast staat inmiddels, dat er door de fractie ernstige procedurefouten zijn gemaakt. Hierdoor zijn de posities van Stuut en Schuster dusdanig versterkt dat beide heren besloten hebben de ontslagbrieven nog even op zak te houden.

Inmiddels hebben de voorzitters van de andere fracties al laten horen, dat ze geen vertrouwen meer hebben in Stuut als wethouder en liever verder gaan met de drie nog zittende wethouders en een uitbreiding van het takenpakket van burgemeester Postma.

Verwarring alom dus. Zeker is slechts dat politiek Winschoten spannende tijden tegemoet gaat.


Dinsdag 22 december 1987

 

De PvdA-fractie wil drie tot vier maanden uitstel van de beslissing over het ontslag van wethouder H. Stuut. De fractie zal daar vanmiddag met de overige Winschoter fracties over spreken. De vergadering van vanmiddag was oorspronkelijk bedoeld om de motivatie van het ontslag van de wethouder voor te bereiden. Tegen de wethouder werd vorige week woensdag unaniem een motie van wantrouwen ingediend.

 

De woordvoerder van de PvdA, P. Boekhoudt, voorzitter van het gewest Groningen ontkent dat de PvdA fractie al een duidelijk standpunt heeft ingenomen of uitstel zou willen. Meer dan, ‘waarschijnlijk wordt vanavond iets meer bekend’ en ‘op 28 december komt de fractie opnieuw bijeen’ wil hij niet kwijt.

 

De fractievoorzitters van de VVD, het CDA, de CPN en Winschoter Belangen werden echter gisteravond door de PvdA-fractie benaderd met het verzoek tot uitstel. De fractie wil graag wat meer tijd om de procedure die ervoor staat om dagelijks bestuursleden te ontslaan volledig af te werken. Bovendien wil ze waarschijnlijk proberen de breuk alsnog te lijmen.

 

De verschillende raadsfracties zeggen niets voor uitstel te voelen. Een tot twee weken respijt willen ze eventueel nog wel geven. „Dan kunnen ze de interne procedures rustig afwerken aldus J. Flokstra van Winschoter Belangen. De VVD-fractievoorzitter D. Boven denkt dat langer uitstel een onwerkbare situatie zou betekenen. „Onze motie wordt dan ook ongeloofwaardig”.

 

De CPN’er A. Kootstra is eveneens tegen: „Ik laat me niet belachelijk maken tegenover de bevolking. Een week oké, maar drie of vier maanden uitgesloten. Kootstra vindt dat de PvdA op deze manier de kop in het zand steekt: „We kunnen toch niet zo doorgaan. Net alsof onze neus bloedt”.

 

Ook de fractievoorzitter van de CDA, C. Jansen denkt dat het Winschoten niet ten goede komt als de onzekere situatie lang blijft voortbestaan: „Ik durf te zeggen dat Winschoten dan in tussentijd niet goed bestuurd wordt. Bovendien kan er in die periode ook absoluut geen nieuw beleid ontwikkeld worden”. Jansen benadrukt nog eens dat de beslissing om een motie in te dienen weloverwogen genomen is. „Het is iedereen opgevallen dat alle raadsleden zich achter deze motie opstelden”. J. Flokstra van Winschoter Belangen voelt evenmin voor uitstel, zeker niet als het enkele maanden gaat duren – volgens hem is zelfs gepraat over een bevriezingsperiode tot september – eer er een beslissing valt.

Woensdag 23 december 1987

 

Geen spijt over vertrek uit pand in de Winschoter ,Moushörn’

 

Broers Oost: Kledingconcern ,een reële koper’

 

Nuchterheid kan hen niet ontzegd worden. De drie broers Oost (Derk 44, Johan 41 en Appie 35) zijn, wat ze – of ze nu geldzorgen hadden of zich in rijkdom kunnen baden – altijd al waren: bedaarde zakenlieden, die zich niet gauw van hun stuk laten brengen. Johan Oost stelt, in een gesprek over de verkoop van hun pand in de Winschoter ‘Moushörn’ aan C en A met ernst vast dat het kledingconcern ‘een reële koper’ voor hen is geweest. „Zij zeiden: dit kunnen we er voor geven, omdat we die omzet verwachten. Wij antwoordden: dit willen we hebben. En zo zijn we bij elkaar gekomen”.

 

Fractievoorzitters overleg

 

Het CDA, de VVD, CPN en Winschoter Belangen zijn gistermiddag tijdens het fractievoorzitters overleg niet ingegaan op het verzoek van de PvdA de vergadering over het ontslag van wethouder H. Stuut een maand uit te stellen. De PvdA had graag een maand uitstel gehad om de interne procedure, die ervoor staat dagelijks bestuursleden te ontslaan, af te werken.

Woensdag 30 december 1987

 

Wethouder Stuut niet van plan vrijwillig te gaan

 

Wethouder Henk Stuut zal de kans die hem is geboden om ‘zijn verhaal’ te doen tegenover bestuur en leden van de PvdA-afdeling in Winschoten aangrijpen. „Ik ben blij”, aldus Stuut gisteren, „dat ik nu eindelijk de mogelijkheid heb om me intern te verdedigen. Ik heb daar meer belang bij dan bij een verdediging naar buiten toe”. De wethouder dacht er gisteren niet aan, om alsnog zelf zijn functie ter beschikking te stellen, ondanks het feit dat al zijn fractiegenoten hem maandagavond bleven afwijzen en besloten zijn ontslag volgens het PvdA-boekje voor te bereiden.

 

Stuut zal niet aanwezig zijn in de gemeenteraadsvergadering van morgen, waarin zijn ontslag wordt besproken. Zijn fractiegenoot Schuster, die hem als enige door dik en dun steunt, zal er evenmin zijn. Dit laatste om privéreden. De PvdA-fractie houdt daardoor, als alle anderen wel komen, 10 stemmen over voor het voorstel van orde om in de kwestie Stuut de normale PvdA-procedure af te wikkelen. De overige fracties kunnen daar hooguit 7 stemmen tegenin brengen. De verwachting is dat burgemeester drs. J.J. Postma het ordevoorstel als ‘het meest verstrekkende’ als eerste in stemming zal brengen. Als het aangenomen wordt, komt de motie waardoor het ontslag van Stuut als wethouder terstond zou worden bezegeld, waarschijnlijk niet meer aan bod. De PvdA zou deze immers, als logisch vervolg op het ordevoorstel, moeten verwerpen. Daarmee zou het ontslag compleet van de baan zijn. En dat wil in de raad niemand, ook niet de PvdA-fractie, die maandagavond nog (op Schuster en Stuut na) besloot de ontslagprocedure voort te zetten.

 

Stuut wacht nu de initiatieven van het plaatselijke PvdA-bestuur af. Dat gaat nu eerst alle betrokkenen horen. De manier waarop dit verloopt, is voor Stuut maatgevend voor zijn verdere deelname aan de procedure. Hem is toegezegd, aldus de wethouder, dat deze procedure in nauw overleg met hemzelf wordt afgewikkeld. Stuut bezoekt de vergadering van morgen in de raadszaal niet, omdat dan alleen de procedure aan de orde komt, naar hij denkt. „Maar ik zal vooraf nog eens bellen met de plaatsvervangend fractievoorzitter Bruno Willems”, aldus Stuut. De omstreden wethouder gelooft er niet in dat het ordevoorstel het morgen niet zal halen. „Maandagavond was de fractie unaniem, naar ik heb begrepen (Stuut had die bespreking op het moment dat er gestemd werd, al verlaten, red.), zodat er bij de hoofdelijke stemming, donderdag, niemand uit de boot kan vallen”.

 

Ook voor Stuut is het een probleem hoe hij de komende tijd moet functioneren als wethouder. Hij zegt zich daar over te willen beraden en er met de afdelingsvoorzitter en Willems, de plaatsvervangend fractieleider, over te zullen spreken. Ook in het college van B en W voorziet men grote problemen als Stuut pas over een maand of vier vertrekt, als hij al vertrekt. Burgemeester Postma nodigde zijn in diskrediet geraakte wethouder afgelopen maandag uit voor een gesprek over ‘hoe het verder moet’. Stuut kwam echter niet opdagen. Dat was echter niet zo verwonderlijk. Stuut meldde vorige week hersteld te zijn van een korte ziekte en nam daarna, na overleg met Postma, direct een aantal vrije dagen op tot na Nieuwjaar.