Februari 1988


Woensdag 3 februari 1988

 

Eerste asielzoekers in woning aan Lekstraat


De eerste vijf asielzoekers worden gehuisvest in een woning in de Lekstraat. De buren zijn al door de gemeente ingelicht. Het huis wordt gehuurd van de woningbouwvereniging. Op dit moment wordt de inventaris gereedgemaakt voor de nieuwe bewoners, die als alles volgens de planning verloopt omstreeks half februari naar Winschoten komen. Dit jaar zal Winschoten 20 asielzoekers onderdak verlenen. Volgend jaar komen er nog net zoveel bij.

Geen pacht voor camping De Burcht


B en W van Winschoten willen de beheerder van camping De Burcht de achterstallige pacht kwijt schelden. De campingbeheerder heeft een betalingsachterstand van drie jaar. In totaal gaat het om een bedrag van zo’n 23.000 gulden. Voorgesteld zal worden om de beheerder ook voor de jaren 1988, 1989 en 1990 geen pacht te laten betalen. De beheerder verdient te weinig met de camping om de jaarlijkse pacht van ruim 7000 gulden te kunnen betalen.

De gemeente heeft geen plannen om nog in de camping te investeren. Volgende maand hebben B en W opnieuw een gesprek met Van der Valk. Volgens de burgemeester zal dan duidelijk worden of deze zich in het stadspark gaat vestigen.

Donderdag 4 februari 1988

 

Winschoten doet het erg goed. Een prima stad


De regionale functie van Winschoten is in een periode van vier jaar, tussen het verschijnen van twee CIMK-rapporten in, in betekenis gegroeid. Dat er nu een, naar het gevoel, sterke belangstelling is voor vestiging van nieuwe zaken in Winschoten, is aan die ‘goede ontwikkeling’ te danken. „Bepalend voor de ontwikkeling is de koopkracht”. En in dat opzicht is het nadelige verschil, dat er altijd is geweest met de rest van het land, niet groter geworden.

 

Wim Corporaal (59), hoofdconsulent van de ruimtelijk-economische adviesdienst van het KNOV (Koninklijk Nederland Ondernemers Verbond) constateert dat het inwonertal in en rondom Winschoten weliswaar achteruit is gegaan, maar dat de inkomens naar verhouding niet verder daalden. ,Winschoten doet het erg goed”, constateert Corporaal, „Het is een prima stad”.

Dat laatste wordt in toenemende mate ook ‘ontdekt’ door het grootwinkelbedrijf. Winschoten heeft, aldus Corporaal, de grootste regionale functie van alle drie Oostgroningse kernen, ook al is het ‘achterland’ van Stadskanaal vele malen groter. In zijn ogen heeft ook Stadskanaal zich prima ontwikkeld als winkelkern. Veendam, met het kleinste achterland, staat, met de komst van het ABC-centrum, nog aan het begin van zijn ontwikkeling. „Het grootwinkelbedrijf steekt zijn voelhoorns uit en vestigt zich nu in de kleine kernen die het goed doen”. Corporaal noemt de vestiging van C en A in Winschoten opmerkelijk door de manier waarop dit gebeurt. „Zonder enige vorm van subsidie of bevoordeling. Puur op eigen kracht”. Het onderstreept, vindt hij, de belangrijkheid van Winschoten als koopcentrum.

Door Roel Waalkens

Maandag 8 februari 1988

 

Kabel-tv binnen een jaar mogelijk


Het dagelijks bestuur van het Gasbedrijf Oost-Groningen verstuurt vandaag een brief naar de colleges van B en W van alle negen aangesloten gemeenten over kabeltelevisie. Daarin wordt gevraagd het Gasbedrijf te laten weten of er belangstelling bestaat voor kabeltelevisie en of de gemeentebesturen vinden dat het GOG hiermee aan de slag moet gaan.

 

Voorzitter drs. E. Drenth van het Gasbedrijf denkt dat het antwoord van de gemeenten over anderhalve maand binnen kan zijn. Mochten de reacties positief zijn, dan kan het Gasbedrijf snel aan de slag met de voorbereidingen voor de aanleg van het kabelnet, dat er eventueel binnen een jaar kan liggen. Hij schat de totale aanlegkosten op tien miljoen gulden.

 

Drenth gelooft niet dat de Oostgroningse gemeenten staan te trappelen van ongeduld om kabeltelevisie in de huiskamers te halen. Drenth: Het voegt op dit moment nog te weinig toe aan de bestaande ontvangstmogelijkheden”.

Volgens hem zijn dat drie commerciële zenders en niet eens België (Vlaams), waarvoor, met meerkosten voor de ontvanger, een extra voorziening nodig is.

 

Glaskabel

 

Naar schatting zou in Oost-Groningen voor kabeltelevisie ongeveer zestien tot maximaal twintig gulden per maand per aansluiting aan abonnementsgeld moeten worden betaald.

Drenth vindt dat, ‘naar wat je ervoor terugkrijgt’, rijkelijk veel. Hij ziet ook technische problemen. Volgens hem zit de glasvezelkabel ‘eraan te komen’, die veel meer mogelijkheden biedt dan de nu nog gebruikte koperkabel. Via de glasvezelkabel kunnen straks alle elektronische en digitale zaken (telefoon, huiscomputer, radio en televisie) in de woning gebracht worden. „Ik vind het echt griezelig om nu nog een duur kopernet in de grond te kieperen”. In Duitsland en Frankrijk worden nu reeds alle hoofdleidingen in glaskabel gelegd, aldus Drenth.

Het GOG zit om al die reden niet te springen om met kabeltelevisie aan de slag te gaan. Drenth: „Maar als de gemeenten willen, zijn wij er klaar voor”.

Donderdag 11 februari 1988

 

College Winschoten:

Voetgangersgebied uitbreiden met Torenstraat en Moushörn

 

Het college van Ben W van Winschoten wil van de Torenstraat en de Langestraat één voetgangersgebied maken. Dit plan wordt voorgelegd aan de bevolking tijdens een inspraakavond op donderdag 25 februari in cultureel centrum De Klinker. Dezelfde avond zal er gediscussieerd worden over de kruising Venne – Burgemeester Schönfeldplein. Volgens het college valt te denken aan het sluiten van het kruispunt voor auto’s, het instellen van eenrichtingsverkeer, het aanbrengen van verkeerslichten of een brede voetgangers-oversteekplaats.

 

Momenteel bestaat er veel verwarring over de huidige verkeersmaatregelen in de Torenstraat en de Langestraat. Mede door het grote aantal verkeersborden wordt die verwarring sterk in de hand gewerkt. Volgens B en W komt hieraan een einde als voor beide straten één ‘verkeersregime’ geldt. Tegen die achtergrond wil men de Moushörn als ‘winkelerf’ opheffen. Het college stelt voor om voor het hele gebied een inrijverbod voor het verkeer in beide richtingen in te stellen. Dit moet ook gelden voor het fietsverkeer. Het verbod zou moeten gelden van maandag tot en met zaterdag van 8.00 tot 18.00 uur en op vrijdag van 18.00 tot 21.00 uur.

 

B en W vinden dat de bestaande regeling voor het bevoorradingsverkeer tot het laden en lossen van goederen van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 12.00 gehandhaafd moet blijven. De Torenstraat kan dan bereden worden vanaf de Poortstraat en de Langestraat vanaf het Oldambtplein. Wel wil men ontheffingsregelingen om op andere tijden de straat in te rijden sterk terugdringen. Ook moet het uitstallen van goederen op de margestroken beperkt blijven tijdens laad- en losuren. Nu komt het vaak voor dat voertuigen elkaar niet kunnen passeren vanwege deze uitgestalde goederen.

 

De Politie van Winschoten juicht de nieuwe maatregelen toe. Korpschef J. C. van de Boogaart: „Nu heersen in de Langestraat en de Torenstraat diverse verkeersregimes. Dat is zeer onduidelijk voor het publiek. Een totaal voetgangersgebied is veel overzichtelijker en zal het aantal overtredingen terugdringen”.

 

Chris de Raaff, vice-voorzitter van Handel en Nijverheid, zegt dat Hen N nog geen standpunt heeft ingenomen over de te nemen maatregelen. Volgens Van de Boogaart bieden verkeerslichten en een voetgangersoversteekplaats bij en op de ‘doorsteek’ Torenstraat en Langestraat weinig soelaas. Hij vindt eenrichtingsverkeer of een algehele afsluiting op bepaalde dagen acceptabele oplossingen, met een lichte voorkeur voor de laatste.

Zaterdag 13 februari 1988

 

Opvolger voor Klaas Keestra


Jan Bolt uit Veendam is benoemd tot opvolger van drs. K. Keestra als directeur van de ABN Bank in Winschoten. Bolt is momenteel directeur van het ABN kantoor in Veendam. Klaas Keestra vertrekt naar de NOM als adjunct-directeur.

Dinsdag 16 februari 1988

 

Afscheidsreceptie van Henk Stuut


De gemeente verwacht dat er zo’n vijfhonderd personen zullen komen op de afscheidsreceptie voor de weggestuurde wethouder Henk Stuut. Als dat aantal wordt gehaald, komen de kosten van het afscheid dicht in de buurt van de tienduizend gulden die Winschoten voor het hele jaar 1988 in het voor dit soort doeleinden bestemde potje heeft.

Vrijdag 19 februari 1988

Affaire-Schenk gebruikt om Stuut weg te werken
 

Vice-voorzitter Arlman van De Klinker: ,We zijn bedrogen uitgekomen’

  

Klinker directeur G. Schenk

 

De houding van het gemeentebestuur van Winschoten in de geldleen affaire van Klinkerdirecteur G. Schenk is gisteravond door het algemeen bestuur van De Klinker zeer bekritiseerd. Met name vice-voorzitter C. Arlman vond de opstelling van Winschoten vreemd.

Hij ging zelfs zo ver door te stellen dat het dagelijks bestuur van de Klinker ‘bedrogen is uitgekomen’.

 

Hij doelde hiermee op de afwijzing van een gemeentelijke deelname in de onderzoekscommissie naar de handelwijze van Schenk: „Het is jammer dat Winschoten via de krant hierover meende te moeten corresponderen. Wij hebben contact met Winschoten gezocht”, aldus Arlman.

 

 

Persoonlijk voordeel

 

Op 24 december vond een gesprek plaats. Het dagelijks bestuur van de Klinker deelde B en W

van Winschoten mee dat de handelwijze van Schenk was veroordeeld. Uit eigen onderzoek was gebleken dat de Klinker-directeur geen persoonlijk voordeel had behaald. Voor het d.b. was de kous daarmee af: „Politiek Winschoten wilde echter meer. Men vond een nader onderzoek noodzakelijk”. Arlman liet doorschemeren dat volgens hem Winschoten de affaire-Schenk heeft gebruikt om wethouder H. Stuut weg te werken: „Door het onderzoek kon onze voorzitter worden gepakt”.

 

Na de afwijzing van een vertegenwoordiger in de commissie door Winschoten, besloot het d.b. niet meteen het voornemen voor een onderzoekscommissie te laten vallen. Het voorstel werd daarom gisteravond aan het algemeen bestuur voorgelegd. Omdat een commissie in de geplande vorm niet mogelijk was, stelde het d.b. voor een commissie uit het algemeen bestuur te vormen: „Van ons hoeft het echter niet”, aldus Arlman.

 

Het algemeen bestuur had er evenmin behoefte aan. Men vroeg wel om maatregelen, die een herhaling moeten voorkomen. Vice-voorzitter Arlman kon meedelen dat de accountant van de

Klinker een voorstel zal doen aan het d.b. hoe de financiële verantwoording van de directeur kan worden verbeterd.

 

De vacature-Stuut in het Klinker-d.b. wordt tijdelijk opgevolgd door een ‘bijzitter’. Dit wordt wethouder mevrouw G. C. Korte. Zij heeft geen stemrecht. Dit recht wordt teruggegeven als Winschoten de vertegenwoordiging vanuit de gemeenteraad weer heeft geregeld.

 

De vergadering van het algemeen bestuur werd door 13 van de 18 leden bezocht. Van de gemeente Winschoten was alleen het d.b.-lid E. Witter aanwezig. J. Koetje had afgezegd. Van de zijde van de politiek in Winschoten (die zich zeer nadrukkelijk roerde over de gang van zaken) was niemand op de publieke, tribune aanwezig. Vice-voorzitter Arlman was hier na afloop ontstemd over: „Het is een openbare vergadering. Men had best wat interesse kunnen tonen”.

Dinsdag 23 februari 1988

 

Jubilerende Winschoter ziekenomroep bestaat vijftien jaar

 


 

Viviana: meer dan even een plaatje opzetten

 

De ziekenomroep Viviana van het St. Lucas Ziekenhuis bestaat op 1 maart vijftien jaar. De omschrijving ziekenomroep is eigenlijk niet meer volledig. De toevoeging bejaardenomroep is sinds een half jaar gerechtvaardigd. Viviana verzorgt namelijk ook programma’s voor het bejaardenverzorgingshuis De Renselheerdt.

 

De jubilerende omroep is bereid meer tehuizen in Winschoten te bedienen: „We bieden onze diensten aan. Men kan zich bij ons melden. We hebben de faciliteiten en willen versnippering van menskracht, financiën en materieel zoveel mogelijk voorkomen”, aldus voorzitter Harry Nieboer.

Viviana heeft elke avond een uitzending. In de statuten staat dat de ziekenomroep ‘ontspannende, niet aanstootgevende, niet politiek gerichte en niet-commerciële’ programma’s maakt. In de praktijk zijn dat voor een groot deel verzoekplatenprogramma’s, maar ook wordt er aandacht besteed aan regionale actualiteiten en sportgebeurtenissen. Er is een wekelijkse overdenking door de ziekenhuispastor.

 

Video

 

Voor reportages op locatie heeft men de beschikking over een reportagebus. Met het cultureel centrum De Klinker is een rechtstreekse lijnverbinding. Regionale Klinkerevenementen worden rechtstreeks aan de St. Lucas patiënten gepresenteerd.

De ziekenomroep wil meer dan alleen maar radioprogramma’s maken. Een aantal vrijwilligers is bezig met video. De eerste productie, over het zeehondencentrum in Pieterburen, is binnenkort klaar.

Simon de Vries, penningmeester, sluit niet uit dat er in de toekomst ook video-opnames gemaakt gaan worden van regionale voetbalwedstrijden: „Die zou je dan zondagavond na Studio Sport kunnen uitzenden”.

Dit soort dingen worden bij Viviana echter niet geforceerd. Geleidelijkheid en voorzichtigheid op het financiële vlak kenmerken de vijftienjarige geschiedenis: „We zijn altijd spaarzaam geweest. Voor je het weet zit in de financiële problemen”, meent Simon de Vries.

Een vervanging loopt gauw in de duizenden guldens”. De ziekenomroep heeft inmiddels voor 70.000 gulden aan apparatuur. De reportagebus, die inmiddels acht jaar in gebruik is, is aan vervanging toe. Hiervoor is tussen de 20 en 30.000 gulden nodig.

Woensdag 24 februari 1988

 

Binnenkort bouw ‘stadsvilla’ van start

 

 

Als alles meezit kan binnenkort de bouw beginnen van de ‘stadsvilla’ aan de Garstestraat. Het gebouw dat vijf verdiepingen hoog wordt en dertien appartementen gaat tellen komt op de plaats van het voormalig kindertehuis Zonnegloren. Het kindertehuis dat op 18 februari 1979 deels door brand werd verwoest staat sinds 1982 leeg. In eerste instantie waren tien appartementen gepland, maar het aantal is nu tot dertien uitgebreid. Aanvankelijk zou er gebouwd gaan worden door makelaardij Veendam, maar sinds een maand heeft Bouw- ontwikkelingsbedrijf Isopre het hele project overgenomen. Eigenaar van de grond is onroerendgoedhandelaar K. van Wijk.

 

Voormalig Zonnegloren aan de Garstestraat 11

 

De grootte van de flats varieert van zeventig tot vijfentachtig vierkante meter, de prijs voor de kleine flats wordt ongeveer 115.000 gulden en voor de grote rond de 175.000 gulden. De flats hebben één of twee slaapkamers en zijn vooral bedoeld voor 55-plussers met geld.

De gemeente heeft al een bouwvergunning afgegeven, maar door de wijziging van de plannen – het gebouw wordt twee meter breder – moet deze nog wel veranderd worden.

Dit duurt in ieder geval nog anderhalve maand”, vertelt ambtenaar J. Samberg. De appartementen zullen verkocht worden via de Winschoter makelaars Nieboer en Bödeker-Udema.

 

Kindertehuis Zonnegloren

 

Kindertehuis Zonnegloren – Garstestraat 11 en 12

 

Het tehuis Zonnegloren in Winschoten waar kinderen uit probleemgezinnen verbleven, werd  op 29 december 1950 officieel geopend.

 

Brand kindertehuis Zonnegloren – Garstestraat 12

 

Op 18 februari 1979 werd een gedeelte van het kindertehuis Zonnegloren door brand totaal verwoest. De elf kinderen konden ongedeerd het pand verlaten. Er zijn aanwijzingen dat een van de kinderen het vuur heeft aangestoken.

Nieuwbouw kindertehuis Zonnegloren


Voordat de brand ontstond op 18 februari 1979 waren er nieuwbouwplannen voor een nieuw onderkomen van het kindertehuis Zonnegloren.

 

Op 24 maart 1981 meldde dir. W. Meulenbelt dat de nieuwbouw van het kinderhuis doorgaat.

 

De nieuwbouw van het kindertehuis Zonnegloren in Winschoten gaat toch door. Directeur W. Meulenbelt verwacht, dat als alles meezit, de definitieve toestemming voor de bouwplannen over een maand kan afkomen. Direct daarna kan dan met de bouw worden begonnen.

Zoals gemeld waren de nieuwbouwplannen voor het kindertehuis, dat in februari 1979 deels door brand werd verwoest, in gevaar gekomen, omdat het tehuis volgens de directie kinderbescherming van het ministerie voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne te, weinig bewoners zou hebben. „De plannen waren in de ijskast gezet, omdat wij in februari 28 pupillen hadden. Dat was volgens het ministerie te weinig voor de bouw van een nieuw tehuis. Wij hebben echter nog zeven aanvragen en daar had men op het ministerie geen rekening mee gehouden. Het plan zit nu opnieuw in de molen,” aldus de heer Meulenbelt.

De nieuwbouwplannen voor het kindertehuis voorzien in de bouw van twee paviljoens voor twaalf pupillen en een dienstencentrum op een terrein aan de Hoorntjesweg. De totale kosten zijn geraamd tussen de 2,5 en 3 miljoen gulden. Aan de Beverhof heeft Zonnegloren al drie nieuwbouwhuizen gehuurd, waarin sinds 1 april twaalf pupillen en een trainingscentrum zijn gehuisvest.

Zoals gemeld moesten de kinderen na de brand in 1979 tijdelijk worden ondergebracht in een pand aan de Torenstraat in Scheemda. Sinds kort wonen de meeste kinderen weer in het oude hoofdgebouw van Zonnegloren aan de Garstestraat in Winschoten In het hoofdgebouw is ruimte vrijgekomen, omdat directie en administratie zijn verhuisd naar een pand aan de Wilhelminasingel. „Wij hebben voor deze oplossing gekozen, omdat we aan het pand in Scheemda te veel hadden moeten verbouwen.” aldus de heer Meulenbelt.


Verhuizing Zonnegloren op 23 juli 1982

Maandag 29 februari 1988

 

Polio-actie van Rotary brengt 6000 gulden op

 

De Rotary Club Winschoten heeft vrijdagavond ongeveer 6000 gulden bijeengebracht voor de actie ‘Help polio de wereld uit’. Dit tijdens een door de club georganiseerd concert in de Winschoter muziekschool. Het concert werd bezocht door 240 mensen, die ieder 25 gulden gaven.

Voor de pauze traden Adolf Rots (orgel), Jitske Steendam (sopraan) en Josien Le Poultre (viool) op met werken van onder andere Handel en C. P. E. Bach. Daarna werd de compositie ‘Carnaval der dieren’ van Camille Saint-Saëns ten gehore gebracht door docenten en oud-docenten van de muziekschool Oost-Groningen in Winschoten.

De Rotary Club Winschoten heeft zich ten doel gesteld in totaal 50.000 gulden bijeen te brengen ter bestrijding van polio. Dit geld is inmiddels vrijwel binnen. Het is bestemd voor een structureel inentingsprogramma in Indonesië.

De actie ‘Help polio de wereld uit’ is opgezet door Rotary International. In totaal wil men 15 miljoen gulden bijeenbrengen.