Januari 1984

 

Bureau Huisvesting op nieuw adres:

P. Van Dijkstraat 12
 
Het gemeentebestuur en de besturen van de Woningbouwvereniging Winschoten en de Stichting Hertog Hendrik van Lotharingen hebben dit najaar namelijk overeenstemming bereikt over een nieuw systeem waarop in Winschoten voortaan de woonruimte wordt verdeeld. Die volkomen andere manier van toewijzen gebeurt per 1 januari 1984 op een nieuw adres: het bureau Huisvesting van de Woningbouwvereniging Winschoten, P. van Dijkstraat 12. Het huisvestingsbureau nieuwe-stijl is elke werkdag tussen 10.00 en 12.00 uur geopend. Telefonisch is dat bureau bereikbaar tussen 09.00 en 12.00 uur (telefoon 16395).
 
Bovengenoemde verandering is het gevolg van een gezamenlijk streven naar een nog rechtvaardiger en eerlijker verdeling van de beschikbare woonruimte. Als basis voor een zo objectief mogelijke urgentiebepaling (of wel de bepaling van de volgorde op de lijst van woningzoekenden) wordt een puntensysteem gehanteerd. De elementen waarvoor punten kunnen worden toegekend zijn: de binding met Winschoten, de inschrijfduur, de medische en sociale indicatie. Verder zal de concrete toewijzing zoveel mogelijk geschieden aan de hand van toewijzingscriteria. Daarbij gaat het erom of de betreffende woning geschikt is voor de betrokken woningzoekende. Tot slot komt er een mogelijkheid om in beroep te gaan tegen de urgentiebepaling en tegen de concrete toewijzing van een woning.
 
 
 
Dinsdag 3 januari 1984
 
Stadsjournaal gaat weer eigen “vertoningen”doen
 
Het Winschoter Stadsjournaal gaat, na een seizoen lang maandelijkse videovertoningen in De Klinker te hebben gehouden, weer eigen voorstellingen geven. “Het plezier was er voor ons een beetje af. De video-vertoningen in De Klinker, die een uur voor de voorstellingen begonnen, trokken voornamelijk “vluchtige kijkers”. Men ging er niet even voor zitten om onze reportages te bekijken,” aldus de makers van de stadsjournaals.
 
De voorstellingen voor “eigen publiek” mogen dan het afgelopen jaar achterwege gebleven zijn, wel kwam het Stadsjournaal zo’n vijfentwintig maal opdraven om – op verzoek – vertoningen voor verenigingen te verzorgen.
 
De vertoningen in De Klinker van nieuwe reportages werden afgewisseld met aankondigingen van voorstellingen in het cultureel centrum. “Dat waren vrij statische stukjes,” zegt Elzo Witter van het Stadsjournaal. “Daar tussenin zaten onze reportages. De opzet was niet zo geslaagd. Bovendien was het erg veel werk om elke maand, van september tot mei, weer een programma van een half uur in elkaar te zetten.”
 
De overschakeling van 8-millimeter film naar video, ruim een jaar geleden, kostte volgens hem nog eens extra veel tijd. Momenteel is het tienkoppig journaalgezelschap druk doende weer programma’s voor het eigen publiek te maken. Een kwartaaloverzicht van de laatste maanden van vorig jaar is in de maak en kan waarschijnlijk eind januari vertoond worden.
 
Ook wordt er druk gewerkt aan een jaaroverzicht, dat “Het is Winschoot overal” zal gaan heten. Het optreden in De Klinker van de oud-Winschoter zanger Frans Dresselhuys zal als een rode draad door de 37 onderwerpen lopen. Een greep uit de onderwerpen: de manegeperikelen, de branden in Winschoten en het afscheid van een tijdschriftenbezorger.

“Het overzicht zal worden voor zien van een ouderwets, soms ironisch commentaar. En ook zal er weer de nodige humor in zitten,” zegt Jow Poppen. “Wel is het de bedoeling om de vertoningen voor een intiemer publiek te houden dan in vroeger tijden. Dat komt door de beperking van video: je bent afhankelijk van een klein beeld, terwijl je met 8-millimeter film het beeld op een groot scherm kan projecteren.”

 

Overigens zal het Stadsjournaal gebruik kunnen blijven maken van De Klinker tijdens de video-vertoningen. Het cultureel centrum is onlangs met een eigen video-journaal begonnen. Voor het maken van die programma’s heeft het Stadsjournaal de studio beschikbaar gesteld en helpt De Klinker op technisch gebied.

 
 
 
Dinsdag 10 januari 1984
 
Oldambtplein minder snel maar ook veiliger
 
Er is begonnen met de reconstructie van het Oldambtplein in Winschoten. Die moet ervoor zorgen dat het verkeer over de rotonde straks veiliger verloopt. Er worden allerlei veranderingen aangebracht om het autoverkeer te dwingen langzamer te rijden. Ook worden de twee kruispunten Stikkerlaan-Schönfeldsingel en Bovenburen-Beertsterweg aangepakt.
 
De werkzaamheden worden uitgevoerd in het kader van het AVOC-project. AVOC staat voor: Aanpak Verkeers Ongevallen Concentraties. Enige jaren geleden is er in Winschoten uitvoerig onderzoek gedaan naar onveilige verkeerssituaties. Uit dat onderzoek kwamen zes plaatsen rollen, die aanpassing behoeven. Het Oldambtplein en de kruispunten zijn er drie van. De andere drie zijn de Venne, de kruising Molenweg-Bovenburen en de kruising Beertsterweg-Stikkerlaan.
 
De kosten van de drie reconstructies bedragen fl 285.000.- Het ministerie van Verkeer en Waterstaat geeft een subsidie van fl 182.000.
 
Het ministerie van verkeer en waterstaat heeft subsidie verleend in het kader van het Avoc-project. Dat geldt ook voor de aanpak van de Venne, zij het dat de uitvoering daarvan nog op zich moeten laten wachten. Want er is tot nu toe alleen zo’n vier ton beschikbaar gesteld voor de beide uiteinden van de Venne. De gemeente zit nog te vlassen op het geld voor het middenstuk, voordat met de ingrijpende verandering van de hele Venne wordt gestart.


 
HAAKS
Door de trottoirs op de diverse hoeken bij het Oldambtplein te verbreden, wordt de aansluiting van de toevoerwegen meer haaks. Dat moet voorkomen, dat de automobilisten met grote snelheid over de rotonde van de ene naar de andere straat schieten. De strook, die voor auto’s is bestemd, wordt veel smaller. Ook zullen de automobilisten straks minder snel het Oldambtplein kunnen oprijden door het aanbrengen van extra middenbermen. Het weggedeelte, dat voor fietsers is bestemd, wordt duidelijker dan tot nu toe aangegeven met behulp van een afwijkende kleur.
 
Bij het kruispunt Stikkerlaan-Parklaan-Schönfeldsingel (bij het zusterhuis) wordt vooral getracht de overzichtelijkheid van de kruising te verbeteren. De fietspaden worden ter hoogte van het kruispunt “teruggebogen”, van de weg af. Zo wordt de opstelruimte voor het autoverkeer bij de kruising vergroot. Omdat de rijbaan door het terugsteken van de fietspaden wordt verbreed, komen er op het midden van de weg vluchtheuvels als rustpunt voor de voetgangers.
Bij het kruispunt Bovenburen-Beertsterweg zal de parallelweg over de groenstrook naar achteren worden verplaatst. Na de reconstructie zal bij deze kruising dan dezelfde situatie ontstaan als nu al bij het kruispunt Stikkerlaan-Beertsterweg het geval is. Dat betekent wel dat het langzaam verkeer over de parallelweg bij het oversteken van Bovenburen z’n huidige voorrang op het snelverkeer op Bovenburen verliest.
De drie Avoc-projecten worden uitgevoerd door Stevin. De gemeente had voor de onderhandse aanbesteding ook de bedrijven Garrelds uit Winschoten en Van der Schoot uitgenodigd, maar Stevin had als laagste ingeschreven.
 
 
 
Zaterdag 21 januari 1984
 
Winkels op plek hotel en gat aan Moushörn
 
Het “gat van de Moushörn” wordt gedicht. Op de plek van het braakliggende terrein en de ruïne van hotel Smid, die al jarenlang het tweede stuk van de Langestraat ontsieren, komen winkels te staan. Het bouwproject wordt ontwikkeld door de Winschoter makelaardij Nieboer.


Langestraat – Moushörn – 28 juni 1983
 
De restanten van hotel Smid, die zich ver naar achteren uitstrekken richting ziekenhuis, zullen worden gesloopt. Het braakliggende terrein ernaast, waar vroeger de panden stonden van groentewinkel Nienhuis en de elektrotechnische firma Groenewold, is nu nog eigendom van de gemeente Winschoten.
 
Het gaat om een rijtje van vier winkels aan de Langestraat. De panden krijgen volgens het ontwerp verspringende gevels, worden één bouwlaag hoog en tellen elk 150 vierkante meter winkelruimte. De schoonheidscommissie en de gemeente hebben al positief gereageerd op de plannen. “We wachten niet tot alle panden definitief zijn verhuurd. Zodra de bouwvergunning er is, gaan we meteen aan de slag. We hopen nog vóór de bouwvak klaar te zijn”, aldus makelaar A. Nieboer.
 
Volgens Nieboer kan ook de middenstandsvereniging Handel en Nijverheid, die de laatste tijd regelmatig waarschuwde voor het gevaar van overbewinkeling in Winschoten, zich helemaal vinden in de bouwplannen. “Bovendien gaat het om grond waar al een winkelbestemming op ligt”, verklaart Nieboer.
 
De huurprijs van de winkels is 225 gulden per vierkante meter. Nieboer vertelt dat er al diverse gegadigden zijn: “Het is een aantrekkelijke plek, omdat je hier met de auto kunt komen”. Pal vóór de plek waar gebouwd zal worden staan enkele parkeermeters. Bovendien voorziet het bouwplan in de aanleg van parkeerruimte aan de achterzijde van de winkels. De panden krijgen ook een achteruitgang, zodat de aan‑ en afvoer niet via de promenade hoeft te geschieden.
 
ZIEKENHUIS
Als de hotelruïne wordt gesloopt, kan ook het Sint Lucas ziekenhuis een al jaren oud plan gaan uitvoeren: het verplaatsen van de huidige dienstingang aan de voorzijde naar de achterkant van het gebouw. Het Sint Lucas wil hiervoor het achterste stukje kopen van het hotelterrein, dat nu nog in het ziekenhuisterrein steekt.
 
Voor het maken van een inrit naar de nieuwe dienstingang moet er een doorbraak komen op de plaats waar het voormalige gebouw van het Leger des Heils staat. Ook komt de weg naar de dienstingang deels over het terrein van de school Gassingel te lopen. “Maar daarover is al in principe overeenstemming bereikt met de gemeente”, zo verklaart directeur‑econoom J.J.P. Ponsioen van het ziekenhuis.
 
Automobilisten, die straks achter de winkels aan de Langestraat willen parkeren, kunnen ook gebruik maken van deze weg. Het verplaatsen van de dienstingang staat in verband met de uitbreidingsplannen van het ziekenhuis. Maar al is de nieuwbouw van het Sint Lucas nog voorlopig toekomstmuziek, er wordt zo snel mogelijk gestart met de aanleg van de weg, aldus Ponsioen.
 
SFEER
 Hotel Smid, net als hotel Dommering vroeger ook een cultureel trefpunt, beleefde zijn hoogtij in de jaren vijftig. Het hotel beschikte over een zalenaccommodatie, waar veel toneelvoorstellingen werden gegeven. Befaamd waren boven de Cerfontainzaal en het zaaltje aan de voorzijde, dat de naam “Sfeer” droeg. De laatste eigenaar van het familiehotel was Gerrit Smid.
 
Later werd er een showroom in ondergebracht van autohandel Dijkema. Toen die naar de Papierbaan verhuisde, werd het gebouw dichtgespijkerd, waarna het langzaam verloederde.
 
 
 
Donderdag 26 januari 1984
 
Populieren aan Hommesplein en Vosseweg worden gerooid
 
De gemeente gaat 75 populieren aan het Hommesplein en de Vosseweg in Winschoten rooien. De bomen zijn veertig jaar oud en vertonen mankementen. Bij harde wind waaien er regelmatig takken af. Daarnaast groeien de wortels van de bomen door het asfalt van het fietspad aan het Hommesplein en de Vosseweg.
 
De totale operatie gaat de gemeente bijna vijftigduizend gulden kosten. Het wegdek van de Vosseweg wordt hersteld en er worden nieuwe bomen geplant. De dienst gemeentewerken zal er berken planten, bomen waarvan de wortels dieper groeien. Het Hommesplein wordt niet opnieuw beplant. Volgens de gemeente is de begroeiing daar voldoende. Het fietspad wordt wel hersteld.
 
 
 
Dinsdag 31 januari 1984
 
Vloer sporthal verzakt
 
De vloer van de sporthal aan de Mr. D. U. Stikkerlaan vertoont ernstige verzakkingen. De dienst gemeentewerken zoekt momenteel uit wat de oorzaak ervan is. Volgens gemeentewerken is het mogelijk dat het bedrijf dat de vloer heeft gelegd “nalatig” is geweest, maar zij heeft daar nog geen zekerheid over. Vandaag zal de dienst gemeentewerken de zaak opnieuw ter plekke bekijken, waarna verslag aan de afdeling Sportzaken wordt uitgebracht.
 
Volgens de heer Middelbos van gemeentewerken is het zeer waarschijnlijk dat contact zal worden opgenomen met het bedrijf dat de vloer er heeft ingelegd, de firma Janssen en Fritsen uit Helmond (Limburg).
 
Mochten de gebreken inderdaad te wijten zijn aan “nalatigheid” van de firma, dan wordt het college van b en w geadviseerd stappen te ondernemen. “Dat de firma nalatig is geweest is vooralsnog een veronderstelling, want daarvoor hebben we geen bewijzen. Het is moeilijk te zeggen welke kant het met de zaak uitgaat en wat de consequenties ervan zijn”, aldus Middelbos.
 
De vloer van de sporthal werd zes jaar geleden over de oude heen gelegd. Dat is volgens de firma Janssen en Fritsen de normale gang van zaken als de oude maar vlak en regelmatig is. Over de verzakkingen wilde de heer Janssen nog niets zeggen.

Leggen nieuwe vloer in Sporthal – 13 juli 1978
 
Er werden al eerder gebreken aan de vloer geconstateerd. Toen Alie Dik vorig jaar als beheerder van de sportzaal in dienst kwam, bemerkte hij kleine kuiltjes aan de korte zijden van de hal. “Het bleek dat de spaanplaat onder de kunststoffen vloer van een verkeerd of een slecht soort was. Vooral plaatsen die vaak belast werden, zoals de handbaldoelen, vertoonden kleine kuiltjes. Dat is indertijd gerepareerd, maar het heeft weinig geholpen. Het woekert voort”, aldus Dik.
 
De heer S. Bodde van welzijnszaken vermoedt dat het wat betreft de nieuwe verzakkingen ernstiger is, “misschien een constructiefout”. Hij zegt zeker te zijn dat er al ver schillende mensen door de verzakkingen enkelblessures  hebben opgelopen. “Dat kan eigenlijk niet. Dan moet je of de tent sluiten of er direct iets aan doen,” aldus Bodde.
 
Een forse ingreep is volgens Middelbos van gemeentewerken niet mogelijk. Dan zou de hele vloer er radicaal uit moeten en dat gaat tonnen kosten.