Januari 1987


Dinsdag 6 januari 1987

 

SPORTVERENIGINGEN KRIJGEN VERGOEDING VAN BEDRIJFSLEVEN

 

Sporters helpen met schoonmaak van stad

 

Onder de noemer „Maak en houd Winschoten schoon” gaat het Winschoter bedrijfsleven een stel sportverenigingen inzetten bij het schoonhouden van de binnenstad. De verenigingen leveren allemaal een aantal mensen die zondagochtend tussen 7 en 9 de straten in het centrum aanvegen. De clubs krijgen hiervoor een vergoeding. Hoe hoog die vergoeding precies is wil de werkgroep ‘Winschoten in bedrijf’, die de actie organiseert, niet zeggen. De atletiekvereniging Aquilo, die net als de judovereniging Go-Da-Yu al toegezegd heeft mee te zullen doen, gaat er vanuit dat de actie voor elke vereniging zo’n duizend gulden oplevert.

 

Uit de reacties die de werkgroep kreeg op de huis-aan-huis verspreide oproep „Denk mee over uw eigen stad” bleek dat mensen zich rot ergeren aan de vervuiling van de binnenstad. Vandaar de schoonmaakactie ,,die bovendien de verenigingen nog een aardig zakcentje bezorgt”, aldus de werkgroep. Dit zakcentje is overigens beslist extra, benadrukt werkgroeplid R. Ploeger. Bij het opnieuw bepalen van de gemeentelijke subsidies voor de verenigingen mogen deze inkomsten beslist niet van invloed zijn, aldus Ploeger.


Woensdag 7 januari 1987

 

Ministerie en Domeinen ongelukkig met brief

van Winschoten aan Connemann

 

Het ministerie van economische zaken en Domeinen zijn „zeer ongelukkig” met de afwijzende brief van de gemeente Winschoten over de komst van het Duitse spaanplaatbedrijf Connemann naar de OKTO-hallen in Winschoten. In die brief stelde het gemeentebestuur vooralsnog geen behoefte te hebben aan Connemann, vanwege de milieuvervuiling die het bedrijf met zich mee zou brengen.

 

 

Politie wil parkeermeters in plaats van blauwe zone

 

De Winschoter politie zou „als het kon morgen nog” alle parkeerplaatsen in het centrum willen voorzien van parkeermeters ter vervanging van de huidige blauwe zones. „Mensen betalen veel liever één gulden waarbij ze weten dat ze in ieder geval goed zitten, dan dat ze de kans lopen bij terugkomst een bon te vinden”, zegt politiewoordvoerder H.T. van den Hoogen.

 


GEMEENTEBESTUUR WINSCHOTEN ZOEKT MAATREGELEN TEGEN LEEGLOOP

 

Oost-Groningen telt weer minder inwoners

 

De leegloop van Oost-Groningen heeft zich in 1986 voortgezet. Hoewel nog niet alle cijfers bekend zijn blijkt nu al dat maar liefst 1203 bewoners vertrokken. Dit is tweemaal zoveel als het jaar daarvoor, toen gingen ‘slechts’ 606 mensen weg.

Van de zestien gemeenten in Oost-Groningen waarvan het inwonertal bekend is, boekten maar vier gemeenten een kleine winst. Alle overige gemeenten verloren fors. Vooral de gemeente Winschoten kan door de terugloop van haar inwonertal in de problemen komen. Het gemeentebestuur wil maatregelen nemen om verdere leegloop te voorkomen.

 

Het Winschoter gemeentebestuur denkt er over om gemeenteambtenaren (opnieuw) te verplichten in Winschoten te wonen. Burgemeester Joop Postma noemt dit als één van de mogelijkheden om de enorme teruggang van het bevolking tot staan te brengen. De Roos in de Regio ziet haar inwonertal dalen en met rasse schreden de 20.000 naderen, een grens die door velen gezien wordt als „magisch”. Bovendien zou dat betekenen dat het aantal raadsleden naar beneden moet van negentien naar zeventien.

 

Op dit moment zijn de hoofd-ambtenaren al verplicht om in hun standplaats te wonen. Je zou dit misschien moeten uitbreiden”, aldus Postma, die zegt de consequenties van deze maatregel te gaan bekijken. Over andere maatregelen laat hij zich slechts in algemene zin uit. Postma: „Het moet voor Winschoten aantrekkelijk gemaakt worden om hier te blijven, maar hoe, dat weten we nog niet”.


Donderdag 8 januari 1987

 

Achter de streep wachten graag voor de privacy

 


Strepen op de vloer in het postkantoor voldoen uitstekend


Bij het postkantoor zijn ze er dik tevreden over: die rode tape met daarop de letters: wilt u voor deze streep wachten vanwege de privacy van de klant voor u. In iets andere bewoordingen, maar met die doelstelling. En warempel: Winschoters schikken zich er vanaf begin december toen de stroken werden opgeplakt, er keurig naar. Hoe nieuwsgierig ook de mens is naar het geld dat de ander beurt of brengt, die rode tape weerhoudt bijna een ieder ervan om over de schouder de bankbiljetten mee te tellen. Tevreden dus, directeur Hoving?

 

Hij: „Ja hoor. En we gaan er dus gewoon mee door. Vooral bejaarden die hun AOW komen halen, stellen deze maatregel zeer op prijs. We hebben weliswaar nog nooit toestanden gehad, waarbij ouderen op straat werden aangehouden nadat ze bij ons hun geld hadden gehaald, maar de vrees daarvoor is nu nog minder geworden”.


Maandag 12 januari 1987

 

Drukfabriek Winschoten verwacht verdere groei

 

Het was afgelopen zaterdag druk tijdens de nieuwjaarsreceptie van Wegener Nieuwsdruk Winschoten in Hotel Vrijheid. Directeur A. Hes benadrukte in zijn nieuwjaarstoespraak het turbulente jaar 1986 waar in veel is aangepakt en tot stand gekomen. De bouwwerkzaamheden voor de nieuwe drukfabriek werden voltooid en de renovatie van het oude pand werd afgerond. De installatie en ingebruikname van alle nieuwe apparatuur, inclusief beeldschermen voor het zetten van tekst en advertenties leverden een personeelsuitbreiding van 18 mensen op.

 

Volgens de heer Hes is er in 1986 een positief resultaat geboekt. Voor het jaar 1987 verwacht de directeur van WNW een verdere groei van de omzet, vooral ook omdat er meer dan in het verleden zal worden ingespeeld op het aantrekken van „derde orders” (opdrachten van buiten af, naast het vaste drukwerkpakket). Een speciale acquisitie zal hiervoor worden opgestart.

 

Vrijdag 16 januari 1987

 

Laatste huis Jasmijnstraat binnenkort ook afgebroken

 

De familie Petrusma, de bewoners van het laatste oude huis aan de Jasmijnstraat, verhuist binnenkort. Zodra het gezin vertrekt, zal het pand worden afgebroken. Met de sloop van dit laatste huis zal niets meer over zijn van het eens zo beroemde tuindorp.

 

 

Huizen en supermarkt aan Venne

 

Aannemersbedrijf Nevanco uit Hasselt begint in april met de bouw van een supermarkt en een twintigtal woningen aan de Venne. Ze doet dit in opdracht van het grootwinkelbedrijf Unigro en de Woningbouwvereniging Winschoten. Het complex wordt gebouwd op het terrein van de voormalige glashandel en het NEMA-pand. Hiermee is een einde gekomen aan de onzekerheid, die bestond over het opvullen van het „gat aan de Venne”.

 

De bouwvergunning voor het hele complex, dat een winkeloppervlak van 1200 vierkante meter en twee woonlagen krijgt moet nog worden aangevraagd. Maar, directeur J. Hollander van de Woningbouwvereniging denkt niet dat er veel bezwaren zijn. Hij verwacht dat in april met de bouw kan worden begonnen.


Donderdag 22 januari 1987

 

Poging tot schuldsanering Stichting Nacht Winschoten

 

Als de schuld van 15.000 gulden kan worden gesaneerd, wordt de Stichting Nacht van Winschoten opgeheven. Lukt dat niet, dan moet de stichting failliet worden verklaard om niet langer voort te bestaan.

 

Het nieuwe Evenementenplatform Winschoten wil graag dat de stichting opgeheven wordt, omdat die organisatie daardoor de handen vrij krijgt om een nieuwe Nacht van Winschoten op te zetten. Het platform is in onderhandeling met een sponsor, die bereid zou zijn 65.000 gulden over een periode van drie jaar te willen betalen voor „de Nacht”.

 

Voorzitter van de Stichting Nacht van Winschoten, Joop Flokstra, heeft zich bereid verklaard mee te werken aan een opheffing van de stichting. Hij is momenteel bezig met een overzicht te maken van de schulden. Volgens Henk Stuut, voorzitter van het Evenementenplatform,zal zijn organisatie zich vervolgens over de schuldenlast buigen: „Wellicht dat wij tot een schuldsanering kunnen komen. Daarna zou de stichting eenvoudigweg opgeheven kunnen worden. Wij zijn overigens niet bereid de schuld van 15.000 gulden zonder meer over te nemen”.

 

Het Evenementenplatform Winschoten bestaat uit diverse plaatselijke organisaties als handel en nijverheid, de ambulante handel en de horeca. Uit het platform is een werkgroep geformeerd, die zich speciaal bezig houdt met het opzetten van festiviteiten.

 

 

WEINIG GELD VAN WINKELS EN BEDRIJFSLEVEN

 

Radio Winschoten vraagt een tientje van inwoners

 

Ieder gezin in Winschoten krijgt deze week een brief met de oproep om Radio Winschoten te steunen. De actie, al eerder aangekondigd onder het motto „Vriendje voor een tientje”, moet voldoende geld opleveren om de lokale omroep bestaansrecht te garanderen. Een inzamelingsactie onder Handel en Nijverheid en het bedrijfsleven is volgens Radio Winschoten „bitter tegengevallen”. Er is hooguit vijfhonderd gulden binnengekomen.

 

Begin maart kijken de organisatoren Wiebe Klijnstra en Gerrie de Vrieze of het zin heeft met de omroep door te gaan. Lukt dat niet, dan krijgen de geldgevers hun geld terug. Het duo had z’n hoop vooral gevestigd op de Winschoter middenstand en het bedrijfsleven. Volgens Gerrie de Vrieze kregen ze veel bijval voor de plannen: „Nu het op geld aankomt, laten ze ons echter een beetje zitten”.

Eind vorig jaar liet het gemeentebestuur van Winschoten weten niets voor de lokale omroep te kunnen doen. Radio Winschoten vroeg twintigduizend gulden per jaar. Volgens Klijnstra en De Vrieze een uiterst klein deel van het totale promotie- en advertentiebudget van de stad. „Nog geen gulden per inwoner”, aldus de organisatoren, „iedere Winschoter draagt jaarlijks in de exploitatie van De Klinker vijfenzestig gulden bij”.

 

BESTAANSRECHT

 

Klijnstra en De Vrieze wijzen er op dat Radio Winschoten beslist bestaansrecht heeft. Men was onder andere aanwezig tijdens artiestenfestijnen, winkelweek en allerheiligenmarkt. In de toekomst denkt men actualiteiten en sport, afgewisseld met gevarieerde muziek uit te zenden. De omroep wil voorts andere Winschoter activiteiten kosteloos begeleiden: aankondiging van evenementen, uitslagen en verslagen van allerlei wedstrijden, verenigingsnieuws, verzoekplaten en spelletjes. De organisatoren denken dat de totale exploitatie sluit op vijfendertigduizend gulden op jaarbasis.

Aanvankelijk zou Radio Winschoten regionaal getint worden. Tien gemeenten zouden binnen het collectief participeren. Inmiddels is echter het fenomeen streekradio overboord gezet. Klijnstra en De Vrieze wijten dit niet in de laatste plaats aan een veel te lakse houding van het Winschoter gemeentebestuur.

 

 

Woensdag 28 januari 1987

 

UITSPRAAK B EN W:

 

Glazen serre bij Hotel De Nederlanden mag

 

Hotelhouder Ruibing van De Nederlanden mag aan zijn pand een serre bouwen. Na zeer veel wikken en wegen heeft het college van B en W dat gisteren besloten. De bezwaarschriften van de vier omwonenden, die bang zijn voor omzetdaling, zijn ongegrond verklaard.

 

„De ernst van de bezwaren was niet zodanig dat ze de bouw van de serre in de weg mogen staan”, zo zei wethouder Henk Stuut gisteren na afloop van de B en W vergadering. Het gemeentebestuur heeft volgens hem uitgebreid naar alternatieve mogelijkheden en compromissen gezocht om hiermee de vier omwonenden tegemoet te komen. De uiteindelijke conclusie was dat „als er ergens een dergelijke voorziening gebouwd kan worden, dat juist op deze plek is”, aldus Stuut.

Een serre, of glazen uitbouw, past in het stadsbeeld en is een extra trekker voor het totale centrum, vindt het gemeentebestuur. Volgens de vier middenstanders die bezwaar maakten tegen de uitbouw trekt een dergelijke voorziening hun klanten weg en ontstaan er bovendien „pishoeken” (naast de serre) wat het stadsbeeld ook niet ten goede komt.

Nu B en W ja hebben gezegd, moeten alleen Gedeputeerde Staten haar goedkeuring nog geven. Meestal duurt dat zo’n twee maanden. Daarna, er even van uitgaande dat GS geen bezwaren hebben, kan de gemeente de bouwvergunning afgeven en Ruibing kan aan de gang.

 

Degenen die in een eerder stadium bezwaar hebben gemaakt, kunnen middels een AROB-procedure in beroep gaan tegen het besluit van B en W. Zo’n beroepsprocedure heeft echter geen schorsende werking: Ruibing kan ondertussen doorbouwen. De vier omwonenden konden gisteren nog niet zeggen of zij van de beroepsmogelijkheid gebruik zullen maken.

Donderdag 29 januari 1987

 

Winschoten koopt Okto wellicht zelf

 

Het college van B en W sluit niet uit dat de gemeente Winschoten overgaat tot aankoop van de Okto-fabriek. Ook laat men de mogelijkheid open om samen met enkele Winschoter bedrijven de hallen en bijbehorende terreinen te kopen. Dit zeggen burgemeester J. Postma en wethouder H. Stuut. In ieder geval wil men voorkomen dat Okto door de huidige eigenaar, Rijksdomeinen in Meppel, verkocht wordt. „Dan hebben wij onvoldoende grip op de bestemming van de vroegere papiergigant”, aldus de redenering van het college.

 

De onderhandelingen tussen de Duitse fabrikant van spaanplaat Connemann en het ministerie van economische zaken zijn weliswaar nog niet geheel afgerond, maar de verwachting is dat Connemann uitstel zal vragen van de beslissing zich in Winschoten te vestigen. In ieder geval tot eind 1987. Reinders van Domeinen denkt dat zijn dienst daardoor opdracht zal krijgen het Okto-complex te verkopen.

Dit nu wil de gemeente Winschoten voorkomen. Men hoopt op korte termijn kopers of huurders te vinden voor delen van de fabriek. Er zijn momenteel drie gegadigden, waaronder IJzerhandel Geertsema uit Winschoten.

Postma en Stuut hebben nog geen idee wat Okto moet kosten. Ze willen op zeer korte termijn onderzoeken op welke wijze het fabriekscomplex kan worden ingezet in het belang van de economische ontwikkeling van Winschoten.

 

STANK

 

De burgemeester en z’n wethouder van (onder andere) economische zaken houden vol dat de zeer kritische benadering van het college in de richting van Connemann juist, is geweest voor de werkgelegenheid in Winschoten.

Postma: „Wij hadden dat bedrijf graag gehad, maar dan zonder stank en consequenties voor andere bedrijven. In Papenburg roken wij die fabriek nog op 800 meter afstand. Dat zou betekenen dat de Langestraat in Winschoten ook zou stinken. Daar bewijs je de middenstanders en het winkelend publiek geen dienst mee”.

Stuut: „De bedrijven op het industrieterrein-noord hebben ons al meermalen laten weten dolblij te zijn dat Connemann (waarschijnlijk) niet komt. Je moet er toch niet aan denken dat het gebak uit de fabriek van de Hema naar spaanplaat gaat ruiken? Op lange termijn is een bedrijf als dat van Connemann slecht voor de werkgelegenheid”.