Juni 1984

 
 

Zaterdag 2 juni 1494
 
Tachtigduizend duizend bezoekers in
 
nieuwe bad Watertoren
 
Het nieuwe overdekte bad de Watertoren heeft in de eerste vijf maanden van zijn openstelling 80.349 bezoekers getrokken. Dat is twintigduizend meer dan er vorig jaar (met natte vinger) voorzichtig waren geraamd.
 
De Watertoren sloot gisteren aan het einde van het overdekte seizoen de deuren. Zwemmers kunnen in de zomermaanden terecht in het openlucht Parkbad. Op zaterdag 1 september gaat de Watertoren weer open. Dat wordt dan ‘s avonds gevierd met “Twisting by the pool”, disco in het zwembad.
 
Het grotere aantal bezoekers dan verwacht tijdens de recreatieve (“vrije”) uren betekent ook dat er meer zwemkaarten zijn verkocht dan was berekend. Er gingen zo’n honderd individuele jaarkaarten á 120 gulden over de toonbank en een ruim zevenhonderd vastrechtkaarten á 35 gulden. Verder werden er vierhonderd 25-badenkaarten verkocht en ruim vijfhonderd 10-badenkaarten. Overigens gelden al deze kaarten ook in het Parkbad.
 
De belangstelling voor de gezinsabonnementen, die er dankzij het aandringen van Winschoter raadsleden toch weer zijn gekomen, bleek echter erg tegen te vallen. Er zijn precies twee gezinsabonnementen verkocht, en dan nog aan tehuizen. “Gewone” gezinnen haalden hun zwemgerief met andere kaarten.
 
Terwijl de recreatieve uren er dus uitsprongen, bleef de belangstelling voor de overige uren in het zwembad aan de lage kant. Vooral het aantal lesuren van middelbare scholen stelde nogal teleur. Maar, zo meent Sievert Bodde van de gemeentelijke afdeling Welzijn, dat komt ook doordat de Watertoren midden in het seizoen open ging. Voor het komende seizoen hebben zich al nieuwe scholen aangemeld voor het overdekte bad.
 
Gedurende de sluiting in de zomermaanden zal er onderhoudswerk worden verricht in het bad. Ook zullen wat mankementen worden verholpen. Met name de verwarming van het zwemwater met behulp van koelwater van de naburige zuivelfabriek vertoonde af en toe nog kinderziekten.
 
 
Dinsdag 5 juni 1984
  
Gemeenteraad maakte jaarlijkse fietsexcursie
 
Bewoners Sint Vitusholt willen veilige straat
 
De Winschoter gemeenteraad heeft gisteren met burgemeester Koek de jaarlijkse fietsexcursie door de Molenstad gemaakt. Tijdens die tocht werden de raadsleden verrast door een protestactie van bewoners van het Sint Vitusholt. Een groep van bijna honderd mensen, waaronder met name kinderen, brachten de stoet op de hoek van de Grintweg en het Sint Vitusholt tot stilstand. De verontruste actievoerders vroegen opnieuw om een grotere verkeersveiligheid in hun straat. Eind maart raakten twee kinderen bij ongevallen in de straat ernstig gewond.

 
De actie had zo te zien een vriendelijk verloop.

Het actiecomité voor een veiliger Sint Vitusholt eist onder meer verkeersborden waarop de maximum snelheid staat aangegeven, meer politiecontrole, verplaatsing van zebrapaden, aanleg van een fietspad en verkeerslichten op het kruispunt Sint Vitusholt-Grintweg. De vorige maand heeft het actiecomité het college van B en W ook al een programma met eisen overhandigd. Naar het gevoel van de bewoners wordt daar niets mee gedaan. Burgemeester Koek zegde toe de zaak te bekijken. De fietstocht voerde de raad gistermiddag langs de nieuwbouw van het bejaardentehuis Renselheerdt, de nieuwbouw van Gado en Alcofi op het industrieterrein en de bouw van woningen in de wijk Acacialaan-Noord. De tocht werd afgesloten met een bezoek aan de Renselheerdt, waar de raad werd ontvangen door de bewonerscommissie. Daarbij werd het tijdelijke onderkomen bezichtigd. De fietstocht had dit jaar maar weinig deelnemers. Er ontbraken zeven raadsleden. Namens het college namen alleen de burgemeester en wethouder Suk deel aan de tocht.
 
 
Woensdag 6 juni 1984
 
Verschillende verzoeken actiecomité afgewezen
 
Onveiligheid Sint Vitusholt blijft nog
 
De gemeente Winschoten is niet in staat de verkeersveiligheid op het Sint Vitusholt op korte termijn te verbeteren. Het verzoek van het actiecomité van verontruste buurtbewoners de voetgangersoversteekplaatsen in de straat te verbeteren, kan volgens het college van b en w niet worden ingewilligd. Uit adviezen van de dienst gemeentewerken en de politie is gebleken, dat er voor de huidige drie zebrapaden geen betere alternatieven zijn en dat verplaatsing dus zinloos is.
 
Ook het verzoek van het comité fietspaden aan te leggen, die niet door het overige verkeer worden gebruikt, kan niet worden gerealiseerd. Volgens burgemeester Koek blijft er in zo’n situatie voor het gewone verkeer slechts een wegbreedte over van zes meter, waar ook nog op geparkeerd zou moeten worden. Dat zou grote problemen opleveren voor het doorgaande verkeer, waaronder autobussen van de Gado.
 
Het Sint Vitusholt zal binnenkort wel voorzien worden van fietsstroken. Bij het aanbrengen van een nieuwe slijtlaag op het wegdek, zullen er in een rode steensoort fietspaden worden aangebracht. Stroken waarop wel mag worden geparkeerd. De actiegroep zou verder graag zien dat er meer wordt gecontroleerd op het overtreden van de snelheidsbeperkingen. Eergisteren werd daar in een protestactie op het kruispunt Sint Vitusholt-Grintweg ook nadrukkelijk om gevraagd. Volgens burgemeester Koek is de politie in bezit van de noodzakelijke apparatuur. Het ontbreekt echter aan mankracht om vaker dan één dag in de week snelheidscontroles te houden. Daarbij wordt regelmatig op het Sint Vitusholt gecontroleerd. Het college is van plan binnenkort met het actiecomité aan de tafel te gaan zitten om over de verschillende wensen te praten. Bij het actiecomité was niemand bereikbaar voor commentaar op de voor hen magere voorstellen.
 
Het college kondigde gisteren verder aan dat alle voetgangersoversteken  binnen de gemeente Winschoten zullen worden aangepast aan de wettelijke eisen. Niet alle zebrapaden blijken het juiste formaat te hebben of zijn voorzien van de noodzakelijke borden. Daarvoor zal de raad een krediet van 6500 gulden worden gevraagd.
 
 
Vrijdag 8 juni 1984
 
Speeltuinvereniging gaat leden werven
 
Wijk Noord krijgt een buurtcentrum
 
De bewoners van wijk Noord krijgen waarschijnlijk een eigen buurtcentrum. Als de nieuwe speeltuinvereniging erin slaagt voor 1 september 275 leden te werven, dan is het Winschoter college van b en w bereid een klein gebouwtje beschikbaar te stelen. De komst van een volledige speeltuin is voorlopig van de baan.
 
In wijk Noord wordt al zo’n acht jaar over de komst van een buurtcentrum gepraat. Met zijn 4400 inwoners heeft de wijk alleen een supermarkt als ontmoetingsplaats. Er is een activiteitengroep, maar die heeft tot nu slechts enkele activiteiten kunnen houden. Vaak in de open lucht, waarbij het weer van grote invloed was op het welslagen. Een kaartclub heeft ruimte gevonden in de Jachtlaanschool. De activiteitengroep heeft daarom samen met de huurdersvereniging Noord twee maanden geleden het plan gelanceerd een speeltuinvereniging op te zetten.
 
De gemeente is nu bereid die vereniging te erkennen. Om voldoende waarborg te hebben moet de nieuwe vereniging voor 1 september voldoende leden zien te krijgen. Het getal van 275 is daarbij gebaseerd op ervaringen in andere wijken. Daar is minstens twintig percent van het aantal gezinnen georganiseerd. Mocht de ledenwerving een succes worden, dan denkt het college aan het beschikbaar stellen van een noodlokaal. De gemeente denkt aan het bestaande noodlokaal bij de Jachtlaanschool. Voorwaarde is wel dat de kosten laag blijven. Volgens H. Imholz, medewerker van de afdeling welzijn, moet de financiering worden ingepast in het bestaande welzijnsplan. Naar schatting moet de gemeente voor de boekwaarde en het onderhoud van het gebouw een bedrag van ruim tienduizend gulden rekenen. Het exacte cijfer moet nog worden vastgesteld.
 
Verder komt de speeltuinvereniging in aanmerking voor een subsidie van tweeduizend gulden. De vereniging moet zelf de kosten van gas en elektra betalen. Het is niet toegestaan in het gebouw paracommerciële activiteiten te ontplooien. De plannen van de activiteitengroep voorzagen ook in de komst van een speeltuin, aangezien bestaande speelvoorzieningen niet voldoen. Volgens Imholz is daar de komende jaren geen geld voor beschikbaar.
 
A. Röttgers, de secretaresse van de activiteitengroep, verwacht niet dat het werven van voldoende leden problemen zal geven. De groep zal in de maand augustus de steun van de buurtbewoners gaan vragen. Zij is tevreden over de plannen van de gemeente. Hoewel, de activiteitengroep had graag een groter gebouw gehad. De plannen moeten over enkele maanden nog door de gemeenteraad worden goedgekeurd.
 
 
Zaterdag 9 juni 1984
 
Schot in bouwplan voor drukhal bij Deze Krant
 
Er komt schot in de bouwplannen voor een grote drukfabriek op het terrein van Deze Krant aan de Liefkensstraat. Volgende week komt in de raadscommissie Openbare Werken een voorbereidingsbesluit aan de orde tot het wijzigen van het bestemmingsplan.
Dat is nodig, omdat voor de bouw van een grote hal voor de nieuwe drukpers vier woningen aan de Liefkensstraat moeten worden gesloopt.
 
Voor het verkrijgen van de vereiste officiële toestemming voor, dit miljoenenproject wordt de versnelde artikel 19-procedure gevolgd om nog dit jaar met de werkzaamheden te kunnen beginnen. Na de bouwvakvakantie start een interne verbouwing van het grote, witte pand op de hoek van de Vissersdijk en de Liefkensstraat, dat nu alleen in gebruik is als opslag.
De redactie van Deze Krant verhuist na de opknapbeurt naar dit ruime, karakteristieke hoekpand.
 
De bouw van de drukhal moet eind dit jaar starten, aldus waarnemend directeur A.A. Dekker. De definitieve bouwtekeningen zijn nog niet klaar. Volgens de plannen verrijst de hal op de plaats van de woningen nummers 59 en 61 (links naast de hekken bij de achteringang voor de busjes van Deze Krant). De nieuwe hal komt haaks op de huidige drukhal te staan. De korte gevel van de nieuwe hal aan de straatzijde krijgt een hoogte van maximaal 11 meter. De huidige achteringang blijft gehandhaafd voor de aanvoer van de grote rollen krantenpapier.
 
Ook het witte blok van twee woningen tussen het hoekpand en de nieuwe drukhal worden gesloopt, maar deze ruimte zal niet worden bebouwd. Dit terrein wordt gebruikt voor de afvoer van kranten, en tevens worden er parkeerplaatsen ingericht. De vier huizen, die op de nominatie staan voor sloop, zijn niet meer bewoond.
 
Volgens de plannen moet de drukhal in het najaar van 1985 klaar zijn. Na de installatie van de nieuwe drukpers zullen ook de drie dagbladen en de huis-aan-huisbladen van de Drents Groningse Pers in Emmen in Winschoten worden gedrukt. De DGP is evenals uitgeverij J.D. van der Veen BV, uitgever van onder meer Deze Krant, een dochter van Wegener’s Couranten Concern NV. Daarnaast zullen tal van andere uitgaven, ook van derden, in de nieuwe drukfabriek worden vervaardigd.
 
SPLITSING
 
Het bedrijf in Winschoten wordt per 1 januari 1985 in verband met de schaalvergroting administratief en organisatorisch opgesplitst in twee aparte BV’s voor de uitgeverij en de technische poot. De drukfabriek gaat dan deel uitmaken van Wegener’s grafische groep.
 
De kosten van het hele project worden geraamd op ongeveer 16 miljoen gulden. Daarvan zijn 3 miljoen voor de bouw. Tweemaal 1,5 miljoen is uitgetrokken voor zeer geavanceerde elektronische apparatuur voor tekstverwerking in zowel de locaties in Winschoten als in Emmen. Het resterende bedrag van zo’n 10 miljoen gulden is bestemd voor de aanschaf van een uiterst moderne, grote drukpers. In de nieuwe hal worden voorziening getroffen om de geluidshinder van de pers te beperken.
 
Volgens directeur Dekker levert het project 10 tot 15 extra arbeidsplaatsen op in Winschoten. Daarnaast zal een ongeveer even groot aantal technische personeelsleden vanuit Emmen “meeverhuizen” naar Winschoten.
 
Dekker houdt nog wel een (kleine) slag om de arm over het doorgaan van de bouwplannen. We kunnen pas een definitieve beslissing nemen en gaan aanbesteden, als zeker is hoeveel IPR-premie we krijgen, zegt hij. De aanvraag voor de InvesteringS Premieregeling (IPR) is al in behandeling, maar het is nog onduidelijk hoe hoog die zal uitvallen.
 
De twee huizen met puntdaken aan de Liefkensstraat (links van het hek) worden volgens de plannen gesloopt om plaats te maken voor een grote nieuwe drukhal voor Deze Krant. Ook het witte blok ernaast gaat tegen de vlakte. Maar het karakteristieke witte pand op de hoek met de Vissersdijk blijft wel staan. Dat wordt eind dit jaar het nieuwe ruimere onderkomen voor de redactie.
 
 
Woensdag 13 juni 1984
 
Fotograaf Reint Meijer overleden
 
Reint Meijer van de bekende fotozaak Meijer aan de Langestraat in Winschoten is maandagavond op 64-jarige leeftijd overleden. Hij begon in de oorlogsjaren in zijn geboorteplaats Oude Pekela met de fotografie, en startte na de oorlog een fotowinkel in Winschoten. Hij verwierf bekendheid, toen bij vanaf 1952 tot begin jaren zestig als persfotograaf voor Deze Krant opereerde. Voor veel Oost Groningers was hij in die tijd “de krant”.
Reint Meijer was tevens betrokken bij middenstandsactiviteiten. Zo behoorde hij tot de organisatoren van de eerste braderie in Winschoten, die sindsdien is uitgegroeid tot een jaarlijks zomers gebeuren. Ook was hij mede-oprichter van de Winschoter Journaalgroep.
 
Drie jaar geleden is hij uit de zaak gestapt om gezondheidsredenen; hij leed aan suikerziekte. Foto Meijer werd overgenomen door zijn schoonzoon Max de Vree, die ook Fotomax aan de Vissersdijk drijft.

 
Woensdag 13 juni 1984
 
Nacht
 
Op steeds meer plaatsen in Winschoten duiken ze op, de in duizenden stuks gedrukte stickers en affiches. Links een gele maan met slaapmuts en rechts een opgaande zon achter de Winschoter toren. Ze wekken op tot bezoek aan de braderienacht van Winschoten. Voor wie ‘t nog niet weet: het grootse spektakel dat in de nacht van vrijdag 13 op zaterdag 14 juli op stapel staat. Met de hele nacht door markt, kermis, open kroegen en winkels, en een uitgebreid scala aan evenementen.
 
Een deel van die activiteiten is al tot in de puntjes geregeld, een ander deel moet nog worden uitgewerkt. Wat er allemaal precies gaat gebeuren, moet nog worden bekend gemaakt door de speciale braderienacht commissie onder voorzitterschap van Joop Flokstra. ‘t Journaal wacht met spanning de definitieve onthullingen af!
 
 
Woensdag 13 juni 1984
 
Raadscommissie: eerst gesprek actiecomité
 
Uitstel aanbrengen van zebra’s St. Vitusholt
 
De gemeente stelt het aanbrengen van zebra’s op de nieuwe asfaltlaag van het Sint Vitusholt uit, totdat er een gesprek is geweest met het actiecomité Sint Vitusholt. Dat zegde burgemeester Ties Koek gisteravond de raadscommissie bestuurlijke zaken toe na druk vanuit alle fracties.
 
In het kader van het aanpassen en verbreden van tien voetganger oversteekplaatsen in Winschoten willen B en W ook drie zebra’s op het Sint Vitusholt aanpakken. Het actiecomité heeft echter gevraagd om verplaatsing van twee daarvan, bij de Acacialaan en de Hofstraat, naar een volgens het comité veiliger plaats. Koek verklaarde aanvankelijk dat de politie de zebra’s op het Sint Vitusholt extra onder de loep heeft genomen en dat verplaatsing geen verbetering is. Maar later zwichtte hij toch voor de aandrang vanuit de commissie.
 
Hij verbond aan het uitstel wel de voorwaarde, dat het gesprek vóór de vakantie moet plaatshebben. Anders zit het Sint Vitusholt de hele zomer zonder oversteekplaatsen, aldus de burgemeester. De complete wensenlijst van het actiecomité wordt momenteel bestudeerd. Maandag komt het Sint Vitusholt aan de orde in de gemeentelijke verkeerscommissie.
 
Het PvdA-raadslid Ida de Roest-Wiebenga leek gisteravond trouwens een klein bommetje te leggen onder het voornemen van B en W om één van de wensen van het actiecomité , aparte fietsstroken, snel uit te voeren. Tegelijk met de al geplande asfaltering van het Sint Vitusholt gaven B en W vorige maand te kennen meteen fietsstroken te zullen aanbrengen, gemarkeerd
Door een onderbroken streep.
 
Volgens Koek is de weg te smal om de fietsstroken helemaal van de rijbaan af te scheiden. Met een onderbroken streep zou parkeren op de fietsstrook nog mogelijk zijn, en zou in noodgevallen automobilisten ook nog over de fietsstroken kunnen uitwijken. Volgens De Roest was haar uit naspeuringen echter gebleken dat, óók bij een onderbroken streep, het verboden is een voertuig te laten stilhouden of te parkeren. Koek zegde toe dit te zullen natrekken.
 
De commissievergadering werd bijgewoond door een flink aantal leden van het actiecomité. De heer Hamers pleitte namens het comité voor het instellen van een commissie met vertegenwoordigers van alle betrokkenen, ook van provincie en externe deskundigen, om een goed voorbereid totaalplan op te stellen voor verbetering van de verkeersveiligheid op het Sint
Vitusholt en de Grintweg. “Dat hoeft, niet meteen dit jaar klaar te zijn”, aldus Hamers. Maar de raad moet wel zijn verantwoordelijkheid tegenover de verkeersveiligheid van de burgers kennen.
 
 
Vrijdag 15 juni 1984
 
Weinig belangstelling voor proef lijntaxi
 
Het experiment met de lijntaxi in Winschoten is geen succes. De belangstelling voor de verbinding tussen plan Noord en het NS-station is klein. Een tweederde deel van de negen dagelijkse ritten worden wel gemaakt, maar de belangstelling is dan gering. Per keer gaan er twee tot vier mensen mee. Het project is echter alleen rendabel als er zes tot acht passagiers meegaan.
 
De lijntaxi rijdt al gedurende vier weken. De passagiers melden zich een half uur van te voren telefonisch bij de taxicentrale. De lijntaxi kan maximaal negen keer per dag de route van Noord naar het station en omgekeerd afleggen en doet veertien haltes aan. Op momenten dat er geen passagiers zijn, rijdt de taxi, niet. Volgens mevrouw H. W. van der Wal is het niet erg dat er een aantal ritten uitvallen. Als het busje niet rijdt, maakt haar bedrijf ook geen onkosten. Voor haar is het aantal passagiers veel belangrijker. Per rit zijn zeven tot acht passagiers nodig om de kosten te dekken. De lijntaxi rijdt in ieder geval nog vijf maanden. Daarna wordt de voortgang van het project bekeken. Zij noemt het nu nog te vroeg wijzigingen aan te brengen in de route, dan wel de tarieven te verhogen. Mevrouw Van der Wal verwacht dat na het gereedkomen van de nieuwbouw van het bejaardentehuis Renselheerdt de belangstelling voor de lijntaxi groter zal worden.
 
 
Donderdag 21 juni 1984
 
Onderbreken bouwstroom kost 200.000 gulden extra
 
Renselheerdt strijdt voor 12 aanleunhuizen
 

Het hoogste punt werd gisteren bereikt.
 

De gemeente Winschoten dreigt er zo’n 200.000 gulden bij in te schieten, wanneer niet op korte termijn de bouw van twaalf aanleunwoningen bij bejaardentehuis De Renselheerdt wordt toegewezen. Gisteren werd het hoogste punt bereikt van de nieuwbouw voor het tehuis en het aangrenzende gebouw met dertig aanleunflats. Maar van de twaalf lage aan leunwoningen achter het complex liggen er alleen nog de fundamenten.
 
Op het zinderend hete dak hees de 83-jarige mevrouw G. Eikema-Botjes van de bewonerscommissie de vlag in top. De aannemer, BML Bouw bv, heeft de bouw teruggebracht van 250 tot 200 werkbare dagen. Naar verwachting kunnen de bewoners eind februari of begin maart volgend jaar in hun nieuwe onderkomen trekken. Directrice L. Monster verklaarde later tijdens de ontvangst in de noodgebouwen aan de Garst, dat personeel en bewoners nu echt de dagen beginnen te tellen.
 
Bij alle feestelijkheid gooiden alleen de twaalf aanleunwoningen roet in het eten. Naast de 78 kamers in het bejaardentehuis omvat de bouw ook aanleun-flats- en woningen. De bewoners
daarvan zijn helemaal zelfstandig, maar kunnen als ze dat willen gebruik maken van allerlei voorzieningen in het tehuis. Bijvoorbeeld aansluiting op het alarmsysteem of maaltijden uit de keuken van het tehuis.
 
Door het beknibbelen van de minister op de toewijzing van het aantal woningen, dat Winschoten mag bouwen, vielen de twaalf geplande aanleunwoningen op het laatste moment uit de boot. Het betekent een aanzienlijke verhoging van de kosten, wanneer die woningen pas later, als de rest van het complex al klaar is, gebouwd kunnen worden. Onderbreking van de bouwstroom houdt in dat er meer manuren aan te pas komen en dat het hele “bouwdorp” van keten en machines eerst moeten worden afgebroken om straks voor een tweede keer te worden aangezet. Om de extra kosten nog een klein beetje binnen de perken te houden, zijn wel gelijk met de overige fundamenten die voor de aanleunwoningen gestort. Stiekem, want ook dat mocht eigenlijk al niet. Het heeft dan ook een reprimande van de provinciale directie volkshuisvesting opgeleverd.
 
Het gemeentebestuur en andere betrokkenen oefenen momenteel grote druk uit op de directie volkshuisvesting, om de woningen alsnog voor dit jaar toe te wijzen. “We hebben een kans dat we omstreeks augustus toch nog gunstig bericht krijgen. De gemeenten moeten vóór 1 juli hun bouwplannen voor dit jaar inleveren. Als bepaalde gemeenten de hun toegewezen woningen niet bouwen, maken we een kans bij de herverdeling van die overgeschoten woningen”, zo zei wethouder H. Suk. Hij deed een beroep op de algemeen directeur van de NCHB, die de Renselheerdt beheert, om óók een goed woordje te doen bij de directie volkshuisvesting voor de aanleunwoningen.
 
 
Woensdag 27 juni 1984
 
Sint Vitusholt dit jaar veiliger
 
Er worden waarschijnlijk nog dit jaar maatregelen genomen om de verkeersveiligheid op en rond de Sint Vitusholt te verbeteren. Burgemeester en wethouders van Winschoten zullen binnenkort een verbeteringsvoorstel voorleggen aan Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen, die het beheer van de weg in handen heeft. Na bestudering zal het voorstel waarschijnlijk in augustus worden behandeld in de commissie verkeer van GS.
 
Vorige week donderdag had het college van B en W een gesprek met de actiegroep van verontruste bewoners van de Sint Vitusholt. Daarbij is aan de hand van een adviesrapport van de Winschoter gemeentepolitie gepraat over een aantal eisen die de actiegroep had opgesteld in een brief aan het College. Het resultaat is de gezamenlijk opgestelde verbeteringsvoorstel aan GS. De actiegroep is tevreden met dit resultaat. Men spreekt van een “constructief gesprek”, waarin is gebleken dat het college wil streven naar “spoedige realisatie van een aantal maatregelen ter verbetering van de verkeerssituatie”.
 
Aan een van de eisen van de actiegroep is de gemeente inmiddels tegemoet gekomen. Bij het aanbrengen van een nieuwe splitlaag op de Sint Vitusholt is aan beide kanten van de weg een fietsstrook aangebracht in een afwijkende kleur split en gemarkeerd door een onderbroken streep. De fietsers rijden hierdoor op een afgebakend gedeelte van de weg, terwijl de auto’s nog steeds geparkeerd kunnen worden aan de kant van de weg.
 
Over andere punten uit de brief van de actiegroep is vorige week donderdag overeenstemming bereikt. Voor de problemen rond de voetgangers oversteekplaatsen bij de Acacialaan en de Hofstraat/ Prunuslaan zijn bijvoorbeeld oplossingen gevonden. De overzichtelijkheid bij het zebrapad bij de Acacialaan kan worden verbeterd door het omliggende groen een stuk in te snoeien, terwijl de zebra aan de Hofstraat/ Prunuslaan zo’n vijf meter verplaatst kan worden naar de Hofstraat. De actiegroep had verder gevraagd naar een extra oversteekplaats bij het tuincentruin bij de kruising met de Burgemeester Engelkenslaan. Daar werd echter van afgezien. Volgens adjudant H.T. van den Hoogen die de politie vertegenwoordigde, lag daar oorspronkelijk ook een zebrapad. In 1976 is het echter niet meer aangebracht wegens een vermindering van het voetgangersverkeer op die plaats. Hij achtte het niet verstandig om er weer een aan te leggen, omdat de automobilisten dan binnen zo’n 100 meter op drie oversteekplaatsen zouden stuiten. En we moeten er voor zorgen dat de automobilist de oversteekplaats serieus blijft nemen, aldus Van den Hoogen.
 
Ook van een ander punt, aanschaf van moderne meet-apparatuur voor snelheidscontroles; werd afgezien. De kosten zijn erg hoog, bovendien is dergelijke apparatuur erg gevoelig voor vandalisme. Op dit moment kan de Winschoter gemeentepolitie beschikken over moderne radar-apparatuur, maar het kan niet permanent worden gebruikt, omdat het in bezit is van de gezamenlijke politiecorpsen in Oost-Groningen. Het wordt regelmatig uitgewisseld tussen de verschillende posten.
 
 
Donderdag 28 juni 1984
 
Nachtdraverijen zijn primeur voor Nederland
 
Braderienacht zoekt voor 40.000 gulden aan sponsors
 
De organisatiecommissie van de Braderienacht van Winschoten is op zoek naar sponsors, die samen in totaal 40.000 gulden willen betalen voor reclame tijdens het evenement. Per brief zijn honderden bedrijven en organisaties benaderd. De commissie vraagt 25 gulden per strekkende meter reclame.
 
Voor het aanbrengen van de spandoeken of borden met reclame denkt de commissie vooral aan de Oudewerfslaan. Daar worden in de nacht van vrijdag 13 op zaterdag 14 juli kortebaan draverijen gehouden. Er komt dluizend meter dranghekken te staan. Ook worden als mogelijke reclamepunten de plaatsen genoemd, waar tijdens de Braderienacht een groot concours van draaiorgels en diverse sportevenementen worden gehouden.
 
NACHTDRAVERIJ
 
De kortebaandraverijen moeten één van de hoogtepunten vormen van de Braderienacht. Het zijn niet alleen eerste, die in Winschoten worden verreden, maar meteen ook een primeur in de geschiedenis van de Nederlandse draf- en rensport. Want het wordt de eerste draverij in Nederland, waarvan de start en de finale op twee verschillende dagen plaats hebben.
 
De Oudewerfslaan wordt voor de draverijen bedekt met een zandlaag, en bovendien wordt er met het oog op de veiligheid van deelnemers en bezoekers naast de straatlantaarns nog extra verlichting aangebracht. Vrijdagavond rond tien uur start de eerste omloop. De finale wordt omstreeks zaterdagochtend half twee verwacht.
 
Het publiek kan bij de Nederlandse Sporttotalisator weddenschappen afsluiten met drie speelmogelijkheden. Naast winnend en plaats (het juist voorspellen van de winnaar en de drie geplaatsten) kan ook winscore worden gespeeld. Daarbij moeten per omloop de winnaars, die naar de volgende omloop overgaan, worden den voorspeld.
 
De Braderienacht begint eigenlijk al ‘s middags. Want de commissie onder voorzitterschap van Joop Flokstra, is erin geslaagd Vara’s Knock-Out-Show naar Winschoten te halen. Op het
Israëlplein zullen de duizend deelnemers aan deze televisiequiz aantreden onder leiding van Harry Vermeegen.
 
Om negen uur ‘s avonds, meteen na afloop van de koopavond, opent gedeputeerde Gerard Beukema officieel de Braderienacht. De braderie draait daarna gewoon door, waarbij zoveel mogelijk winkels, zo hopen de organisatoren, zo lang mogelijk open blijven. Ook de kermis op het Marktplein draait door. Net als met Adrillen staat de hele Venne vol met marktkramen. Ook de horecabedrijven blijven open, met diverse optredens en evenementen, en in de drie bioscopen zijn doorlopend filmvoorstellingen.
 
Er is een internationaal standwerkerconcours, een rommelmarkt voor en door verenigingen, en het Israëlplein wordt omgetoverd tot een Waterlooplein. Op het Israëlplein wordt ook een groot barbecuefestijn gehouden. Naast het draaiorgelconcours is er een concours van boerenkapellen.
 
Op sportief gebied is er onder meer een halve marathon, een motortrial, een internationaal schuttersfeest, een rolschaatsshow en touwtrek wedstrijden.
 
Verder zijn er demonstraties garnalen pellen, een show van nachtkleding, en activiteiten in De Klinker, zoals een super-bingo. De Braderienacht wordt afgesloten met een groot centraal ontbijt op het Israëlplein om zeven uur ‘s morgens voor iedereen die dan nog (of alweer) wakker is.
 
 
Zaterdag 30 juni 1984
 
Groot deel geld voor Braderienacht al bijeen
 
De 40.000 gulden, die nodig zijn voor het organiseren van de Braderienacht van Winschoten in juli, zijn voor een groot deel al bijeengebracht. Dat verklaarde gistermiddag Joop Flokstra, voorzitter van het organisatiecomité. Voor het aanbrengen van spandoeken en borden met reclame op diverse plaatsen in Winschoten tijdens de Braderienacht is al 15.000 gulden binnengekomen. Voor de rest van het bedrag zijn er ook al tal van toezeggingen van sponsors, zo zei Flokstra.
 
Leden van het comité reisden gisteren af’ naar Gorredijk. Daar werden kortebaandraverijen gehouden. Eén van de hoogtepunten van de Braderienacht moeten kortebaandraverijen op de Oudewerfslaan zijn. Maar in Winschoten zijn nog niet eerder dergelijke draverijen geweest. Daarom hoopte het comité in Gorredijk vooral informatie te krijgen over de technische kanten van een draverij. Op het wegdek van de Oudewerfslaan moet een laag zand van twee en een halve centimeter dikte worden aangebracht.
 
De draverijen zorgen voor flink wat inkomsten. Er worden tachtig reclameborden heen gebracht, die anders rond de terreinen van WVV staan. De bedrijven waarvoor reclame wordt gemaakt, betalen elk 100 gulden.
 
“We willen in ieder geval proberen om deze nachtelijke draverijen, een primeur voor Nederland, tot een jaarlijks terugkerend gebeuren te maken. Los van wat er verder met de Braderienacht gebeurt”, aldus Flokstra. Hij meldde ook dat steeds meer winkeliers, ook in de Moushörn (het achterste deel van de Langestraat), te kennen geven zo lang mogelijk hun zaak open te willen houden in de Braderienacht.
 
“Wij als organisatiecomité zorgen alleen voor de mensen, de winkeliers moeten zelf voor de verkoop zorgen. Maar de beste manier om niets te verkopen, is de winkel tijdens de Braderienacht op slot te doen”, aldus Flokstra. Het comité verwacht in de nacht van vrijdag 13 op zaterdag 14 juli zo’n honderdduizend bezoekers naar Winschoten te trekken.
 
De Braderienacht start al op vrijdagmiddag met de opnamen van Vara’s Knock-Out-Show op het Israelplein met duizend deelnemers. Het’ evenement wordt zaterdagochtend afgesloten met een groot gezamenlijk ontbijt. Diverse organisaties en bedrijven hebben voor het ontbijt 2500 stuks eieren, 2500 glazen melk en 2500 boterhammen met kaas en worst beschikbaar gesteld.