Maart 1988


Dinsdag 1 maart 1988

 

Vrouw en Werk van start in Winschoten

 

Louise Tolenaar, consulente van de Stichting Vrouw en Werk, begint vanmiddag haar werk ten behoeve van vrouwen, die op zoek zijn naar werk. Ze zit in de openbare bibliotheek aan de Johan Modastraat.

 

Groot gedeelte aan vervanging toe:

 

‘Aanpassen rioolstelsel gaat Winschoten 25 miljoen kosten’

 

De gemeente Winschoten moet veel geld in de plaatselijke rioolbuizen pompen. In tien jaar tijd moet de capaciteit van het riool worden vergroot en bovendien buizen aan vervanging toe. Dit zegt M. Engelsman, chef afdeling weg en waterbouw van de gemeente Winschoten. De kosten van de rioleringswerken gaan de gemeente volgens hem in tien jaar tijd ongeveer 25 miljoen gulden kosten.

 

Twee jaar geleden bleek dat het Winschoter riool niet aan de provinciale eisen voldoet. De capaciteit van het rioolstelsel is te klein, waardoor de gemeente te vaak rioolwater moet over storten op het oppervlaktewater. Hierdoor raken sloten sterk vervuild met wc-papier, plastic en andere afvalstoffen die mensen in het riool dumpen.

Woensdag 2 maart 1988

 

‘Duidelijkheid nodig over toekomst van markt in Winschoten’

 

Uitbreiding van de zaterdagmarkt via de Kleine Marktstraat naar het Burg. Schönfeldplein is de enige mogelijkheid om de handel nieuw leven in te blazen. Er moet snel duidelijkheid komen over de definitieve locatie van de markt. Dit vindt marktmeester Jan Puister in het jaarverslag 1987 over de zaterdagmarkt.

 

Er is vorig jaar vaak overlegd tussen de gemeente en de afdeling Winschoten van de Centrale Vereniging voor ambulante handel. Het gesprek schijnt nu te stokken. Puister constateert in zijn verslag dat er sinds september niet meer is vergaderd. Hij vindt dat de marktvereniging weer contact op moet nemen met de gemeente.

 

Het aantal kooplieden is vrijwel ongewijzigd gebleven. Er werden 41 vaste standplaatsen uitgegeven. Er is een wachtlijst van 14 kooplieden. Aan staanplaatsgelden en vergoeding voor elektriciteit kwam vorig jaar 42.463,65 gulden binnen.

Maandag 7 maart 1988

 

Gezellige viering van jubileum

 

Gezellig druk was het zaterdagmiddag op de receptie van de veertigjarige baptistengemeente in ‘t Venster aan de Azaleastraat, waar het bestuur tal van felicitaties en geschenken in ontvangst nam.

 

Diverse zustergemeenten uit de regio, onder meer uit de ‘moedergemeente’ Oude Pekela, waaruit de Winschoter baptistengemeente ontstaan is, en andere kerkelijke gemeenten gaven blijk van hun belangstelling. De gemeente Winschoten was vertegenwoordigd in de persoon van burgemeester J. J. Postma en wethouder R. Lukkien.
 

 

Ook voor de fototentoonstelling ter gelegenheid van het 40-jarig jubileum van de Baptistengemeente bestond veel belangstelling.

 

Van de andere zijde van de grens gaven de baptistengemeenten van Weener en Osterholz-Scharmbeck (bij Bremen) waarmee de Winschoter baptisten regelmatige contacten onderhouden, blijk van hun belangstelling. Veel bekeken werd de fototentoonstelling die ter gelegenheid van het veertigjarig bestaan in het zaaltje aan het eind van de foyer was ingericht.

 

Hoogtepunt van de jubileumviering die een informeel en bescheiden karakter droeg, was ‘s avonds de opvoering van een revue. Daarin werd met muziek, zang en toneel de geschiedenis van de baptistengemeente uitvoerig belicht. Alle clubs, van jong tot oud, hadden een aandeel in het programma. Er was zoveel belangstelling dat er stoelen bijgeplaatst moesten worden; met zo’n 250 mensen was de kerkzaal bomvol.

Woensdag 9 maart 1988

 

College stapt over bezwaren heen

 

Winschoten krijgt nu toch kabel-televisie

 

Burgemeester en wethouders hebben hun standpunt ten aanzien van kabeltelevisie drastisch herzien en zijn nu, in tegenstelling tot vier jaar geleden, voor invoering. Een voorstel met die strekking gaat volgende maand naar de raad.

Donderdag 17 maart 1988

 

Ook wethouder Gea Korte verlaat raad Winschoten

 

Het plotselinge aftreden van wethouder Gea Korte is in politiek Winschoten als een bom ingeslagen. Na gisteren nog enige ambtelijke verplichtingen te hebben verricht, besloot mevrouw Korte met onmiddellijke ingang op te stappen.

Ze heeft deze opmerkelijke stap gedaan omdat enkele fractievoorzitters in de gemeenteraad haar beleid nadrukkelijk en in het openbaar hebben gehekeld. Door haar vertrek is binnen de PvdA-raadsfractie de verwarring op dit moment groter dan ooit, vooral omdat ook wethouder Henk Stuut enige tijd geleden de politieke arena van Winschoten moest verlaten.

 

Commissaris van de Koningin Henk Vonhoff zal zich voorlopig niet mengen in het plotselinge aftreden van Gea Korte, ook al is de gemeente Winschoten bestuurlijk nu ernstig gehandicapt. Volgens Vonhoff is „zoiets heel vervelend, maar moeten er zich nog ernstiger dingen voordoen in een gemeente” voordat een commissaris ongevraagd ingrijpt.

 

Onbestuurbaar

 

Winschoten is na het vertrek van wethouder Gea Korte volstrekt onbestuurbaar geworden. Nog twee wethouders en een burgemeester resten om richting te geven aan een (moeilijke) stad van bijna 20.000 inwoners. Dat gaat niet. Meer dan ooit dus zullen de vacatures van Korte en de onlangs vertrokken wethouder Henk Stuut moeten worden opgevuld.

Vanaf vandaag zal er driftig gespeculeerd worden wie het Winschoter pluche zullen bezetten. De PvdA-fractie zou er onverstandig aan doen opnieuw mensen uit eigen gelederen naar voren te schuiven. Een man als Henk de Gunst bijvoorbeeld zou binnen de kortste keren door Joop Flokstra (Winschoter Belangen) en Appie Kootstra (CPN) neergehaald worden.

Het ‘schietgrage’ duo heeft de wapens in de achterliggende maanden tot op het vlijmscherpe gewed en weet de laatste tijd bij voortduring vernietigend te richten. Bij gebrek aan slagkracht in de gelederen van de PvdA winnen Kootstra en Flokstra dus op voorhand elke slag. Het zou de bestuurlijke chaos alleen maar verergeren.

Voor Winschoten is het daarom slechts aantrekkelijk als er per kerende post wethouders worden aangewezen uit de andere partijen. Winschoter Belangen, CDA, VVD en (wellicht) CPN hebben momenteel meer in huis dan de PvdA. Die werkelijkheid moet de verreweg grootste partij in Winschoten nu maar eens onder ogen zien.

Vrijdag 18 maart 1988

 

Gea Korte

 


Wethouder Gea Korte

 

Gea Christina Korte (39) heeft de strijd tegen de persoonlijke aanvallen van Joop Flokstra opgegeven. Met het schrijven van haar ontslagbrief als wethouder beleefde ze een dieptepunt in haar politieke leven. Niet hèt dieptepunt: dat was het bedanken als lid van de CPN, een jaar of drie geleden, waarna zij na een korte partijloze periode, overstapte naar de PvdA. Ze is de dag na het schrijven van de ontslagbrief uiterlijk weer even opgewekt als anders.

 


Joop Flokstra (Winschoter Belangen)


Het verslag van de vergadering van de commissie bestuurlijke zaken was dinsdag de druppel, die de emmer deed overlopen. Ze was die morgen nog met gedeputeerde Roel Vos en de rest van het college van B en W op werkbezoek geweest bij de helihaven van de Noord-Ned. ‘s

Middags zegde ze, na het lezen van de krant, het bezoek aan de installatie van de nieuwe burgemeester van Delfzijl af. Het was weer de kritiek van Flokstra en Kootstra, geuit in de commissievergadering, die haar stak. Niet de reactie daarop van haar fractievoorzitter Bruno Willems. Deze deelde na de kritiek mee dat hij ‘die zou meenemen naar de fractie’. Ze heeft dit niet als een laten-vallen beschouwd: „Daarvoor ken ik Bruno te goed. Zo heeft hij dat niet bedoeld. Maar in de wat informele sfeer van een commissievergadering kan ik me zoiets wel voorstellen”.

 

Ze ziet de al maanden aan de gang zijnde activiteiten van Flokstra en Kootstra tegen haar als duidelijk gepland: Na Stuut hebben ze een volgende op de rails gezet. Dat was ik dus. En dan maar schieten. Kootstra zegt steeds dat ik er een puinhoop van heb gemaakt. Maar hij kan geen voorbeelden geven”. Voor de aanvallen op haar privéleven door Flokstra heeft ze geen goed woord over: „Ik heb daar niet op in willen gaan. Wat zou je er ook tegen in kunnen brengen. Dan was hij nog harder gaan schreeuwen”.

 

Ze aarzelt bij de vraag of de fractie haar niet wat meer in bescherming had kunnen nemen: „De fractie wil ten opzichte van het college een eigen positie innemen. Men wil geen applausmachine zijn. Het was in de raad dus in de praktijk college, fractie en oppositie. Ik geef toe dat de fractie voorstellen van het college wel eens wat meer had kunnen verdedigen”.

 

Ze vindt het ‘droevig om te moeten constateren’ dat zij misschien te eerlijk en te rechtlijnig heeft geopereerd: „Het moet toch mogelijk zijn om aan de hand van politieke argumenten met elkaar om te gaan? Misschien is mijn huid wel niet dik genoeg. Dat is heel triest. Het gaat er toch om om dingen te laten gelukken. Het is toch niet de bedoeling elkaar met persoonlijke aanvallen onderuit te halen?”.

 

Ze neemt het woord eerlijk vaak in de mond tijdens het gesprek. Ze is er slechts twee jaar wethouder mee gebleven: „Ik heb het altijd een leuke baan gevonden. Het is misschien toch wel allemaal wat te snel voor mij gegaan. Misschien had ik eerst gewoon raadslid moeten blijven”.

Dinsdag 22 maart 1988

 

PvdA staat ‘machtspositie’ af

 

Rust keert terug in Winschoten

 

De Partij van de Arbeid in de gemeenteraad van Winschoten neemt met 12 van de 19 raadszetels voor de rest van deze zittingsperiode genoegen met twee wethouders. De derde wethouder, in plaats van de vorig week plotseling opgestapte Gea Korte, wordt vanaf vandaag gezocht in kringen van het CDA of de VVD. Beide fracties maken, wat de PvdA betreft, evenveel kans. Er is gisteravond een commissie benoemd, die de onderhandelingen met de twee fracties gaat voeren.

 

Een en ander werd gisteravond laat meegedeeld door de kersverse fractievoorzitter van de door veel problemen geplaagde socialisten in de Winschoter gemeenteraad, de leraar Henk de

Gunst. Hij was uren eerder die avond unaniem gekozen als opvolger van waarnemend fractie-

voorzitter Bruno Willems, die op zijn beurt de in december vertrokken Henk Schuster opvolgde. Willems voelde niets voor een vaste benoeming. Behalve De Gunst waren als fractieleider ook Ed Schut en Kees Kuijer beschikbaar, maar zij leverden hun kandidatuur in voor die van De Gunst.

Zaterdag 26 maart 1988

 

Henk Stuut: ‘Ik ben nog niet dood’

 

Honderden vertegenwoordigers van gemeenten en instellingen hebben gistermiddag wethouder Henk Stuut van Winschoten ten afscheid de hand geschud. De PvdA-politicus heeft per 1 april ontslag genomen. Afwezigen tijdens de receptie in de Klinker waren de meeste leden van zijn PvdA-gemeenteraadsfractie.

 

Alleen wethouder Gerda Aldag en de nieuwe leden Babs ter Braak-Nehmelmann en Anna Heres lieten zich zien. Verder was, zoals verwacht, ook Joop Flokstra van Winschoter Belangen aanwezig. Hij diende indertijd de motie van wantrouwen tegen Stuut in. Deze werd met algemene stemmen aangenomen.

 

Ontevredenheid van de gemeenteraad over zijn functioneren lag ten grondslag aan zijn heengaan. Uiteindelijk hield Stuut de eer aan zichzelf en besloot ontslag te nemen. Geheel volgens de traditie kreeg hij van de gemeente een receptie aangeboden.

Woensdag 30 maart 1988

 

Arendshorst neemt afscheid met laatste ‘operatie’

 

 

In een bomvolle zaal van Hotel Vrijheid heeft dokter Jan Arendshorst afscheid genomen. van zijn oud-patiënten en kennissen. Ruim 150 aanwezigen zagen op de receptie hoe de chirurg zijn laatste ‘operatie’ verrichtte. Een pop op een brancard herbergde een videocamera, geschonken door een ieder die geld heeft overgemaakt op het speciaal daarvoor bestemde gironummer van het afscheidscomité. Dokter Arendshorst neemt morgen afscheid van het personeel van het St. Lucas ziekenhuis.

 

In 1963 werd Arendshorst benoemd als chirurg aan het St. Lucas. De galblaasheelkunde was zijn specialiteit. „Helaas gaf hij de stenen, die hij vond, altijd mee aan zijn patiënten. Als we ze allemaal verzameld hadden en nu op een hoop hadden gegooid dan konden we gerust spreken van een Arendshorstberg,” aldus mevrouw Kruier, van het afscheidscomité. Zelf heeft Arendshorst berekend dat hij zo’n 50.000 operaties moet hebben uitgevoerd.

In zijn dankwoord noemde Arendshorst de opkomst vreselijk. „Zoveel mensen had ik niet verwacht. De cadeaus zijn prachtig maar de bijzondere hartelijkheid van een ieder steekt toch boven alles uit.”

Zijn binnenkomst in Oost-Groningen noemde hij niet gemakkelijk als echte Drent. „Maar, mijn vrouw en ik zouden hier niet meer vandaan willen.” Dokter J. Luyendijk neemt de opengevallen plaats in het St. Lucas in.

 

PvdA: Winschoten toch verder met drie wethouders

 

De fractie van de Partij van de Arbeid in de gemeenteraad heeft gisteravond beslist dat Winschoten verder gaat met drie en niet met vier wethouders. Welke partij voortaan naast de socialisten in het college wordt opgenomen, is nog een paar dagen in nevelen gehuld.

Met de VVD wordt morgen, met het CDA vrijdag voor de laatste keer gepraat. Diezelfde middag komt de PvdA-fractie tegen half vijf opnieuw bij elkaar. Dan moet de knoop worden doorgehakt. Sprake van enige voorkeur scheen er gisteravond niet te zijn.