Mei 1986

 
Donderdag 1 mei 1986
 
Zuivelstakingen in hele Noorden
 
In een groot aantal noordelijke melkfabrieken wordt vanaf vandaag voor onbepaalde tijd gestaakt. Zo ook in de melkfabriek van Winschoten, waar zo’n vijftig mensen werken. In het hele Noorden, (bij fabrieken in Groningen, Emmen, Bedum en Beilen) staken ruim achthonderd mensen.
 
De Voedingsbond FNV meldde vanmorgen dat de stakingacties een succes zijn. Er lagen toen inmiddels 32 fabrieken met in totaal 4000 werknemers stil.
Volgens districtsbestuurder Dick Heijnen is er nog geen uitzicht op een akkoord met de werkgevers, de Koninklijke Nederlandse Zuivelbond (FNZ) en de Vereniging voor Zuivelindustrie en Melkhygiëne (VVZM). Vandaag wordt overigens wel weer gepraat. De Voedings- en Industrie-bonden van FNV en CNV zijn vanmorgen in Amersfoort weer met de zuivelwerkgevers om de onderhandelingstafel gaan zitten. Het besluit daartoe viel vannacht, nadat de werkgevers eerder hadden laten weten bereid te zijn om over invoering van de 36-urige werkweek te praten op basis van de meeste voorwaarden die de bonden hadden gesteld.
De bonden verwachten op het punt van de flexibiliteit van de roosters voor de 36 uur geen grote hobbels meer, maar zij denken wel dat de rest van het CAO-pakket – vooral de loonsverhogingen – ver beneden de maat zullen blijven.
 
 
Vrijdag 2 mei 1986
 
Plan H en N: markt naar Klinkerplein
 
De markt moet verhuizen naar het voorplein van de Klinker en beslist niet naar de Venne. Het op zaterdag afsluiten van de Venne zou een hopeloze verkeerschaos teweeg brengen.
 
Voordeel van de verhuizing naar de Klinker zou ook zijn, dat daardoor niet alleen het Marktplein vrijkomt voor parkeerruimte, maar ook de parkeerplaatsen achter de Klinker voortaan beter benut worden door centrumbezoekers.
 
Dit is één van de beleidsvoornemens in het conceptwerkplan van Handel en Nijverheid. Met het pas verschenen CIMK-rapport in de hand stelde een groepje (externe) deskundigen het concept op. De ledenvergadering van H en N spreekt zich aanstaande dinsdag over het plan uit.
 
Als rode draad door het werkplan loopt het beïnvloeden van het gemeentebeleid, ter behartiging van de belangen van het bestaande midden- en kleinbedrijf en dus het tegengaan van onnodige concurrentie. „In het verleden zijn we naar de gemeente toe niet erg duidelijk geweest. Dat verandert. We gaan nu opbouwend meewerken”, zegt voor-zitter Klaas Keestra van H en N.
Veel beleidsvoornemens zijn dan ook feitelijk op de gemeente gericht. De gemeente zou haar rol als opdrachtgever en aanschaffer moeten doorlichten: maken we wel genoeg gebruik van de mogelijkheden van het lokale/regionale bedrijfsleven? Hierbij hoort ook het zo veel mogelijk privatiseren of uitbesteden van taken, die nu nog in ambtenarenhanden liggen, aldus de adviesgroep en het bestuur van H en N, die het concept inmiddels heeft goedgekeurd.
 
 
Gemeente maant provincie over gevaarlijke kruising
 
De gemeente Winschoten gaat er nogmaals bij de Provincie op aan dringen haast te maken met de reconstructie van het kruispunt Molenweg-Bovenburen. Het kruispunt is zoals bekend levensgevaarlijk en aangezien de Provincie eigenaar is van de Molenweg, is zij ook de instantie die met geld over de brug moet komen.
 
Tijdens een vergadering over de herinrichting van het deelgebied Oldambt gaf de Provincie de indruk nog nooit van het gevaarlijke kruispunt gehoord te hebben. Er wordt echter al jarenlang druk op de Provincie uitgeoefend om het punt aan te pakken. De gemeente zal dan ook opnieuw een verzoek indienen. Daarnaast wordt de reconstructie opgenomen in het herinrichtingsplan, om in ieder geval een tweede financieringsmogelijkheid achter de hand te hebben.
 

Dinsdag 6 mei 1986
 
Marktkooplui boos over verplaatsing markt
 
De Winschoter middenstand toont zich een ferme voorstander van het verplaatsen van de markt naar het voorplein van de Klinker. Een voorstel van het bestuur van hun vereniging Handel en Nijverheid dienaangaande werd dinsdagavond tijdens een ledenvergadering bijna anoniem aangenomen.
 
Aan de besluitvorming ging een korte schermutseling met de schaars vertegenwoordigde ambulante handel vooraf. De marktkooplieden presenteerden op de vergadering de uitslag van een enquête die afgelopen zaterdag tijdens de proefmarkt op de Venne werd afgenomen. De 600 ondervraagden tonen zich namelijk in meerderheid (59%) voorstander van de Venne als ideale marktlocatie. Het Klinkerplein blijkt slechts bij zo’n 8 % van het winkelpubliek favoriet. Dat de Venne door de zaterdagmarkt ter plaatse gedeeltelijk afgesloten is voor het verkeer wordt door 78 % niet als hinderlijk ervaren.
 
Deze -opmerkelijke- enquête uitslag werd door de verzamelde middenstand echter direct als zijnde onbetrouwbaar van tafel geveegd. Dat bracht bloemenhandelaar Simon Bel tot lichte woede: „Jullie zitten hier alleen maar voor je eigen belang te praten. Het gaat jullie alleen maar om meer en betere parkeerplaatsen”. Volgens voorzitter Klaas Keestra van H en N zag hij dat verkeerd: „We zoeken naar de beste oplossing voor ons allemaal. Daarom willen we alleen in goed overleg met de ambulante handel tot een definitieve oplossing komen”. Zolang de markt niet van het marktplein vertrekt zal in ieder geval geprobeerd worden de kramen wat in te schikken om zodoende meer parkeerruimte op het plein vrij te maken.
Keestra was echter wel zo slim om voorafgaande aan de discussie over de locatie van de markt met de vergadering vast te stellen dat de Venne als verkeersader ten alle tijde in beide richtingen berijdbaar moet blijven. Daarmee een eventuele markt op de Venne voortijdig om zeep helpend.
 
 
Vrijdag 9 mei 1986
 
PERSONEEL ONGERUST DOOR PLANNEN
 
Banen op tocht bij fusie bakkerijen
 
De voorgenomen fusie tussen Bakkerij Oost Groningen te Winschoten en Bakkerij Eemsdam te Delfzijl dreigt ruim twintig personeelsleden noodlottig te worden. In een eerder stadium werd nog gesproken van het verlies van 10 arbeidsplaatsen.
Hoewel de fusie officieel nog niet rond is, wordt binnen de bedrijven algemeen verwacht dat de zaak binnen twee weken beklonken zal zijn. Bij bakkerij Oost Groningen werken nu 40 mensen, bij Eemsdam 35.
 
Tussen beide bakkerijen bestaat al langer een samenwerkingsverband. Volgens de directies is een fusie nu noodzakelijk omdat men geen ruimte heeft om beide bedrijven uit te breiden. Dat is nodig in verband met moderniseringsplannen. Daarnaast wil men één sterk bedrijf om de groeiende concurrentie in de broodbranche het hoofd te kunnen blijven bieden.
 
Beide bedrijven draaien op dit moment volgens de voorzitter van de ondernemingsraad van bakkerij Oost Groningen echter niet onverdienstelijk. Voorzitter B. Oosten: „Ik vind het dan ook zeer jammer; ik had liever gezien dat we zelfstandig waren gebleven.”
 
Volgens Oosten is de ongerustheid onder het personeel begrijpelijk maar voor degenen in vaste dienst in ieder geval onnodig: „In eerste instantie lopen vooral de parttimers, uitzendkrachten en ,mensen. met een eenjarig contract gevaar.
 
De voedingsbond van de FNV is op 25 april door de directies ingelicht. De bond stelt zich op het standpunt dat de directies de garantie moe-ten geven dat er geen gedwongen ontslagen zullen vallen. Volgens een woordvoerder van de bond wil men echter zover niet gaan.
 
Na de fusie die eind mei wordt verwacht zal een nieuwe fabriek gebouwd worden in Zuidbroek. De directies hebben de bond wel een „deugdelijke” verhuiskosten vergoeding voorgesteld. Geluk bij een ongeluk is volgens bondsbestuurder Tamme Volders dat de nieuw te bouwen fabriek in ieder geval ook arbeidsplaatsen oplevert, zij het tijdelijke.
 
Op 11 juni zullen de leden door de bond worden ingelicht over de stand van de onderhandelingen met beide directies.
 
 
Dinsdag 13 mei 1986
 
RADIO WINSCHOTEN KRIMPT BEGROTING IN
 
Geen omroep voor hele regio
 
Een omroep voor heel Oost-Groningen is van de baan. Hoewel officieel nog geen enkele gemeente gereageerd heeft op het regionale omroepplan van Radio Winschoten, is informeel al wel bekend dat het plan niet aanslaat. Radio Winschoten hoopt nog steeds op de deelname van twee of drie gemeenten naast Winschoten, maar op de gemeentelijke afdeling welzijn gaat men er al vanuit dat Winschoten er alleen voor staat.
Radio Winschoten, dat nog steeds wacht op een zendmachtiging en dus op de nieuwe mediawet, wilde oorspronkelijk radio maken vóór en door een gebied van zo’n 60.000 inwoners. „Uw eigen streekradio voor een piek per inwoner”, was de slogan, verwijzend naar een exploitatiebegroting van 60.000 gulden. De gemeenten werd een evenredige bijdrage gevraagd.
 
Na de geluiden uit de omliggende gemeenten te hebben gehoord, heeft het omroepbestuur haar begroting (in dit geval het bedrag dat de lokale overheid zou moeten bijdragen) inmiddels „afgeslankt” tot niet meer dan 20.000 gulden. Nog steeds een piek per inwoner, maar nu gaat het slechts om Winschoters. De bezuiniging zit voor het grootste deel in de (geografisch) kleinere opzet. Bovendien verwacht de omroep zelf jaarlijks zeker zo’n 15.000 gulden op te kunnen brengen door allerlei acties en sponsors.
 
Onduidelijk is nog of de gemeente Winschoten met de 20.000 gulden akkoord gaat. Zij zegde een dergelijk bedrag enige tijd geleden al wel toe, maar met de voorwaarde dat de andere gemeenten ook zouden meedoen. Radio en gemeente hebben elkaar tot 1 januari 1987 de tijd gegeven om het eens te worden over een financieel plan.
 
Naast de exploitatie zou de gemeente ook de eenmalige verbouwing van het omroeppand aan de Blijhamsterstraat moeten bekostigen (85.000 gulden).
 
Bovendien is het nog maar de vraag of de omroep naast de kosten voor apparatuur ook haar huisvesting (14.000 gulden) zelf kan financieren. Dit laatste bedrag zou de gemeente enigszins kunnen omzeilen door de omroep een gemeentelijk gebouw aan te bieden.
 
Om „de druk van de ketel te halen” staat de gemeente tot 1 januari garant voor de huur van het pand aan de Blijhamsterstraat. Aangezien het er niet naar uitziet dat Radio Winschoten binnenkort over veel geld beschikt, gaat het in feite om een maandelijkse subsidie van ruim 400 gulden. Uit deze toekenning blijkt nogmaals het vertrouwen dat de gemeente in de omroep heeft, vindt omroepvoorzitter Wiebe Klijnstra. Tot nu toe eiste de eigenaar van het pand nog geen huur.
 
Overigens kunnen de andere gemeenten nog steeds meedoen, benadrukt Klijnstra, mits ze natuurlijk ook meebetalen.
 
 
Vrijdag 16 mei 1986
 
Speciale rit postkoets van Groningen naar Aschendorf
 
Eens ontdekte een inwoner van Winschoten dat zijn huis eigenlijk heel eigenaardig in elkaar zat. Dat was de aanzet tot de historische postkoetsrit die op 31 mei aanstaande plaatsvindt. Een rit van de stad Groningen naar het Duitse Aschendorf, bedoeld om de provincie Groningen te promoten en om de contacten met de nabije Oosterburen te bevorderen.
 
Het ,eigenaardige’ huis aan de Liefkensstraat was in de vorige eeuw de stal, van waaruit dagelijks een postkoets naar Groningen en Aschendorf vertrok, zo bleek de Winschoter W. Hagenbeek na veel speurwerk. En hoewel de postkoets al sinds 1839, en waarschijnlijk ook al eerder, op het genoemde traject reed, wordt op 31 mei toch de honderdste verjaardag van deze voorloper van de bus gevierd.
 

Vrijdag 23 mei 1986
 
Broodfabriek verhuist zeker naar Zuidbroek
 
Bakkerij Oost Groningen, die één dezer dagen zal fuseren met bakkerij Eemsdam in Delfzijl, verdwijnt definitief uit Winschoten. Nu beide bedrijven samengaan, werd nieuwbouw nood-
zakelijk. Volgens directeur G. Werkema van bakkerij Oost-Groningen is voor Zuidbroek als nieuwe vestigingsplaats gekozen omdat hij daar een zeer voordelige grondprijs heeft weten te bemachtigen. Het nieuwe bedrijf gaat voor meer dan 1 miljoen gulden in de nieuwbouw investeren.
 
Zoals bekend is de fusie van beide bedrijven, waar respectievelijk 40 en 35 mensen werken, door de directies op gang gebracht. Die fusie zou noodzakelijk zijn om aan de groeiende concurrentie het hoofd te kunnen blijven bieden. Bovendien zou een fusie voor beide bedrijven voordeliger zijn in het licht van noodzakelijke moderniseringen van de twee bakkerijen.
 
 
Smeerpijp braakt vuil water
 
De afvalwaterleiding in de Pekel Aa aan de Winschoterzijl braakt nog steeds min of meer vuil water. De afgelopen weken hebben de hengelsporters tot hun ergernis gemerkt in verband met flauwe of dode vis. De noodleiding is destijds aangelegd ten behoeve van de aardappelmeelfabrieken van Avebe, Pekela en Omstreken in Nieuwe Pekela en DWM in Veendam. Die fabrieken zijn inmiddels gesloten. Thans loost de derivatenfabriek van Avebe in Veendam nog op de kleine „smeerpijp”.
 
 
De lozingen zullen op 1 januari 1987 worden gestaakt. De leiding zal dan worden gesaneerd. Afhankelijk van de vervuilingsgraad van het afvalwater zal dan op het riool worden geloosd. De grote „smeerpijp” die in 1977 werd aangelegd naar Hoogwatum op de Eems, functioneert eveneens nog. Op deze afvalwaterleiding zijn aangesloten de kartonfabrieken Britannia, Ceres en De Kroon in Oude Pekela, Beukema en Co in Hoogezand, W.A. Scholten in Sappemeer, de magnesiumfabriek Magnesia in Veendam, de glasvezelfabriek Silenka in Westerbroek en de aardappelen derivatenfabriek Tonden van Avebe in Foxhol.
 

OPVALLENDE OPENINGSSTUNT WINTHIL
 
Burgemeesters krijgen stokje van parachutist

Dinsdag 27 mei. Vlakbij de Klinker valt een aantal parachutisten uit de lucht. Zestien Oostgroninger burgemeesters zijn ter plaatse om een pen of stokje aan te nemen van de parachutisten. Met het stokje duwen ze elk een klepje open waardoor de slagzin „De Winthil geopend” ontstaat. Zestien letters, past precies.
 
In de daarop volgende zes dagen hoopt de Winthil zeker 40.000 bezoekers uit heel Oost-Groningen te kunnen verwelkomen. Zoveel belangstellenden waren er tenminste ook in ’81, het Winthil-lustrumjaar. Dit keer gaat het weer om een lustrum: het is vijftig jaar geleden dat de beurs, voluit de Winschoter tentoonstelling voor handel, industrie en landbouw, voor het eerst gehouden werd.
 
De organisatoren besloten toen, in 1936, dat het een vijfjaarlijks gebeuren moest worden. Maar de oorlog en de Oostgroninger malaise gooiden roet in het eten: afgezien twee Winthils in ’50 en ’55 werd de draad pas in ’75 weer opgepakt. Steeds was het doel promotie van de streek als geheel en Winschoten in het bijzonder.
 
Was in ’36 vee nog een belangrijk beursproduct, nu laat de agrarische sector het vrijwel afweten. Maar een nieuw gebied doet dit jaar haar intrede: het toerisme, door sommigen eenvoudig recreatie genoemd. Zoals eerder gemeld presenteert het toeristisch Oost-Groningen zich als totaal; ieder achter zijn eigen kraam is dit keer uit den boze. Oost-Groningen kan de toerist immers alleen ‘vast’ houden als een kanotochtje gecombineerd wordt met een bezoek aan het busmuseum, de klokkengieterij, de Heemtuin en het strijkijzermuseum.
 
In totaal prijzen meer dan honderd bedrijven en instellingen hun waar aan. Daarnaast zijn er verschillende attracties, op semicommercieel, cultureel en sociaal gebied.
 

Zaterdag 24 mei 1986
 
Stoomgemaal werkt weer
 
Onder grote publieke belangstelling is vrijdagmiddag het oude stoomgemaal aan het Winschoter Oostereinde opnieuw in werking gezet. Die handeling werd verricht door H.C. Rothermund van de NAM in Assen.
 
De Stichting tot behoud van de Groninger stoomwerktuigen, die het tot museum omgetoverde gemaal beheert, kampt nog met twee problemen. Ten eerste is de stoommachine dermate krachtig, dat al na een klein uurtje „draaien” het achter het gemaal gelegen waterreservoir overvol is, en de dijken op doorbreken staan. Daar moet dus nog iets op gevonden worden. Bovendien kan het buitenwerk van de machinekamer nog een grondige opknapbeurt gebruiken. De Stichting realiseert zich echter dat ook dat een kostbare grap wordt.
Het gemaal zal tot september op elke laatste zondag van de maand in werking te zien zijn. Van ‘s middags twee tot vijf zal dan de rook uit de schoorsteen waaien.
 
 
Woensdag 28 mei 1986
 
BURGEMEESTERS OPENEN WINTHIL
 
 
De zesdaagse beurs Winthil in De Klinker heeft gisteren de poorten voor het publiek geopend. Zestien burgemeesters van de gemeenten die zijn aangesloten bij de Streekraad onthulden het plaatsnaambordje van hun eigen gemeente. Met deze handeling werd duidelijk dat de beurs meer is dan een plaatselijk gebeuren. Ook uit de verscheidenheid van de standhouders blijkt dat de Winthil een regionale activiteit is geworden.