Oktober 1986


Woensdag 1 oktober 1986

 

Opknapbeurt laat nog op zich wachten in Oud Zuid

 

De opknapbeurt van 60 woningen in Oud Zuid is met zeker twee maanden uitgesteld. De woningbouwvereniging verwachtte rond 1 september te beginnen, maar het wordt niet eerder dan 1 november. De huurders zelf hadden te horen gekregen dat de renovatie meteen na de bouwvak zou beginnen, aldus één van hen.

 

De vertraging heeft te maken met de werkzaamheden in de Constantijn Huygenslaan, die ook twee maanden later klaar waren dan verwacht, vertelt directeur J. Hollander van de woningbouwvereniging. De Constantijn Huygenslaan is inmiddels af, maar over de prijs zijn de bouwvereniging en de aannemer het nog niet eens. Het gaat om een fors prijsverschil”, aldus Hollander. Pas als deze onderhandelingen afgerond zijn is duidelijk hoeveel geld er is voor de 60 woningen.

 

Het prijsverschil van de C.H.-laan heeft volgens de woningbouw directeur overigens niet veel invloed op de werkzaamheden aan de 60 flats. Een heleboel verbeteringen gebeuren so wie so; alleen het wegwerken van de scheuren in de buitenmuren zou er wel eens bij in kunnen schieten als de C.H.-laan duur uitvalt, maar dat is volgens Hollander geen groot probleem. „Die scheuren kwamen er al in tijdens het eerste jaar dat de flats er stonden. Sindsdien is het ook niet verergerd”, meent Hollander.

 

De 60 huizen die binnenkort dan toch echt opgeknapt worden bevinden zich in de Brederolaan, de Staringstraat en de P.C. Hooftlaan. Het gaat om de „betere” woningen in Oud Zuid; de woningen waarvoor het minste geld nodig was om ze weer echt goed te krijgen.

 

De huurdersorganisatie Oud Zuid houdt op 16 oktober een ledenvergadering.

 


Vrijdag 3 oktober 1986

 

OR J.D. van der Veen:

geen gedwongen ontslagen bij fusie

De Ondernemingsraden van de Uitgeverij J.D. van der Veen/Wegener Nieuwdruk in Winschoten en Drents-Groningse Pers in Emmen staan in principe niet afwijzend tegenover een fusie van beide uitgeverijen. Er mogen bij een fusie evenwel geen gedwongen ontslagen vallen.

 

De beide OR’s hebben dat vandaag in een intentieverklaring gezegd. Ze zijn bereid een definitief positief advies over de samensmelting te geven als aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. Voor zowel Emmen als Winschoten is de belangrijkste voorwaarde dat er geen gedwongen ontslagen vallen als gevolg van de operatie.

 

In juli van dit jaar werd bekend dat een fusie van de twee noordelijke dagbladuitgeverijen 37 arbeidsplaatsen zou kunnen kosten. Daarbij zou het kunnen gaan om 19 gedwongen ontslagen (13 journalisten, 6 commerciële medewerkers). De overige 18 banen zouden als gevolg van VUT-regelingen e.d. moeten verdwijnen.

 

WEGENER

 

Van der Veen geeft de Winschoter Courant, de NoordOoster en een groot aantal huis-aan-huisbladen uit. De DGP heeft drie dagbladtitels, waaronder de Emmer Courant. Beide uitgeverijen zijn een onderdeel van het Wegenerconcern. De plannen van Wegener bestaan niet alleen uit het samenvoegen van de uitgeverijen, maar ook uit een samensmelting van de vijf dagbladtitels.

 

De OR Winschoten zegt niet onwelwillend tegenover de fusieplannen te staan.” Zij neigt „naar een positief advies, mits er geen gedwongen ontslagen vallen”. De OR Emmen „is tot de conclusie gekomen dat een fusie op economische gronden noodzakelijk is”.

 

De vakbonden gaan nu met de Wegenerdirectie praten over het sociaal plan. Mede afhankelijk van de uitkomst van dit overleg, zullen de beide ondernemingsraden positief of negatief adviseren.

 

 

De Harmonie tekent binnenkort koopcontract

 

De sociëteit De Harmonie is het eens geworden met de gemeente over de koop van de voormalige marechausseekazerne aan de Burgemeester. Schönfeldsingel. De sociëteit huurt deze ruimte al sinds ’75, maar wil het gebouw nu overnemen omdat de gemeente dan niet opeens de huur op kan zeggen en de sociëteit dan vrijer is in het verbouwen en opknappen van het pand.

 

Bovendien wil de Harmonie naast het bestaande gebouw nieuwbouw plegen, om het huidige ruimtegebrek op te vangen.

 

De gemeente en de Harmonie zijn al meer dan een half jaar in onderhandeling over de koop. In mei was er al overeenstemming over de aankoopprijs van het gebouw, maar daarna moesten er nog een aantal zaken geregeld worden, zoals erfrechten op de grond en het eigendom van de garages die op het terrein staan. Nu is het zover, mits de raad in de volgende vergadering akkoord gaat.

 

Nieuwbouw VSO-LOM school

 

De vlag ging gisteren in top voor het voortgezet speciaal onderwijs. Als alles volgens planning verloopt, en daar ziet het tot nu toe wel naar uit, zitten de kinderen van het VSO-LOM en het VSO-MLK bij de start van het volgend schooljaar in het nieuwe gebouw aan de Bovenburen.


Burgemeester Postma hijst de vlag in top (foto Anne Marie Kamp)

De school voor moeilijk lerende kinderen (MLK) en de school voor kinderen met leer- en opvoedingsmoeilijkheden (LOM) integreren niet, maar gaan wel gebruik maken van dezelfde ruimten. De scholen zijn na nog gevestigd aan respectievelijk Engelsestraat en de St. Vitusholt. Doordat eerstgenoemde school voor een groot deel afbrandde kwam er extra snel toestemming voor volledige nieuwbouw.

Zaterdag 4 oktober 1986

 

Radio Winschoten

 

Radio Winschoten, de lokale radio-omroep in wording, krijgt geen geld van de gemeente Winschoten. De omroep is daardoor zeer waarschijnlijk genoodzaakt zichzelf op te heffen.
Het bestuur van de radio wil nog een week bekijken of er andere financieringsmogelijkheden zijn; aanstaande donderdag neemt zij een definitief besluit over opheffing. Omroep voorzitter Jan Keitz: „Het doek is nog net niet gevallen, maar de toneelmeester heeft het koord al wel in handen”.

 

Het radiobestuur had deze week een gesprek met het voltallige college van B en W. Belangrijkste agendapunt vormde de subsidie aanvraag van 20.000 gulden, tien jaar lang. De mededeling van het college was kort en duidelijk: er is eenvoudig geen geld voor.Dinsdag 7 oktober 1986

 

Dokter Uno Sissingh overleden

 

Op de leeftijd van 76 jaar is zaterdag overleden de oud-dokter Uno Sissingh. Bijna een halve eeuw lang oefende hij zijn beroep uit in de Molenstad; eerst als huisarts en later als gemeentearts.

 

In april 1940 vestigde Sissingh zich als huisarts in Winschoten. Hij trad op als waarnemer voor dokter J. Salverda. Daarnaast maakte de gemeente van zijn diensten gebruik voor de armenpraktijk, doodsschouw en koepokinenting. In 1946 werd hij aangesteld als gemeentegeneesheer in parttime dienst. Tien jaar later werd hem ook de geneeskundige zorg opgedragen voor het personeel en de kinderen van het kindertehuis De Zonnegloren. In 1959 werd Sissingh arts van de gemeentelijke tehuizen Zonnegloren, Huize Avondlicht en De Ren-

selheerdt. Ongeveer vijf jaar daarna kwam hij in fulltimerdienst als arts van de gemeentelijke tehuizen en als gemeentearts. In 1968 werd hij benoemd tot directeursgeneesheer van de verpleegtehuizen Molenhorn en Reiderwerf.

 

Na zijn pensionering in 1975 trad hij toe tot de regionale indicatiecommissie. Voorts was de overledene tot voor kort voorzitter van het Groene Kruis; een functie die hij bijna vijfentwintig jaar heeft vervuld. Sissingh stond bekend als een zeer beminnelijk man die zich altijd volledig voor de gezondheidszorg heeft ingezet. Donderdagmorgen wordt de overledene gecremeerd in zijn woonplaats.

Donderdag 16 oktober 1986

 

GEMEENTE STEEKT KOP NIET IN HET ZAND

Winschoten houdt nu al rekening met bezuiniging

 

De gemeente Winschoten houdt in de begroting van 1987 zeker „voor een deel” rekening met de bezuinigingen die de regering heeft aangekondigd, aldus wethouder Gea Korte. In tegenstelling tot andere gemeenten uit de regio, zoals Vlagtwedde, wil Winschoten niet afwachten of de aangekondigde maatregelen ook door de Tweede Kamer komen.

 

„Je kan niet je kop in het zand steken en doen alsof er nog niets aan de hand is. Dan kom je later in moeilijkheden”, meent Korte. Volgens de wethouder is er echter nog niet bepaald wáár op bezuinigd gaat worden, al „leven er in het college wel ideeën”. Ook is het nog niet duidelijk of de gemeenteraad pas mee mag praten over de bezuinigingen op het moment dat de begroting voor ’87 in de raad aan de orde komt, of dat de bezuinigingen nog een keer apart besproken worden. Het college is nog niet bezig met de begroting voor volgend jaar, aldus Korte.

Dinsdag 21 oktober 1986

 

MINISTERIE: AANTAL BEDDEN NOG ONZEKER

 

Nieuwbouw Sint Lucas vertraagd

 

De bouw van de nieuwe vleugel van het St. Lucasziekenhuis start op zijn vroegst volgend jaar. Het was tot nu toe steeds de bedoeling om dit jaar nog met de nieuwbouw te beginnen.

Gezien het stadium van voorbereiding lukt dat „zeker niet”, laat de voorlichtster van het ministerie van volksgezondheid weten. Of volgend jaar wèl gehaald wordt kan zij niet zeggen.

 

De geplande nieuwbouw is bedoeld ter vervanging van bestaande gedeelten (onder andere voor 100 bedden en vier poliklinische afdelingen) en voor een uitbreiding van het huidige aantal bedden. Het ziekenhuis zelf gaat bij deze uitbreiding uit van 36 bedden. Volgens de woordvoerdster van het ministerie staat dit aantal echter beslist nog niet vast. juist de mate van uitbreiding is op dit moment onderwerp van gesprek”, aldus de voorlichtster.

 

Economisch directeur J.J.P. Ponsioen is nog niet officieel op de hoogte van de vertraging. „Maar als je al vanaf 1970 bezig bent met zo’n nieuwbouwplan dan kijk je in oktober 1986 nergens meer van op”, zegt hij in eerste reactie. Het uitstel van de nieuwbouw betekent in de praktijk dat het ziekenhuis voorlopig nog te maken heeft met ruimtegebrek en noodbehuizingen; een aantal afdelingen moest een tijd geleden al uitwijken naar het personeelsgebouw.

 

Volgens het ministerie is de oorzaak van de vertraging een kwestie van procedures: het liep allemaal gewoon wat minder snel dan verwacht. Bovendien waren rijk en provincie het eerst niet eens over het provinciaal ziekenhuisplan; het plan waarin ook de nieuwbouw van het St. Lucas is opgenomen. Volgens directeur H.R. Buiter van het Refaja-ziekenhuis in Stadskanaal zijn rijk en provincie er inmiddels uit en is het wachten nu slechts op een handtekening van de staatssecretaris. Daarna kunnen de bouwplannen verder uitgewerkt worden en volgt weer een serie adviezen van verschillende instanties.

Woensdag 22 oktober 1986

 

WERKGROEP ‘WINSCHOTEN IN BEDRIJF’ LEVERT VISITEKAARTJE AF

 

‘Bevolking moet ook meedenken’

 

In Oost-Groningen waait het altijd hard he?, vraagt Koos Postema voor de radio. „Ja”, zegt de geïnterviewde Kanaalster. Gaat Postema verder: „En ik heb wel eens gehoord dat de wind er, altijd tegen is, klopt dat?”. „Ja”, antwoordt de vrouw. Een voorbeeld dat boekdelen spreekt, vindt de werkgroep „Winschoten in bedrijf”. „Dat bedoelen wij nou, die kleine dingen, door de mensen tussen neus en lippen door naar buiten gebracht, die bepalen de beeldvorming over deze streek”.

 

Aan die beeldvorming wil de werkgroep wat doen. De promotie van Winschoten. Promotie vooral ook naar de eigen bevolking, want het zijn net zo goed de eigen mensen die een verkeerd beeld hebben èn die dit beeld weer „meenemen” het land in. Als visitekaartje leverde de werkgroep een een huis-aan-huis verspreide folder af met de oproep aan de bevolking mee te denken over de eigen stad. Daarnaast houden aanstaande zaterdag een groot aantal bedrijven „open huis”.

 

Niet dat het niet goed ging met Winschoten. Volgens de werkgroepleden, verzameld rond de tafel in Hotel Vrijheid, tenminste niet H. Ledeboer, in het dagelijks leven directeur van de machinefabriek NoordNed: „Ik geloof niet dat er iets mis is. Je moet wat wij doen niet zien als iets willen repareren, wij willen juist voortbouwen op wat Winschoten al heeft. Wethouder Henk Stuut: „Het gaat alleen om het toevoegen van iets nieuws”. ABN-directeur Klaas Keestra: „Er is niets mis, maar mensen weten vaak gewoon niet wat hun eigen plaats, Winschoten, te bieden heeft”. En die onbekendheid heerst niet alleen bij de „gewone” bevolking, maar ook bij de Winschoter ondernemers. R. Ploeger, directeur van Verbion Bouw: „Het is toch te gek dat ik in Amersfoort op een vergadering sta te praten met de directeur van de Gaskring hier en hij zegt, wijzend op de vloer daar: hé, zo’n vloer krijgen wij binnenkort ook. Vraag ik van welk bedrijf, blijkt het een firma uit Rotterdam of zo te zijn. Terwijl wij nota bene vlak naast de deur precies dezelfde vloer kunnen leveren.

 

PRIMA

 

Met Winschoten en de streek is het prima.. De aanwezigen weten allemaal wel een voorbeeld te noemen van een ondernemer of andere mensen die voor het eerst in deze streek komen en laaiend enthousiast zijn. Wat mis is, is het gevoel van eigenwaarde van de bevolking. „Een soort valse bescheidenheid”, noemt Keestra het. „Een Winschoter timmert nooit zo aan de weg. Men profileert zichzelf niet zo. Het is hier meer Nait soezen moar doun. Een Oostgroninger verkoopt zich slecht. Dat hebben ze niet geleerd”. Vandaar ook de folder met de oproep. Keestra: „We willen mensen het idee geven dat er naar ze geluisterd wordt. Men heeft hier gauw het hiërarchische idee van de baas, of de overheid, of de werkgroep, denkt voor je”.

Om die reden wil de werkgroep ook beslist niet zeggen of ze behalve de folder en de open dag van Winschoter bedrijven, aanstaande zaterdag, nog andere ideeën in petto heeft. Stuut: „We willen nu juist eens een stapje terug doen en de bevolking vragen hoe het moet”. Keestra: „Het is weer zou gauw een klein groepje elitaire personen, dat het wel eventjes bedisselt. Zeker in een kleine gemeenschap als Winschoten. Als dan bekend wordt wie er in zo’n werkgroep zitten is het „Kijk, zie je wel, het zijn altijd dezelfden”. De bevolking moet helpen Winschoten te promoten. Reclame heeft meer kracht als de mensen het zelf uitdragen. Gemeentesecretaris Gerrit Wijers: „Want je kunt wel een mooie folder maken en die het hele land doorsturen, maar er zijn in Nederland pakweg 750 gemeenten en 750 gemeenten hebben de folder dat zij de beste zijn in het hele land.” Hoeveel, en wat voor reacties er binnen zijn gekomen op de oproep van de werkgroep wil men niet kwijt. „We gaan dat eerst eens rustig bekijken”, aldus Stuut. Natuurlijk was er ook veel gewoon gemopper en gekanker. Stuut: ,,Het gaat er om dat men alle gevoelens die men kwijt wil nu ook kwijt kan. Van die negatieve reacties kan je alleen maar zeggen: die gevoelens leven blijkbaar ook.

 

UITSTRALING

 

Maar wat koopt het bedrijfsleven er voor als dè Winschoter bevolking positiever gaat denken?

Ledeboer: ,,Het straalt automatisch uit. Voor bijvoorbeeld potentiële vestigers zijn, denk ik altijd, juist de zwakke signalen van belang. Oost-Groningen moet het imago krijgen van een streek waar men gewend is technologisch wat klaar te stomen. Een streek waar mensen en bedrijven met kennis zitten. Volgens Ledeboer is daarom vooral belangrijk om iets te doen aan het opleidingsniveau. ,,En dan op technisch gebied. De toekomstige werkgelegenheid is gebaseerd op opleiding. De industrie vestigt zich daar waar mensen met scholing rondlopen. Maar de scholen lijden aan bloedarmoede doordat er te weinig leerlingen op af komen en bestaande bedrijven kunnen soms geen goed opgeleide mensen krijgen”.

 


De leden van de werkgroep van links naar rechts: Gerrit Wijers, Henk Stuut, R. Ploeger,
H. Ledeboer, H. Werkman, Klaas Keestra, Aize Bouma en B. Oomkens. (foto Anne Marie Kamp)

 

Blijkbaar leeft het idee dat scholing uiteindelijk werk oplevert niet genoeg. Door middel van de bedrijvendag wil de werkgroep daar wat aan doen. Ledeboer: „Met zo’n dag kan je hopelijk het idee opwekken van: misschien toch zo gek nog niet, zo’n baantje in het bedrijfsleven, ik ga maar een technische opleiding volgen.

 

Ze zien zaterdag bijvoorbeeld dat er bij de bedrijven veel met computers gewerkt wordt, en computers staan bij de jeugd nu eenmaal in de belangstelling”. En ook bij het opleidingsniveau van de streek komt het image weer om de hoek kijken. „HTS-ers en MTS-ers trekken uit dit gebied weg omdat iedereen roept dat er in Rotterdam meer te doen is”, weet Ledeboer.

 

GESTOEID

 

Het lijkt vrij uniek in de Winschoter geschiedenis dat het bedrijfsleven en de gemeente zo intensief samen gaan werken. Zoals één van de werkgroepleden tijdens de perspresentatie vertelde moest er ook wel „even gestoeid” worden voor dit kon. Zitten gemeente en bedrijfsleven ook niet in een zo verschillende positie dat samenwerking altijd problemen op blijft leveren? Een gemeente moet rekening houden met de hele gemeenschap, een bedrijf praat voor zichzelf.

 

Gemeente en bedrijfsleven hebben elkaar nodig en staan in principe ook voor hetzelfde belang. Het is niet meer dan normaal dat de twee goed kunnen samenwerken, is het verhaal.

Stuut: „Het is heel aardig, in Rotterdam is een onderzoek gedaan naar hoe je het beste iets kunt doen aan de beeldvorming. Dat onderzoek komt tot dezelfde conclusie als waar wij mee bezig zijn: de beeldvorming aan pakken door met veel verschillende organisaties samen iets te doen èn door de bevolking er bij te betrekken.”

 

Want, nog even voor de duidelijkheid, het gebied zelf heeft genoeg te bieden. B. Oomkens, bij de gemeente belast met economische aangelegenheden: „Verleden week was hier nog iemand die zich hier mogelijk wil vestigen. Het afgelopen weekend heeft hij meteen een kamer gehuurd in een hotel om het gebied te gaan verkennen. Hij ging dolenthousiast weer weg”. En gaat hij zich inderdaad hier vestigen? Gelach. „Nee, zo moet je dat niet zien, zo snel gaat dat niet. Dat is zo’n subtiel spel!”

 

25 Oktober 1986:

 

Eerste open huis van het Winschoter bedrijfsleven!

 

Iedereen is welkom om eens te zien hoe het Winschoter bedrijfsleven werkt. Hoe wordt er gewerkt en wat wordt er geproduceerd. Waar verdienen een hele hoop Oostgroningers een dagelijks brood mee. Als onderdeel van een promotieactie wil de onlangs in het leven geroepen “Werkgroep Winschoten in Bedrijf’ zaterdag a.s. van 10-15 uur Winschoten in bedrijf laten zien.

 

Ondernemingen van velerlei aard heten u van harte welkom en in de meeste gevallen staat de koffie klaar. Wat is er te zien, wat kunt u verwachten.

 

Ajax-Ziegler – Industrieweg 20

Coöp Zuivelindustrie Oost-Groningen – Grachtstraat 1

Kloosterreizen BV – Papierbaan 9

De Grooth Carrosseriefabriek – Papierbaan 2

Winpac BV – Papierbaan 50

Noordelijk Expeditie Overzee BV

Verbion BV – Papierbaan 20

Glaszaak Wiegers – J.A. Koningstraat 17

Timmerfabriek Jongbloed BV – J.A. Koningstraat 18

Veenstra Verf BV – J.A. Koningstraat 13

Kielman Diepvries en Vleeshandel – van Olmstraat 12

St. Lucas ziekenhuis – Gassingel 18

Winschoter Bouwmaterialen Handel BV voorheen Havinga – Tramweg 2

Noord Ned. Machinefabriek – Sint Vitusstraat 81

Bloem Natuurprodukten BV – Emmastraat 8a

Noordelijk Busmuseum – P. van Dijkstraat

Electro Technisch Bedrijf Boerma-Hulsebosch – Transportweg 52-54

J. v.d. Grijspaarde – Emmastraat 6

Architectburo A.J. van Ringh BV – Venne 78

Architectenburo Kluwin BV – Jachtlaan 32

Wegeners Nieuwsdruk J.D. v.d. Veen – Vissersdijk 88

Opleidingscentrum Werkcontact – Marktstraat 7

AOG – Garst

Vrijdag 24 oktober 1986


LOOS BOMALARM ZORGT VOOR COMMOTIE

 

Nieuwe drukhal vertraagd geopend

 

De 150 gasten die waren gekomen om de opening van de nieuwe drukhal van Wegener Nieuwsdruk Winschoten aan de Liefkensstraat bij te wonen werden onverwachts ‘verrast’ met een extra programmapunt. „Dames en heren, er is een bommelding, wilt u onmiddellijk de zaal verlaten”. Door deze mededeling werd de officiële openingshandeling die ommissaris der Koningin H. Vonhoff zou verrichten, enige tijd uitgesteld. De gasten moesten ijlings het pand verlaten om in de kou te wachten op de dingen die gingen komen.

 

Een hoop commotie links en rechts”, vatte een verstoorde pr-man P. Bont het incident samen. „Maar de mensen hebben het goed opgepakt: echt heel cool en clean”. Echte reden tot paniek bleek er na een kwartier ook niet te zijn. Na het bericht ‘loos-alarm’ pakte H. Elfring van de Raad van Bestuur van Wegener zijn speech gewoon weer op. Hij memoreerde de Geschiedenis van de bouw die in 1984 begon en de kosten: 20 miljoen gulden. Dat leverde werk op voor 20 mensen extra. Achter die feiten schuilde, zei hij, een groot vertrouwen in het produkt krant.

Ook Vonhoff had zo z’n ideeën over de krant. De Groninger Commissaris der Koningin ging uit van de stelling „De krant is een meneer”. En wat Vonhoff betreft mag de krant ook best een mens met een gezicht zijn, wanneer die mens feiten en commentaar maar uit elkaar houdt. „De krant die feiten vergeet en sentimenten de boventoon laat voeren, kan het niet goed gaan”. Een waarschuwend vingertje maar naar welke hoek werd niet duidelijk. Tussen Cadzand en Roodeschool en Texel en Vaals zijn er mensen die die grote waarheid onderdrukken en dat is jammer”, aldus Vonhoff die besloot met een eigenaardige definitie van de ‘ware scherpzinnige’ journalist. „Verslaggevers die het nieuws van vandaag eergisteren al ontdekten en gisteren lieten drukken”.

 

De 150 gasten die waren gekomen om de opening van de nieuwe drukhal van Wegener Nieuwsdruk Winschoten aan de Liefkensstraat bij te wonen werden onverwachts ‘verrast’ met een extra programmapunt. „Dames en heren, er is een bommelding, wilt u onmiddellijk de zaal verlaten”. Door deze mededeling werd de officiële openingshandeling die ommissaris der Koningin H. Vonhoff zou verrichten, enige tijd uitgesteld. De gasten moesten ijlings het pand verlaten om in de kou te wachten op de dingen die gingen komen.

 

Een hoop commotie links en rechts”, vatte een verstoorde pr-man P. Bont het incident samen. „Maar de mensen hebben het goed opgepakt: echt heel cool en clean”. Echte reden tot paniek bleek er na een kwartier ook niet te zijn. Na het bericht ‘loos-alarm’ pakte H. Elfring van de Raad van Bestuur van Wegener zijn speech gewoon weer op. Hij memoreerde de Geschiedenis van de bouw die in 1984 begon en de kosten: 20 miljoen gulden. Dat leverde werk op voor 20 mensen extra. Achter die feiten schuilde, zei hij, een groot vertrouwen in het produkt krant.

Ook Vonhoff had zo z’n ideeën over de krant. De Groninger Commissaris der Koningin ging uit van de stelling „De krant is een meneer”. En wat Vonhoff betreft mag de krant ook best een mens met een gezicht zijn, wanneer die mens feiten en commentaar maar uit elkaar houdt. „De krant die feiten vergeet en sentimenten de boventoon laat voeren, kan het niet goed gaan”. Een waarschuwend vingertje maar naar welke hoek werd niet duidelijk. Tussen Cadzand en Roodeschool en Texel en Vaals zijn er mensen die die grote waarheid onderdrukken en dat is jammer”, aldus Vonhoff die besloot met een eigenaardige definitie van de ‘ware scherpzinnige’ journalist. „Verslaggevers die het nieuws van vandaag eergisteren al ontdekten en gisteren lieten drukken”.

  

Wat het drukken van kranten betreft liep Winschoten ooit voorop met Neerlands eerste offsetrotatiepers, die dit jaar werd vervangen door een gloednieuw, computer gestuurd, apparaat. Een mirakel van tien miljoen gulden waarop twee kranten tegelijk kunnen „draaien”. Op dit moment rollen er per week één miljoen kranten van die pers. Niet alleen de Winschoter Courant en De Noord-Ooster worden in de molenstad gedrukt. Ook de Emmer Courant, het Hoogeveens dagblad, de Drentse- en Asser Courant, en verschillende huis-aan-huis bladen van zowel uitgeverij J.D. van der Veen als de Drents-Groningse Pers rollen van die persen.

 

Ontwikkelingen die nauwelijks zijn bij te houden, gaf ook oud-directeur R. de Graaf toe, die het wonder van techniek ook aanschouwde. Hij toonde zich een groot voorstander van die vernieuwing. „De enige manier om te blijven bestaan is vernieuwen”, aldus De Graaf. „En een onafhankelijke en objectieve redactie natuurlijk”.

 

Begrippen waarvan de 11- jarige Audry van Houten uit Winschoten nog geen weet heeft. Wat haar betreft komen er alleen verhalen over Madonna, Duran Duran en andere popsterren in de krant. Daarover schreef ze een zelfverzonnen artikel, waarmee ze een reis won naar de Apenheul voor de hele zesde klas van de Brederolaanschool.


„Je moet maar veel in kranten lezen, dan kun je later ook veel in kranten schrijven”, hield Vonhoff haar voor. „Dat is een heel leuk vak”.

Maandag 27 oktober 1986

 

GEMIDDELD HONDERD BEZOEKERS PER BEDRIJF

 

Duizenden bezoekers op Winschoter Bedrijvendag

 

De bedrijvendag in Winschoten is zaterdag in alle opzichten geslaagd. Dat zeggen de tevreden deelnemers die per bedrijf 50 tot 300 mensen ontvingen. Een aantal dat de bedrijven „boven verwachting” noemen. Ook het publiek was enthousiast. De Winschoter bedrijven gaan hun „open huis” binnenkort evalueren. Zeker is volgens wethouder H. Stuut dat er een tweede komt. Bovendien denkt hij ook aan een onderlinge open dag voor de ondernemers zelf.

De grote publiekstrekkers waren de Winschoter Courant, de melkfabriek, het ziekenhuis, de Noordnederlandse Machinefabriek en garagebedrijf De Grooth. Hierop kwamen 200 tot 300 mensen af waarvan sommigen het deelnemerslijstje systematisch afwerkten. Anderen kwamen gericht naar een bedrijf. Zoals een Noordned-bezoeker: „Mijn schoonzoon werkt hier. We zouden al jaren eens kijken en nu hadden we de kans. Hardstikke mooi. Je hebt er nou een voorstelling van”. En dat was, naast promotie, het doel van de dag.


Vrijdag 31 oktober 1986

 

BEWONERS RICHTEN VERENIGING OP

 

Bomenbuurt hard aan opknappen toe


De tachtig resterende woningen, die in de bomenbuurt nog gerenoveerd moeten worden, zullen voorlopig nog niet onder handen worden genomen. Het bestuur van de woningbouwvereniging beslist in de komende weken wanneer met de renovatie wordt begonnen. Volgens directeur J.Hollander van de woningbouwvereniging zullen de huizen volgens plan pas in 1988 opgeleverd worden, maar het bestuur kan besluiten de werkzaamheden eerder te gaan uitvoeren.

Bewoners uit de Eikenlaan, Lindelaan en Elzenlaan klagen, omdat sommige woningen al wel zijn opgeknapt. Hollander verklaarde desgevraagd, dat op het ogenblik de huizen, die ouder zijn dan die in de Bomenbuurt. „Vooral aan de Hortensiastraat is de nood hoog, die huizen hadden gewoon eerder een grondige renovatie nodig”.

Om een vuist naar de woningbouwvereniging te maken, hebben bewoners uit de Bomenbuurt woensdagavond een huurdersvereniging opgericht. „De huurders kunnen de woningbouwvereniging nu onder druk zetten. Voor de motieven van een hele club zijn ze gevoeliger dan voor klachten van een huurder”, aldus Joop Hofman van de stichting De Regenboog, die bij de oprichting aanwezig was.


De renovatiewerkzaamheden bestaan uit het vervangen van de gevel, de dakpannen, kozijnen, deuren, riolering en dergelijke. De bewoners merken dat niet aan de huur, want die gaat vanwege de opknapbeurt niet omhoog. Wanneer de huurders hun huis willen laten isoleren, dan zal de woningbouwvereniging dat wel in de huur doorberekenen. Nu al is een bewoner uit de Bomenbuurt met een klacht over vochtigheid en schimmel naar de woningbouwvereniging gestapt.

Directeur Hollander zegt echter dat het hier om een incident gaat. Het probleem zal met de desbetreffende bewoner worden opgelost. „De nadelen van isolatie zijn in plan Noord veel groter. De grond is daar natter dan in de Bomenbuurt, waardoor in de meeste woningen een vochtprobleem is ontstaan. „De vochtigheid komt uit de grond en trekt door de vloer naar binnen. Daardoor ontstaat er schimmelvorming.

De enige oplossing voor de huizen in plan Noord is dat de vloer wordt geïsoleerd. Vochtigheid is niet alleen in Winschoten een probleem. De hele volkshuisvesting zit er mee.

Wij zorgen er voor dat de bewoners in plan Noord straks geen vochtprobleem meer hebben, mits ze natuurlijk op normale wijze ventileren”, aldus Hollander.

Van de oprichting van een huurdersvereniging was Hollander nog niet op de hoogte, maar hij vond het een prima initiatief. „Het is een goede zaak, als buurten zich organiseren. Dat werkt voor ons ook gemakkelijker”. De belangstelling vanuit de Bomenbuurt was groot. Van de 200 huurhuizen, hebben 100 huurders zich al als lid aangemeld.